Filtrovanie údajov v lokálnej databáze (na pracovnej ploche)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete použiť filter, kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo ovládací prvok, ktorý chcete použiť na filtrovanie, a následne vyberte filtrovací príkaz nachádzajúci sa v dolnej polovici kontextovej ponuky. Ak chcete ako základ filtrovania použiť určitú konkrétnu hodnotu, vyberte túto hodnotu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom vyberte filtrovací príkaz. Možnosti filtrovania závisia od typu údajov v použitom poli. Na nasledujúcom obrázku je znázornená možnosť filtrovania pre textové pole s vybratou hodnotou hello world:

Kontextová ponuka zobrazujúca možnosti filtrovania textu

Filtre sa používajú na zobrazenie konkrétnych záznamov vo formulári, zostave, dotaze alebo údajovom hárku alebo na tlač iba určitých záznamov zo zostavy, tabuľky alebo dotazu. Použitím filtra dokážete údaje v zobrazení vymedziť bez zmeny návrhu podkladového objektu.

Tento článok vysvetľuje, ako použiť, Uložiť a odstrániť filtre v počítačovej databáze programu Access. Informácie o filtrovaní v aplikácii Access, prečítajte si blogový príspevok Filtrovanie údajov v Accesse 2013. Ďalšie informácie o prístupe aplikácie vo všeobecnosti platí, nájdete v článku Vytvorenie Accessovej aplikácie.

Obsah tohto článku

Filtrovanie

Rozličné spôsoby filtrovania

Prepínanie medzi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením údajov

Vymazanie filtra

Uloženie filtra a jeho automatické použitie

Filtrovanie

Vymedzovanie zobrazovaných údajov je základnou úlohou v oblasti databáz a filtrovanie je jedným zo spôsobov, ako toto vymedzenie realizovať – v niektorých prípadoch je však dotaz lepšou voľbou. Ak sa rozhodnete pre filtrovanie, existujú rozličné spôsoby postupu: všeobecné filtre, filtrovanie podľa výberu a filtrovanie podľa formulára.

Kedy použiť dotaz?

Keď chcete vymedziť zobrazované údaje, dotaz je v niektorých prípadoch lepšou možnosťou ako filtrovanie. Vytvorenie dotazu vyžaduje trocha práce – musíte otvoriť návrhára dotazu, pridať tabuľky atď. Avšak po dokončení týchto úkonov máte k dispozícii nový zdroj údajov, ktorý môžete používať na zadávanie údajov do formulárov, zostáv, ďalších dotazov – ľubovoľných objektov, ktoré vyžadujú zdroj údajov. Použitie dotazu zvážte v týchto prípadoch:

 • Máte v úmysle opakovane používať stále tú istú obmedzenú množinu údajov, eventuálne s viacerými objektmi. Filter môžete uložiť, odstrániť aj znovu použiť, filter však nemôžete používať pre žiadny iný objekt okrem toho, pre ktorý bol vytvorený.

 • Potrebujete zahrnúť niekoľko možností súčasne – niekoľko alternatívnych množín kritérií. Napriek tomu, že sa to dá s použitím filtrovania podľa formulára, v dotaze máte súčasne zobrazené všetky alternatívne množiny kritérií spolu, nie na rozličných kartách, ako sa zobrazujú pri filtrovaní podľa formulára.

Filtre podporujú rozličné typy údajov.

Existujú rozličné typy filtrov – niektoré z nich sa vzťahujú iba na jeden typ údajov a ďalšie zasa fungujú pri rozličných typoch údajov. Filtre, ktoré môžete použiť, závisia od typu a hodnôt poľa, ktoré chcete filtrovať. Na tomto obrázku sú znázornené všeobecné filtre pre údaje typu dátum/čas.

Filtrovanie dátumového poľa

1. Všeobecné filtre pre údaje typu dátum/čas

2. Filter Všetky dátumy v období je dostupný iba pre údaje typu dátum/čas. Ignoruje tie časti hodnôt dátumu, ktoré určujú deň a rok.

