Filtrovanie pomocou rozšírených kritérií

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak sú pre údaje, ktoré chcete filtrovať, potrebné komplexné kritériá (napríklad Typ = Pečivo OR Predajca = Porubská), môžete použiť dialógové okno Rozšírený filter.

Dialógové okno Rozšírený filter otvoríte kliknutím na položky Údaje > Rozšírené.

Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

Rozšírený filter

Príklad

Prehľad

Viaceré kritériá, jeden stĺpec, ľubovoľné kritériá môžu byť pravdivé

Predajca = Porubská OR Predajca = Kováč

Viaceré kritériá, viaceré stĺpce, všetky kritériá musia byť pravdivé

Typ = Pečivo AND Predaj > 1 000

Viaceré kritériá, viaceré stĺpce, ľubovoľné kritériá môžu byť pravdivé

Typ = Pečivo OR Predajca = Kováč

Viaceré množiny kritérií, jeden stĺpec v každej množine

(Predaj > 6 000 AND Predaj < 6 500 ) OR (Predaj < 500)

Viaceré množiny kritérií, viacero stĺpcov v každej množine

(Predajca = "Porubská" AND predaj >3000) ALEBO
(Predajca = "Kováč" AND predaj > 1 500)

Kritériá zástupných znakov

Predajca = meno s písmenom „u“ ako druhým písmenom

Prehľad

Príkaz Rozšírené pracuje odlišne od príkazu Filter, a to po viacerých dôležitých stránkach.

 • Namiesto ponuky automatického filtra zobrazuje dialógové okno Rozšírený filter.

 • Rozšírené kritériá sa zadávajú do samostatného rozsahu kritérií v hárku a nad rozsah buniek alebo tabuľku, ktorú chcete filtrovať. Program Microsoft Office Excel používa samostatný rozsah kritérií v dialógovom okne Rozšírený filter ako zdroj pre rozšírené kritériá.

Vzorové údaje

Nasledujúce vzorové údaje sú použité vo všetkých postupoch uvedených v tomto článku.

Údaje obsahujú štyri prázdne riadky nad rozsah, ktorý sa použije ako rozsah kritérií (a1: C4) a rozsah zoznamu (A6: C10). Rozsah kritérií obsahuje označenia stĺpcov a obsahuje aspoň jeden prázdny riadok medzi hodnotami kritérií a rozsah zoznamu.

Na prácu s týmito údajmi, vyberte ho v tejto tabuľke, skopírujte ho a potom ich prilepte do bunky A1 nového hárka Excelu.

Typ

Predajca

Predaj

Typ

Predajca

Predaj

Nápoje

Varga

5 122 €

Mäso

Porubská

450 €

pečivo

Kováč

6 328 €

Pečivo

Porubská

6 544 €

Operátory porovnávania

Použitím nasledujúcich operátorov môžete porovnať dve hodnoty. Ak sú dve hodnoty porovnávané pomocou týchto operátorov, výsledkom je logická hodnota – TRUE alebo FALSE.

Operátor porovnania

Význam

Príklad

= (znamienko „rovná sa“)

Rovná sa

A1=B1

> (znamienko „väčšie než“)

Väčší ako

A1>B1

< (znamienko „menšie než“)

Menší ako

A1<B1

>= (znamienko „väčšie alebo rovné“)

Väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (znamienko „menšie alebo rovné“)

Menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (znamienko „nerovná sa“)

Nerovná sa

A1<>B1

Použitie znamienka „rovná sa“ na zadanie textu alebo hodnoty

Keďže sa znak rovnosti (=) používa na označenie vzorca, keď do bunky zadáte text alebo hodnotu, program Excel vyhodnotí zadané položky. Môže to však spôsobiť neočakávané výsledky filtrovania. Ak chcete pre text alebo hodnotu zadať operátor rovnosti, zadajte kritérium ako výraz reťazca do príslušnej bunky v rozsahu kritéria:

=„= položka

Položka  je text alebo hodnota, ktorú chcete vyhľadať. Napríklad:

Čo zadáte do bunky

Čo program Excel vyhodnotí a zobrazí

="=Porubská"

=Porubská

="=3000"

=3000

Rozlišovanie malých a veľkých písmen

Keď Excel filtruje textové údaje, nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami. Vy však môžete použiť vzorec, ktorý uskutoční vyhľadávanie s rozlišovaním veľkých a malých písmen. Príklad nájdete v časti Kritériá zástupných znakov.

