Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zozname SharePointu

Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zozname SharePointu

Údaje možno preniesť z programu SharePoint do programu Access dvoma spôsobmi  – importovaním alebo prepojením.

Procesom importovania sa vytvorí kópia zoznamu lokality SharePoint v databáze programu Access. Počas operácie importovania môžete definovať zoznamy, ktoré chcete skopírovať, a pre vybratý zoznam môžete definovať, či chcete importovať celý zoznam alebo iba špecifické zobrazenie.

Proces prepojenia umožňuje pripojiť sa k údajom v inom programe, čo znamená, že môžete zobraziť a upraviť najnovšie údaje v SharePointe a v programe Access bez toho, aby ste museli vytvárať a ukladať kópiu týchto údajov v programe Access. Ak nechcete skopírovať lokality SharePointu do databázy programu Access, ale chcete spúšťať dotazy a vytvárať zostavy založené na obsahu tohto zoznamu, mali by ste vytvoriť prepojenie na údaje.

Tento článok obsahuje popis krokov importovania zo zoznamu SharePointu a prepojenia so zoznamom SharePointu.

Poznámka:  Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online.

Čo vás zaujíma?

Importovanie zoznamu SharePointu

Čo ešte treba vedieť o importovaní údajov?

Úlohy súvisiace s importovaním

Prepojenie so zoznamom SharePointu

Používate Access 2007 a hľadáte sprievodcu Presun na lokalitu SharePoint? Ak áno, pozrite si časť Použitie Sprievodcu presunom na lokalitu SharePoint v Accesse 2007 zobrazenú ďalej v tomto článku.

Importovanie zoznamu SharePoint

Pri importovaní údajov program Access vytvorí tabuľku a skopíruje stĺpce a položky zo zdrojového zoznamu (alebo zobrazenia) do tejto tabuľky ako polia a záznamy. Na konci operácie importovania si môžete vybrať možnosť uloženia podrobných informácií o operácii importovania vo forme špecifikácie. Špecifikácia importovania umožňuje operáciu importovania zopakovať v budúcnosti bez toho, aby ste museli zakaždým používať Sprievodcu importom.

Toto sú najbežnejšie dôvody na importovanie zoznamu lokality SharePoint do databázy programu Access:

 • Trvalé premiestnenie údajov, napríklad zoznamu kontaktov, do databázy programu Access, pretože tieto informácie už viac nepotrebujete na lokalite SharePoint. Zoznam možno importovať do programu Access a odstrániť ho z lokality SharePoint.

 • Oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, niekedy však musíte použiť zoznam lokality SharePoint na získanie ďalších údajov, ktoré treba zlúčiť do niektorej z vašich databáz.

Pred importovaním zoznamu vykonajte tieto kroky

 1. Vyhľadajte lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznamy, ktoré chcete kopírovať, a zaznamenajte si adresu lokality.

  Platná adresa lokality sa začína výrazom http:// alebo https://, za ktorým nasleduje názov servera, a končí sa cestou ku konkrétnej lokalite na serveri.

 2. Identifikujte zoznamy, ktoré chcete skopírovať do databázy. Rozhodnite sa, či chcete importovať celý zoznam alebo iba konkrétne zobrazenie. V rámci jednej operácie importovania môžete importovať viacero zoznamov, môžete však importovať iba jedno zobrazenie každého zoznamu. Podľa potreby vytvorte zobrazenie obsahujúce iba tie stĺpce a položky, o ktoré máte záujem.

 3. Preskúmajte stĺpce v zdrojovom zozname alebo zobrazení.

  Nasledovná tabuľka uvádza niektoré informácie, ktoré treba brať na zreteľ pri importovaní rôznych prvkov:

  Prvok

  Dôležité informácie

  Stĺpce

  Program Access importuje len prvých 256 stĺpcov, pretože podporuje len 256 polí v tabuľke. Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, vytvorte zobrazenie a pridajte doň iba požadované stĺpce tak, aby celkový počet stĺpcov nepresiahol 256.

  Priečinky

  Každý priečinok v zozname lokality SharePoint sa stane záznamom v tabuľke programu Access. Položky vo vnútri priečinka sa taktiež zobrazia ako záznamy, a to hneď pod záznamom zodpovedajúcim tomuto priečinku.

  Vyhľadávacie stĺpce

  Ak zdrojový stĺpec vyhľadáva hodnoty v inom zozname, k dispozícii máte dve možnosti:

  • Importujte zobrazené hodnoty ako súčasť poľa. V tomto prípade nemusíte importovať súvisiaci zoznam.

