Formátovanie údajov s použitím vlastného formátovania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Máte údaje v poli zobrazia v konkrétnom formáte s použitím vlastných formátov. Vlastné formátovanie iba zmeniť ako údaje sa zobrazí, ktorý nemá vplyv na spôsob ukladania údajov v databáze programu Microsoft Access alebo ako používateľov môžete zadať alebo upraviť údaje.

Použitie vlastného formátu je možnosť pri práci s typmi údajov buď nemajú preddefinované prístup možnosť formátovania, alebo ak preddefinovanom formáte nespĺňa vaše potreby. Môžete použiť vlastné formáty zadaním množiny doslovný znaky a zástupné znaky do poľa. Pri použití formátu na pole tabuľky, že rovnaký formát sa automaticky použije k žiadnemu ovládaciemu prvku formulára alebo zostavy či naviažete (odkaz) na dané pole tabuľky.

Tento článok popisuje typy textových a zástupných znakov, ktorú môžete použiť s konkrétne typy údajov a ukazuje, ako použiť formátovanie.

Čo vás zaujíma?

Získať informácie o vlastných formátoch

Určenie formátu pre typy údajov Number a Currency

Určenie formátu pre typy údajov Text a Memo

Určite formát údajov Date/Time typ

Ďalšie informácie o možnostiach formátovania

Ďalšie informácie o vlastných formátoch

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, zadajte rôzne znaky vlastnosť Formát poľa tabuľky. Znaky pozostávať z zástupných symbolov (ako je napríklad 0 a #), farbami, doslovný znaky a oddeľovače (napríklad čiarky a obdobia).

Okrem toho môžete určiť formáty pre štyri typy číselné hodnoty – kladné, záporné a nula (0) null (nedefinované). Ak sa rozhodnete vytvoriť formát pre každý typ hodnoty, musíte najprv vložiť formát pre kladné hodnoty, formát pre záporné hodnoty druhý formát pre nulové hodnoty tretiu a formát Null hodnoty poslednú. Každý formát tiež, musíte oddeliť bodkočiarkou.

Príklad vlastné formáty   

# ###. ##;(#,###.##) [Red]; 0 000,00; " Nedefinované"

Tento reťazec obsahuje štyri vlastné formáty a zobrazia sa nasledovné údaje:

 • Kladné hodnoty s dvomi desatinnými miestami.

 • Záporné čísla s dvomi desatinnými miestami v zátvorkách a červeným farbou.

 • Nulové hodnoty ako číslo 0, vždy s dvomi desatinnými miestami.

 • Nulové hodnoty ako slovo "Nedefinované".

Každá z nasledujúcich štyroch častí v reťazci je oddelené bodkočiarkou (;).

Nasledujúce opisuje každú sekciu:

 • Znak čísla (#) je zástupný symbol pre číslic. Ak sa požadovaný formát žiadne hodnoty, program Access zobrazí prázdne miesto. Ak chcete zobraziť nulové hodnoty namiesto prázdnych znakov (napríklad na zobrazenie 1234 ako 1234.00), používate číslo 0 ako zástupný symbol.

 • Prvá sekcia predvolene zobrazuje kladné hodnoty. Ak chcete použiť formát s väčšími hodnotami alebo viacerými desatinnými miestami, môžete pridať viac zástupných znakov pre desatinné hodnotu, ako napríklad # ###. ###. Ako príklad, 1234.5678 sa zobrazí ako 1 234,568. Oznámenie, že tento formát používa čiarka ako tisíce oddeľovač a obdobie ako oddeľovač desatinných miest.

  Ak desatinné hodnoty v zázname prekročiť počet znakov zástupných symbolov vlastný formát, program Access zaokrúhli hodnoty a zobrazí len počet zadaných vo formáte. Napríklad, ak váš pole obsahuje 3,456.789, ale jeho formát určuje dve desatinné miesta, prístup zaokrúhli počet desatinných miest hodnotou.79.

 • Druhá sekcia predvolene zobrazuje iba záporné hodnoty. Ak vaše údaje neobsahuje záporné hodnoty, program Access ponechá pole prázdne. Predchádzajúci príklad formátu obklopuje všetky záporné hodnoty doslovný znaky – počiatočných a koncových zátvoriek. Používa tiež deklarácie farby [Red] Ak chcete zobraziť všetky záporné hodnoty červenou farbou.

