Importovanie údajov do programu Office Publisher, Visio alebo Word pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Za hranicami vašich programov Microsoft Office Publisher, Visio a Word existuje celý svet údajov, ktorý možno využiť v jednotlivých programoch. Ako však tieto údaje importovať a zabezpečiť? Všetko je to o správnych pripojeniach.

Čo chcete urobiť?

Prehľad údajových pripojení balíka Office

Zvýšenie zabezpečenia prístupu k údajom

Vytvorenie alebo úprava súboru pripojenia údajov balíka Office v Exceli

Office Publisher: Importovanie externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Office Visio: Importovanie externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Office Word: Importovanie externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Prehľad údajových pripojení balíka Office

Nasledujúce sekcie sa zaoberajú spôsobom fungovania pripojení externých údajov a spôsobmi zdieľania informácií o pripojeniach s inými aplikáciami a používateľmi.

Základné informácie o pripojeniach údajov

Údaje v programe môžu pochádzať z externého zdroja údajov, ktorým je napríklad textový súbor, zošit alebo databáza. Tento externý zdroj údajov je k programu pripojený prostredníctvom údajového pripojenia, ktoré je množinou informácií popisujúcich spôsob vyhľadania, prihlásenia sa a prístupu k externému zdroju údajov.

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom je možnosť pravidelnej analýzy týchto údajov bez potreby opakovaného kopírovania údajov. Opakované kopírovanie údajov je totiž procesom, ktorý je časovo náročný a počas ktorého môže dochádzať k chybám.

Informácie o pripojení sú uložené v zošite a môžu byť uložené aj v súbore pripojenia, napríklad v súbore pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) alebo v súbore názvu zdroja údajov (DSN) (.dsn).

Ak chcete do programu umiestniť externé údaje, potrebujete prístup k údajom. Ak sa externý zdroj údajov, ku ktorému chcete pristupovať, nenachádza vo vašom lokálnom počítači, môže byť potrebné kontaktovať správcu databázy a požiadať o heslo, povolenie používateľa alebo iné informácie o pripojení. Ak je zdrojom údajov databáza, skontrolujte, či databáza nie je otvorená vo výhradnom režime. Ak je zdrojom údajov textový súbor alebo zošit, skontrolujte, či takýto súbor alebo zošit nie je otvorený iným používateľom s výhradným prístupom.

Veľké množstvo zdrojov údajov vyžaduje na koordináciu toku údajov medzi vaším programom, súborom pripojenia a zdrojom údajov aj ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o kľúčových bodoch pripojení údajov.

Pripojenie k externým údajom

1. K dispozícii máte rôzne zdroje údajov, ku ktorým sa možno pripojiť: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel a textové súbory.

2. Ku každému zdroju údajov je priradený ovládač ODBC alebo poskytovateľ OLE DB.

3. Súbor pripojenia definuje všetky informácie potrebné na prístup a načítanie údajov zo zdroja údajov.

4. Informácie o pripojení sa kopírujú zo súboru pripojenia do príslušného programu.

Zdieľanie pripojení

Súbory pripojenia sú užitočné najmä pri konzistentnom zdieľaní pripojenia, kedy slúžia na zvyšovanie rozpoznateľnosti pripojení, zlepšujú zabezpečenie a zabezpečujú správu zdrojov údajov. Najlepším spôsobom zdieľania súborov pripojení je ich umiestnenie na zabezpečenú a dôveryhodnú lokalitu, napríklad do sieťového priečinka alebo do knižnice služby Microsoft Office SharePoint Designer, kde môžu používatelia čítať súbor, ale iba určení používatelia ho môžu upravovať.

Súbory pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) môžete vytvoriť pomocou Excelu alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov a pripojiť sa tak k novým zdrojom údajov. Súbor .odc využíva na ukladanie informácií o pripojení vlastné značky HTML a XML. Obsah súboru je možné jednoducho zobraziť alebo upraviť v Exceli.

Súbory pripojenia môžete zdieľať s inými používateľmi a umožniť im rovnaký prístup k externému zdroju údajov. Ostatní používatelia si na otvorenie súboru pripojenia nemusia nastaviť zdroj údajov. Môže však byť potrebné, aby si do svojich počítačov nainštalovali ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB, ktorý je požadovaný na prístup k externým údajom.

Vysvetlenie súčasti Microsoft Data Access Components

Súčasť Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 je súčasťou systémov Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP SP2 a novších verzií. Súčasť MDAC slúži na pripojenie a používanie údajov z rôznych relačných a nerelačných zdrojov údajov. Pomocou ovládačov ODBC (Open Database Connectivity) alebo poskytovateľov OLE DB vytvorených alebo poskytovaných spoločnosťou Microsoft alebo vyvíjaných rôznymi tretími stranami je možné pripojiť sa k rôznym zdrojom údajov. Pri inštalácii balíka Microsoft Office sa do počítača pridávajú ďalšie ovládače ODBC a poskytovatelia OLE DB.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov OLE DB nainštalovaných v počítači, zobrazte dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti zo súboru prepojenia údajov a potom kliknite na kartu Poskytovateľ.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov ODBC, ktorí sú nainštalovaní v počítači, zobrazte dialógové okno Správca databázy ODBC a potom kliknite na kartu Ovládače.