  • Nastavte cieľové pole tak, aby vyhľadávalo inú tabuľku. Ak v takomto prípade databáza neobsahuje tabuľku, ktorá môže poskytnúť vyhľadávané hodnoty, musíte importovať aj súvisiaci zoznam.

  Poznámka: Zdrojový stĺpec typu Osoba alebo skupina predstavuje špeciálny typ vyhľadávacieho stĺpca. Vyhľadáva hodnoty v Zozname informácií o používateľoch, čo znamená, že sa musíte rozhodnúť, či spolu s ďalšími zoznamami chcete importovať aj Zoznam informácií o používateľoch.

  Vypočítané stĺpce

  Výsledky vo vypočítanom stĺpci sa skopírujú do poľa, ktorého typ údajov závisí od typu údajov vypočítaného výsledku. Výraz vykonávajúci výpočet sa neskopíruje.

  Prílohy

  Stĺpec s prílohami zoznamu sa skopíruje do poľa s názvom Prílohy.

  Stĺpce s viacerými hodnotami

  Stĺpec typu Voľba alebo Vyhľadanie môže obsahovať viaceré hodnoty. Keď importujete stĺpec podporujúci viaceré hodnoty, program Access vytvorí stĺpec, ktorý podporuje viacero hodnôt.

  Formátovanie RTF

  Stĺpce obsahujúce formátovanie RTF sa importujú do programu Access ako polia typu Memo. Vlastnosť Formát textu poľa typu Memo sa nastaví na hodnotu Formát RTF a formátovanie sa zachová. Poznámka pre používateľov začínajúcich používať Access 2013: polia typu Memo boli premenované na polia typu Long Text.

  Vzťahy

  Access nevytvorí automaticky vzťahy medzi súvisiacimi tabuľkami na konci operácie importu. Vzťahy medzi rôznymi novými a existujúcimi tabuľkami treba vytvoriť manuálne pomocou možností na karte Vzťahy. Ak chcete zobraziť kartu Vzťahy, na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Vzťahy na tlačidlo Vzťahy.

 4. Identifikujte databázu, do ktorej chcete importovať zoznamy.

  Skontrolujte, či máte potrebné povolenia na pridávanie údajov do databázy. Ak nechcete uložiť údaje do žiadnej z existujúcich databáz, vytvorte prázdnu databázu.

 5. Preskúmajte tabuľky v databáze.

  Operácia importovania vytvorí tabuľku s rovnakým názvom ako zoznam lokality SharePoint. Ak tento názov už existuje, program Access pripojí k názvu novej tabuľky výraz „1“ – napríklad Kontakty1. Ak sa názov Kontakty1 už používa, program Access vytvorí názov Kontakty2 a pod.

Poznámka: Program Access v rámci operácie importovania neprepisuje tabuľku v databáze a používateľ nemôže pripojiť obsah zoznamu alebo zobrazenia do existujúcej tabuľky.

Importovanie zoznamu

 1. Otvorte databázu Accessu, do ktorej sa uložia importované údaje. Ak nechcete uložiť údaje do žiadnej z existujúcich databáz, vytvorte prázdnu databázu.

 2. Umiestnenie sprievodcu importovaním/prepojením textu sa mierne líši podľa verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu verziu s predplatným Accessu v službách Office 365, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položky Nový zdroj údajov > Z online služieb > Zoznam SharePoint.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať a prepojiť na tlačidlo Ďalšie, čím sa zobrazí rozbaľovací zoznam možností, a potom kliknite na položku Zoznam SharePoint.

  • Ak používate Access 2007, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať na položku Zoznam SharePoint.

 3. V Accesse sa otvorí dialógové okno Získať externé údaje – lokalita SharePoint.

  V dialógovom okne Získať externé údaje – lokalita SharePoint vyberte, či chcete vykonať import na lokalitu SharePoint alebo na ňu vytvoriť prepojenie.

 4. V sprievodcovi zadajte adresu zdrojovej lokality.

 5. Vyberte položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Zo zoznamu zobrazeného sprievodcom vyberte zoznamy, ktoré chcete importovať.