 • Na základe predvoleného nastavenia tretia sekcia zadá sa formát pre všetky nulové hodnoty (0). Ak pole obsahuje hodnotu nula, v tomto prípade sa zobrazí 0 000,00. Ak chcete zobraziť namiesto čísla text, môžete použiť "Nula" (zadaný v úvodzovkách) namiesto toho.

 • Na základe predvoleného nastavenia štvrtá sekcia definuje, čo sa používateľom zobrazí vtedy, ak záznam obsahuje hodnotu null. V tomto prípade sa používateľom zobrazujú slovo "Nedefinované". Môžete tiež použiť iný text, napríklad "Null" alebo "***". Majte na pamäti, že okolo znaky do dvojitých úvodzoviek spôsobuje formát zaobchádzať s týmito znakmi ako oddeľovač a zobraziť ich presne tak, ako ste ich zadali.

Poznámka: Nezabudnite, že nie je potrebné použiť všetky štyri sekcie. Napríklad, ak pole v tabuľke akceptuje nulové hodnoty, môžete vynechať štvrtá sekcia.

Na začiatok stránky

Určenie formátu pre typy údajov Number a Currency

Ak nezadáte vlastného formátu pre číselné a meny hodnoty, program Access zobrazí čísla formát čísla všeobecné a mien vo formáte meny.

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, použite formátovacie znaky zobrazené v nasledujúcej tabuľke. Môžete tiež určiť farbu, v ktorom sa má číslo alebo mena.

Znak

Popis

#

Používa sa na zobrazenie číslice. Každé použitie tohto znaku predstavuje pozíciu pre jedno číslo. Ak v niektorej pozícii neexistuje žiadna hodnota, v programe Access sa zobrazí medzera. Môže sa použiť aj ako zástupný znak.

Napríklad, ak použijete formát ### a do poľa zadať hodnotu 45, 45 sa zobrazí. Ak zadáte 12,145 v poli, Access zobrazí 12,145, aj keď ste definovali iba jeden zástupný symbol naľavo od tisícov oddeľovač.

0

Používa sa na zobrazenie číslice. Každé použitie znaku predstavuje pozíciu pre jedno číslo. Ak v niektorej pozícii neexistuje žiadna hodnota, v programe Access sa zobrazí nula (0).

Tisíce a oddeľovače desatinných miest

Používa sa na označuje miesto, kde sa majú v programe Access umiestniť oddeľovače tisícok a desatinných miest. Program Access používa oddeľovače, ktoré sú definované na miestnom nastavení Windowsu. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v téme Zmena miestnom nastavení Windowsu meniť vzhľad niektorých typov údajov.

medzery, + - $ ()

Používajú sa na vkladanie medzier, matematických znakov (+ -) a finančných symbolov (¥ £ $) kdekoľvek v rámci reťazcov formátu podľa potreby. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), napíšte ich v úvodzovkách. Všimnite si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek.

\

Používa sa na vynútenie zobrazenia znaku, ktorý v programe Access bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia znaku do úvodzoviek.

!

Používa sa na Vynúti zarovnanie vľavo všetkých hodnôt. Keď platnosť zarovnanie vľavo, nemožno použiť # a 0 číselné zástupné symboly, ale textové znaky môžete použiť zástupné symboly. Ďalšie informácie o týchto zástupných symbolov nájdete v téme vlastné formáty pre Text a Memo typy údajov.

*

Používa sa na zmenu znaku nachádzajúceho sa hneď za hviezdičkou (*) na vypĺňajúci znak – znak slúžiaci na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa obyčajne zobrazujú číselné údaje zarovnané vpravo a všetky miesta vľavo od hodnoty sa vyplnia medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci reťazca formátu a potom sa všetky prázdne miesta v programe Access vyplnia zadaným znakom.

Formát £##*~,00 napríklad zobrazí čiastku meny ako £45~~~~~,15. Počet znakov vlnovky (~) zobrazených v poli závisí od počtu prázdnych miest v poli tabuľky.

