Kontingenčné tabuľky

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Ak sa chcete zamerať na menšie podiely veľkých množstiev údajov v kontingenčnej tabuľke s cieľom hĺbkovej analýzy, tieto údaje môžete filtrovať. Dá sa to vykonať niekoľkými spôsobmi. Začnite vložením jedného alebo viacerých rýchlych filtrov, aby sa dosiahlo rýchle a účinné filtrovanie údajov. Rýchle filtre majú svoje tlačidlá, na ktoré kliknete pre filtrovanie údajov a stále ich vidíte spolu s údajmi, takže vždy viete, ktoré polia sú vo filtrovanej kontingenčnej tabuľke zobrazené alebo skryté.

Voľby rýchleho filtra so zvýrazneným tlačidlom na výber viacerých položiek

Tip: V Exceli 2016 teraz môžete prostredníctvom kliknutia na tlačidlo na označení (ako je znázornené vyššie) používať viacnásobný výber rýchleho filtra.

 1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke zobrazte na páse s nástrojmi kartu Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Pás s nástrojmi Nástroje pre kontingenčné tabuľky s kartami Analýza a Návrh

 2. Ak používate Excel 2016 alebo 2013, kliknite na položky Analyzovať > Vložiť rýchly filter.

  Vložiť tlačidlo Rýchly filter na kartu Analyzovať

  Ak používate Excel 2010 alebo 2007, kliknite na položky Možnosti > Vložiť rýchly filter > Vložiť rýchly filter.

  Pás s nástrojmi v Exceli
 3. V dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov začiarknite políčka polí, pre ktoré chcete vytvoriť rýchle filtre.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Rýchly filter sa zobrazí samostatne pre každé pole, ktoré ste začiarkli v dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov.

 5. V jednotlivých rýchlych filtroch kliknite na položky, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke.

  Ak chcete vybrať viac ako jednu položku, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte položky, ktoré chcete zobraziť.

Tip:  Ak chcete zmeniť vzhľad rýchlych filtrov, kliknite na rýchly filter a na páse s nástrojmi sa zobrazia nástroje rýchleho filtra. Použite štýl rýchleho filtra alebo zmeňte nastavenia na karte Možnosti.

Iné spôsoby filtrovania údajov kontingenčnej tabuľke

Použite niektorú z nasledujúcich funkcií filtrovania namiesto alebo spoločne s rýchlym filtrom, aby sa údaje určené na analýzu zobrazili presne.

Filtrovanie údajov ručne

Použitie filtra zostavy na filtrovanie položiek

Zobrazenie iba konkrétneho textu, hodnôt a dátumov

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybratých položiek

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Manuálne filtrovanie údajov

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov.

  Filter Označenie riadka

 2. V hornej časti zoznamu označení riadkov alebo stĺpcov zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko) a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete v kontingenčnej tabuľke zobraziť.

  Pole Vybrať všetky v galérii filtrov

  Ak chcete zväčšiť galériu filtrov tak, aby zobrazovala viac položiek zo zoznamu, posuňte rukoväť v pravom dolnom rohu galérie.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Filtračná šípka sa zmení na ikonu Ikona použitého filtra , čo znamená, že filter sa použil. Kliknite na ňu pre zmenu alebo vymazanie filtra kliknutím na Vymazať filter z <Názov poľa>.

  Ak chcete všetko filtrovanie odstrániť naraz, vykonajte nasledovné kroky:

  • Vo verziách 2016 alebo 2013: kliknite kdekoľvek v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položky Analyzovať > Vymazať > Vymazať filtre.

  • Vo verziách 2010 alebo 2007: kliknite kdekoľvek v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položky Možnosti > Vymazať > Vymazať filtre.

  Tlačidlo Vymazať na karte Analyzovať

Použitie filtra zostavy na filtrovanie položiek

Poznámka: V Exceli 2016 a Exceli 2013 je filter zostavy na table Polia kontingenčnej tabuľky označený ako Filtre. Je to znázornené na snímkach obrazovky nižšie:

Oblasť filtrov na table Polia kontingenčnej tabuľky
Tabla Polia kontingenčnej tabuľky v Exceli 2016
Filter Zostava na table Zoznam polí kontingenčnej tabuľky
Tabla Polia kontingenčnej tabuľky v Exceli 2010

Pomocou filtra zostavy môžete v kontingenčnej tabuľke rýchlo zobrazovať rôzne množiny hodnôt. Položky vybraté vo filtri sa zobrazia v kontingenčnej tabuľke. Nevybraté položky sa skryjú. Ak chcete zobraziť strany filtra (množina hodnôt, ktorá zodpovedá vybratým položkám filtra zostavy) v samostatných hárkoch, vyberte túto možnosť.