 7. V stĺpci Položky na import vyberte zobrazenie, ktoré požadujete pre každý vybratý zoznam.

 8. Začiarkavacie políčko označené Importovať zobrazené hodnoty namiesto identifikácií pre polia, ktoré vyhľadávajú hodnoty uložené v inom zozname slúži na ovládanie, ktoré údaje sa importujú vo vyhľadávacích stĺpcoch vo vybratých zoznamoch. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete importovať zobrazené hodnoty ako súčasť poľa, začiarknite toto políčko. V tomto prípade pole nebude vyhľadávať hodnoty v inej tabuľke.

  • Ak chcete, aby cieľové pole vyhľadávalo hodnoty v inej tabuľke, zrušte začiarknutie tohto políčka. Týmto spôsobom sa skopírujú identifikácie riadkov zobrazených hodnôt do cieľového poľa. Identifikácie sú potrebné na definovanie vyhľadávacieho poľa v programe Access.

  Keď importujete identifikácie, musíte importovať zoznamy, ktoré aktuálne poskytujú hodnoty do vyhľadávacích stĺpcov (ak cieľová databáza už nedisponuje tabuľkami, ktoré môžu vystupovať ako vyhľadávacie tabuľky).

  Operácia importovania umiestni identifikácie do príslušného poľa, nenastaví však všetky vlastnosti potrebné na to, aby pole fungovalo ako vyhľadávacie pole. Kroky potrebné na nastavenie vyhľadávacích vlastností takéhoto poľa nájdete v odseku Nastavenie vyhľadávacích polí v tomto článku.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Access importuje zoznamy a potom na poslednej strane sprievodcu zobrazí stav operácie. Ak plánujete zopakovať operáciu importovania neskôr, môžete si podrobnosti uložiť ako špecifikáciu importovania.

Čo ešte treba vedieť o importovaní údajov?

Úlohy súvisiace s importovaním

Po dokončení operácie importovania zvážte možnosť vykonania niektorých ďalších úloh:

Overenie typu údajov    Access vyberie vhodný typ údajov pre každé pole, ktoré zodpovedá zdrojovému stĺpcu. Skontrolujte všetky polia a ich nastavenie a uistite sa, že všetky polia sú nastavené požadovaným spôsobom.

Preverenie ďalších polí    V závislosti od typu zoznamu, z ktorého tabuľka vychádza, si môžete všimnúť, že sa v tabuľke nachádza aj niekoľko ďalších polí (napríklad Upraviť, Zmenené a Typ). Ďalšie informácie o týchto poliach a o tom, aké informácie tieto polia obsahujú, nájdete v Pomocníkovi SharePointu. Ak tieto polia v databáze programu Access nepotrebujete, môžete ich odstrániť.

Nastavenie vyhľadávacích polí    Ak ste pre vyhľadávacie stĺpce importovali identifikácie, vlastnosti vyhľadávania príslušných polí treba nastaviť manuálne.

 1. V zobrazení Návrh tabuľky v zozname Typ údajov kliknite na položku Sprievodca vyhľadávaním.

 2. V sprievodcovi akceptujte predvolený výber (Hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu) a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý bude poskytovať vyhľadávacie hodnoty pre pole, a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka:  Táto tabuľka môže byť nová importovaná alebo existujúca tabuľka..

 4. Na table Zoznam polí vyberte pole identifikácie a pole obsahujúce zobrazené hodnoty a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Zadefinujte spôsob zoradenia a kliknite na položku Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom zmeny návrhu uložte.

Na začiatok stránky

Prepojenie so zoznamom SharePoint

Keď vytvoríte prepojenie so zoznamom SharePoint, program Access vytvorí novú tabuľku, ktorá sa často označuje ako prepojená tabuľka. Prepojená tabuľka odráža štruktúru a obsah zdrojového zoznamu. Na rozdiel od importovania sa prostredníctvom prepojenia vytvára prepojenie iba so zoznamom – nevytvára sa prepojenie so žiadnymi špecifickými zobrazeniami zoznamu.

Prepojenie má v porovnaní s importovaním dve zásadné výhody:

 • Pridávanie a aktualizácia údajov    Údaje možno zmeniť buď na lokalite SharePoint, alebo v údajovom alebo formulárovom zobrazení v programe Access. Zmeny vykonané na jednom mieste sa prejavia aj na druhom mieste. Ak však chcete vykonať štrukturálne zmeny (napríklad odstrániť alebo zmeniť stĺpec), musíte otvoriť zoznam na lokalite SharePoint. Počas práce v programe Access nie je možné polia v prepojenej tabuľke pridávať, odstraňovať alebo upravovať.

