Formáty súborov podporované v programe Excel

Excelový súbor môžete uložiť v inom formáte súboru kliknutím na položky Súbor > Uložiť ako. Dostupnosť formátov súboru v dialógovom okne Uložiť ako sa líši podľa toho, aký typ hárka je aktívny (pracovný hárok, hárok s grafom alebo iný typ hárka).

Poznámka: Pri uložení súboru v inom formáte sa niektoré prvky formátovania, údaje a funkcie nemusia zachovať.

Ak chcete otvoriť súbor vytvorený v inom formáte súboru (v staršej verzii Excelu alebo v inom programe), kliknite na položky Súbor > Otvoriť. Ak otvárate zošit programu Excel 97-2003, automaticky sa otvorí v režime kompatibility. Ak chcete využiť nové funkcie programu Excel 2010, môžete uložiť zošit do formátu súboru programu Excel 2010. Môžete však pokračovať aj v režime kompatibility, ktorý zachová pôvodný formát súboru na účely zachovania spätnej kompatibility.

Formáty súborov programu Excel

Formát

Prípona

Popis

Zošit programu Excel

.xlsx

Predvolený formát súborov programu Excel 2010 a Excel 2007 založený na formáte XML. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani hárkov s makrami programu Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Zošit programu Excel podporujúci makrá (kód)

.xlsm

Formát súborov pre Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007, ktorý je založený na formáte XML a podporuje makrá. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Binárny zošit programu Excel

.xlsb

Formát binárneho súboru (BIFF12) programov Excel 2010 a Excel 2007.

Šablóna

.xltx

Predvolený formát súboru pre šablónu programu Excel v programoch Excel 2010 a Excel 2007. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA ani hárkov s makrami programu Excel 4.0 (.xlm).

Šablóna (kód)

.xltm

Formát súboru pre šablónu programu Excel v programoch Excel 2010 a Excel 2007, ktorý podporuje makrá. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami programu Excel 4.0 (.xlm).

Zošit programu Excel 97- Excel 2003

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Šablóna programu Excel 97- Excel 2003

.xlt

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) pre šablóny programu Excel.

Zošit programu Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Tabuľkový hárok vo formáte XML 2003

.xml

Formát súboru hárka XML 2003 (XMLSS).

Údaje XML

.xml

Formát údajov XML.

Doplnok programu Excel

.xlam

Formát doplnku programov Excel 2010 a Excel 2007 založený na formáte XML, ktorý podporuje makrá. Je to doplnkový program určený na spúšťanie doplnkových kódov. Podporuje používanie projektov jazyka VBA a hárkov s makrami programu Excel 4.0 (.xlm).

Doplnok programu Excel 97-2003

.xla

Doplnok programu Excel 97-2003. Doplnkový program, ktorý je určený na spúšťanie doplnkového kódu. Podporuje používanie projektov jazyka VBA.

Zošit programu Excel 4.0

.xlw

Formát súborov programu Excel 4.0, v ktorom sa ukladajú iba pracovné hárky, hárky s grafmi a hárky s makrami. Zošit v tomto formáte súborov môžete otvoriť v programe Excel 2010, ale nemôžete uložiť súbor programu Excel v tomto formáte súborov.

Hárok programu Works 6.0-9.0

.xlr

Hárok uložený v programe Microsoft Works 6.0-9.0.

Poznámka: Tento formát je podporovaný len v programe Excel Starter.

Formáty textových súborov

Formát

Prípona

Popis

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.prn

Formát programu Lotus s medzerou ako znakom oddeľovača. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátorom ako znakom oddeľovača, ktorý je možné použiť v inom operačnom systéme Microsoft Windows. Tento formát zaisťuje správnu interpretáciu znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém Macintosh)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátorom ako znakom oddeľovača, ktorý je možné použiť v operačnom systéme Macintosh. Tento formát zaisťuje správnu interpretáciu znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém MS-DOS)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátorom ako znakom oddeľovača, ktorý je možné použiť v operačnom systéme MS-DOS. Tento formát zaisťuje správnu interpretáciu znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text Unicode

.txt

Zošit sa ukladá ako text v kódovaní Unicode, čo je kódovací štandard, ktorý vyvinulo konzorcium Unicode.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Zošiť sa ukladá ako textový súbor s čiarkou ako znakom oddeľovača, ktorý je možné použiť v inom operačnom systéme Windows. Tento formát zaisťuje správnu interpretáciu znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém Macintosh)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkou ako znakom oddeľovača, ktorý je možné použiť v operačnom systéme Macintosh. Tento formát zaisťuje správnu interpretáciu znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém MS-DOS)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkou ako znakom oddeľovača, ktorý je možné použiť v operačnom systéme MS-DOS. Tento formát zaisťuje správnu interpretáciu znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov. Ukladá sa len aktívny hárok.

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link. Ukladá sa len aktívny hárok.

Poznámka: Pri uložení zošita v ľubovoľnom textovom formáte sa stratí všetko formátovanie.