Používanie preddefinovaných názvov

Rozsah môžete nazvať Kritériá a odkaz na rozsah sa automaticky zobrazí v poli Rozsah kritérií. Takisto môžete definovať názov Databáza pre rozsah zoznamu, ktorý sa má filtrovať, a názov Extrahovať pre oblasť, kam chcete prilepiť riadky. Tieto rozsahy sa automaticky zobrazia v poliach Rozsah zoznamu a Kopírovať do.

Vytváranie kritérií použitím vzorca

Ako kritérium je možné použiť vypočítanú hodnotu, ktorá je výsledkom vzorca. Je potrebné pamätať na nasledujúce dôležité body:

 • Vzorec musí mať hodnotu TRUE alebo FALSE.

 • Keďže používate vzorec, zadajte ho ako obyčajne, nie nasledujúcim spôsobom:

  =„= položka

 • Nepoužívajte menovku stĺpca ako menovku kritérií. Buď nechajte menovku kritérií prázdnu, alebo použite menovku, ktorá nie je zhodná s menovkou stĺpca v rozsahu zoznamu (v nasledujúcich príkladoch Vypočítaný priemer a Presná zhoda).

  Ak použijete vo vzorci menovku stĺpca namiesto relatívneho odkazu na bunky alebo názvu rozsahu, program Excel zobrazí v bunke, ktorá obsahuje kritérium, chybovú hodnotu, napríklad #NÁZOV? alebo #HODNOTA!. Túto chybu môžete ignorovať, pretože neovplyvňuje spôsob filtrovania rozsahu zoznamu.

 • Vzorec, ktorý použijete ako kritérium, musí používať relatívny odkaz, ktorý odkazuje na zodpovedajúcu bunku v prvom riadku údajov.

 • Všetky ostatné odkazy vo vzorci musia byť absolútne odkazy.

Viaceré kritériá, jeden stĺpec, ľubovoľné kritériá môžu byť pravdivé

Logická hodnota:    (Predajca = Porubská OR Predajca = Kováč)

 1. Vložte aspoň tri prázdne riadky nad rozsah zoznamu, ktorý môžete používať ako rozsah kritérií. Rozsah kritérií musí obsahovať menovky stĺpcov. Skontrolujte, či je medzi hodnotami kritérií a rozsahom zoznamu najmenej jeden riadok voľný.

 2. Ak chcete vyhľadať riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá pre jeden stĺpec, zadajte kritériá priamo pod sebou do samostatných riadkov v rozsahu kritérií. Použijúc príklad zadajte:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  ="=Porubská"

  ="=Kováč"

 3. Kliknite na bunku v rozsahu zoznamu. Pomocou príkladu kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu A6:C10.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu skrytím riadkov, ktoré nezodpovedajú kritériám, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu kopírovaním riadkov zodpovedajúcich kritériám do inej časti hárka, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto, kliknite do poľa Kopírovať do a potom kliknite na ľavý horný roh oblasti, do ktorej chcete riadky prilepiť.

   Tip    Keď kopírujete filtrované riadky do inej oblasti, môžete spresniť, ktoré stĺpce sa majú skopírovať. Pred filtrovaním skopírujte menovky požadovaných stĺpcov do prvého riadka oblasti, do ktorej chcete prilepiť filtrované riadky. Pri filtrovaní zadajte odkaz na kopírované menovky stĺpcov do poľa Kopírovať do. Kopírované riadky budú obsahovať len stĺpce, pre ktoré ste skopírovali menovky.

 6. Do poľa Rozsah kritérií zadajte odkaz na rozsah kritérií vrátane menoviek kritérií. Pomocou príkladu zadajte $A$1:$C$3.