Môžete použiť aj ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB od iných výrobcov a získať tak informácie z iných zdrojov než zo zdrojov údajov spoločnosti Microsoft vrátane ďalších typov databáz ODBC a OLE DB. Informácie o inštalácii týchto ovládačov ODBC alebo poskytovateľov OLE DB nájdete v dokumentácii k databáze alebo ich získate kontaktovaním dodávateľa databázy.

Používanie rozhrania ODBC na pripojenie k zdrojom údajov

Nasledujúce časti sa podrobnejšie zaoberajú rozhraním ODBC.

Architektúra ODBC

V rámci architektúry ODBC sa aplikácia (napríklad váš program) pripája k správcovi ovládačov ODBC, ktorý následne používa určitý ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (napríklad k databáze servera Microsoft SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Ak sa chcete pripojiť k zdrojom údajov ODBC, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Presvedčte sa, či je v počítači so zdrojom údajov nainštalovaný správny ovládač ODBC.

 2. Definujte názov zdroja údajov (DSN) pomocou Správcu zdroja údajov ODBC s cieľom uložiť informácie o pripojení do databázy Registry systému Microsoft Windows či súboru .dsn, alebo pomocou pripojovacieho reťazca v kóde Microsoft Visual Basic s cieľom preniesť informácie priamo do Správcu ovládačov ODBC.

  Ak chcete definovať zdroj údajov, otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

  Ďalšie informácie o iných možnostiach získate kliknutím na tlačidlo Pomocník uvedené v každom dialógovom okne.

Počítačové zdroje údajov

Počítačové zdroje údajov ukladajú informácie o pripojení do databázy Registry systému Windows v danom počítači s názvom definovaným používateľom. Počítačové zdroje údajov možno použiť len v počítači, v ktorom sú definované. Existujú dva typy počítačových zdrojov údajov – používateľské a systémové. Používateľské zdroje údajov môžu byť používané len aktuálnym používateľom a sú viditeľné len pre tohto používateľa. Systémové zdroje údajov môžu byť používané všetkými používateľmi počítača a sú viditeľné všetkým používateľom tohto počítača. Počítačový zdroj údajov je užitočný najmä vtedy, keď chcete zvýšiť zabezpečenie, pretože pomáhajú zaistiť, že počítačový zdroj údajov si môžu zobraziť len prihlásení používatelia a vzdialení používatelia ho nemôžu skopírovať do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Súborové zdroje údajov (nazývané aj súbory DSN) slúžia na ukladanie informácií o pripojení v textovom súbore namiesto uloženia v databáze Registry systému Windows. Ich používanie je vo všeobecnosti flexibilnejšie ako používanie počítačových zdrojov údajov. Súborový zdroj údajov je možné napríklad skopírovať do ľubovoľného počítača so správnym ovládačom ODBC, čo umožňuje aplikácii využívať konzistentné a presné informácie o pripojení vo všetkých používaných počítačoch. Taktiež je možné umiestniť súborový zdroj údajov na jeden server, zdieľať ho medzi počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení v jedinom umiestnení.

Zdroj údajov súboru môže mať aj nezdieľateľný charakter. Nezdieľateľný zdroj údajov súboru sa nachádza na jedinom počítači a odkazuje na počítačový zdroj údajov. Nezdieľateľné zdroje údajov súboru je možné použiť na prístup k existujúcim počítačovým zdrojom údajov zo zdroja údajov súboru.

Používanie rozhrania OLE DB na pripojenie k zdrojom údajov

Nasledujúce časti sa podrobnejšie zaoberajú databázami pre prepájanie a vkladanie objektov (OLE DB).

Architektúra OLE DB

V rámci architektúry OLE DB sa aplikácia pristupujúca k údajom nazýva spotrebiteľ údajov (napríklad Publisher) a program umožňujúci natívny prístup k údajom sa nazýva poskytovateľ databázy (napríklad poskytovateľ Microsoft OLE DB Provider pre server SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Súbor univerzálneho prepojenia údajov (.udl) obsahuje informácie o pripojení, ktoré využíva spotrebiteľ údajov na prístup k zdroju údajov s pomocou poskytovateľa OLE DB pre tento zdroj údajov. Informácie o pripojení je možné vytvoriť pomocou nasledujúcich krokov:

 • V Sprievodcovi pripojením údajov pomocou dialógového okna Prepojenie údajov – vlastnosti definujte údajové prepojenie pre poskytovateľa OLE DB.

 • Vytvorte prázdny textový súbor typu .udl a potom upravte súbor, ktorý zobrazuje dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

Na začiatok stránky

Zvýšenie zabezpečenia prístupu k údajom

Keď sa pripojíte k externému zdroju údajov alebo obnovujete údaje, je dôležité, aby ste si uvedomovali možné problémy so zabezpečením a vedeli, ako ich riešiť. Nasledujúce pokyny a vybrané postupy vám pomôžu zabezpečiť svoje údaje.

