Filtrovanie údajov v službách programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtrovanie údajov predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob ako vyhľadať a pracovať s podmnožinou údajov v rozsahu buniek alebo v stĺpci tabuľky. Vo filtrovaných údajoch sa zobrazujú len riadky, ktoré vyhovujú stanoveným kritériá, pričom riadky, ktoré nechcete zobraziť, sa skryjú. Filtrovať možno aj podľa viacerých stĺpcov. Filtre majú spoločný účinok, čo znamená, že každý ďalší filter vychádza z aktuálneho filtra a vedie k ďalšiemu obmedzeniu podmnožiny údajov. Je možné vytvoriť dva druhy filtrov: na základe zoznamu hodnôt a na základe kritérií.

Čo chcete urobiť?

Filtrovanie textu

Filtrovanie čísel

Filtrovanie dátumov alebo časov

Filtrovanie prvých alebo posledných hodnôt

Zrušenie filtra v stĺpci

Ďalšie informácie o problémoch pri filtrovaní údajov

Filtrovanie textu

Aby bolo možné filtrovať údaje, autor zošita musí najskôr uložiť zošiť programu Microsoft Office Excel s nastaveným filtrom. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Výber zo zoznamu textových hodnôt    

  1. Kliknite na položku Filter.

  2. V zozname textových hodnôt vyberte alebo zrušte výber jednej alebo viacerých textových hodnôt, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Zoznam textových hodnôt môže mať až 1000 položiek. Ak je zoznam príliš rozsiahly, zrušte začiarknutie horného políčka (vybrať všetko) a vyberte konkrétne textové hodnoty, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Ak chcete ponuku Filter rozšíriť alebo predĺžiť, kliknite a potiahnite dolný roh.

   Vytvorenie kritérií    

  3. Ukážte na položku Filtre textu a potom kliknite na jeden z príkazov operátor porovnania alebo na položku Vlastný filter.

   Ak chcete napríklad filtrovať podľa textu, ktorý začína určitým znakom, vyberte možnosť Začína na, alebo ak chcete filtrovať podľa textu s určitými znakmi kdekoľvek v texte, vyberte možnosť Obsahuje.

  4. Text zadajte v dialógovom okne Vlastný automatický filter do poľa vpravo.

   Ak napríklad filtrujete podľa textu, ktorý začína písmenom J, zadajte písmeno J, alebo ak filtrujete podľa textu, v ktorom sa kdekoľvek vyskytuje slovo „zvonček“, zadajte slovo zvonček.

   Ak potrebujete nájsť text, ktorý obsahuje len určité znaky, môžete použiť zástupný znak.

   Používanie zástupných znakov

   Nasledujúce zástupné znaky je možné v textovom filtri použiť ako kritériá porovnania.

   Použite

   Ak chcete nájsť

   ? (otáznik)

   Ľubovoľný jeden znak
   Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

   * (hviezdička)

   Ľubovoľný počet znakov
   Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ aj „juhovýchod“.

   ~ (vlnovku), za ktorou nasleduje ?, * alebo ~

   Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
   Napríklad fy06~? vyhľadá "fy06?"

Na začiatok stránky

Filtrovanie čísel

Aby bolo možné filtrovať údaje, autor zošita musí najskôr uložiť zošiť programu Excel s nastaveným automatickým filtrom. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Výber zo zoznamu čísiel    

  1. Kliknite na položku Filter.

  2. V zozname čísel vyberte alebo zrušte výber jedného alebo viacerých čísel, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Zoznam čísel môže mať až 1000 položiek. Ak je zoznam príliš rozsiahly, zrušte začiarknutie horného políčka (vybrať všetko) a vyberte konkrétne čísla, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Ak chcete ponuku Filter rozšíriť alebo predĺžiť, kliknite a potiahnite dolný roh.

   Vytvorenie kritérií    

  3. Ukážte na položku Filtre čísel a kliknite na jeden z príkazov operátor porovnania alebo na položku Vlastný filter.

   Ak chcete napríklad filtrovať podľa dolnej a hornej hranice čísiel, vyberte možnosť Medzi.