Opakované použitie filtra

Ak uložíte objekt s použitým filtrom, filter bude k dispozícii aj pri nasledujúcom otvorení objektu. Môžete nastaviť vlastnosť FiltrovaťPriZavedení, ktorou sa ovláda to, či sa pri otvorení objektu použije filter.

Ak chcete filter opakovane používať pri iných databázových objektoch, môžete ho uložiť ako dotaz.

Na začiatok stránky

Rozličné spôsoby filtrovania

Filtrovať sa dá tromi hlavnými spôsobmi:

 • Všeobecné filtre    – Všeobecné filtre, ktoré máte priamo na dosah ruky, umožňujú výber a označovanie hodnôt z údajov, ktoré chcete filtrovať, a poskytujú aj množinu vstavaných porovnávacích filtrov, ako je napríklad filter Obsahuje.

 • Filtrovanie podľa výberu    – Táto metóda, ktorú máte rovnako priamo k dispozícii, je veľmi užitočná, ak ako filter chcete použiť určitú konkrétnu hodnotu.

 • Filtrovanie podľa formulára – Ak chcete súbežne použiť množinu filtrov, pomocou filtrovania podľa formulára máte nad týmto procesom o trochu lepšiu kontrolu.

Všeobecné filtre

Všeobecné filtre sú vstavané pre väčšinu typov údajov a zabezpečujú základné filtrovanie, ktoré je charakteristické pre daný typ údajov. Ak napríklad filtrujete údaje typu dátum/čas, môžete použiť všeobecný filter Pred, ktorým sa vylúčia dátumy, ktoré sa zhodujú s určitým konkrétnym dátumom alebo po ňom nasledujú.

Poznámka:  Všeobecné filtre možno naraz použiť iba na jedno pole. Ak chcete filtrovanie použiť v prípade viacerých polí alebo ovládacích prvkov, môžete filter použiť na každé pole alebo ovládací prvok osobitne alebo môžete použiť možnosť rozšíreného filtrovania.

Postup pri používaní všeobecného filtra    Kliknite na hlavičku poľa, ktoré chcete filtrovať, – všeobecné filtre sa zobrazia v dolnej časti kontextovej ponuky.

Všeobecné filtre dátumu
Všeobecné filtre pre údaje typu dátum/čas

1. Ak chcete filtrovať konkrétne hodnoty, použite zoznam začiarkavacích políčok. V zozname sa zobrazujú všetky hodnoty, ktoré sú momentálne uložené v poli.

2. Ak chcete filtrovať rozsah hodnôt, kliknite na porovnávací filter a zadajte požadované hodnoty.

Tipy pre všeobecné filtre

 • Ak chcete zoznam hodnôt filtrovať podľa jednej alebo niekoľkých hodnôt, zrušte začiarknutie (Vybrať všetko) začiarknite políčko a potom vyberte požadované hodnoty.

 • Ak chcete záznamy filtrujúce hodnoty null (Zobraziť záznamy neexistujú žiadne údaje pre filtrované pole), Vymazať (Vybrať všetko) políčko a potom začiarknite políčko vedľa položky (prázdne).

 • Vo všeobecnom filtri môžete použiť zástupné znaky, a tým rozšíriť vymedzenie výsledkov filtrovania – napríklad hviezdička (*) zodpovedá ľubovoľnému reťazcu znakov. Na pole Meno tak môžete použiť napríklad všeobecný filter Rovná sa a ak zadáte reťazec znakov Miche*l*, vyfiltrujú sa rozličné variácie zápisov mena Michele.

 • Ak chcete určitý zástupný znak zahrnúť do filtra bez toho, aby v ňom mal funkciu zástupného znaku, uzatvorte ho do hranatých zátvoriek.

Prečo sa nezobrazujú všeobecné filtre?

Všeobecné filtre nie sú dostupné za týchto okolností:

 • Filtre charakteristické pre určité typy údajov nie sú dostupné pre polia typu áno/nie, objekt OLE a príloha.

