HLOOKUP (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HLOOKUP v Microsoft Exceli.

Popis

Vyhľadá určitú hodnotu v prvom riadku tabuľky alebo pole hodnôt a vráti hodnotu v zadanom riadku toho istého stĺpca tabuľky alebo poľa. Funkcia HLOOKUP sa používa pri vyhľadávaní hodnôt v zadaných riadkoch tabuľky, v ktorej sú porovnávané hodnoty zoradené v prvom riadku tabuľky. Pri vyhľadávaní hodnôt v tabuľke, v ktorej sú porovnávané hodnoty zoradené v prvom stĺpci tabuľky, sa používa funkcia VLOOKUP.

Písmeno H v názve HLOOKUP označuje vodorovný smer (horizontal).

Syntax

HLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota; pole_tabuľky; číslo_indexu_riadka; [vyhľadávanie_rozsah])

Syntax funkcie HLOOKUP obsahuje nasledovné argumenty:

 • vyhľadávaná_hodnota    Vyhľadávaná_hodnota je hodnota, ktorú chcete vyhľadať v prvom riadku tabuľky. Môže to byť hodnota, odkaz alebo textový reťazec.

 • pole_tabuľky     Pole_tabuľky je tabuľka s informáciami, kde hľadáte danú hodnotu. Môžete použiť odkaz na rozsah alebo názov rozsahu.

  • Hodnoty v prvom riadku tabuľky môžu byť textové, číselné alebo logické.

  • Ak má argument rozsah hodnotu TRUE, musia byť hodnoty v prvom riadku tabuľky zoradené zostupne: ... -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; inak môže funkcia HLOOKUP vrátiť nesprávnu hodnotu. Ak má argument rozsah hodnotu FALSE, hodnoty v prvom riadku tabuľky nemusia byť zoradené.

  • Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.

  • Hodnoty sa zoradia vo vzostupnom poradí, zľava doprava. Ďalšie informácie nájdete v téme Zoraďovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke.

 • číslo_indexu_riadka    Číslo_indexu_riadka je číslo riadka vtabuľke, zktorého vráti funkcia zodpovedajúcu hodnotu. Ak argument číslo_indexu_riadka = 1, vráti hodnotu zprvého riadka tabuľky. Ak argument číslo_indexu_riadka = 2, vráti hodnotu zdruhého riadka tabuľky, atak ďalej. Ak má argument číslo_indexu_riadka hodnotu menšiu než 1, vráti funkcia HLOOKUP chybovú hodnotu #HODNOTA! Ak má argument číslo_indexu_riadka hodnotu väčšiu ako počet riadkov v tabuľke, vráti funkcia HLOOKUP chybovú hodnotu #ODKAZ!

 • vyhľadávanie_rozsah    Vyhľadávanie_rozsah je logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia HLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu. Ak má argument hodnotu TRUE alebo nie je zadaný a úplne zhodná hodnota sa nenašla, funkcia vráti najväčšiu menšiu hodnotu ako je hodnota argumentu hľadaná_hodnota. Ak má argument hodnotu FALSE, vráti funkcia HLOOKUP iba úplne zhodnú hodnotu. Ak sa takáto hodnota nenašla, vráti funkcia chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Poznámka

 • Ak nemôže funkcia HLOOKUP nájsť danú hodnotu a hodnota argumentu rozsah je TRUE, funkcia HLOOKUP vráti najväčšiu menšiu alebo rovnakú hodnotu ako je hodnota argumentu hľadaná_hodnota.

 • Ak je hodnota argumentu hľadaná_hodnota menšia ako najmenšia hodnota v prvom riadku tabuľky, funkcia HLOOKUP vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak má argument vyhľadávanie_rozsah hodnotu FALSE a argument vyhľadávaná_hodnota je text, je možné v argumente vyhľadávaná_hodnota použiť zástupné znaky, otáznik (?) alebo hviezdičku (*). Otáznik znamená ľubovoľný znak a hviezdička znamená ľubovoľnú postupnosť znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Nápravy

Ložiská

Skrutky

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Vzorec

Popis

Výsledok

=HLOOKUP("Nápravy"; A1:C4; 2; TRUE)

Vyhľadá výraz „Nápravy" v prvom riadku a vráti hodnotu z druhého riadka, ktorý sa nachádza v tom istom stĺpci (stĺpci A).

4

=HLOOKUP("Ložiská"; A1:C4; 3; FALSE)

Vyhľadá výraz „Ložiská" v prvom riadku a vráti hodnotu z tretieho riadka, ktorý sa nachádza v tom istom stĺpci (stĺpci B).

7

=HLOOKUP("B"; A1:C4; 3; TRUE)

Vyhľadá hodnotu B v riadku 1 a vráti hodnotu z riadka 3 toho istého stĺpca. Vzhľadom na to, že presná zhoda sa nenašla, použije sa najväčšia hodnota v prvom riadku, ktorá je súčasne menšia ako hodnota B: Nápravy v stĺpci A

5

=HLOOKUP("Svorníky"; A1:C4; 4)

Vyhľadá výraz „Svorníky" v prvom riadku a vráti hodnotu zo štvrtého riadka, ktorý sa nachádza v tom istom stĺpci (stĺpci C).

11

=HLOOKUP(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}; 2; TRUE)

Vyhľadá číslo 3 v trojriadkovej konštante poľa a vráti hodnotu z druhého riadka toho istého (v tomto prípade tretieho) stĺpca. V konštante poľa sa nachádzajú tri riadky s hodnotami, jednotlivé riadky sú oddelené bodkočiarkou (;). Keďže hodnota c sa nachádza v druhom riadku a v tom istom stĺpci ako číslo 3, vráti sa hodnota c.

c

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×