Funkcie automatických opráv v Exceli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou tohto dialógového okna môžete vypnúť alebo zapnúť funkcie automatických opráv a automatického formátovania v programe Excel.

Dialógové okno Automatické opravy obsahuje štyri karty. Ak chcete rýchlo prejsť na požadované informácie, kliknite nižšie na názov zodpovedajúcej karty, s ktorou potrebujete poradiť:

Automatické opravy  |  Automatický formát pri písaní | Akcie  | Automatické matematické opravy

Automatické opravy

Funkciu automatických opráv môžete použiť na opravu preklepov, chýb v použití veľkých písmen či nesprávne napísaných slov, ako aj na automatické vkladanie symbolov a ďalších častí textu. Funkcia automatických opráv predvolene používa štandardný zoznam typických pravopisných chýb a symbolov, položky v tomto zozname je však možné meniť.

Excel je predvolene nastavený tak, aby automaticky opravoval niektoré bežné chyby pri písaní. Pomocou možností v tomto dialógovom okne môžete vypnúť alebo zmeniť všetko, čo vám nevyhovuje.

Ak sa vám nepáči tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla , ktoré sa zobrazuje počas písania, v tomto dialógovom okne ho môžete vypnúť: Zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Zobrazovať tlačidlá možností automatických opráv.

Táto karta dialógového okna ponúka nasledujúce možnosti. Kliknutím na nadpis nižšie ho rozbalíte a zobrazíte pokyny:

Na karte Automatické opravy môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne možnosti automatických opráv veľkých písmen.

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie ľubovoľného z nasledujúcich políčok:

 • Opraviť DVe VEľké ZAčiatočné PÍsmená

 • Používať veľké písmená na začiatkoch viet

 • Používať veľké začiatočné písmená v názvoch dní

 • Opravovať neúmyselné použitie klávesu cAPS LOCK

Výnimky môžete zadať v niektorých pravidlách používania veľkých písmen. Výnimky, ktoré ste nastavili, sa použijú vo všetkých Office programoch, ktoré podporujú funkciu automatických opráv, čo znamená, že všetky zmeny vykonané v tomto zozname v jednom programe ovplyvnia aj ostatné programy.

Na karte Automatické opravy kliknite na tlačidlo Výnimky a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Ak ste začiarkli políčko Opraviť DVe VEľké ZAčiatočné PÍsmená a chcete zabrániť, aby funkcia automatických opráv opravila konkrétne slovo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých aj malých písmen (napríklad MUDr., kliknite na kartu VEľké ZAčiatočné PÍsmená.

  Ak chcete do zoznamu výnimiek pridať určité slovo, zadajte toto slovo do poľa a kliknite na tlačidlo Pridať. Ak chcete odstrániť určité slovo, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak ste začiarkli políčko Veľké písmená na začiatkoch viet a nechcete, aby funkcia automatických opráv opravila malé začiatočné písmeno v slove, ktoré nasleduje po určitej skratke (napríklad tzv.), kliknite na kartu Prvé písmeno.

  Ak chcete do zoznamu výnimiek pridať určité slovo, zadajte toto slovo do poľa a kliknite na tlačidlo Pridať. Ak chcete odstrániť určité slovo, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka: V niektorých programoch balíka Office môžete tiež začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka automaticky pridať slová do zoznamu . Táto možnosť nadobúda účinnosť pri úprave súboru alebo položky. Keď funkcia automatických opráv vykoná neželanú opravu, môžete ju vrátiť späť stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z. Ak je začiarknuté políčko automaticky pridať slová do zoznamu , nepotrebné opravy, ktoré zrušíte, sa pridajú do zoznamu výnimiek.

Automatické opravy používajú dva paralelné zoznamy slov. Prvé slovo je slovo, ktoré píšete, a druhé slovo alebo slovné spojenie automaticky zadáva program, aby nahradil toto písané slovo.

Zoznam automatických opráv

Zoznam automatických opráv sa používa pre všetky programy balíka Office, ktoré podporujú funkciu automatických opráv. Znamená to, že keď pridáte alebo odstránite slovo zo zoznamu v jednom programe balíka Office, prejaví sa to aj v ostatných programoch balíka Office.

Môžete pridať viacero položiek, ktoré majú ten istý text v poli „Čím“. Napríklad slová „jedne“, „jedn“, „jende“ alebo „jwden“ môžu byť nahradené slovom jeden. Stačí pridať samostatnú položku pre každú z týchto zmien.

Dôležité: Ak sa zdá, že automatické opravy vôbec nefungujú, skontrolujte, či je na karte Automatické opravy začiarknuté políčko Nahrádzať text pri písaní.

Pridanie, zmena alebo odstránenie položky v zozname automatických opráv

Ak chcete pridať položku, postupujte takto:

 1. Na karte Automatické opravy v poli Nahradiť zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré často píšete nesprávne – zadajte napríklad slovo zvčajne.

 2. Do poľa Čím zadajte správnu verziu daného slova – zadajte napríklad slovo zvyčajne.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

Ak chcete v položke zmeniť text, ktorým sa má nahradiť pôvodný text, vyberte položku v zozname položiek a zadajte novú položku do poľa Čím.

Ak chcete odstrániť položku, vyberte ju v zozname a kliknite na možnosť Odstrániť.