 • Zoznam hodnôt nie je dostupný pre polia typu memo.

 • Všeobecné filtre nie sú vôbec dostupné pri iných zobrazeniach ako pri údajovom zobrazení, zobrazení formulára, zobrazení zostavy alebo zobrazení rozloženia.

Filtrovanie podľa výberu

Ak chcete použiť filtrovanie na základe momentálne vybratej hodnoty, na páse s nástrojmi kliknite na položku Domov a potom v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Výber. Dostupné možnosti filtrovania sa zobrazia v rozbaľovacom zozname. Možnosti filtrovania podľa výberu sa rovnako ako v prípade všeobecných filtrov rôznia v závislosti od typu údajov. Ak chcete použiť filtrovanie podľa výberu, môžete taktiež pravým tlačidlom myši kliknúť na vybratú hodnotu

Ponuka filtrovania podľa výberu

Filtrovanie podľa formulára

Ak chcete použiť filtrovanie pomocou vyplnenia formulára, na karte Domov kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené možnosti a potom kliknite na položku Filtrovať podľa formulára. Pri filtrovaní podľa formulára Access vytvorí prázdny formulár, ktorý sa podobá na filtrovaný formulár, a potom vám umožní vyplniť toľko polí, koľko chcete. Po dokončení tohto kroku Access vyhľadá zodpovedajúce záznamy. Je to užitočné, ak chcete filtrovať s použitím hodnôt pre viaceré polia. Na nasledujúcom obrázku je znázornené jednoduché filtrovanie podľa formulára:

Filtrovanie podľa formulára

Poznámka: Keď používate filtrovanie podľa formulára, pri zadávaní hodnôt polí nemôžete používať tieto typy polí: pole s viacerými hodnotami, memo, hypertextové prepojenie, áno/nie alebo objekt OLE.

Pridanie alternatívnych hodnôt filtrovania podľa formulára pomocou karty Alebo

Ak chcete pridať inú množinu hodnôt na filtrovanie, kliknite na položku kartu alebo v dolnej časti Filtrovanie podľa formulára – otvorí nový prázdny formulár na filtrovanie. Pri každom alebo tab, program Access vytvorí iný plán; vždy je jeden nepoužité alebo tab na filtrovanie podľa formulára. Keď zadáte viacero množín hodnôt používate filtrovanie podľa formulára, záznamy, ktoré spĺňajú všetky množiny sú jeho súčasťou. Inými slovami, čím viac alebo záložky budete používať, čím viac údajov do filtra bude obsahovať.

Rozšírené filtrovanie alebo zoradenie

V niektorých prípadoch možno budete chcieť použiť filter, ktorého možnosti presahujú možnosti ostatných metód filtrovania, a budete si chcieť kritériá filtrovania napísať sami. V takýchto prípadoch môžete použiť možnosť Rozšírené filtrovanie alebo zoradenie – postup pri navrhovaní filtra sa podobá navrhovaniu dotazu.

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové zobrazenie, formulárové zobrazenie, zobrazenie zostavy alebo zobrazenie rozloženia.

 2. Skontrolujte, či vybraté zobrazenie nie je filtrované. Na navigačnom paneli záznamu overte, či sa zobrazuje neaktívna (nedostupná) položka Žiadny filter. Ak sa navigačný panel záznamu nezobrazuje, kliknite na položku Rozšírené v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Domov a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre (ak sa položka Vymazať všetky filtre zobrazuje ako neaktívna, nie sú použité žiadne filtre).

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku domov, potom v Zoradiť a filtrovať kliknite na položku skupiny Rozšírené; a potom kliknite na položku Rozšírený Filter alebo zoradenie.

 4. Do mriežky pridajte polia, ktoré chcete filtrovať.

 5. V riadku Kritériá každého poľa zadajte kritérium. Kritériá sa používajú ako množina a zobrazia sa iba tie záznamy, ktoré spĺňajú všetky kritériá zadané v riadku Kritériá. Ak chcete zadať ďalšie kritériá pre jedno pole, zadajte prvé kritérium do riadka Kritériá a druhé kritérium do riadka Alebo atď.