  Ak chcete dialógové okno Rozšírený filter počas výberu rozsahu kritérií dočasne odstrániť, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 7. V uvedenom príklade je filtrovaný výsledok pre rozsah zoznamu nasledujúci:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  Mäso

  Porubská

  450 €

  pečivo

  Kováč

  6 328 €

  Pečivo

  Porubská

  6 544 €

Viaceré kritériá, viaceré stĺpce, všetky kritériá musia byť pravdivé

Logická hodnota:    (Typ = "Pečivo" AND Predaj > 1000)

 1. Vložte aspoň tri prázdne riadky nad rozsah zoznamu, ktorý môžete používať ako rozsah kritérií. Rozsah kritérií musí obsahovať menovky stĺpcov. Skontrolujte, či je medzi hodnotami kritérií a rozsahom zoznamu najmenej jeden riadok voľný.

 2. Ak chcete nájsť riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, napíšte všetky kritériá do toho istého riadka rozsahu kritérií. Použijúc príklad zadajte:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  ="=Pečivo"

  >1 000

 3. Kliknite na bunku v rozsahu zoznamu. Použijúc príklad kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu A6:C10.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu skrytím riadkov, ktoré nezodpovedajú kritériám, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu kopírovaním riadkov zodpovedajúcich kritériám do inej časti hárka, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto, kliknite do poľa Kopírovať do a potom kliknite na ľavý horný roh oblasti, do ktorej chcete riadky prilepiť.

   Tip    Keď kopírujete filtrované riadky do inej oblasti, môžete spresniť, ktoré stĺpce sa majú skopírovať. Pred filtrovaním skopírujte menovky požadovaných stĺpcov do prvého riadka oblasti, do ktorej chcete prilepiť filtrované riadky. Pri filtrovaní zadajte odkaz na kopírované menovky stĺpcov do poľa Kopírovať do. Kopírované riadky budú obsahovať len stĺpce, pre ktoré ste skopírovali menovky.

 6. Do poľa Rozsah kritérií zadajte odkaz na rozsah kritérií vrátane menoviek kritérií. Pomocou príkladu zadajte $A$1:$C$2.

  Ak chcete dialógové okno Rozšírený filter počas výberu rozsahu kritérií dočasne odstrániť, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 7. V uvedenom príklade je filtrovaný výsledok pre rozsah zoznamu nasledujúci:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  pečivo

  Kováč

  6 328 €

  Pečivo

  Porubská

  6 544 €

Viaceré kritériá, viaceré stĺpce, ľubovoľné kritériá môžu byť pravdivé

Booleovská logická hodnota:     (Typ = "Pečivo" OR Predajca = "Kováč")

 1. Vložte aspoň tri prázdne riadky nad rozsah zoznamu, ktorý môžete používať ako rozsah kritérií. Rozsah kritérií musí obsahovať menovky stĺpcov. Skontrolujte, či je medzi hodnotami kritérií a rozsahom zoznamu najmenej jeden riadok voľný.

 2. Ak chcete nájsť riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, pričom ľubovoľné kritériá môžu byť pravdivé, zadajte kritériá do rôznych stĺpcov a riadkov rozsahu kritérií. Použijúc príklad zadajte:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  ="=Pečivo"

  ="=Kováč"

 3. Kliknite na bunku v rozsahu zoznamu. Pomocou príkladu kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu zoznamu A6:C10.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu skrytím riadkov, ktoré nezodpovedajú kritériám, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu kopírovaním riadkov zodpovedajúcich kritériám do inej časti hárka, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto, kliknite do poľa Kopírovať do a potom kliknite na ľavý horný roh oblasti, do ktorej chcete riadky prilepiť.

  Tip: Keď kopírujete filtrované riadky do inej oblasti, môžete spresniť, ktoré stĺpce sa majú skopírovať. Pred filtrovaním skopírujte menovky požadovaných stĺpcov do prvého riadka oblasti, do ktorej chcete prilepiť filtrované riadky. Pri filtrovaní zadajte odkaz na kopírované menovky stĺpcov do poľa Kopírovať do. Kopírované riadky budú obsahovať len stĺpce, pre ktoré ste skopírovali menovky.