 • Vyhľadávacie tabuľky    Keď vytvoríte prepojenie so zoznamom SharePointu, Access automaticky vytvorí prepojené tabuľky pre všetky vyhľadávacie zoznamy (ak už vyhľadávacie zoznamy nie sú prepojené s databázou). Ak vyhľadávacie zoznamy obsahujú stĺpce, ktoré vyhľadávajú v iných zoznamoch, tieto zoznamy sa taktiež zahrnú do operácie prepojenia, čo znamená, že vyhľadávací zoznam každej prepojenej tabuľky má v databáze príslušnú prepojenú tabuľku. Access taktiež vytvorí vzťahy medzi týmito prepojenými tabuľkami.

Bežné scenáre vytvárania prepojenia so zoznamom SharePoint

Prepojenie so zoznamom lokality SharePoint z databázy programu Access sa spravidla vytvára z nasledovných dôvodov:

 • Vaše oddelenie používa program Access s ohľadom na bohaté možnosti vytvárania zostáv a zadávania dotazov, ale na tímovú spoluprácu a komunikáciu používa službu Windows SharePoint Services. Jednotlivé skupiny vytvárajú zoznamy s cieľom sledovania rôznych položiek (napríklad kontakty a problémy), tieto údaje sa však často musia prenášať do databázy s cieľom agregácie a vytvorenia zostavy. Prepojenie je správna voľba, pretože umožňuje používateľom lokality SharePoint a databázy pridávať a aktualizovať údaje a vždy zobraziť a pracovať s najnovšími údajmi.

 • Ste používateľom programu Access a službu Windows SharePoint Services používate len krátko. Vykonali ste migráciu niekoľkých databáz na lokalitu SharePoint vášho tímu, pričom väčšina tabuliek v týchto databázach sú prepojené tabuľky. Odteraz budete namiesto lokálnych tabuliek vytvárať zoznamy lokality SharePoint a zo svojich databáz budete vytvárať prepojenia s týmito zoznamami.

 • Chcete aj naďalej ukladať svoje zoznamy na lokalitách SharePoint, súčasne však chcete pracovať s najnovšími údajmi v programe Access a využívať dotazy a tlač zostáv.

Príprava prepojenia so zoznamom SharePoint

 1. Vyhľadajte lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznamy, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie, a zaznamenajte si adresu lokality.

  Platná adresa lokality sa začína výrazom http:// alebo https://, za ktorým nasleduje názov servera, a končí sa cestou ku konkrétnej lokalite na serveri.

 2. Identifikujte zoznamy, s ktorými chcete vytvoriť prepojenie. V rámci jednej operácie prepojenia možno vytvoriť prepojenie s viacerými zoznamami, prepojenie so špecifickým zobrazením zoznamu sa však vytvoriť nedá.

  Poznámka: Prepojenie na prieskumy alebo diskusie sa taktiež nedá vytvoriť.

 3. Preskúmajte stĺpce v zdrojovom zozname. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré informácie, ktoré treba brať do úvahy pri prepájaní rôznych prvkov.

  Prvok

  Dôležité informácie

  Stĺpce

  Program Access nepodporuje viac než 256 polí v tabuľke, takže prepojená tabuľka bude obsahovať iba prvých 256 stĺpcov.

  Priečinky

  Každý priečinok v zozname lokality SharePoint sa v tabuľke programu Access zobrazí ako záznam. Položky vnútri priečinka sa taktiež zobrazia ako záznamy, a to hneď pod záznamom zodpovedajúcim tomuto priečinku.

  Vyhľadávacie stĺpce

  Ak zdrojový stĺpec vyhľadáva hodnoty v inom zozname a súvisiaci zoznam sa v databáze už nenachádza, program Access automaticky vytvorí prepojené tabuľky pre súvisiace zoznamy.

  Poznámka: Zdrojový stĺpec typu Osoba alebo skupina predstavuje špecifický typ vyhľadávacieho stĺpca, ktorý vyhľadáva hodnoty v zozname informácií o používateľoch. Ak vytvoríte prepojenie so zoznamom obsahujúcim stĺpec Osoba alebo skupina, program Access automaticky vytvorí prepojenú tabuľku pre zoznam informácií o používateľoch.

  Vypočítané stĺpce

  Výsledky vo vypočítanom stĺpci sa zobrazia v príslušnom poli, vzorec sa však v programe Access nedá zobraziť ani zmeniť.