Ukladanie pripojení údajov v dôveryhodnom umiestnení

Súbor pripojenia údajov často obsahuje dotazy na zdroj údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ so škodlivými úmyslami vytvoriť dotaz na prístup k dôverným informáciám s cieľom poskytnúť ich ďalším používateľom alebo uskutočniť iné škodlivé akcie. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť nasledovné opatrenia:

 • Súbor pripojenia je napísaný spoľahlivou osobou.

 • Súbor pripojenia je zabezpečený a pochádza z dôveryhodného umiestnenia.

Dôsledkom zvýšenia zabezpečenia nemusia byť pripojenia k externým údajom v počítači k dispozícii. Ak sa chcete pripojiť k údajom pri otvorení zošita, na paneli Centrum dôveryhodnosti povoľte pripojenia údajov alebo umiestnite zošit do dôveryhodného umiestnenia.

Ďalšie informácie nájdete v témach Vytvorenie, odstránenie alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, Pridanie, odstránenie alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaZobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

Bezpečné používanie poverení

Pri prístupe k externému zdroju údajov sa zvyčajne vyžadujú poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Tieto poverenia je potrebné poskytnúť bezpečným spôsobom. Uistite sa, že ich nechtiac neodhaľujete iným používateľom.

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

Pri pripájaní k zdrojom údajov sa vyhnite ukladaniu prihlasovacích informácií. Tieto informácie by sa mohli uložiť ako obyčajný text v zošite a súbore pripojenia, zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup a ohroziť zabezpečenie zdroja údajov.

Ak je to možné, používajte overovanie systému Windows (nazýva sa tiež dôveryhodné pripojenie), ktoré na pripojenie na server SQL Server používa konto používateľa systému Windows. Keď sa používateľ pripojí pomocou konta používateľa systému Windows, server SQL Server použije na overenie názvu konta a hesla informácie z operačného systému Windows. Pred použitím overovania systému Windows musí správca servera nakonfigurovať server SQL Server na používanie tohto režimu overovania. Ak nie je overovanie systému Windows k dispozícii, snažte sa neukladať prihlasovacie informácie používateľov. Je bezpečnejšie, ak si svoje prihlasovacie informácie budú pri každom prihlásení zadávať používatelia sami.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava súboru pripojenia údajov balíka Office v Exceli

Súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) možno chcete zdieľať s inými používateľmi alebo medzi rozličnými programami. Na vytvorenie alebo úpravu súboru .odc môžete použiť Excel.

Vytvorenie nového súboru ODC pomocou Excelu

 1. Vyhľadajte v počítači priečinok Zdroje údajov.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť akýkoľvek súbor pripojenia, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor +Pripojiť k novému zdroju údajov.odc a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

   Spustí sa Excel. Ak sa zobrazí hlásenie Bezpečnostné oznámenie Microsoft Office Excel, kliknite na položku Povoliť.

   Zobrazí sa stránka Sprievodcu pripojením údajov Víta vás Sprievodca pripojením údajov. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu pripojením údajov.

  • Ak chcete vytvoriť súbor pripojenia servera SQL, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor +Nové pripojenie na server SQL Server.odc a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

   Spustí sa Excel a zobrazí sa stránka Sprievodcu pripojením údajov Pripojenie na databázový server.

Úprava existujúceho súboru ODC pomocou Excelu

 1. Vyhľadajte priečinok obsahujúci súbor .odc, akým je napríklad priečinok Zdroje údajov, nachádzajúci sa v počítači alebo dôveryhodnom sieťovom priečinku.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor .odc a potom v kontextovej ponuke na položku Otvoriť v programe Excel.

 3. Môže sa zobraziť hlásenie Bezpečnostné oznámenie Microsoft Office Excel. Ak zdroju údajov dôverujete, kliknite na položku Povoliť.

  Údaje načítané súborom .odc sa zobrazia v prvom hárku nového zošita, aby ste mohli potvrdiť, že máte správne pripojenie.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

 5. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 6. V dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti vykonajte požadované zmeny.

  Ďalšie informácie o úprave informácií súbora pripojenia nájdete v systéme Pomocníka Excelu.

 7. Po vykonaní všetkých zmien kliknite na kartu Definícia a potom na položku Exportovať súbor pripojenia.

 8. V dialógovom okne Uložiť súbor kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. Zatvorte dialógové okná Pripojenie - vlastnosti a Pripojenia k zošitu a potom ukončite Excel bez toho, aby ste nový zošit uložili.

Na začiatok stránky

Office Publisher: Importovanie externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

V Microsoft Office Publisheri importujte externé údaje pomocou hromadnej korešpondencie. Hromadná korešpondencia sa používa na vytvorenie veľkého počtu dokumentov, ktoré majú viac-menej identický obsah, no obsahujú určité špecifické informácie, napríklad oznámenie o produktoch, ktoré zasielate 100 najvýznamnejším zákazníkom. Takisto môžete priamo bez použitia súboru pripojenia importovať textové súbory, excelové hárky a accessové tabuľky alebo dotazy. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie.