 6. Do poľa Rozsah kritérií zadajte odkaz na rozsah kritérií vrátane menoviek kritérií. Použijúc príklad zadajte $A$1:$B$3.

  Ak chcete dialógové okno Rozšírený filter počas výberu rozsahu kritérií dočasne odstrániť, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 7. V uvedenom príklade je filtrovaný výsledok pre rozsah zoznamu nasledujúci:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  pečivo

  Kováč

  6 328 €

  Pečivo

  Porubská

  6 544 €

Viaceré množiny kritérií, jeden stĺpec v každej množine

Boolovská logická hodnota:     ( (Predaj > 6 000 AND Predaj < 6 500 ) OR (Predaj < 500) )

 1. Vložte aspoň tri prázdne riadky nad rozsah zoznamu, ktorý môžete používať ako rozsah kritérií. Rozsah kritérií musí obsahovať menovky stĺpcov. Skontrolujte, či je medzi hodnotami kritérií a rozsahom zoznamu najmenej jeden riadok voľný.

 2. Ak chcete nájsť riadky, ktoré spĺňajú viacero množín kritérií, kde každá množina obsahuje kritériá pre jeden stĺpec, zadajte viacero stĺpcov s rovnakým nadpisom. Použijúc príklad zadajte:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  Predaj

  >6 000

  <6 500

  <500

 3. Kliknite na bunku v rozsahu zoznamu. Pomocou príkladu kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu zoznamu A6:C10.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu skrytím riadkov, ktoré nezodpovedajú kritériám, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu kopírovaním riadkov zodpovedajúcich kritériám do inej časti hárka, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto, kliknite do poľa Kopírovať do a potom kliknite na ľavý horný roh oblasti, do ktorej chcete riadky prilepiť.

   Tip: Keď kopírujete filtrované riadky do inej oblasti, môžete spresniť, ktoré stĺpce sa majú skopírovať. Pred filtrovaním skopírujte menovky požadovaných stĺpcov do prvého riadka oblasti, do ktorej chcete prilepiť filtrované riadky. Pri filtrovaní zadajte odkaz na kopírované menovky stĺpcov do poľa Kopírovať do. Kopírované riadky budú obsahovať len stĺpce, pre ktoré ste skopírovali menovky.

 6. Do poľa Rozsah kritérií zadajte odkaz na rozsah kritérií vrátane menoviek kritérií. Použijúc príklad zadajte $A$1:$D$3.

  Ak chcete dialógové okno Rozšírený filter počas výberu rozsahu kritérií dočasne odstrániť, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 7. V uvedenom príklade je filtrovaný výsledok pre rozsah zoznamu nasledujúci:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  Mäso

  Porubská

  450 €

  pečivo

  Kováč

  6 328 €

Viaceré množiny kritérií, viacero stĺpcov v každej množine

Boolovská logická hodnota:    ((Predajca = Porubská AND Predaj > 3 000) OR (Predajca = Kováč AND Predaj > 1 500))

 1. Vložte aspoň tri prázdne riadky nad rozsah zoznamu, ktorý môžete používať ako rozsah kritérií. Rozsah kritérií musí obsahovať menovky stĺpcov. Skontrolujte, či je medzi hodnotami kritérií a rozsahom zoznamu najmenej jeden riadok voľný.

 2. Ak chcete nájsť riadky, ktoré spĺňajú viacero množín kritérií, kde každá množina obsahuje kritériá pre viaceré stĺpce, zadajte každú množinu kritérií do iného stĺpca a riadka. Použijúc príklad zadajte:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  ="=Porubská"

  >3 000

  ="=Kováč"

  >1 500

 3. Kliknite na bunku v rozsahu zoznamu. Použijúc príklad kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu zoznamu A6:C10.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu skrytím riadkov, ktoré nezodpovedajú kritériám, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu kopírovaním riadkov zodpovedajúcich kritériám do inej časti hárka, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto, kliknite do poľa Kopírovať do a potom kliknite na ľavý horný roh oblasti, do ktorej chcete riadky prilepiť.