Pridanie filtra zostavy

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto vo vnútri kontingenčnej tabuľky.

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 2. V table Zoznam polí kontingenčnej tabuľky kliknite na pole v oblasti, a vyberte položku Presunúť do filtra zostavy.

  Presunúť do filtra zostavy

Ak chcete vytvoriť viacero filtrov zostavy, opakujte tento krok. Filtre zostavy sa pre zjednodušenie prístupu zobrazia nad kontingenčnou tabuľkou.

 1. Ak chcete zmeniť poradie polí, v oblasti Filter zostavy presuňte polia na požadovanú pozíciu. Poradie filtrov zostavy sa prejaví v kontingenčnej tabuľke.

Zobrazenie filtrov zostavy v riadkoch alebo stĺpcoch

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku alebo priradenú kontingenčnú tabuľku kontingenčného grafu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky.

 3. Na karte Rozloženie a formát zadajte tieto možnosti:

 4. V stĺpcovom zozname Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy časti Rozloženie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť filtre zostáv v stĺpcoch zľava doprava, vyberte možnosť položku Ponad, potom dole.

  • Ak chcete zobraziť filtre zostáv v riadkoch zhora nadol, vyberte možnosť položku Dole, potom ponad.

 5. V poli Počet polí filtra zostavy na stĺpec alebo Počet polí filtra zostavy na riadok zadajte alebo vyberte počet polí, ktoré sa majú zobraziť pred začatím nového stĺpca alebo riadku podľa nastavenia položky Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy.

Výber položiek vo filtri zostavy

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa filtra zostavy.

  Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky (Všetko)
 2. Ak chcete zobraziť začiarkavacie políčko pre všetky položky, aby ste ich mohli podľa potreby vymazať alebo vybrať, začiarknite políčko Vybrať viacero položiek.

  Vybrať viacero položiek
 3. Teraz môžete začiarknuť políčka vedľa položiek, ktoré chcete zobraziť v zostave. Ak chcete vybrať všetky položky, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky (Všetko).

 4. Kliknite na tlačidlo OK. Toto tlačidlo sa zapne, ak je začiarknuté aspoň jedno políčko.

  Filter zostavy teraz zobrazuje filtrované položky.

  Filtrované položky na základe hodnoty filtra vo filtri Zostava

Poznámka: Ak je zdrojom údajov OLAP služba Microsoft SQL Server Analysis Services (verzia 2005 alebo novšia), výber vypočítaného člena je možný len ak je jedinou položkou. Nemožno vybrať viacero položiek, keď jedna alebo viaceré z položiek sú vypočítaní členovia.

Zobrazenie strán filtra zostavy v samostatných pracovných hárkoch

 1. Kliknite na ľubovolné miesto v kontingenčnej tabuľke (alebo priradenej kontingenčnej tabuľke kontingenčného grafu), ktorá má jeden alebo viac filtrov zostavy.

 2. Ak používate Excel 2016 alebo 2013, na karte Analýza v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na šípku vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť strany filtra zostáv.

  Možnosť Zobrazenie strán filtra správ

  Ak používate Excel 2010 alebo 2007, na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na šípku vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť strany filtra zostáv.

  Skupina Kontingenčná tabuľka na karte Možnosti v časti Nástroje pre kontingenčné tabuľky

 3. V dialógovom okne Zobraziť strany filtra zostáv vyberte pole filtra zostavy a potom kliknite na položku OK.

Zobrazenie iba špecifického textu, hodnôt a dátumov

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite pravým tlačidlom myši na niektoré označenie poľa pre text, hodnotu alebo dátum a potom kliknite na položky Filtre menoviek, Filtre hodnôt či Filtre dátumu.

 2. Kliknite na príkaz operátora porovnania, ktorý chcete použiť.

  Ak chcete napríklad filtrovať podľa textu, ktorý začína určitým znakom, vyberte možnosť Začína na. Ak ak chcete filtrovať podľa textu s určitými znakmi kdekoľvek v texte, vyberte možnosť Obsahuje.

  Poznámka: Filtre označení nie sú k dispozícii, keď polia pre označenia riadku alebo stĺpca nemajú textové označenia.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V dialógovom okne Filtre označení <Názov poľa> zadajte text určený na filtrovanie.

   Ak napríklad filtrujete podľa textu, ktorý sa začína písmenom J, zadajte písmeno J, alebo ak filtrujete podľa textu, v ktorom sa kdekoľvek vyskytuje slovo „zvonček“, zadajte slovo zvonček.