  Prílohy

  Stĺpec s prílohami zoznamu sa zobrazí v poli s názvom Prílohy.

  Stĺpce iba na čítanie

  Stĺpce, ktoré sú v zozname lokality SharePoint určené iba na čítanie, budú určené iba na čítanie aj v programe Access. Okrem toho sa stĺpce v programe Access pravdepodobne nebudú dať pridávať, odstraňovať ani meniť.

  Stĺpce s viacerými hodnotami

  Stĺpec typu Voľba alebo Vyhľadanie môže obsahovať viaceré hodnoty. Pre tieto stĺpce vytvorí operácia prepojenia polia, ktoré podporujú viaceré hodnoty. Vyhľadávacie stĺpce s viacerými hodnotami sa v prepojenej tabuľke vytvoria vtedy, keď je zdrojový stĺpec typu Vyhľadanie.

 4. Identifikujte databázu, v ktorej chcete vytvoriť prepojené tabuľky. Overte, či máte potrebné povolenia na pridávanie údajov do databázy. Ak nechcete uložiť údaje do žiadnej z existujúcich databáz, vytvorte novú prázdnu databázu.

 5. Skontrolujte tabuľky v databáze. Keď prepájate zoznam SharePointu, vytvorí sa tabuľka s rovnakým názvom, ako je názov zdrojového zoznamu. Ak sa tento názov už používa, Access pripojí k novému názvu tabuľky číslo „1“ – napríklad Kontakty1. (Ak sa už používa aj názov Kontakty1, Access vytvorí názov Kontakty2 a pod.). Rovnaké pravidlá platia aj pre súvisiace zoznamy.

  Poznámka: Pamätajte, že Access ako súčasť operácie importovania nikdy neprepisuje tabuľku v databáze. Používateľ taktiež nemôže pripojiť obsah zoznamu SharePointu do existujúcej tabuľky.

Prepojenie s údajmi

 1. Otvorte cieľovú databázu.

 2. Umiestnenie sprievodcu importovaním/prepojením textu sa mierne líši podľa verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu verziu s predplatným Accessu v službách Office 365, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položky Nový zdroj údajov > Z online služieb > Zoznam SharePoint.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať a prepojiť na tlačidlo Ďalšie, čím sa zobrazí rozbaľovací zoznam možností, a potom kliknite na položku Zoznam SharePoint.

  • Ak používate Access 2007, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať na položku Zoznam SharePoint.

 3. V Accesse sa otvorí dialógové okno Získať externé údaje – lokalita SharePoint.

  V dialógovom okne Získať externé údaje – lokalita SharePoint vyberte, či chcete vykonať import na lokalitu SharePoint alebo na ňu vytvoriť prepojenie.

 4. V sprievodcovi zadajte adresu zdrojovej lokality.

 5. Vyberte položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca zobrazí zoznamy, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie prepojenia.

 6. Vyberte zoznamy, s ktorými chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Ak sú niektoré zoznamy už prepojené s aktuálnou databázou, začiarkavacie políčka pre tieto zoznamy budú začiarknuté. Ak chcete odstrániť niektoré prepojenia, zrušte začiarknutie políčok tých prepojení, ktoré chcete odstrániť.

  Program Access sa pokúsi vytvoriť prepojené tabuľky pre zoznamy vybraté počas tejto operácie, ako aj pre všetky súvisiace zoznamy. Program Access sa taktiež pokúsi obnoviť prepojené tabuľky korešpondujúce so zoznamami, ktoré ste vybrali v sprievodcovi. Program Access vytvorí aj vzťahy medzi tabuľkami. Na rozdiel od operácie importovania zachováva operácia prepojenia nastavenia vyhľadávacích vlastností medzi vyhľadávacím poľom a súvisiacou tabuľkou. Vlastnosti vyhľadávacieho poľa netreba manuálne nastavovať v návrhovom zobrazení tabuľky.

 7. Preskúmajte nové prepojené tabuľky v údajovom zobrazení. Overte správnosť zobrazenia všetkých polí a záznamov.

  Access vyberie správny typ údajov pre každé pole, ktoré zodpovedá zdrojovému stĺpcu. Pamätajte, že po každom otvorení prepojenej tabuľky alebo zdrojového zoznamu sa v prepojenej tabuľke alebo zdrojovom zozname zobrazia najnovšie údaje. Štrukturálne zmeny vykonané v zozname sa však automaticky neprejavia v prepojenej tabuľke. Ak chcete aktualizovať prepojenú tabuľku o najnovšiu štruktúru zoznamu, pravým tlačidlom myši kliknite na tabuľku na navigačnej table, ukážte na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Obnoviť zoznam.