Čo chcete urobiť?

Import textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou ovládača ODBC

Import textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv) je jednoduché. Ak je textovým súborom súbor .csv nepoužívajúci znak oddeľovača položiek v zozname, ktorý je definovaný vo vašom počítači, alebo ak textovým súborom nie je súbor .csv, môžete na zadanie správneho formátu súboru použiť súbor Schema.ini.

Import súboru

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 5. Na karte Poskytovateľ vyberte možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Vyberte alebo napíšte názov databázy úplnú cestu k priečinku obsahujúcemu textový súbor.

  Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním priečinka, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa tohto poľa.

 7. Kliknite na kartu Všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Upraviť hodnotu.

 8. Do poľa Hodnota vlastnosti zadajte jednu z týchto hodnôt:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Text;HDR=Yes.

  • Ak textový súbor neobsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Text;HDR=No.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 11. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 13. Na stránke Výber databázy a tabuľky kliknite v stĺpci Názov na textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 14. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 15. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Zadanie iného znaku oddeľovača položiek v zozname alebo formátu textového súboru pomocou súboru Schema.ini

Súbor Schema.ini je textovým súborom obsahujúcim položky, ktoré prepíšu predvolené nastavenia ovládača textu v databáze Registry systému Windows. Vo všeobecnosti je na použitie súboru Schema.ini potrebné vykonať toto:

 • Uložte súbor Schema.ini do rovnakého priečinka ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Súbor nazvite Schema.ini.

 • Do prvého riadku súboru Schema.ini zadajte názov textového súboru, s ktorým vytvárate prepojenie, uvedený v zátvorkách.

 • Pridajte ďalšie informácie určujúce iný formát textového súboru.

V nasledujúcich častiach sú uvedené bežné príklady používania súboru Schema.ini.

Príklad: Zadanie znaku bodkočiarky (;) ako oddeľovača

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Pr íklad: Zadanie znaku tabulátora ako oddeľovača

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadanie súboru s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC je minimálne dvojkrokový proces. Najprv, ak je to potrebné, v počítači definujte DSN používateľa pre ovládač textu ODBC. Potom importujte textový súbor pomocou DSN používateľa. Ak je textovým súborom súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) nepoužívajúci znak oddeľovača položiek v zozname, ktorý je definovaný vo vašom počítači, alebo ak textovým súborom nie je súbor .csv, môžete na zadanie správneho formátu súboru použiť súbor Schema.ini.

Definovanie DSN používateľa

 1. Otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Administrátor zdrojov údajov ODBC kliknite na karte Používateľský DSN na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Inštalácia ODBC Text.

 4. Do poľa Názov zdroja údajov zadajte názov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny adresár.

 6. Kliknite na tlačidlo Vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Výber adresára vyhľadajte priečinok obsahujúci textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že sa zobrazuje v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Import súboru

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 5. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte práve vytvorený DSN používateľa a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov textový súbor a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Zadanie iného znaku oddeľovača položiek v zozname alebo formátu textového súboru pomocou súboru Schema.ini

Súbor Schema.ini je textovým súborom obsahujúcim položky, ktoré prepíšu predvolené nastavenia ovládača textu v databáze Registry systému Windows. Vo všeobecnosti je na použitie súboru Schema.ini potrebné vykonať toto:

 • Uložte súbor Schema.ini do rovnakého priečinka ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Súbor nazvite Schema.ini.

 • Do prvého riadku súboru Schema.ini zadajte názov textového súboru, s ktorým vytvárate prepojenie, uvedený v zátvorkách.

 • Pridajte ďalšie informácie určujúce iný formát textového súboru.

V nasledujúcich častiach sú uvedené bežné príklady používania súboru Schema.ini.

Príklad: Zadanie hlavičky stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadanie znaku bodkočiarky (;) ako oddeľovača

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Zadanie znaku tabulátora ako oddeľovača

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadanie súboru s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 5. Na karte Poskytovateľ vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Zdroj údajov úplnú cestu k názvu a názov súboru excelového zošita.

 7. Kliknite na kartu Všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Upraviť hodnotu.

 8. Do poľa Hodnota vlastnosti zadajte jednu z týchto hodnôt:

  • Ak údaje v zošite obsahujú hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Ak údaje v zošite neobsahujú hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Excel 8.0;HDR=No.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 11. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov hárok a potom kliknite na položku Ďalej.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 14. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 15. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 5. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte možnosť Excel Files a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V dialógovom okne Vybrať pracovný zošit zadajte do poľa Názov databázy názov priečinku obsahujúceho excelový zošiť, vyberte zošit zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na stránke Výber databázy a tabuľky kliknite v stĺpci Názov na hárok, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 8. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 5. Na karte Poskytovateľ vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak je databázou databáza Microsoft Accessu 2000 alebo Microsoft Office Accessu 2003, vyberte možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Ak ide o databázu Microsoft Office Access 2007, vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Vyberte alebo napíšte názov databázy úplnú cestu k súboru a názov súboru accessovej databázy.