Iné formáty súborov

Formát

Prípona

Popis

DBF 3, DBF 4

.dbf

Súbory vo formáte dBase III a IV. Tieto formáty súborov môžete otvoriť v programe Excel, ale súbor programu Excel nemôžete uložiť vo formáte dBase.

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument

.ods

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument. Súbory programu Excel 2010 môžete uložiť tak, aby ich bolo možné otvoriť v aplikáciách, ktoré používajú formát tabuľkového hárka OpenDocument, ako napríklad Dokumenty Google alebo OpenOffice.org Calc. Hárky vo formáte .ods môžete otvoriť aj v programe Excel 2010. Pri ukladaní a otváraní súborov .ods sa môže formátovanie stratiť.

PDF

.pdf

Formát PDF (Portable Document Format). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a je vhodný na zdieľanie súborov. Súbor PDF si zachováva svoj formát pri zobrazení online aj pri tlači. Údaje v súbore nie je možné jednoducho zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

Poznámka: Tento formát je podporovaný len v programe Excel 2007.

Formát dokumentu XPS

.xps

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a je vhodný na zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru XPS v režime online alebo pri tlači sa presne zachováva požadovaný formát a údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

Poznámka: Tento formát je podporovaný len v programe Excel 2007.

Formáty súborov, ktoré používajú Schránku

Údaje zo Schránky balíka Microsoft Office je možné prilepiť do programu Excel pomocou príkazov Prilepiť alebo Prilepiť špeciálne (karta Domov, skupina Schránka, tlačidlo Prilepiť) v prípade, že sú údaje v Schránke balíka Office v jednom z nasledujúcich formátov.

Formát

Prípona

Identifikátory typu schránky

Obrázok

.wmf alebo .emf

Obrázky vo formáte metasúboru Windows (WMF) alebo vo formáte rozšíreného metasúboru Windows (EMF).

Poznámka.    Ak kopírujete obrázok vo formáte metasúboru Windows (WMF) z iného programu, program Excel obrázok vloží vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Bitová mapa

.bmp

Obrázky uložené vo formáte bitovej mapy (BMP).

Formáty súborov programu Microsoft Excel

.xls

Formáty binárnych súborov pre programy Excel 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) a Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Textový formát s tabulátorom ako znakom oddeľovača.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Formát s hodnotami oddelenými čiarkami.

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.rtf

Formát RTF. Len z programu Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

Objekty programu Microsoft Excel, objekty z registrovaných programov podporujúcich formát OLE 2.0 (OwnerLink) a formát Picture alebo iný prezentačný formát.

Prepojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

Prepojenie vlastníka, ObjectLink, prepojenie, obrázok alebo iný formát.

Nakreslený objekt balíka Office

.emf

Formát nakresleného objektu balíka Office alebo obrázok (formát rozšíreného metasúboru Windows, EMF).

Text

.txt

Text displeja, text OEM.

Jednosúborová webová stránka

.mht, .mhtml

Jednosúborová webová stránka (MHT alebo MHTML). Tento formát súborov integruje vloženú grafiku, aplety, prepojené dokumenty a iné podporné položky, na ktoré sa odkazuje v dokumente.

Poznámka: Tento formát je podporovaný len v programe Excel 2007.

Webová stránka

.htm, .html

HTML (Hypertext Markup Language).

Poznámka: Pri kopírovaní textu z iného programu ho Excel prilepí vo formáte HTML bez ohľadu na formát pôvodného textu.

Formáty súborov, ktoré v Exceli nie sú podporované

Nasledujúce formáty súborov už nie sú podporované v programoch Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter a Excel 2007. Súbory v týchto formátoch súborov nie je možné otvárať ani ukladať.

Formát

Prípona

Identifikátory typu schránky

Graf programu Excel

.xlc

Formáty súborov programu Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Formáty súborov programu Lotus 1-2-3 (všetky verzie)

Microsoft Works

.wks

Formát súborov programu Microsoft Works (všetky verzie)

DBF 2

.dbf

Formát súborov DBASE II

WQ1

.wq1

Formát súborov programu Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Program Quattro Pro, verzia 5.0 a 7.0 pre systém Windows.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v programe Excel Starter

V programe Excel Starter nie sú podporované ani nasledujúce formáty súborov. Súbory v týchto formátoch nie je možné otvárať ani ukladať.

Formát

Prípona

Doplnok programu Excel 97-2003

.xla

Doplnok programu Excel

.xlam

Názov zdroja údajov

.dsn

Databáza MDE programu Access

.mde

Pripojenie údajov balíka Office

.odc

Súbor prepojenia údajov

.udl

Otvorenie alebo zobrazenie nepodporovaných formátov súborov

Ak Excel nepodporuje formát súboru, ktorý chcete použiť, môžete vyskúšať tieto postupy:

  • Vyhľadajte na webe výrobcu konvertorov pre formáty súborov, ktoré Excel nepodporuje.

  • Uložte dokument vo formáte súboru, ktorý je podporovaný iným programom, a potom vyexportujte dokument z tohto programu do formátu súboru, ktorý Excel podporuje.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Formátovanie v Exceli a funkcie, ktoré sa do iných formátov súborov neprenesú

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×