Funkcie na zjednodušenie ovládania v programe OneDrive

OneDrive obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu ukladať a zdieľať súbory v rôznych zariadeniach aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia.

Mnohé funkcie na zjednodušenie ovládania, napríklad čítačka obrazovky, zväčšovacie sklo alebo rozpoznávanie reči, sú vstavané do počítača alebo zariadenia. Ak chcete zistiť, ako tieto funkcie používať, pozrite si tému Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky : 

 • OneDrive je webová aplikácia, ktorá funguje v cloude a umožňuje získať prístup k súborom a priečinkom alebo nimi prechádzať prostredníctvom webového prehliadača.

 • Ak používate OneDrive, odporúčame vám, aby ste ako prehliadač používali Internet Explorer.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneDrive

OneDrive sa používa vo webovom prehliadači. V okne prehliadača sa na paneli s nástrojmi zobrazuje názov OneDrive spolu so spúšťačom aplikácií služieb Office 365, ktorý obsahuje dlaždice služieb spoločnosti Microsoft a aplikácií služby Office Online, ako je napríklad Pošta (Outlook.com), Excel Online, OneNote a ďalšie. Panel s nástrojmi obsahuje aj príkazy na prijímanie oznámení, spravovanie možností, získanie pomoci a odhlásenie sa.

Pod panelom s nástrojmi sa nachádza panel s ponukami obsahujúci vyhľadávacie pole, možnosti zobrazenia a príkaz na získanie informácií. Pri práci so súbormi panel s ponukami zahŕňa aj príkazy slúžiace na vytvorenie alebo nahratie nových súborov, otvorenie alebo stiahnutie vybratého súboru alebo rôzne spôsoby zoradenia súborov. Ak vyberiete príkaz na získanie informácií, na pravej strane hlavného okna vo OneDrive sa otvorí tabla s informáciami a ponúkne podrobnosti o vybratom priečinku alebo súbore.

Pod panelom s ponukami je uvedená štruktúra priečinkov a súborov uložených vo OneDrive. Ak pracujete so širokouhlou obrazovkou (napríklad na stolnom počítači), ľavá tabla uvádza navigačný strom s kategóriami zobrazení súborov, nedávno zobrazených súborov, fotografií, zdieľaných súborov a Koša. Ak nepracujete so širokouhlou obrazovkou (pracujete napríklad s telefónom), kategórie zobrazenia sú k dispozícii v ponuke ďalších možností na paneli nástrojov a nie na ľavej table. Zobrazenie hlavného okna obsahuje zoznam priečinkov a súborov vybranej kategórie zobrazenia.

Keď vyberiete priečinok v hlavnom zobrazení, tento priečinok sa otvorí a zobrazí sa zoznam podpriečinkov a súborov. Po prechode na detaily nižšej úrovne sa ponuka zmení a bude obsahovať príkazy na otvorenie, zdieľanie, stiahnutie, premiestnenie a kopírovanie vybratých súborov. Dostupné príkazy sa menia v závislosti od toho, či je alebo nie je vybratá položka, a od typu vybratej položky.

Vybratý súbor sa môže otvoriť v aktuálnej karte prehliadača alebo v samostatnej karte prehliadača (napríklad v aplikácii Word Online alebo Excel Online).

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Na navigáciu vo OneDrive a cyklické prepínanie skupín prvkov na obrazovke stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (späť). Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak chcete prejsť do ponuky alebo zoznamu, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol a po vykonaní výberu stlačte kláves Enter. Ak chcete opustiť ponuku alebo režim, stlačte kláves Esc. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v téme Klávesové skratky pre OneDrive.

Keď sa presúvate cez oblasti okna aplikácie OneDrive, čítačka obrazovky poskytuje informácie o vybratej oblasti, ako napríklad paneli s ponukami (ozve sa „search box“ – vyhľadávacie pole), stromovom zobrazení (ozve sa „OneDrive“ alebo vaše meno) alebo hlavnom zobrazení (ozve sa „list of folders and files“ – zoznam priečinkov a súborov).

Základné úlohy vo OneDrive

Spustenie OneDrivu

 1. Otvorte webový prehliadač.

 2. Ak ešte nie ste prihlásený do svojho konta Office 365 (či konta prideleného vašou organizáciou alebo vášho konta Microsoft), prejdite na lokalitu https://portal.office.com. Prihláste sa do svojho konta prideleného organizáciou alebo konta Microsoft.

 3. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým sa výber nepremiestni na spúšťač aplikácií. Stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „link, OneDrive“ (prepojenie, OneDrive). Stlačte kláves Enter.

Nahratie súboru

Keď chcete súbor uložiť zo systému súborov zariadenia do služby OneDrive, vyberte vo OneDrive umiestnenie a potom súbor nahrajte.

 1. V otvorenom OneDrive stláčajte kláves Tab, pokým sa výber nepremiestni na stromové zobrazenie. Ozve sa buď „OneDrive“ alebo vaše meno.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor, pokým sa výber nepremiestni na položku zobrazenia Súbory. Stlačte kláves Enter. Uistite sa, že žiadna položka zoznamu priečinkov a súborov nie je vybratá.

