Formáty a filtre grafických súborov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď ste Vložiť obrázok zo súboru v publikácii, môžete vybrať z niekoľkých populárnych grafických formátov súborov, vrátane bitové mapy, naskenované obrázky a fotografie. Pre niektoré z týchto formátov, musíte použiť grafických filtrov pri vložení obrázka. Ak nie je možné vložiť špecifický formát grafického súboru, môžete skúsiť inštaláciialebo otestovať a preinštalovať grafický filter.

Formáty súborov, ktoré nevyžadujú grafický filter

Na priame vkladanie nasledujúcich formátov grafických súborov do publikácie nemusíte mať nainštalované samostatné grafické filtre:

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

Filter pre formát GIF (Graphics Interchange Format) (Gifimp32.flt) podporuje formát súboru verzie GIF87a (vrátane prekladania) a GIF89a (vrátane prekladania a priehľadnosti).

Filter GIF importuje len prvý obrázok súboru GIF s viacerými obrázkami.

Poznámka: 

 • Filter GIF nie je potrebný na importovanie alebo exportovanie súborov formátu GIF. Nie je potrebný ani na ukladanie publikácií, ktoré obsahujú obrázky formátu GIF, napríklad webové stránky (*.htm alebo *.html).

 • Filter GIF nie je potrebný na vkladanie animovaných obrázkov GIF do publikácií. Animácia sa zachová, ak uložíte publikáciu obsahujúcu animovaný obrázok GIF ako webovú stránku. V animovanom obrázku GIF nemôžete vykonávať niektoré úpravy, napríklad orezávanie alebo zmenu výplne, okraja, alebo tieňa. Takéto zmeny urobte v programe určenom na úpravu animovaných obrázkov formátu GIF a po úprave súbor vložte opäť.

JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Grafický filter formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group) (Jpegim32.flt) podporuje verziu 6.0 formátu JPEG File Interchange Format (JFIF). Filter pracuje so súbormi JPEG, ktoré používajú schémy farieb azúrová-purpurová-žltá-čierna (CMYK).

Nepodporuje súbory formátu JPEG Tagged Interchange Format (JTIF).

Poznámka: Ak chcete vložiť súbor JPEG z galérie médií do publikácie, musíte mať nainštalovaný filter JPEG.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Grafický filter pre rastrové súbory systému Windows (Bmpimp32.flt) podporuje rastre systému Windows a OS/2, rastre RLE (Run Length  Encoded) a rastre DIB (Device-independent Bitmaps).

Formát PNG (Portable Network Graphics Format)

Filter formátu Portable Network Graphics (Png32.flt) podporuje formát Portable Network Graphics.

Tagged Image File Format (.tiff)

Tagged Image File Format (.tif, .tiff) grafický filter (Tiffim32.flt) podporuje všetky typy obrázkov a kompresie, ktoré vyhovujú TIFF špecifikácia revízie 5.0 a 6.0, časť 1: základný TIFF. Tieto typy zahŕňajú čiernobiele, v odtieňoch sivej, palety farieb a farebné obrázky RGB. Filter spracováva jeden 8-bitový alfa kanál uložený s obrázkom RGB plnú farbu. TIFF filter podporuje aj príponu TIFF pre obrázky CMYK.

Pri formáte TIFF s viacerými obrázkami (podsúbormi) sa importuje len prvý obrázok.

Windows Enhanced Metafile (.emf)

Grafický filter pre rozšírený metasúbor (Emfimp32.flt) prevádza rozšírené metasúbory (.emf) na metasúbory systému Windows (.wmf).

Rozšírený metasúbor systému Windows (.wmf)

Grafický filter pre metasúbor systému Windows (Wmfimp32.flt) podporuje formát metasúboru systému Windows.

Formáty súborov, ktoré vyžadujú grafický filter

Grafické filtre musíte mať nainštalované, ak chcete priamo do publikácie vkladať nasledujúce formáty grafických súborov.

Formát Computer Graphics Metafile (.cgm)

Grafický filter Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) podporuje formát CGM 1992 verzie 1. Pracuje so všetkými troma typmi kódovania, interpretuje a podporuje všetky prvky a správne spracováva všetky platné grafické súbory .cgm.

Filter CGM plne podporuje hlavné priemyselné štandardy ATA (Air Transport Association) a CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Filter bol certifikovaný ako kompatibilný so štandardmi ATA a CALS po testovaní americkým úradom NIST (National Institute of Standards and Technology).

Ak filter inštalujete počas inštalačného programu, nainštalujú sa tieto súbory: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg a Cgmimp32.hlp.

Filter má nasledovné obmedzenie: nepodporuje verzie 2, 3 a 4 formátu CGM 1992.

