Funkcia MsgBox

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V počítačovej databáze Accessu zobrazí funkcia MsgBox hlásenie v dialógovom okne, počká na kliknutie používateľa na tlačidlo a vráti hodnotu Integer určujúcu, na ktoré tlačidlo používateľ klikol.

Syntax

MsgBox ( výzva [, tlačidlá ] [, názov ] [, súbor pomocníka ] [, kontext ] )

Syntax funkcie MsgBox má tieto argumenty:

Argument

Popis

výzva

Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa zobrazí ako správa v dialógovom okne. Maximálna dĺžka argumentu výzva je približne 1024 znakov, v závislosti od šírky použitých znakov. Ak argument výzva pozostáva z viac ako jedného riadka, môžete oddeliť riadky použitím znaku konca riadka (Chr(13)), znaku posunu riadka (Chr(10)), alebo konca riadka – kombinácia znakov posunu riadka (Chr(13)Chr(10)) medzi jednotlivými riadkami.

tlačidlá

Voliteľný argument. numerický výraz, ktorý je súčtom hodnôt určujúcich počet a typ tlačidiel na zobrazenie, štýl ikony na používanie, identitu predvoleného tlačidla a modalitu okna s hlásením. Ak tento argument nezadáte, predvolená hodnota pre argument tlačidlá je 0.

názov

Voliteľný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa zobrazí v záhlaví dialógového okna. Ak vynecháte argument názov, v záhlaví okna sa umiestní názov aplikácie.

súbor pomocníka

Voliteľný argument. Reťazcový výraz identifikujúci súbor Pomocníka, ktorý sa používa na poskytovanie kontextového Pomocníka pre dialógové okno. Ak sa zadá argument pomocný súbor, potom musí sa zadať aj argument kontext.

kontext

Voliteľný argument. Numerický výraz, ktorý je kontextovým číslom Pomocníka, ktoré priradil autor Pomocníka príslušnej téme Pomocníka. Ak sa zadá argument kontext, musí sa zadať aj argument súborpomocníka.


Nastavenia

Nastavenia pre argument tlačidlá sú:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbOKOnly

0

Zobrazí iba tlačidlo OK.

vbOKCancel

1

Zobrazí tlačidlá OKZrušiť.

vbAbortRetryIgnore

2

Zobrazí tlačidlá Prerušiť, ZopakovaťIgnorovať.

vbYesNoCancel

3

Zobrazí tlačidlá Áno, NieZrušiť.

vbYesNo

4

Zobrazí tlačidlá ÁnoNie.

vbRetryCancel

5

Zobrazí tlačidlá ZopakovaťZrušiť.

vbCritical

16

Zobrazí ikonu Kritické hlásenie.

vbQuestion

32

Zobrazí ikonu Výstražný dotaz   .

vbExclamation

48

Zobrazí ikonu Výstražné hlásenie   .

vbInformation

64

Zobrazí ikonu Informačné hlásenie.

vbDefaultButton1

0

Prvé tlačidlo je predvolené.

vbDefaultButton2

256

Druhé tlačidlo je predvolené.

vbDefaultButton3

512

Tretie tlačidlo je predvolené.

vbDefaultButton4

768

Štvrté tlačidlo je predvolené.

vbApplicationModal

0

Modalita aplikácie; používateľ musí reagovať na okno s hlásením, až potom bude pokračovať s prácou v aktuálnej aplikácii.

vbSystemModal

4096

Modalita systému; všetky aplikácie sú pozastavené dovtedy, kým používateľ nezareaguje na okno s hlásením.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Pridá tlačidlo Pomocník v okne s hlásením

VbMsgBoxSetForeground

65536

Definuje okno s hlásením ako okno popredia

vbMsgBoxRight

524288

Text je zarovnaný doprava

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Určuje, že text by sa mal zobraziť ako čítanie sprava doľava v hebrejských a arabských systémoch


Tip: V Accesse 2010 je súčasťou zostavovača výrazov funkcia IntelliSense, vďaka ktorej vidíte, ktoré argumenty sa vo výraze vyžadujú.

Prvá skupina hodnôt (0 až 5) popisuje počet a typ tlačidiel zobrazených v dialógovom okne; druhá skupina (16, 32, 48, 64) popisuje štýl ikôn; tretia skupina (0, 256, 512) určuje, ktoré tlačidlo je predvolené a štvrtá skupina (0; 4096) určuje modalitu okna s hlásením. Pri zadávaní čísel s cieľom vytvoriť konečnú hodnotu pre argument tlačidlá použite iba jedno číslo z každej skupiny.

Poznámka: Tieto konštanty sú zadané v jazyku Visual Basic for Applications. V dôsledku toho možno mená použiť kdekoľvek v kóde namiesto skutočných hodnôt.

Vrátené hodnoty

Konštanta

Hodnota

Popis

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Zrušiť

vbAbort

3

Prerušiť

vbRetry

4

Zopakovať

vbIgnore

5

Ignorovať

vbYes

6

Áno

vbNo

7

Nie


Poznámky

Ak sa zadá argument súbor pomocníka aj kontext, používateľ môže stlačením klávesu F1 (Windows) alebo HELP (Macintosh) zobraziť tému Pomocníka zodpovedajúcu argumentukontext. Niektoré hostiteľské aplikácie, ako je napríklad Microsoft Excel, automaticky pridajú do dialógového okna tlačidlo Pomocník.

Ak dialógové okno zobrazí tlačidlo Zrušiť, stlačenie klávesu ESC má rovnaký účinok ako kliknutie na položku Zrušiť. Ak dialógové okno obsahuje tlačidlo Pomocník, je k dispozícii kontextový Pomocník pre toto dialógové okno. Hodnota sa však vráti až po kliknutí na niektoré z ďalších tlačidiel.

Poznámka: Ak chcete zadať viac ako prvý pomenovaný argument, musíte funkciu MsgBox použiť vo výraze. Ak chcete niektoré pozičné argumenty vynechať, musíte zahrnúť príslušný oddeľovač čiarok.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

V tomto príklade je funkcia MsgBox použitá na zobrazenie hlásenia o kritickej chybe v dialógovom okne spolu s tlačidlami Áno a Nie. Tlačidlo Nie je určené ako predvolená odpoveď. Hodnota vrátená funkciou MsgBox závisí od tlačidla, ktoré vybral používateľ. V tomto príklade sa predpokladá, že DEMO.HLP je súbor Pomocníka, ktorý obsahuje tému s kontextovým číslom Pomocníka 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×