 3. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite na panel s ponukami. Ozve sa „New“ (Nové). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Nahrať. Stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete v dialógovom okne Vybrať súbor na odovzdanie prejsť na stromové zobrazenie, stláčajte kláves Tab, pokým sa ozve „tree view“ (stromové zobrazenie). V Moderátorovi sa ozve „documents“ (dokumenty).

 5. Priečinok, v ktorom je súbor uložený, vyberiete stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol a následným stlačením klávesu Enter.

 6. Ak sa chcete premiestniť na zoznam priečinkov a súborov, stlačte kláves Tab a potom stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol vyberte súbor, ktorý chcete nahrať.

  Tip : Viacero susedných súborov vyberiete stlačením a podržaním klávesu Shift pri výbere prvého súboru a následným stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol, až pokým nevyberiete posledný súbor. Týmto spôsobom vyberiete všetky súbory nachádzajúce sa medzi prvým a posledným súborom.

 7. Stlačte kláves Enter. Vybraté súbory sa nahrajú do vami zvoleného umiestnenia vo OneDrive a ozve sa „uploaded one item to Files“ (do zoznamu Súbory sa nahrala jedna položka). V Moderátorovi sa ozve „upload” (nahratie).

Stiahnutie súboru

Ak chcete kopírovať súbor zo služby OneDrive do zariadenia, vyberte ho vo OneDrive a stiahnite ho.

 1. V otvorenom OneDrive stláčajte kláves Tab, pokým sa výber nepremiestni na stromové zobrazenie. Ozve sa buď „OneDrive“ alebo vaše meno.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor, pokým sa výber nepremiestni na položku zobrazenia Súbory. Stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa výber nepremiestni na zoznam priečinkov a súborov.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor, pokým sa nevyberie súbor, ktorý chcete stiahnuť.

 5. Dvojitým stlačením kombinácie klávesov Shift+Tab sa premiestnite na panel s ponukami. V závislosti od typu vybratého súboru sa ozve "Share“ (Zdieľať) alebo „Open“ (Otvoriť). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Stiahnuť. Stlačte kláves Enter.

 6. Keď sa ozve upozornenie s dotazom, či chcete súbor stiahnuť, stlačte kombináciu klávesov Alt + N a postupujte podľa inštrukcií na uloženie súboru. Po dokončení sa ozve „the download has completed“ (sťahovanie dokončené). V tomto upozornení môžete prejsť na tlačidlá na otvorenie stiahnutého súboru, otvorenie priečinka alebo zobrazenie stiahnutých súborov. Ak chcete upozornenie zavrieť, znova stačte kombináciu klávesov Alt + N, stlačením klávesu Tab sa premiestnite na tlačidlo Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Vyhľadanie súboru alebo priečinka

 1. Stláčajte vo OneDrive kláves Tab, pokým sa výber nepremiestni na vyhľadávacie pole.

 2. Zadajte úplný alebo čiastočný názov súboru alebo priečinka, ktorý hľadáte. Otvorí sa zoznam výsledkov hľadania spĺňajúci vaše kritériá.

 3. Stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo klávesu so šípkou nahor si môžete vypočuť názvy súborov alebo priečinkov uvedených vo výsledkoch hľadania.

 4. Ak chcete priečinok alebo súbor uvedený vo výsledkoch hľadania otvoriť, stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí hlásenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + N, aby ste mohli priečinok alebo súbor otvoriť, a postupujte podľa inštrukcií.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

 1. V otvorenom OneDrive stláčajte kláves Tab, pokým sa výber nepremiestni na stromové zobrazenie. Ozve sa buď „OneDrive“ alebo vaše meno.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor, pokým sa výber nepremiestni na súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, napríklad Súbory, Najnovšie alebo Zdieľané so mnou. Stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, pokým sa výber nepremiestni na hlavné zobrazenie a neozve sa „list of folders and files“ (zoznam priečinkov a súborov).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor, pokým nevyberiete súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať. Vybrať možno len jeden súbor alebo priečinok.

 5. Ak chcete získať prístup k panelu s ponukami, dvakrát stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Zdieľať“. Stlačte kláves Enter.

 6. V dialógovom okne Zdieľanie zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete položku zdieľať.

 7. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite na položku Môže upravovať. Ak chcete určiť, či osoba, s ktorou položku zdieľate, môže súbor len zobraziť alebo aj upraviť, stlačte kláves so šípkou nadol.

 8. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite na textové pole, a ak chcete, zadajte správu pre osobu, s ktorou položku zdieľate.

 9. Ak zdieľate súbor, pomocou klávesu Tab sa premiestnite na začiarkavacie políčko Vyžadovať prihlásenie a začiarknite ho alebo jeho začiarknutie zrušte. Ak zdieľate priečinok, pomocou klávesu Tab sa premiestnite na začiarkavacie políčko Zdieľať všetko v tomto priečinku vrátane položiek s jedinečnými povoleniami a začiarknite ho alebo jeho začiarknutie zrušte.

 10. Pomocou klávesu Tab sa premiestnite na začiarkavacie políčko Odoslať e-mailovú pozvánku a začiarknite ho alebo jeho začiarknutie zrušte.

  Tip :  Tieto začiarkavacie políčka sú predvolene začiarknuté.

 11. Pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Zdieľať a stlačte kláves Enter.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×