Formát CorelDRAW (.cdr)

Grafický filter CorelDRAW (Cdrimp32.flt) podporuje súbory .cdr, .cdt, .cmx a .pat z programov CorelDRAW 3.0 až 9.0.

Filter má nasledovné obmedzenia:

 • Objektové a postskriptové textúrové výplne sú nahradené súvislou sivou výplňou.

 • Farebné prechody sú rozdelené do jednofarebných pruhov.

 • Nepodporuje:

  • CorelDRAW preferencií, ako je napríklad veľkosť strany a orientácia, jednotky, mriežka a pokyny

  • Šošovky a obrázky v obrázkoch

  • Stránky, vrstvy a skupín

  • OLE objektov

  • Otočený bitové mapy

  • Vektorová výplne

  • Viacerými oblasť odsek textu

Encapsulated PostScript (.eps)

Grafický filter zapuzdrené PostScript (SVC) (Epsimp32.flt) podporuje Adobe Systems zapuzdrené PostScript Specification verzie 3.0 a novšej. Filter podporuje obrázky .eps Tagged Image File Format (.tif, .tiff) a metasúbor systému Windows (.wmf) vnorené ukážky.

Ak grafický súbor formátu EPS obsahuje vloženú ukážku formátu TIFF alebo Windows Metafile, na obrazovke sa objaví ukážka obrázka. Kvalita ukážky závisí od rozlíšenia obrázka vo formáte TIFF alebo Windows Metafile vloženého do súboru formátu EPS pri jeho vytvorení. Na vytvorenie súboru EPS je bežne k dispozícii nízke, stredné a vysoké rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie obrázka v ukážke, tým väčšia je veľkosť súboru EPS. Tieto ukážky slúžia predovšetkým na umiestenie obrázkov na stranu, preto je ich rozlíšenie často nízke. Ukážka s vysokým rozlíšením nie je nutná, pretože bude pri tlači súboru EPS na tlačiarni PostScript vynechaná.

Ak sa v importovanej grafike EPS vnorené ukážky formátov TIFF alebo Windows Metafile nenachádzajú, grafika v publikácii namiesto ukážky zobrazí správu. Grafika však bude vytlačená tlačiarňou PostScript správne. Ak tlačíte grafiku EPS inou tlačiarňou ako je tlačiareň PostScript, ukážka obrázka bude vytlačená v takom tvare, v akom je zobrazená na obrazovke.

Grafiky formátu EPS sú určené na tlač na tlačiarni typu PostScript.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Grafický filter Macintosh PICT (Pictim32.flt) sa používa na import grafiky vo formáte Macintosh PICT. Pri kopírovaní súborov typu PICT do počítača s operačným systémom Microsoft Windows súbory premenujte na súbory s príponou .pct, aby ich balík Microsoft Office pre systém Windows rozoznával ako grafické súbory PICT. Ak má napríklad grafický súbor v počítači Macintosh názov Medved, pred jeho vložením do súboru pre operačný systém Windows by ste ho mali premenovať na Medved.pct.

Compressed Macintosh PICT (.pcz)

Súbory typu Macintosh PCZ sa najprv dekomprimujú a potom naimportujú s grafickým filtrom Macintosh PICT (Pictim32.flt).

Formát WordPerfect Graphics (.wpg)

Filter importovania WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) podporuje WordPerfect Graphics, verzie 1.0, 1.0e a 2.0, ktoré zodpovedajú programu WordPerfect, verzii 6.x a starším. V prípade obrázkov s príponou .wpg vytvorených v programe DrawPerfect je veľkosť orámovania obrázka zhodná s veľkosťou obrazovky.

Filter má nasledovné obmedzenia:

 • Informácia PostScript sa v obrázkoch formátu Encapsulated PostScript, ktoré sú vnorené v súboroch formátu WordPerfect Graphics, stratí.

 • Súbory programu WordPerfect Graphics s veľkými, vloženými bitovými mapami sa nemusia správne zobraziť na počítačoch, ktoré používajú ovládače monitora typu Mach spoločnosti ATI. Ak máte tento problém, skúste spustiť inštalačný program systému Microsoft Windows a zmeniť ovládač monitora na ovládače 8514/a dodávané so systémom Windows.

Inštalovanie grafického filtra

Ak ste nenainštalovali filter, ktorý je potrebný pre nainštalovanie programu Microsoft TE000130395 do tohto počítača, môžete pridať grafický filter.