%

Tento znak sa použije ako posledný znak vo formátovacom reťazci. Znak vynásobí hodnotu hodnotou 100 a zobrazí výsledok so znakom percenta na konci.

E+, E-

alebo

e+, e-

Používa sa na zobrazenie hodnoty vo vedeckom (exponenciálnom) zápise.

Túto možnosť použite v prípade, ak preddefinovaný vedecký formát neposkytuje dostatok miesta pre hodnoty. Výrazy E+ alebo e+ použite na zobrazenie hodnôt kladných exponentov a výrazy E- alebo e- použite na zobrazenie záporných exponentov. Tieto zástupné znaky je potrebné použiť s ďalšími znakmi.

Predpokladajme napríklad, že použijete formát 0,000E+00 na číselné pole a potom zadáte číslo 612345. Program Access zobrazí hodnotu 6,123E+05. V programe Access sa najprv zaokrúhli počet desatinných miest na tri (počet núl napravo alebo naľavo od desatinnej čiarky). Potom sa v programe Access vypočíta hodnota exponenta z počtu číslic napravo (alebo naľavo, podľa jazykového nastavenia) od desatinnej čiarky v pôvodnej hodnote. V tomto prípade by pôvodná hodnota umiestnila reťazec 612345 (päť číslic) napravo od desatinnej čiarky. Z tohto dôvodu sa v programe Access zobrazí hodnota 6,123E+05 a výsledná hodnota je ekvivalentom hodnoty 6,123 x 105.

"Literálový text"

Ak chcete používateľom zobraziť akýkoľvek text, napíšte ho v úvodzovkách.

[farba]

Používa sa na priradenie farby k všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do zátvoriek a je potrebné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow alebo white.

Ak chcete použiť vlastný formát typy údajov číslo alebo mena, postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete formátovať, a na karte Všeobecné kliknite na bunku vedľa poľa Formát.

 3. Zadajte špecifickými znakmi závislosti od vašich potrieb formátovania.

 4. Stlačením klávesov Ctrl + S uložte svoju prácu.

Pri použití vlastného formátu na pole, formát môžete otestovať vykonaním niektorých alebo všetkých týchto krokov:

 • Zadajte hodnoty bez tisícov oddeľovače alebo oddeľovačov desatinných miest, a zistite, ako formát spracuje údaje. Spoločnosť formát používa oddeľovače na správnych miestach?

 • Zadajte hodnoty, ktoré sú predĺžiť alebo skrátiť, ako predpokladáte (s a bez oddeľovačov), a pozrite si tému správania formát. Formát nemá pridať buď nechcené medzery alebo úvodné a koncové nuly?

 • Zadajte nula alebo hodnotu null vo formáte určené pre kladné alebo záporné hodnoty a zistiť, či sa vám páči výsledok.

Na začiatok stránky

Určenie formátu pre typy údajov Text a Memo

Typy údajov Text a Memo neprijímajú vopred definované formáty. Typ údajov Text prijme len vlastné formáty, typ údajov Memo prijme vlastné a formátovanie textu vo formáte RTF.

Zvyčajne je použiť vlastné formáty na typy údajov Text a Memo uľahčí údaje tabuľky. Napríklad, ak používate webového formulára na zhromažďovanie čísla kreditných kariet a uložíte tieto čísla bez medzier, môžete použiť vlastný formát pridať vhodné medzery na zlepšenie čitateľnosti čísla kreditných kariet.

Vlastné formáty pre typy údajov Text a Memo umožňujú iba dve sekcie formátu v reťazci. Prvá sekcia formát reťazca určuje vzhľad textu, pričom druhá časť zobrazuje prázdne hodnoty alebo reťazce s nulovou dĺžkou. Ak neurčíte formát, Access vľavo Zarovná všetok text v údajových hárkoch.

Nasledujúca tabuľka uvádza a vysvetľuje vlastné formáty, ktoré môžete použiť pre polia s typom údajov Text alebo Memo.

Znak

Popis

@

Používa sa na dosadenie akéhokoľvek dostupného znaku na svoju pozíciu v reťazci formátu. Ak program Access umiestni všetky znaky zo zadaných údajov, všetky zostávajúce zástupné znaky sa zobrazia ako prázdne miesta.