   Ak je kontingenčná tabuľka založená na zdroji údajov, ktorý nie je OLAP, na nájdenie údajov so špecifickými znakmi môžete použiť nasledujúce znaky divokej karty.

Použite

Ak chcete vyhľadať

? (otáznik)

Ľubovoľný jeden znak
Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

* (hviezdičku)

Ľubovoľný počet znakov
Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

~ (vlnovku) a za ňou ?, * alebo ~

Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
Napríklad fy06~? vyhľadá fy06?

 • V dialógovom okne Filter hodnôt <Názov poľa> zadajte hodnoty určené na filtrovanie.

 • V dialógovom okne Filter dátumu <Názov poľa> zadajte dátumy určené na filtrovanie.

  Ak je kontingenčná tabuľka založená na zdroji údajov OLAP, filtre dátumu vyžadujú typ údajov času hierarchie kocky OLAP. Ak bol dátum vložený ako text v textovom poli, filter dátumu nebude dostupný.

Tip: Ak chcete odstrániť filter označenia, dátumu alebo hodnoty, kliknite na šípku Ikona použitého filtra v označení riadka alebo stĺpca, kliknite na Filter označenia, Filter dátumu alebo Filter hodnoty a potom kliknite ma Vymazať filter.

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtre môžete použiť tiež na zobrazenie prvých alebo posledných 10 hodnôt alebo údajov, ktoré spĺňajú niektoré podmienky.

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov, kliknite na položku Filtre hodnôt a potom na položku Prvých 10.

 2. V dialógovom okne Automatický filter – prvých 10 <Názov poľa> postupujte takto.

  1. V prvom poli kliknite na položku Prvých alebo Posledných.

  2. Do druhého poľa zadajte číslo.

  3. V treťom poli vyberte možnosť určenú na filtrovanie.

   • Ak chcete filtrovať podľa počtu položiek, vyberte možnosť Položky.

   • Ak chcete filtrovať podľa percenta, vyberte možnosť Percento.

   • Ak chcete filtrovať podľa súčtu, vyberte možnosť Súčet.

  4. V štvrtom poli vyberte požadované pole.

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybratých položiek

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte v poli, ktoré chcete filtrovať podľa výberu, jednu alebo viaceré položky.

  Počas výberu položiek môžete vykonať nesúvislý výber podržaním klávesu CTRL.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku vo výbere a potom kliknite na položku Filtrovať.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zobraziť vybraté položky, kliknite na položku Zachovať len vybraté položky.

  • Ak chcete skryť vybraté položky, kliknite na položku Skryť vybraté položky.

   Tip:  Odstránením filtra môžete znova zobraziť skryté položky. Kliknite pravým tlačidlom myši na rovnaké pole a následne kliknite na položky Filtrovať a Vymazať filter.

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Ak chcete použiť viacero filtrov na jedno pole alebo vo svojej kontingenčnej tabuľke neviete zobraziť tlačidlá Filter, tu nájdete spôsob zapínania alebo vypínania týchto alebo iných filtračných možností:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a na páse s nástrojmi sa zobrazí položka Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Pás s nástrojmi Nástroje pre kontingenčné tabuľky s kartami Analýza a Návrh

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  Tlačidlo Možnosti na karte Analyzovať

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Súčty a Filtre.

 4. V časti Filtre vyberte jeden z týchto postupov:

  • Podľa toho, či chcete, alebo nechcete použiť viacero filtrov na pole, začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Povoliť viacero filtrov poľa.

  • Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť filtrované položky v súčtoch, začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Do súčtov zahrnúť filtrované položky, potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Označiť súčty znakmi * . Ak ho začiarknete, v súčtoch sa okrem polí, ktoré majú vizuálne súčty vypnuté, zobrazí hviezdička (*). Táto možnosť je k dispozícii iba v kontingenčných tabuľkách pripojených k zdroju údajov OLAP, ktorý podporuje výrazový jazyk MDX. Týka sa všetkých polí v kontingenčnej tabuľke.

  • Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť filtrované položky z celkových súčtov pomenovaných množín, začiarknite alebo zrušte začiarknutie poľa Zahrnúť filtrované položky do celkových hodnôt množín. Táto možnosť je dostupná iba v kontingenčnej tabuľke pripojenej k zdroju údajov OLAP.

  • Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť filtrované položky v medzisúčtoch, vyberte alebo vymažte pole Medzisúčet filtrovaných položiek strany.

 5. Ak chcete zobraziť alebo skryť titulky poľa a rozbalenia filtra, kliknite na kartu Zobraziť, potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka Zobraziť titulky poľa a rozbalenia filtra .