Ak ste pôvodne nainštalovali program Publisher zo sieťového súborového servera alebo zo zdieľaného priečinka, inštalácia alebo odstránenie súčastí sa musí uskutočniť z tohto miesta. Ak ste program Publisher inštalovali z disku CD-ROM a po inštalácii ste zmenili písmeno priradené jednotke CD-ROM, preinštalujte program z disku CD-ROM. Ak spúšťate program Publisher z disku CD-ROM, musíte program Publisher odstrániť a potom ho znova nainštalovať z disku CD-ROM.

 1. Ukončite všetky programy.

 2. V ovládacom paneli systému Windows dvakrát kliknite na ikonu Pridanie alebo odstránenie programov.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak ste program balíka Office inštalovali ako súčasť balíka Microsoft Office, v rozbaľovacom poli Nainštalované programy (Currently installed programs) kliknite na položku Microsoft Office a kliknite na tlačidlo Zmeniť (Change).

  • Ak bol program balíka Office nainštalovaný samostatne, v zozname Nainštalované programy (Currently installed programs) kliknite na názov programu a kliknite na tlačidlo Zmeniť (Change).

 4. V dialógovom okne Možnosti režimu údržby vyberte možnosť Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V dialógovom okne Vlastná inštalácia začiarknite políčko Vyberte rozšírené prispôsobenie aplikácií a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V dialógovom okne Rozšírené prispôsobenie kliknite na znamienko plus (+) vedľa ponuky Zdieľané funkcie balíka Office, kliknite na znamienko plus (+) vedľa položky Konvertory a filtre a potom kliknite na znamienko plus (+) vedľa položky Grafické filtre.

 7. Kliknite na šípku vedľa filtra, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku Spúšťať z tohto počítača.

 8. V dialógovom okne Rozšírené prispôsobenie kliknite na položku Aktualizovať.

Poznámka: Program Publisher nepodporuje Open Prepress Interface (OPI) buď import alebo export prepojených obrázkov.

Vloženie obrázka do publikácie

 1. Otvorte alebo vytvorte publikáciu, do ktorej chcete pridať aj obrázok.

 2. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Rám obrázka Button Image a potom kliknite na možnosť Obrázok zo súboru.

 3. Diagonálnym posunutím myši upravte rozmery rámu obrázka na požadovanú veľkosť.

 4. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, a kliknite na súbor s obrázkom.

 5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete obrázok vložiť, kliknite na tlačidlo Vložiť.

  • Ak chcete obrázok prepojiť so súborom obrázka uloženým v pevnom disku počítača, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vložiť a potom kliknite na možnosť Prepojiť so súborom.

Riešenie problémov s vkladaním grafiky

Ak máte problémy s vkladaním grafiky niektorého z formátov súboru, ktoré vyžadujú filter, je možné, že nie je nainštalovaný správny grafický filter v správnom priečinku, alebo je filter poškodený. Grafické filtre sú uložené ako súbory v priečinku C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Spolu s grafickými filtrami sa nainštalujú aj niektoré ukážky grafických obrázkov na testovanie filtrov.

Testovanie grafických filtrov

Ak chcete testovať grafický filter, urobte nasledovné:

 1. Vytvorte prázdnu publikáciu, ktorú nie je potrebné uložiť.

 2. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Rám obrázka Button Image a potom kliknite na možnosť Obrázok zo súboru.

 3. Diagonálnym posunutím myši upravte rozmery rámu obrázka na požadovanú veľkosť.

 4. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte priečinok C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Dvakrát kliknite na grafický obrázok pre filter požadovaný na testovanie, napríklad Ms.tif.

Ak je testovací obrázok vložený správne, môže byť problém s grafickým obrázkom, ktorý sa pokúšate vložiť.

Ak testovací obrázok nie je vložený správne, môže byť problém s grafickým filtrom pre tento formát obrázka.

Preinštalovanie grafického filtra

Ak chcete grafický filter preinštalovať, urobte nasledovné:

 1. Prehľadajte priečinok C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt a premenujte príslušný súbor grafického filtra. Premenujte napríklad súbor grafického filtra CorelDRAW (Cdrimp32.flt) na Cdrimp32.old.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na príkaz Zistiť a opraviť.

  Ak chcete obnoviť odkazy na programy v ponuke Štart systému Windows, skontrolujte, či je políčko Pri opravovaní obnoviť odkazy začiarknuté.

 3. Kliknite na tlačidlo Štart.

Poznámka: 

 • Táto procedúra zistí a opraví problémy, ako sú chýbajúce súbory alebo nastavenie databázy Registry, ktoré súvisia so všetkými nainštalovanými programami balíka Microsoft Office. Neopraví osobné súbory, napríklad dokumenty alebo publikácie.

 • Ak príkaz Zistiť a opraviť problém neodstráni, bude potrebné program Publisher preinštalovať.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×