  Ak ste na karte Poskytovateľ vybrali možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa tohto poľa a vyhľadajte databázu.

 8. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 9. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 10. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka : Prepojená tabuľka sa v tomto zozname nezobrazí. Ak chcete importovať prepojenú tabuľku, vytvorte pred operáciou importu dotaz na prepojenú tabuľku accessovej databázy.

 11. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 12. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 5. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte možnosť MS Access database a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Vybrať databázu.

 6. V dialógovom okne Výber adresára vyhľadajte priečinok obsahujúci accessovú databázu, ktorú chcete importovať, uistite sa, že sa zobrazuje v zozname pod poľom Názov súboru, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 7. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Ďalej.

 8. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Microsoft SQL Server.

 5. Na stránke Pripojenie na databázový server vykonajte tieto kroky:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza vo vašom počítači, zadajte výraz (local).

  • V časti Poverenie pre prihlásenie vykonajte jeden z týchto krokov:

   • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo Windowsu, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte svoje meno používateľa a heslo databázy do príslušných polí.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v poli Databáza príslušnú databázu, vyberte v stĺpci Názov tabuľku, zobrazenie alebo funkciu definovanú používateľom a potom kliknite na položku Ďalej.

 8. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou ovládača ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládača ODBC je dvojkrokový proces. Najprv, ak je to potrebné, v počítači definujte DSN používateľa pre ovládač ODBC. Potom importujte údaje z databázy servera SQL Server.

Definovanie DSN používateľa

 1. Otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Administrátor zdrojov údajov ODBC vyberte kartu Používateľský DSN a potom položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov pre server SQL Server.

 4. Do poľa Názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete zadať popis zdroja údajov

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza vo vašom počítači, zadajte výraz (local).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti Ako má server SQL Server overiť pravosť prihlasovacej identifikácie? vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo Windowsu, kliknite na možnosť Overením pravosti systému Windows NT s použitím prihlasovacej identifikácie pre sieť

  • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo databázy, kliknite na možnosť Overením pravosti servera SQL Server s použitím prihlasovacieho ID a hesla zadaného používateľom a potom do príslušných polí zadajte prihlasovacie ID a heslo pre databázu.

 9. Kliknite na dve tlačidlá Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete overiť správnosť zadaných informácií, kliknite na tlačidlo Testovať zdroj údajov.

 11. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "TESTY SA VYKONALI ÚSPEŠNE!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Hromadná e-mailová korešpondencia alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Hromadná e-mailová korešpondencia kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 5. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v poli Databáza príslušnú databázu, vyberte v stĺpci Názov tabuľku, zobrazenie alebo funkciu a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Office Visio: Importovanie externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Microsoft Office Visio umožňuje importovanie externých údajov tak, aby ich bolo možné pridať priamo do tvarov v kresbe. Pomocou kresieb môžete vizuálne monitorovať informácie, napríklad sieťový diagram zobrazujúci štatistiku výpadkov alebo vývojový diagram zobrazujúci indikátory priebehu a merače so súhrnnými informáciami o úlohách projektov. Nasledujúce inštrukcie sú určené pre textové súbory a zdroje údajov servera SQL Server. Do súboru tiež môžete priamo a bez použitia súboru pripojenia importovať excelové hárky, accessové tabuľky alebo dotazy a zoznamy služby SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov z programu Excel, servera SQL Server, lokalít SharePoint a z iných externých zdrojov.

Čo chcete urobiť?

Import textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou ovládača ODBC

Import textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv) je jednoduché. Ak je textovým súborom súbor .csv nepoužívajúci znak oddeľovača položiek v zozname, ktorý je definovaný vo vašom počítači, alebo ak textovým súborom nie je súbor .csv, môžete na zadanie správneho formátu súboru použiť súbor Schema.ini.

Import súboru

 1. V ponuke Údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane Sprievodcu výberom údajov kliknite na položku Iný zdroj údajov OLE DB alebo ODBC.

  Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 4. Na karte Poskytovateľ vyberte možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Vyberte alebo napíšte názov databázy úplnú cestu k priečinku obsahujúcemu textový súbor.

  Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním priečinka, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa tohto poľa.

 6. Kliknite na kartu Všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Upraviť hodnotu.

 7. Do poľa Hodnota vlastnosti zadajte jednu z týchto hodnôt:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Text;HDR=Yes.

  • Ak textový súbor neobsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Text;HDR=No.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky kliknite v stĺpci Názov na textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

 15. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Znova sa zobrazí Sprievodca výberom údajov.

 16. V dialógovom okne Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť práve vytvorený súbor .odc a prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete pokračovať v používaní Sprievodcu výberom údajov, aby ste mohli vybrať konkrétne stĺpce a riadky v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Ďalšie informácie o jednotlivých stránkach Sprievodcu výberom údajov zobrazíte stlačením klávesu F1.