Ak je napríklad reťazec formátu @@@@@ a podkladový text je ABC, tento text je zarovnaný doľava s dvoma začiatočnými medzerami.

&

Používa sa na dosadenie akéhokoľvek dostupného znaku na svoju pozíciu v reťazci formátu. Ak program Access umiestni všetky znaky zo zadaných údajov, zostávajúce zástupné znaky nezobrazia nič.

Ak je napríklad formát reťazca &&&&& a text je ABC, zobrazí sa iba naľavo zarovnaný text.

!

Používa sa na vyplnenie zástupných znakov zľava doprava namiesto sprava doľava. Tento znak je potrebné použiť na začiatku ľubovoľného reťazca formátu.

<

Používa sa na zápis celého textu malými písmenami. Tento znak je potrebné použiť na začiatku reťazca formátu, pred znak však možno umiestniť výkričník (!).

>

Používa sa na zápis celého textu veľkými písmenami. Tento znak je potrebné použiť na začiatku reťazca formátu, pred znak však možno umiestniť výkričník (!).

*

Ak použijete tento znak, potom znak nachádzajúci sa hneď za hviezdičkou (*) bude vypĺňajúcim znakom – znakom, ktorý sa použije na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa obyčajne zobrazuje text zarovnaný doľava a vyplní všetky oblasti vpravo od hodnoty medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci reťazca formátu a v programe Access sa potom vyplnia všetky prázdne miesta zadaným znakom.

Medzery, + - $ ()

Používajú sa na vkladanie medzier, matematických znakov (+ -) a finančných symbolov ($ ¥ £) a zátvoriek kdekoľvek v rámci reťazcov formátu podľa potreby. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), napíšte ich v úvodzovkách.  Všimnite si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek v reťazci formátu.

"Literálový text"

Text, ktorý chcete zobraziť používateľom, napíšte v úvodzovkách.

\

Používa sa na vynútenie zobrazenia znaku, ktorý v programe Access bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia znaku do úvodzoviek.

[farba]

Používa sa na priradenie farby k všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do zátvoriek a je potrebné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow alebo white.

Poznámka: Po zadaní formátu sa v programe Access vyplnia zástupné znaky údajmi z podkladového poľa.

Ak chcete použiť vlastný formát, postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete formátovať, a na karte Všeobecné kliknite na bunku vedľa poľa Formát.

 3. Zadajte formát.

  Zadajte vlastný formát, ktorý môžete určiť, závisí od typu údajov, ktoré ste vybrali pre pole.

 4. Stlačením klávesov Ctrl + S uložte svoju prácu.

Môžete otestovať svoje vlastné formátovanie v ktoromkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • Zadávanie hodnôt veľké alebo malé písmená, a zistite, ako formát spracuje údaje. Do výsledkov zmysel?

 • Zadajte hodnoty, ktoré sú predĺžiť alebo skrátiť, ako predpokladáte (s a bez oddeľovačov), a pozrite si tému správania formát. Formát nemá pridať buď nechcené medzery alebo úvodné a koncové medzery alebo neočakávané znaky?

 • Zadajte reťazec s nulovou dĺžkou alebo hodnotu null a zistiť, či sa vám páči výsledok.

Na začiatok stránky

Určite formát údajov Date/Time typ

Ak neurčíte preddefinovaného alebo vlastného formátu, program Access použije formát Všeobecný dátum – h:nn m/dd/rrrr: ss AM/PM.

Vlastné formáty pre polia dátumu a času môže obsahovať dve sekcie – jedno pre dátum a druhé prvýkrát, a oddeľte sekcie bodkočiarkou. Napríklad, môžete znova vytvoriť formát Všeobecný dátum nasledujúcim spôsobom: m/dd/rrrr; h:nn:ss.

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Používa sa na určenie, kde v programe Access umiestni oddeľovač dní, mesiacov a rokov. Program Access použije oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v téme Zmena miestnom nastavení Windowsu meniť vzhľad niektorých typov údajov.

c

Používa sa na zobrazenie formátu všeobecného dátumu.

d alebo dd

Používa sa na zobrazenie dňa v mesiaci ako jednej alebo dvoch číslic. Na zobrazenie jednej číslice použite jeden zástupný znak. Na zobrazenie dvoch číslic použite dva zástupné znaky.

ddd

Používa sa na skrátenie dňa v týždni na tri písmená.