Na začiatok stránky

Poznámka: Táto časť sa vzťahuje len na Access 2007.

Prehľad

Pri presune databázy z Accessu na lokalitu SharePoint sa na lokalite SharePoint vytvoria zoznamy, ktoré ostanú s tabuľkami vo vašej databáze prepojené. Sprievodca presunom na lokalitu SharePoint vám pomôže pri premiestnení údajov zo všetkých tabuliek súčasne a s udržiavaním vzťahov medzi nimi.

Po vytvorení zoznamov SharePointu môžu používatelia s týmito zoznamami pracovať na lokalite SharePoint alebo v prepojených tabuľkách v Accesse a zároveň používať funkcie lokality SharePoint na spravovanie údajov a aktualizáciu zmien.

Prepojenia na zoznamy lokality SharePoint sú uložené v databáze Accessu a formuláre, dotazy a zostavy takisto zostanú uložené v Accesse. Údaje môžete zadať pomocou tabuľky alebo formulára v Accesse alebo úpravou zoznamu na lokalite SharePoint.

Presúvanie údajov

Ak je to možné, Sprievodca presunom na lokalitu SharePoint premiestni údaje do zoznamov, ktoré sú založené na šablóne zoznamu nachádzajúcej sa na lokalite SharePoint, ako je napríklad zoznam Kontakty. Ak tabuľku nie je možné priradiť k šablóne zoznamu, tabuľka sa v údajovom zobrazení na lokalite SharePoint zmení na vlastný zoznam.

V závislosti od veľkosti databázy, počtu jej objektov a výkonu systému môže operácia chvíľu trvať. Ak počas procesu zmeníte názor, môžete kliknúť na položku Zastaviť a proces zrušiť.

Sprievodca vytvorí záložnú kópiu databázy v počítači. V Accesse sa z tabuliek vytvoria prepojenia na zoznamy, takže vyhľadanie údajov na lokalite SharePoint počas práce v Accesse bude jednoduché. Na miestach, kde je to možné, budú vzťahy medzi tabuľkami znázornené ako prepojenia medzi zoznamami lokality SharePoint.

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, Sprievodca presunom na lokalitu SharePoint nahlási problémy a uloží ich do databázy programu Access ako tabuľku denníka, ktorú môžete použiť pri riešení problémov.

Použitie Sprievodcu presunom na lokalitu SharePoint

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Zoznamy lokality SharePoint na položku Premiestniť na lokalitu SharePoint.

 2. Postupujte podľa krokov v Sprievodcovi presunom na lokalitu SharePoint vrátane zadania umiestnenia lokality SharePoint.

  Proces zrušíte kliknutím na položku Zastaviť.

 3. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o migrácii, začiarknite políčko Zobraziť podrobnosti na poslednej strane sprievodcu.

  Na tejto strane sprievodcu je uvedené, ktoré tabuľky boli prepojené so zoznamami, a poskytuje informácie o umiestnení záložnej kópie a URL adrese databázy. Upozorňuje aj na prípadné problémy, ktoré sa mohli vyskytnúť pri migrácii, a poskytuje umiestnenie tabuľky denníka, v ktorej môžete zistiť ďalšie podrobnosti o týchto problémoch.

 4. Keď sprievodca dokončí svoju činnosť, kliknite na príkaz Dokončiť.

  Ak sa v sprievodcovi zobrazí upozornenie, mali by ste skontrolovať tabuľku denníka a vykonať všetky potrebné kroky, čím zabezpečíte úspešnú migráciu vašich údajov. Mohlo sa napríklad stať, že niektoré polia sa nepresunuli alebo sa skonvertovali na iný typ údajov, ktorý je kompatibilný so zoznamom SharePointu.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zoznamy na lokalite SharePoint, kliknite na položku Zoznamy na paneli pre rýchle spustenie alebo kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality. Je možné, že bude potrebné obnoviť stránku vo webovom prehliadači. Ak chcete, aby sa zoznamy zobrazili na paneli pre rýchle spustenie na lokalite SharePoint, alebo ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ako je napríklad povolenie sledovania verzií, môžete zmeniť nastavenie zoznamu na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi na lokalite SharePoint.