Zadanie iného znaku oddeľovača položiek v zozname alebo formátu textového súboru pomocou súboru Schema.ini

Súbor Schema.ini je textovým súborom obsahujúcim položky, ktoré prepíšu predvolené nastavenia ovládača textu v databáze Registry systému Windows. Vo všeobecnosti je na použitie súboru Schema.ini potrebné vykonať toto:

 • Uložte súbor Schema.ini do rovnakého priečinka ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Súbor nazvite Schema.ini.

 • Do prvého riadku súboru Schema.ini zadajte názov textového súboru, s ktorým vytvárate prepojenie, uvedený v zátvorkách.

 • Pridajte ďalšie informácie určujúce iný formát textového súboru.

V nasledujúcich častiach sú uvedené bežné príklady používania súboru Schema.ini.

Príklad: Zadanie znaku bodkočiarky (;) ako oddeľovača

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Zadanie znaku tabulátora ako oddeľovača

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadanie súboru s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC je minimálne dvojkrokový proces. Najprv, ak je to potrebné, v počítači definujte DSN používateľa pre ovládač textu ODBC. Potom importujte textový súbor pomocou DSN používateľa. Ak je textovým súborom súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) nepoužívajúci znak oddeľovača položiek v zozname, ktorý je definovaný vo vašom počítači, alebo ak textovým súborom nie je súbor .csv, môžete na zadanie správneho formátu súboru použiť súbor Schema.ini.

Definovanie DSN používateľa

 1. Otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Administrátor zdrojov údajov ODBC kliknite na karte Používateľský DSN na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Inštalácia ODBC Text.

 4. Do poľa Názov zdroja údajov zadajte názov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny adresár.

 6. Kliknite na tlačidlo Vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Výber adresára vyhľadajte priečinok obsahujúci textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že sa zobrazuje v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Import súboru

 1. V ponuke Údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane Sprievodcu výberom údajov kliknite na položku Iný zdroj údajov OLE DB alebo ODBC.

  Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 4. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte práve vytvorený DSN používateľa a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov textový súbor a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Znova sa zobrazí Sprievodca výberom údajov.

 9. V dialógovom okne Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť práve vytvorený súbor .odc a prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete pokračovať v používaní Sprievodcu výberom údajov, aby ste mohli vybrať konkrétne stĺpce a riadky v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Ďalšie informácie o jednotlivých stránkach Sprievodcu výberom údajov zobrazíte stlačením klávesu F1.

Zadanie iného znaku oddeľovača položiek v zozname alebo formátu textového súboru pomocou súboru Schema.ini

Súbor Schema.ini je textovým súborom obsahujúcim položky, ktoré prepíšu predvolené nastavenia ovládača textu v databáze Registry systému Windows. Vo všeobecnosti je na použitie súboru Schema.ini potrebné vykonať toto:

 • Uložte súbor Schema.ini do rovnakého priečinka ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Súbor nazvite Schema.ini.

 • Do prvého riadku súboru Schema.ini zadajte názov textového súboru, s ktorým vytvárate prepojenie, uvedený v zátvorkách.

 • Pridajte ďalšie informácie určujúce iný formát textového súboru.

V nasledujúcich častiach sú uvedené bežné príklady používania súboru Schema.ini.

Príklad: Zadanie hlavičky stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadanie znaku bodkočiarky (;) ako oddeľovača

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Zadanie znaku tabulátora ako oddeľovača

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadanie súboru s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane Sprievodcu výberom údajov kliknite na položku Databáza servera Microsoft SQL Server 2000 alebo 2005.

  Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Pripojenie na databázový server vykonajte tieto kroky:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza vo vašom počítači, zadajte výraz (local).

  • V časti Poverenie pre prihlásenie vykonajte jeden z týchto krokov:

   • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo Windowsu, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte svoje meno používateľa a heslo databázy do príslušných polí.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v poli Databáza príslušnú databázu, vyberte v stĺpci Názov tabuľku, zobrazenie alebo funkciu definovanú používateľom a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Znova sa zobrazí Sprievodca výberom údajov.

 9. V dialógovom okne Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť práve vytvorený súbor .odc a prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete pokračovať v používaní Sprievodcu výberom údajov, aby ste mohli vybrať konkrétne stĺpce a riadky v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Ďalšie informácie o jednotlivých stránkach Sprievodcu výberom údajov zobrazíte stlačením klávesu F1.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou ovládača ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládača ODBC je dvojkrokový proces. Najprv, ak je to potrebné, v počítači definujte DSN používateľa pre ovládač ODBC. Potom importujte údaje z databázy servera SQL Server.

Definovanie DSN používateľa

 1. Otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Administrátor zdrojov údajov ODBC vyberte kartu Používateľský DSN a potom položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov pre server SQL Server.

 4. Do poľa Názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete zadať popis zdroja údajov

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza vo vašom počítači, zadajte výraz (local).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti Ako má server SQL Server overiť pravosť prihlasovacej identifikácie? vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo Windowsu, kliknite na možnosť Overením pravosti systému Windows NT s použitím prihlasovacej identifikácie pre sieť

  • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo databázy, kliknite na možnosť Overením pravosti servera SQL Server s použitím prihlasovacieho ID a hesla zadaného používateľom a potom do príslušných polí zadajte prihlasovacie ID a heslo pre databázu.

