Grafy a iné vizualizácie vo funkcii Power View

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Power View v SharePointe 2013 a v Exceli 2013 umožňuje rýchle vytváranie širokej škály vizualizácií údajov od tabuliek a matíc až po pruhové, stĺpcové a bublinové grafy či množiny grafov viacnásobných položiek. Pri každej vytváranej vizualizácii začnete tabuľkou na hárku Power View, ktorú potom jednoducho skonvertujete na iné vizualizácie, aby ste tak mohli nájsť najvhodnejší spôsob zobrazenia svojich údajov.

Vytvorenie vizualizácie

 1. Ak chcete vytvoriť tabuľku na hárku Power View, kliknite na tabuľku alebo na pole v zozname polí, prípadne myšou presuňte určité pole zo zoznamu polí do hárka. Funkcia Power View vykreslí v hárku tabuľku, v ktorej zobrazí aktuálne údaje a automaticky pridá hlavičky stĺpcov.

 2. Ak chcete skonvertovať tabuľku na iné vizualizácie, kliknite na niektorý z typov vizualizácií na karte Návrh. V závislosti od údajov v tabuľke sú jednotlivé typy vizualizácií vo funkcii Power View povolené alebo zakázané tak, aby ste pre tieto údaje mali k dispozícii tie najvhodnejšie vizualizácie.

  Tip : Ak chcete vytvoriť ďalšiu vizualizáciu, vytvorte ďalšiu tabuľku kliknutím na prázdny hárok a potom vyberte polia v časti Polia zoznamu polí.

Obsah tohto článku

Príklady vizualizácií dostupných vo funkcii Power View

Vytvorenie tabuľky

Grafy

Koláčové grafy

Bodové a bublinové grafy

Čiarové, pruhové a stĺpcové grafy

Pruhové grafy

Stĺpcové grafy

Čiarové grafy

Mapy

Viacnásobné položky: množina grafov s rovnakými osami

Matice

Karty

Dlaždice

Ďalšie informácie

Príklady vizualizácií dostupných vo funkcii Power View

Vizualizácie údajov v projekte Crescent

 1. Rýchly filter na filtrovanie položiek zostavy týkajúcich sa pečiva

 2. Navigácia podľa toku dlaždíc pre dlaždice, aktuálne pre croissant

 3. Karta v kontajneri dlaždíc filtrovaná podľa aktuálnej dlaždice (croissant)

 4. Čiarový graf v kontajneri dlaždíc s informáciami o spotrebovanom a podanom množstve (filtrovaný podľa croissantov) od januára až po december

 5. Viacnásobné položky, filtrované podľa pečiva a zoradené v zostupnom poradí podľa podávaného množstva

 6. Stĺpcový graf filtrovaný podľa pečiva a zobrazujúci podávané a spotrebované množstvá

Vytvorenie tabuľky

Všetky vizualizácie začínajú tabuľkou. Tabuľku možno vo funkcii Power View vytvoriť rôznymi spôsobmi. Prečítajte si viac o tabuľkách v téme Tabuľky vo funkcii Power View.

Vytvorenie tabuľky funkcie Power View

na začiatok stránky

Grafy

Funkcia Power View ponúka celú škálu grafov: koláčové, stĺpcové, pruhové, čiarové, bodové a bublinové. Grafy môžu mať viacero číselných polí a viacero radov údajov. V grafe máte k dispozícii niekoľko možností návrhu. Môžete zobraziť alebo skryť označenia, legendy a nadpisy.

Grafy sú interaktívne. Pri kliknutí na určitú hodnotu v grafe:

 • zvýrazníte túto hodnotu v grafe,

 • môžete podľa tejto hodnoty filtrovať všetky tabuľky, matice a dlaždice v zostave,

 • zvýrazníte túto hodnotu vo všetkých ostatných grafoch v zostave.

Ďalšie informácie nájdete v článku Filtrovanie, zvýraznenie a rýchle filtre vo funkcii Power View.

Grafy sú interaktívne aj v zobrazení prezentácie, ako napríklad v režime čítania a v režime zobrazenia na celú obrazovku v rámci funkcie Power View v službe SharePoint alebo na hárku funkcie Power View v zošite programu Excel uloženom v službe Excel Services alebo zobrazenom v službách Office 365.

Koláčové grafy

Koláčové grafy sú vo funkcii Power View jednoduché alebo prepracované. Môžete vytvoriť koláčový graf, ktorý po dvojitom kliknutí na výsek prejde na detaily, alebo koláčový graf, ktorý zobrazí podvýseky v rámci väčších farebných výsekov. Koláčový graf môžete krížovo filtrovať s iným grafom. Povedzme, že kliknete na pruh v pruhovom grafe. Zvýrazní sa tá časť koláčového grafu, ktorá sa týka príslušného pruhu, a zvyšok koláča sa zobrazí sivou farbou. Prečítajte si tému Koláčové grafy vo funkcii Power View.

Koláčový graf predaja funkcie Power View podľa kontinentu s vybratými údajmi z roku 2007

Bodové a bublinové grafy

Bodové bublinové grafy predstavujú skvelý spôsob, ako zobraziť množstvo súvisiacich údajov v jednom grafe. V bodových grafoch sa na osi x zobrazuje jedno číselné pole a na osi y zas druhé, takže vzťah medzi dvoma hodnotami je možné jednoducho zobraziť pre všetky položky v grafe.