  Tipy: 

  • Celá množina kritérií v riadku Alebo sa použije ako alternatíva k množine kritérií v riadku Kritériá. Každé kritérium, ktoré chcete použiť v oboch množinách kritérií, je nutné zadať do riadka Kritériá aj do riadka Alebo. Ak chcete zobraziť filtrované riadky, kliknite na položku Prepnúť filter.

  • Dobrý spôsob, ako sa naučiť písať kritériá, je použitie všeobecného filtra alebo filtra na základe výberu, ktorý vypočíta výsledok, ktorý sa podobá na to, čo hľadáte. Potom s filtrom použitým na zobrazenie, zobrazenie kartu objektu Filter

Špeciálne príkazy na karte dokumentu Filter

Dve špeciálne príkazy sú k dispozícii na kartu dokumentu Filter. Po kliknutí na ľubovoľné miesto nad mriežku návrhu na karte načítať z dotazu a Uložiť ako dotaz príkazy sú k dispozícii v kontextovej ponuke.

Možnosti špeciálneho filtra

Príkaz Načítať z dotazu načíta návrh vybratého dotazu do mriežky. To umožňuje použiť kritériá dotazu ako kritériá filtra.

Príkaz Uložiť ako dotaz umožňuje uložiť nastavenie filtra ako nový dotaz.

Na začiatok stránky

Prepínanie medzi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením údajov

Ak chcete prepnúť na nefiltrované zobrazenie údajov, na navigačnom paneli záznamu kliknite na položku Filtrované.

Prepínač filtrovaného a nefiltrovaného zobrazenia na navigačnom paneli záznamu

Ak sa chcete vrátiť späť k filtrovanému zobrazeniu, na navigačnom paneli záznamu kliknite na položku Nefiltrované.

Na začiatok stránky

Vymazanie filtra

Vymazaním filtra ho úplne odstráňte. Kliknutím na položku Nefiltrované sa vymazaný filter nedá znova použiť – filter musíte znova vytvoriť. Môžete vymazať jeden filter z jedného poľa alebo môžete vymazať všetky filtre zo všetkých polí v zobrazení.

 • Vymazanie jedného filtra    Kliknite pravým tlačidlom myši na filtrovanú položku a potom kliknite na položku Vymazať filter z Názov.

 • Vymazanie všetkých filtrov    Na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Spresniť a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre.

Na začiatok stránky

Uloženie filtra a jeho automatické použitie

Pri zatvorení tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy a filter je na mieste filter uloží s objektom. Objekt sa otvorí, keď opäť nefiltrované údajov sa zobrazuje, ale uložený filter je k dispozícii na použitie – stačí prepnite na zobrazenie filtrované na navigačnom paneli záznamu kliknite na položku nefiltrované. Ak chcete filter použije po otvorení objektu, nastavte FiltrovaťPriZavedení naÁno.

Poznámka: FiltrovaťPriZavedení sa použije iba po načítaní objektu. Nastavenie tejto vlastnosti pre objekt v návrhovom zobrazení a následné prepnutie na iné zobrazenie nespôsobí nastavenia, ktoré chcete použiť. Po zatvorení a opätovnom otvorení objektu zmeny sa FiltrovaťPriZavedení prejavili.

Uloženie filtra ako dotazu

Ak chcete filter uložiť ako dotaz – aby ste ho opakovane mohli používať pri iných objektoch – použite možnosť Rozšírené filtrovanie alebo zoradenie: na páse s nástrojmi kliknite na položku Domov a v skupine Zoradiť a filtrovať následne kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom kliknite na položku Rozšírené filtrovanie alebo zoradenie. Filter nastavte požadovaným spôsobom, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na karte Filter a potom kliknite na položku Uložiť ako dotaz.

Kontextová ponuka v možnosti v okne Rozšírené filtrovanie alebo zoradenie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×