   Tip    Keď kopírujete filtrované riadky do inej oblasti, môžete spresniť, ktoré stĺpce sa majú skopírovať. Pred filtrovaním skopírujte menovky požadovaných stĺpcov do prvého riadka oblasti, do ktorej chcete prilepiť filtrované riadky. Pri filtrovaní zadajte odkaz na kopírované menovky stĺpcov do poľa Kopírovať do. Kopírované riadky budú obsahovať len stĺpce, pre ktoré ste skopírovali menovky.

 6. Do poľa Rozsah kritérií zadajte odkaz na rozsah kritérií vrátane menoviek kritérií. Na základe príkladu zadajte $A$1:$C$3. Ak chcete dialógové okno Rozšírený filter počas výberu rozsahu kritérií dočasne odstrániť, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 7. V uvedenom príklade by bol filtrovaný výsledok pre rozsah zoznamu nasledujúci:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  pečivo

  Kováč

  6 328 €

  Pečivo

  Porubská

  6 544 €

Kritériá zástupných znakov

Boolovská logická hodnota:    Predajca = meno s písmenom „u“ ako druhým písmenom

 1. Ak chcete vyhľadať textové hodnoty, ktoré obsahujú určité spoločné znaky, použite nasledujúce postupy:

  • Ak chcete vyhľadať riadky obsahujúce textovú hodnotu v stĺpci, ktorý sa začína určitými znakmi, zadajte tieto znaky bez znamienka rovnosti (=). Ak napríklad zadáte ako kritérium Por, program Excel vyhľadá hodnoty Porubská, Porubčan a Poriezová.

  • Použite zástupný znak.

   Použite

   Ak chcete nájsť

   ? (otáznik)

   Ľubovoľný jednotlivý znak
   Napríklad sm?th nájde "Kováč" aj "hliva"

   * (hviezdička)

   Ľubovoľný počet znakov
   Napríklad, * východ sa vyhľadajú slová "Severovýchod" aj "Juhovýchod"

   ~ (vlnovku), za ktorou nasleduje ?, * alebo ~

   Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
   Napríklad fy91 ~? vyhľadá "fy91?"

 2. Vložte aspoň tri prázdne riadky nad rozsah zoznamu, ktorý môžete používať ako rozsah kritérií. Rozsah kritérií musí obsahovať menovky stĺpcov. Skontrolujte, či je medzi hodnotami kritérií a rozsahom zoznamu najmenej jeden riadok voľný.

 3. Do riadkov pod menovkami stĺpcov zadajte kritériá, ktoré majú byť splnené. Pomocou príkladu zadajte:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknite na bunku v rozsahu zoznamu. Pomocou príkladu kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu zoznamu A6:C10.

 5. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 6. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu skrytím riadkov, ktoré nezodpovedajú kritériám, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  • Ak chcete filtrovať rozsah zoznamu kopírovaním riadkov zodpovedajúcich kritériám do inej časti hárka, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto, kliknite do poľa Kopírovať do a potom kliknite na ľavý horný roh oblasti, do ktorej chcete riadky prilepiť.

   Tip: Keď kopírujete filtrované riadky do inej oblasti, môžete spresniť, ktoré stĺpce sa majú skopírovať. Pred filtrovaním skopírujte menovky požadovaných stĺpcov do prvého riadka oblasti, do ktorej chcete prilepiť filtrované riadky. Pri filtrovaní zadajte odkaz na kopírované menovky stĺpcov do poľa Kopírovať do. Kopírované riadky budú obsahovať len stĺpce, pre ktoré ste skopírovali menovky.

 7. Do poľa Rozsah kritérií zadajte odkaz na rozsah kritérií vrátane menoviek kritérií. Použijúc príklad zadajte $A$1:$B$3.

  Ak chcete dialógové okno Rozšírený filter počas výberu rozsahu kritérií dočasne odstrániť, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 8. V uvedenom príklade je filtrovaný výsledok pre rozsah zoznamu nasledujúci:

  Typ

  Predajca

  Predaj

  Nápoje

  Varga

  5 122 €

  Mäso

  Porubská

  450 €

  pečivo

  Kováč

  6 328 €

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×