Poznámka: Zoznam výnimiek oznámi kontrole pravopisu, aby automaticky neopravovala položky, ktoré považuje za pravopisné chyby. Ak sa niektoré slovo automaticky nahrádza a ste si istí, že nepatrí do zoznamu automatických opráv, pridajte toto slovo do zoznamu výnimiek a kontrola pravopisu ho nebude automaticky nahrádzať.

Ak nechcete používať žiadnu z automatických zmien a nahradení, ktoré by funkcia automatických opráv vykonala, postupujte v dialógovom okne takto:

 • vypnite automatickú opravu veľkých písmen zrušením začiarknutia všetkých políčok v hornej časti karty,

 • Vypnite všetky možnosti nahrádzania textu zrušením začiarknutia políčka Nahrádzať text pri písaní.

Tip: Ak Office niečo automaticky opravil za vás, ale vy danú zmenu nechcete, kliknite na tlačidlo Zrušiť zmenu alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z a zmenu vrátite späť.

Ak chcete vložiť symbol rýchlo bez prístupu k akýmkoľvek ponukám, priraďte k symbolu stlačenie klávesu alebo text. Toto riešenie je obzvlášť užitočné vtedy, ak plánujete symbol vkladať často a nechcete stále používať príkaz Symboly na páse s nástrojmi.

Symbol treba vložiť raz, skopírovať ho a potom pridať pravidlo pre automatické opravy. Ak budete chcieť, po dokončení kroku 8 uvedeného nižšie, môžete symbol vložený na vytvorenie pravidla odstrániť, takže si veľmi nelámte hlavu s tým, kam ho vložíte.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položky Symbol > Ďalšie symboly.

 2. Posuňte sa v zozname nadol a dvakrát kliknite na symbol, ktorý chcete vložiť do súboru. Zavrite dialógové okno so symbolmi.

  Tip: Väčšina najčastejšie používaných symbolov je súčasťou súpravy písma Wingdings. Na zrýchlenie vyhľadávania nastavte v dialógovom okne Symbol písmo Wingdings.

 3. Vyberte symbol vložený do zošita a kliknite na položku Kopírovať na karte Domov na páse s nástrojmi (alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + C).

 4. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Korektúra > Možnosti automatických opráv.

 5. Kliknite na pole Čím a stlačením kombinácie klávesov CTRL + V prilepte skopírovaný symbol do poľa.

 6. Do poľa Nahradiť zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete priradiť k znaku, napríklad zadajte znak1.

  Na karte Automatické opravy zadajte do poľa Nahradiť slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete priradiť k znaku začiarknutia.
 7. Kliknite na položky Pridať > OK.

 8. Vždy, keď chcete použiť znak začiarknutia, ktorý ste práve definovali, zadajte slovo, ktoré ste použili v kroku 7, a pridá sa symbol.

Tip: Ak znak nie je ten, ktorý ste chceli, skúste vložený znak zvýrazniť a uistite sa, že písmo znaku je Wingdings.

Automatický formát pri písaní

Excel predvolene pri písaní vykonáva určité typy automatického formátovania, ako je napríklad použitie formátovania zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v prípade, ak zistí, že píšete zoznam. 

Pomocou tohto dialógového okna môžete ľubovoľnú z týchto možností automatického formátovania vypnúť. Zrušte začiarknutie políčka vedľa každej položky, pre ktorú nechcete vykonávať automatické formátovanie. 

Akcie

V programe Excel je k dispozícii jedna akcia po kliknutí pravým tlačidlom myši. Uvedenú akciu zapnete začiarknutím políčka Povoliť ďalšie akcie kliknutím pravým tlačidlom myši v ponuke v tomto dialógovom okne. 

Akcia Dátum umožňuje pomocou pravého tlačidla myši pridať úplný dátum (vrátane dňa, mesiaca a roka) a otvoriť kalendár Outlooku na danom dátume. 

Tlačidlá Vlastnosti a Ďalšie akcie na karte Akcie ignorujte. Nerobia nič užitočné. 

Automatické matematické opravy

Chcete vytvoriť rovnicu úplne od začiatku, stlačte kláves Alt a znamienko rovná sa. Zobrazí sa zástupný symbol rovnice, do ktorého môžete zadávať matematické znaky. 

Pri práci so zástupným objektom rovnice ponúka Office veľkú množinu skratiek, ktoré môžete využiť pri vkladaní matematických znakov. Tieto skratky automatických matematických opráv sú predvolene zapnuté.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti. Kliknutím na nadpis nižšie ho rozbalíte a zobrazíte pokyny:

 Zrušte začiarknutie políčka Nahrádzať text pri písaní

 1. Vyberte položku, ktorú chcete zmeniť. 

  Informácie sa pridávajú do polí Nahradiť a Čím.

 2. Zmeňte buď skratku v poli Nahradiť, alebo symbol v poli Čím.

 3. Kliknite na tlačidlo Nahradiť.

 1. Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Skôr než začnete, treba si skopírovať požadovaný symbol do Schránky, aby ste ho potom mohli vložiť do dialógového okna. Zavrite dialógové okno, manuálne vložte symbol na snímku (pomocou položiek Vložiť > Symbol), potom symbol vyberte a skopírujte (Ctrl + C).

 1. Do poľa Nahradiť zadajte skratku, ktorú chcete použiť.

  (Skratka by sa mala líšiť od normálneho správne napísaného slova, inak sa môže stať, že slovo, ktoré definujete v kroku 2, sa vždy nahradí daným symbolom.)

 2. Do poľa Čím prilepte symbol, ktorý chcete priradiť k skratke automatickej matematickej opravy zadanej v kroku 1.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×