Obmedzenia migrácie

Keď sa Sprievodca presunom na lokalitu SharePoint ukončí a v Accesse sa v súvislosti s údajmi vyskytli akékoľvek problémy, zobrazí sa hlásenie. Access vytvorí tabuľku denníka s názvom Problémy s presunom na lokalitu SharePoint a pridá ju do databázy. Tabuľka Problémy s presunom na lokalitu SharePoint sa uloží do databázy, nebude však na lokalite SharePoint publikovaná ako zoznam.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené obmedzenia v rámci spôsobu migrácie údajov. Zvyčajne je to v prípadoch, kedy Access a SharePoint nezdieľajú rovnaké funkcie, a niekedy v prípadoch, keď nezdieľajú typy údajov. Ak napríklad tabuľka Accessu podporuje referenčnú integritu, nie je v zozname na lokalite SharePoint vynútená. Informácie v nasledujúcej tabuľke sú užitočné pri rozhodovaní, či je potrebné vykonať migráciu údajov. Taktiež môžu byť užitočné pri kontrole akýchkoľvek problémov nahlásených v tabuľke Problémy s presunom na lokalitu SharePoint.

Typy údajov alebo problémov

Problém

Výsledok

Typ údajov Objekt COM

Lokality SharePoint nepodporujú typ údajov Objekt COM.

Pole sa nepresunie.

Typ údajov Binárne číslo

Lokality SharePoint nepodporujú typ údajov Binárne číslo.

Pole sa nepresunie.

Dátum

Lokality SharePoint nepodporujú dátumy staršie ako rok 1900.

Údaje s dátumom starším ako rok 1900 sa nepresunú.

Znaky nového riadka v textových poliach

Lokality SharePoint nepodporujú znaky nového riadka v poli typu Jeden riadok textu.

Pole sa skonvertuje na pole typu Viacero riadkov textu alebo Memo.

Typ údajov Desatinné číslo

Lokality SharePoint nepodporujú typ údajov Desatinné číslo.

Namiesto toho sa používa pole typu Number alebo Double Integer.

Typ údajov Replikačný identifikátor

Lokality SharePoint nepodporujú typ údajov Replikačný identifikátor.

V závislosti od typu údajov sa použije typ údajov Jeden riadok textu.

Referenčná integrita

Lokality SharePoint nepodporujú referenčnú integritu.

Referenčná integrita sa v novom zozname nevynucuje.

Predvolené hodnoty, ktoré nie sú v zozname SharePointu podporované

Lokality SharePoint akceptujú predvolené hodnoty, ktoré sú statické, ako je napríklad text alebo čísla alebo aj štandardné dátumy. Dynamické predvolené hodnoty sa z Accessu nemigrujú.

Niektoré vlastnosti predvolených hodnôt sa nepresunú.

Overenie údajov v poli alebo tabuľke

Na lokality SharePoint sa nepresunú žiadne pravidlá overovania údajov.

Nepresunie sa žiadne overenie údajov v poli alebo v tabuľke.

Polia s jedinečným indexom

Lokality SharePoint používajú pre ID stĺpca v zozname jedno pole s jedinečným indexom.

Ostatné polia s jedinečným indexom alebo množiny polí sa nepresunú.

Vzťahy s kaskádovými odstráneniami alebo aktualizáciami

Lokality SharePoint nepodporujú kaskádové odstránenia súvisiacich záznamov.

Odstránenia sa kaskádovito nerozšíria do súvisiacich záznamov a aktualizácie sa kaskádovito nerozšíria do súvisiacich polí.

Vzťahy, ktoré vynucujú referenčnú integritu

Lokality SharePoint nepodporujú referenčnú integritu.

Referenčná integrita sa vo vzťahoch medzi údajmi v zoznamoch nevynucuje.

Polia, ktoré sa vyčíslia automaticky (s výnimkou poľa ID)

Lokality SharePoint podporujú len automatické číslovanie poľa, ktoré sa v zozname používa pre stĺpec ID.

Automatické číslovanie sa v iných stĺpcoch, než je stĺpec ID, nepoužíva.

Vzťahy, v ktorých nie je možné vytvoriť vyhľadávania

Niektoré vzťahy nie sú na lokalitách SharePoint podporované. Môže to byť na napríklad vtedy, keď primárny kľúč nesúvisí so stĺpcom ID alebo nie je celým číslom.

Vzťah sa nepresunie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×