V bublinovom grafe ovláda veľkosť údajových bodov tretie číselné pole. Ak chcete zobraziť údaje meniace sa v čase, do bodového alebo bublinového grafu môžete pridať os prehrávania.

Ďalšie informácie nájdete v téme Bublinové a bodové grafy vo funkcii Power View.

Čiarové, pruhové a stĺpcové grafy

Čiarové, pruhové a stĺpcové grafy sú užitočné na porovnávanie údajových bodov vo viacerých radoch údajov. V čiarových, pruhových a stĺpcových grafoch sa na osi x zobrazuje jedno pole a na osi y druhé pole, čo zjednodušuje zobrazovanie vzťahu medzi dvomi hodnotami pre všetky položky v grafe.

Pruhové grafy

V pruhovom grafe sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Pruhový graf odporúčame použiť, ak:

 • máte viac radov údajov, ktoré chcete zobraziť,

 • vaše údaje obsahujú kladné, záporné a nulové (0) hodnoty,

 • chcete porovnať údaje pre viacero kategórií alebo

 • sú menovky osí dlhé.

Vo funkcii Power View si môžete vybrať z troch podtypov pruhových grafov: skladaný, 100-percentný skladaný a skupinový.

Stĺpcové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané do riadkov alebo stĺpcov hárka, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. Stĺpcové grafy sú vhodné na zobrazenie zmien údajov za určité časové obdobie alebo na porovnanie jednotlivých položiek. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž vodorovných osí a hodnoty pozdĺž zvislých osí.

Vo funkcii Power View si môžete vybrať z troch podtypov stĺpcových grafov: skladaný, 100-percentný skladaný a skupinový.

Čiarové grafy

V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi (osi kategórií) a všetky údaje číselných hodnôt sú rozmiestnené pozdĺž zvislej osi (osi hodnôt).

Čiarový graf vo funkcii Power View

Zvážte použitie čiarového grafu s časovou mierkou na vodorovnej osi. V čiarovom grafe sa dátumy zobrazujú chronologicky v určitých intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, aj keď tieto dátumy nie sú v hárku zoradené alebo nie sú uvedené v rovnakých základných jednotkách.

Vytvorte čiarový graf vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Mapy

Mapy vo funkcii Power View využívajú dlaždice služby Bing Mapy, a tak môžete približovať a posúvať zobrazenie rovnako ako v prípade ktorejkoľvek inej mapy služby Bing. Pridaním umiestnení a polí sa na mapu vložia body. O čo väčšia je daná hodnota, o to väčší je aj príslušný bod. Pri pridaní radov s viacerými hodnotami sa do mapy pridajú koláčové grafy, pričom veľkosť koláčového grafu zodpovedá veľkosti celkovej hodnoty. Prečítajte si ďalšie informácie na tému Mapy vo funkcii Power View.

Mapa USA funkcie Power View s koláčovými grafmi

Na začiatok stránky

Viacnásobné položky: množina grafov s rovnakými osami

Pomocou viacnásobných položiek môžete vytvoriť rad grafov s rovnakými osami X a Y a usporiadať ich vedľa seba, čím zároveň umožníte porovnanie množstva rôznych hodnôt. Viacnásobné položky sa nazývajú aj mriežkové grafy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vizualizácie viacnásobných položiek vo funkcii Power View

Na začiatok stránky

Matice

Matica je podobná tabuľke, tvoria ju riadky a stĺpce. Matica má však tieto vlastnosti, ktoré tabuľka nemá:

 • zobrazuje údaje bez opakovania hodnôt,

 • zobrazuje súčty a medzisúčty podľa riadka a stĺpca,

 • pomocou hierarchie umožňuje prejsť na súhrn/detaily,

 • umožňuje zbaliť a rozbaliť zobrazenie.

Prečítajte si viac o práci s maticou vo funkcii Power View

Na začiatok stránky

Karty

Tabuľku môžete skonvertovať na rad kariet, na ktorých sa zobrazujú údaje z jednotlivých riadkov v tabuľke v rozložení karty s určitým formátom, ako napríklad vo formáte kartotékovej karty.

Karty s obrázkami zástav vo funkcii Power View

Ďalšie informácie nájdete v téme Karty v aplikácii Power View.

Na začiatok stránky

Dlaždice

S cieľom interaktívneho prezentovania údajov tabuľky môžete tabuľku alebo maticu skonvertovať na dlaždice. Dlaždice sú kontajnery s dynamickým navigačným pásom. Dlaždice fungujú ako filtre – filtrujú obsah v dlaždici na hodnotu vybratú na páse kariet. Do dlaždice môžete pridať viac vizualizácií, pričom všetky sa vyfiltrujú podľa rovnakej hodnoty. Ako karty môžete použiť text alebo obrázky. Ďalšie informácie nájdete v téme Dlaždice v aplikácii Power View.

Tento obrázok znázorňuje počet medailí, ktoré získali krajiny súťažiace v rýchlokorčuľovaní.

Kontajner dlaždíc s obrázkom športovej disciplíny vo funkcii Power View

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×