Pondelok na napríklad zobrazí ako Pon.

dddd

Používa sa na zobrazenie celého názvu dňa v týždni.

ddddd

Používa sa na zobrazenie krátkeho formátu dátumu.

dddddd

Používa sa na zobrazenie dlhého formátu dátumu.

w

Používa sa na zobrazenie čísla dňa v týždni.

Pondelok sa napríklad zobrazí ako 2.

m alebo mm

Používa sa na zobrazenie mesiaca ako jednociferného alebo dvojciferného čísla.

mmm

Používa sa na skrátenie názvu mesiaca na tri písmená.

Október sa napríklad zobrazí ako Okt.

mmmm

Používa sa na zobrazenie celých názvov mesiacov.

q

Používa sa na zobrazenie čísla aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1 – 4).

Pre mesiac máj sa napríklad v programe Access ako hodnota štvrťroka zobrazí 2

y

Používa sa na zobrazenie dňa v roku (1 – 366).

yy

Používa sa na zobrazenie posledných dvoch číslic roka.

Poznámka: Odporúčame zadávanie a zobrazovanie všetkých štyroch číslic v danom roku.

yyyy

Používa sa na zobrazenie všetkých číslic v roku v rozsahu 0100 – 9999.

Oddeľovač času

Používa sa na určenie, kde v programe Access umiestni oddeľovač hodín, minút a sekúnd. Program Access použije oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. .

h alebo hh

Používa sa na zobrazenie hodín ako jednej alebo dvoch číslic.

n alebo nn

Používa sa na zobrazenie minút ako jednej alebo dvoch číslic.

s alebo ss

Používa sa na zobrazenie sekúnd ako jednej alebo dvoch číslic.

ttttt

Používa sa na zobrazenie dlhého formátu času.

AM/PM

Používa sa na zobrazenie 12-hodinového formátu času, za ktorým nasleduje skratka AM alebo PM. V programe Access sa hodnota nastaví podľa systémových hodín v počítači.

A/P alebo a/p

Používa sa na zobrazenie 12-hodinového formátu času, za ktorým nasleduje písmeno A, P, a alebo p. V programe Access sa hodnota nastaví podľa systémových hodín v počítači.

AMPM

Používa sa na zobrazenie 12-hodinového formátu času. V programe Access sa použijú indikátory pre dopoludnie a odpoludnie zadané v miestnom nastavení systému Windows.

Medzery, + - $ ()

Používajú sa na vkladanie medzier, matematických znakov (+ -), finančných symbolov ($ ¥ £) a zátvoriek kdekoľvek v rámci reťazcov formátu podľa potreby. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), napíšte ich v úvodzovkách. Všimnite si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek.

\

Používa sa na vynútenie zobrazenia znaku, ktorý v programe Access bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia znaku do úvodzoviek.

*

Používa sa na zmenu znaku nachádzajúceho sa hneď za hviezdičkou (*) na vypĺňajúci znak – znak slúžiaci na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa obyčajne zobrazujú číselné údaje zarovnané vpravo a všetky miesta vľavo od hodnoty sa vyplnia medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci reťazca formátu a potom sa všetky prázdne miesta v programe Access vyplnia zadaným znakom.

"Literálový text"

Ak chcete používateľom zobraziť akýkoľvek text, napíšte ho v úvodzovkách.

[farba]

Používa sa na priradenie farby k všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do zátvoriek a je potrebné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow alebo white.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o možnostiach formátovania

Ak chcete pole v údajovom hárku, formulára alebo zostavy, ktorú chcete zobraziť určitú hodnotu, zatiaľ čo pole uchováva inú hodnotu, vytvorenie vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie o vyhľadávacích polí, prečítajte si Prispôsobenie zobrazenia údajov vytvorením vyhľadávacie pole. Ak chcete ovládať formátovanie zadaní údajov, prečítajte si Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom. Naučte sa pridať formátovanie na pole typu RTF, nájdete v téme Vloženie alebo pridanie poľa typu rich-text.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×