 9. Kliknite na dve tlačidlá Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete overiť správnosť zadaných informácií, kliknite na tlačidlo Testovať zdroj údajov.

 11. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "TESTY SA VYKONALI ÚSPEŠNE!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. V ponuke Údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane Sprievodcu výberom údajov kliknite na položku Iný zdroj údajov OLE DB alebo ODBC.

  Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 4. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v poli Databáza príslušnú databázu, vyberte v stĺpci Názov tabuľku, zobrazenie alebo funkciu a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Znova sa zobrazí Sprievodca výberom údajov.

 9. V dialógovom okne Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť práve vytvorený súbor .odc a prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete pokračovať v používaní Sprievodcu výberom údajov, aby ste mohli vybrať konkrétne stĺpce a riadky v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Ďalšie informácie o jednotlivých stránkach Sprievodcu výberom údajov zobrazíte stlačením klávesu F1.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Office Word: Importovanie externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

V Microsoft Office Worde importujte externé údaje pomocou hromadnej korešpondencie. Pomocou hromadnej korešpondencie vytvoríte množinu dokumentov, napríklad formulárový list odoslaný veľkému počtu zákazníkov alebo menovky s adresami odosielanie sviatočných pohľadníc. Takisto môžete priamo bez použitia súboru pripojenia importovať textové súbory, excelové hárky a accessové tabuľky alebo dotazy. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie.

Čo chcete urobiť?

Import textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou ovládača ODBC

Import textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv) je jednoduché. Ak je textovým súborom súbor .csv nepoužívajúci znak oddeľovača položiek v zozname, ktorý je definovaný vo vašom počítači, alebo ak textovým súborom nie je súbor .csv, môžete na zadanie správneho formátu súboru použiť súbor Schema.ini.

Import súboru

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 4. Na karte Poskytovateľ vyberte možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Vyberte alebo napíšte názov databázy úplnú cestu k priečinku obsahujúcemu textový súbor.

  Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním priečinka, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa tohto poľa.

 6. Kliknite na kartu Všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Upraviť hodnotu.

 7. Do poľa Hodnota vlastnosti zadajte jednu z týchto hodnôt:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Text;HDR=Yes.

  • Ak textový súbor neobsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Text;HDR=No.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky kliknite v stĺpci Názov na textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Zadanie iného znaku oddeľovača položiek v zozname alebo formátu textového súboru pomocou súboru Schema.ini

Súbor Schema.ini je textovým súborom obsahujúcim položky, ktoré prepíšu predvolené nastavenia ovládača textu v databáze Registry systému Windows. Vo všeobecnosti je na použitie súboru Schema.ini potrebné vykonať toto:

 • Uložte súbor Schema.ini do rovnakého priečinka ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Súbor nazvite Schema.ini.

 • Do prvého riadku súboru Schema.ini zadajte názov textového súboru, s ktorým vytvárate prepojenie, uvedený v zátvorkách.

 • Pridajte ďalšie informácie určujúce iný formát textového súboru.

V nasledujúcich častiach sú uvedené bežné príklady používania súboru Schema.ini.

Príklad: Zadanie znaku bodkočiarky (;) ako oddeľovača

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Zadanie znaku tabulátora ako oddeľovača

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadanie súboru s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC

Import textového súboru pomocou ovládača ODBC je minimálne dvojkrokový proces. Najprv, ak je to potrebné, v počítači definujte DSN používateľa pre ovládač textu ODBC. Potom importujte textový súbor pomocou DSN používateľa. Ak je textovým súborom súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) nepoužívajúci znak oddeľovača položiek v zozname, ktorý je definovaný vo vašom počítači, alebo ak textovým súborom nie je súbor .csv, môžete na zadanie správneho formátu súboru použiť súbor Schema.ini.

Definovanie DSN používateľa

 1. Otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Administrátor zdrojov údajov ODBC kliknite na karte Používateľský DSN na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Inštalácia ODBC Text.

 4. Do poľa Názov zdroja údajov zadajte názov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny adresár.

 6. Kliknite na tlačidlo Vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Výber adresára vyhľadajte priečinok obsahujúci textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že sa zobrazuje v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Import súboru

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 4. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte práve vytvorený DSN používateľa a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov textový súbor a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Zadanie iného znaku oddeľovača položiek v zozname alebo formátu textového súboru pomocou súboru Schema.ini

Súbor Schema.ini je textovým súborom obsahujúcim položky, ktoré prepíšu predvolené nastavenia ovládača textu v databáze Registry systému Windows. Vo všeobecnosti je na použitie súboru Schema.ini potrebné vykonať toto:

 • Uložte súbor Schema.ini do rovnakého priečinka ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Súbor nazvite Schema.ini.

 • Do prvého riadku súboru Schema.ini zadajte názov textového súboru, s ktorým vytvárate prepojenie, uvedený v zátvorkách.