  4. V dialógovom okne Vlastný automatický filter zadajte do poľa alebo do polí vpravo jedno alebo viacero čísel.

   Ak chcete pri filtrovaní použiť ako dolný limit číslo „25“ a ako horný limit číslo „50“, zadajte hodnoty 25 a 50.

Na začiatok stránky

Filtrovanie dátumu a času

Aby bolo možné filtrovať údaje, autor zošita musí najskôr uložiť zošiť programu Excel s nastaveným automatickým filtrom. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje dátumy a časy.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Výber zo zoznamu dátumov a časov    

  1. Kliknite na položku Filter.

  2. V zozname dátumov a časov vyberte alebo zrušte výber jedného alebo viacerých dátumov a časov, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Podľa predvoleného nastavenia sú všetky dátumy v rozsahu buniek alebo v stĺpci tabuľky zoskupené na základe postupnosti rokov, mesiacov a dní. Výberom alebo zrušením výberu vyššej úrovne v postupnosti sa vyberú alebo sa zruší výber všetkých vnorených dátumov pod danou úrovňou. Ak vyberiete napríklad rok 2006, mesiace sú uvedené pod rokom 2006 a dni sú uvedené pod jednotlivými mesiacmi.

   Zoznam hodnôt môže mať až 1000 položiek. Ak je zoznam príliš rozsiahly, zrušte začiarknutie horného políčka (vybrať všetko) a vyberte konkrétne hodnoty, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Ak chcete ponuku Filter rozšíriť alebo predĺžiť, kliknite a potiahnite dolný roh.

   Vytvorenie kritérií    

  3. Ukážte na položku Filtre dátumu a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   Všeobecný filter   

   Všeobecný filter je založený na operátor porovnania.

   1. Kliknite na jeden z príkazov operátorov porovnávania (Rovná sa, Pred, Za alebo Medzi) alebo kliknite na položku Vlastný filter.

   2. V dialógovom okne Vlastný filter zadajte do poľa vpravo dátum alebo čas.

    Ak chcete filtrovať napríklad na základe počiatočnej a koncovej hodnoty dátumu alebo času, vyberte položku Medzi.

   3. V dialógovom okne Vlastný filter zadajte do poľa alebo do polí vpravo dátum alebo čas.

    Ak chcete napríklad filtrovať podľa skoršieho dátumu 3. 1. 2006 a neskoršieho 6. 1. 2006, zadajte dátumy3. 1. 2006 a 6. 1. 2006 alebo podľa skoršieho času 8:00 a neskoršieho 24:00, zadajte čas 8:00 a 24:00.

    Dynamický filter    

    V dynamickom filtri sa môžu aj po opätovnom filtrovaní meniť kritériá.

   4. Kliknite na jeden z preddefinovaných príkazov, ktoré určujú dátum.

    Ak chcete napríklad filtrovať všetky dátumu na základe dnešného dátumu, v ponuke Všetky dátumy obdobia vyberte položku Dnes, alebo ak chcete filtrovať všetky dátumy na základe budúceho mesiaca, vyberte položku Budúci mesiac.

    • Príkazy v ponuke Všetky dátumy obdobia, napríklad Január alebo 2. štvrťrok slúžia na filtrovanie podľa daného obdobia bez ohľadu na to, ktorý je rok. Je to výhodné, ak napríklad porovnávate predaj počas období niekoľkých rokov.

    • Položky Tento rok a Od začiatku roka sa líšia z hľadiska spracovania budúcich dátumov. Položka Tento rok môže znamenať dátumy, ktoré sa v aktuálnom roku nachádzajú v budúcnosti, zatiaľ čo výsledkom položky Od začiatku roka sú len dátumy do aktuálneho dátumu (vrátane).

    • Všetky filtre dátumu sú založené na gregoriánskom kalendári.

    • Fiškálne roky a štvrťroky začínajú vždy v januári kalendárneho roka.