 • Pridajte ďalšie informácie určujúce iný formát textového súboru.

V nasledujúcich častiach sú uvedené bežné príklady používania súboru Schema.ini.

Príklad: Zadanie hlavičky stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadanie znaku bodkočiarky (;) ako oddeľovača

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Zadanie znaku tabulátora ako oddeľovača

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadanie súboru s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 4. Na karte Poskytovateľ vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Zdroj údajov úplnú cestu k názvu a názov súboru excelového zošita.

 6. Kliknite na kartu Všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Upraviť hodnotu.

 7. Do poľa Hodnota vlastnosti zadajte jednu z týchto hodnôt:

  • Ak údaje v zošite obsahujú hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Ak údaje v zošite neobsahujú hlavičky stĺpcov, zadajte hodnotu Excel 8.0;HDR=No.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 11. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov hárok a potom kliknite na položku Ďalej.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov zo zošita Excelu 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 4. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte možnosť Excel Files a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V dialógovom okne Vybrať pracovný zošit zadajte do poľa Názov databázy názov priečinku obsahujúceho excelový zošiť, vyberte zošit zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky kliknite v stĺpci Názov na hárok, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

 4. Na karte Poskytovateľ vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak je databázou databáza Accessu 2000 alebo Accessu 2003, vyberte možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Ak ide o databázu Office Access 2007, vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na karte Pripojenie zadajte do poľa Vyberte alebo napíšte názov databázy úplnú cestu k súboru a názov súboru accessovej databázy.

  Ak ste na karte Poskytovateľ vybrali možnosť Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa tohto poľa a vyhľadajte databázu.

 7. Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, kliknite na kartu Pripojenie a potom na tlačidlo Testovať pripojenie.

 8. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie Testovacie pripojenie bolo úspešné, kliknite na tlačidlo OK.

 9. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka : Prepojená tabuľka sa v tomto zozname nezobrazí. Ak chcete importovať prepojenú tabuľku, vytvorte pred operáciou importu dotaz na prepojenú tabuľku accessovej databázy.

 10. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 11. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy Accessu 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládača ODBC

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 4. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte možnosť MS Access database a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Vybrať databázu.

 5. V dialógovom okne Výber adresára vyhľadajte priečinok obsahujúci accessovú databázu, ktorú chcete importovať, uistite sa, že sa zobrazuje v zozname pod poľom Názov súboru, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí Sprievodca pripojením údajov.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v stĺpci Názov tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Microsoft SQL Server.

 4. Na stránke Pripojenie na databázový server vykonajte tieto kroky:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza vo vašom počítači, zadajte výraz (local).

  • V časti Poverenie pre prihlásenie vykonajte jeden z týchto krokov:

   • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo Windowsu, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte svoje meno používateľa a heslo databázy do príslušných polí.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v poli Databáza príslušnú databázu, vyberte v stĺpci Názov tabuľku, zobrazenie alebo funkciu definovanú používateľom a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy servera SQL Server 2000 alebo 2005 pomocou ovládača ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládača ODBC je dvojkrokový proces. Najprv, ak je to potrebné, v počítači definujte DSN používateľa pre ovládač ODBC. Potom importujte údaje z databázy servera SQL Server.

Definovanie DSN používateľa

 1. Otvorte ovládací panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Administrátor zdrojov údajov ODBC vyberte kartu Používateľský DSN a potom položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov pre server SQL Server.

 4. Do poľa Názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete zadať popis zdroja údajov

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza vo vašom počítači, zadajte výraz (local).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti Ako má server SQL Server overiť pravosť prihlasovacej identifikácie? vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo Windowsu, kliknite na možnosť Overením pravosti systému Windows NT s použitím prihlasovacej identifikácie pre sieť

  • Ak chcete použiť meno používateľa a heslo databázy, kliknite na možnosť Overením pravosti servera SQL Server s použitím prihlasovacieho ID a hesla zadaného používateľom a potom do príslušných polí zadajte prihlasovacie ID a heslo pre databázu.

 9. Kliknite na dve tlačidlá Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete overiť správnosť zadaných informácií, kliknite na tlačidlo Testovať zdroj údajov.

 11. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolujte hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "TESTY SA VYKONALI ÚSPEŠNE!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach rozličných dialógových okien získate kliknutím na Pomocníka.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. Na karte Korešpodencia prejdite do skupiny Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na možnosť Použiť existujúci zoznam.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť existujúci súbor .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Údaje sa importujú a proces je dokončený.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj a potom postupujte podľa jednotlivých krokov tohto postupu.

   Spustí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov kliknite na položku Názov zdroja údajov ODBC.

 4. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte v poli Databáza príslušnú databázu, vyberte v stĺpci Názov tabuľku, zobrazenie alebo funkciu a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie zadajte do poľa Názov súboru názov súboru .odc a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorým je predvolene priečinok Zdroje údajov, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Ak chcete, aby bol súbor pripojenia jednoduchšie rozpoznateľný, zadajte ďalšie informácie do polí Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×