Na začiatok stránky

Filtrovanie s vyhľadaním prvých a posledných čísel

Aby bolo možné filtrovať údaje, autor zošita musí najskôr uložiť zošiť programu Excel s nastaveným automatickým filtrom. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Ukážte na položku Filtre čísel a potom vyberte položku Prvých 10.

 4. V dialógovom okne Automatický filter - prvých 10 postupujte nasledovne.

  1. V poli vľavo kliknite na položku Prvých alebo Posledných.

  2. Do poľa v strede zadajte číslo od 1 do 255 ako počet položiek alebo od 0,00 do 100,00 ako počet percent.

  3. V poli vpravo vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete filtrovať podľa čísla, kliknite na položku položiek.

   • Ak chcete filtrovať podľa percent, kliknite na položku percent.

Prvé a posledné hodnoty vychádzajú z pôvodného rozsahu buniek alebo stĺpca tabuľky, nie z filtrovanej podmnožiny údajov.

Na začiatok stránky

Zrušenie filtra v stĺpci

 • Ak chcete vymazať filter v určitom stĺpci, kliknite na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra na nadpis stĺpca a potom kliknite na položku Vymazať Filter z < meno >.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o problémoch pri filtrovaní údajov

Je potrebné si uvedomiť, že nasledujúce okolnosti môžu obmedziť možnosti filtrovania alebo ho znemožniť.

Nepoužívajte rôzne formáty ukladania údajov    Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov je potrebné, aby autor zošita nepoužíval v tom istom stĺpci súčasne viacero formátov ukladania údajov, napríklad textové a číselné údaje alebo číselné údaje a dátumy, pretože pre každý stĺpec je k dispozícii len jeden typ filtrovania. Ak sa používa súčasne viacero formátov ukladania údajov, zobrazí sa príkaz pre filtrovanie, ktoré zodpovedá najčastejšie použitému formátu ukladania údajov. Ak sú v stĺpci uvedené napríklad tri číselné hodnoty a jedna textová, zobrazí sa na filtrovanie príkaz Filtre textu. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Môže byť viac vyfiltrované riadky ako limit maximálny počet zobrazených riadkov    Ak je počet riadkov, ktoré spĺňajú filter presiahne maximálny počet riadkov, ktoré sa zobrazujú v Microsoft Office Excel Web Access, Microsoft Office Excel Web Access zobrazí prvá množina vyfiltrované riadky do aktuálneho maximálneho počtu. Ak chcete zobraziť všetky vyfiltrované riadky, možno budete musieť stranu na ďalšiu oblasti posúvania. Možno budete môcť vidieť všetky riadky, ktoré vrátia tento filter v jednej oblasti posúvania zvýšením počtu zobrazených riadkov vo webovej časti Excel Web Access. Ďalšie informácie nájdete v téme prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

Filtrovaniu môžu brániť netlačiteľné znaky    Webová časť Excel Web Access nedokáže filtrovať údaje v stĺpci, ktorý obsahuje znaky s hodnotami ANSI od 0 do 32, t.j. netlačiteľné znaky. V zošite programu Excel sa namiesto týchto znakov zobrazí ako zástupný znak obdĺžnik. Aby bolo možné filtrovať údaje, autor zošita musí tieto netlačiteľné znaky odstrániť alebo ich nahradiť tlačiteľnými znakmi. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Vypočítavané členy v zostavách kontingenčných tabuliek    Nie je možné použiť filter, ktorý spája vypočítaný člen (označený modrou farbou) s inou položkou vrátane iných vypočítavaných členov. Zmeňte filter tak, aby iba jeden vypočítavaný člen nevyberiete, alebo ak ste vybrali dve alebo viac položiek, odstráňte vypočítavané členy.

Metaúdaje kontingenčnej tabuľky môžu byť viditeľné     Ak ste autorom zošita a publikujete zošit so zostavou kontingenčnej tabuľky OLAP so zapnutým filtrovaním, používateľ môže vidieť metaúdaje skrytého poľa. Ak nechcete tieto údaje zverejniť, nezapínajte filtrovanie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×