 1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke sa na páse s nástrojmi zobrazia karty kontingenčnej tabuľky (Analýza kontingenčnej tabuľkyNávrh).

 2. Kliknite na možnosti Analýza kontingenčnej tabuľky > Vložiť rýchly filter.

 3. V dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov začiarknite políčka polí, pre ktoré chcete vytvoriť rýchle filtre.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Rýchly filter sa zobrazí samostatne pre každé pole, ktoré ste začiarkli v dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov.

 5. V jednotlivých rýchlych filtroch kliknite na položky, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke.

Tip: Ak chcete zmeniť vzhľad rýchlych filtrov, kliknite na rýchly filter a na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Rýchly filter. Môžete použiť štýl rýchleho filtra alebo pomocou rôznych možností na karte zmeniť nastavenia.

Iné spôsoby filtrovania údajov kontingenčnej tabuľke

Použite niektorú z nasledujúcich funkcií filtrovania namiesto alebo spoločne s rýchlym filtrom, aby sa údaje určené na analýzu zobrazili presne.

Filtrovanie údajov ručne

Použitie filtra zostavy na filtrovanie položiek

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybratých položiek

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Manuálne filtrovanie údajov

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov.

 2. V hornej časti zoznamu označení riadkov alebo stĺpcov zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko) a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete v kontingenčnej tabuľke zobraziť.

 3. Filtračná šípka sa zmení na ikonu Ikona použitého filtra , čo znamená, že filter sa použil. Kliknite na ňu pre zmenu alebo vymazanie filtra kliknutím na Vymazať filter z <Názov poľa>.

  Ak chcete všetko filtrovanie odstrániť naraz, kliknite na kartu Analýza kontingenčnej tabuľky a potom na možnosti Vymazať > Vymazať filtre.

Použitie filtra zostavy na filtrovanie položiek

Pomocou filtra zostavy môžete v kontingenčnej tabuľke rýchlo zobrazovať rôzne množiny hodnôt. Položky vybraté vo filtri sa zobrazia v kontingenčnej tabuľke. Nevybraté položky sa skryjú. Ak chcete zobraziť strany filtra (množina hodnôt, ktorá zodpovedá vybratým položkám filtra zostavy) v samostatných hárkoch, vyberte túto možnosť.

Pridanie filtra zostavy

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto vo vnútri kontingenčnej tabuľky.

  Zobrazí sa tabla Polia kontingenčnej tabuľky.

 2. V table Zoznam polí kontingenčnej tabuľky kliknite na pole v oblasti, a vyberte položku Presunúť do filtra zostavy.

Ak chcete vytvoriť viacero filtrov zostavy, opakujte tento krok. Filtre zostavy sa pre zjednodušenie prístupu zobrazia nad kontingenčnou tabuľkou.

 • Ak chcete zmeniť poradie polí, v oblasti Filtre môžete polia buď presunúť na požadované miesto, alebo po dvojitom kliknutí na pole vybrať možnosť Presunúť nahor alebo Presunúť nadol. Poradie filtrov zostavy sa prejaví v kontingenčnej tabuľke.

Zobrazenie filtrov zostavy v riadkoch alebo stĺpcoch

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku alebo priradenú kontingenčnú tabuľku kontingenčného grafu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky.

 3. Na karte Rozloženie zadajte tieto možnosti:

  1. V oblasti Filter zostavy v stĺpcovom zozname Usporiadať polia vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete zobraziť filtre zostáv v riadkoch zhora nadol, vyberte možnosť položku Dole, potom ponad.

   • Ak chcete zobraziť filtre zostáv v stĺpcoch zľava doprava, vyberte možnosť položku Ponad, potom dole.

  2. V poli Počet polí filtra na stĺpec zadajte alebo vyberte počet polí, ktoré sa majú zobraziť pred začatím nového stĺpca alebo riadku (podľa nastavenia položky Usporiadať polia, ktoré ste určili v predchádzajúcom kroku).

Výber položiek vo filtri zostavy

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa filtra zostavy.

 2. Začiarknite políčka vedľa položiek, ktoré chcete zobraziť v zostave. Ak chcete vybrať všetky položky, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky (Vybrať všetko).

  Filter zostavy teraz zobrazuje filtrované položky.

Zobrazenie strán filtra zostavy v samostatných pracovných hárkoch

 1. Kliknite na ľubovolné miesto v kontingenčnej tabuľke (alebo priradenej kontingenčnej tabuľke kontingenčného grafu), ktorá má jeden alebo viac filtrov zostavy.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na možnosti Analýza kontingenčnej tabuľky > Možnosti > Zobraziť strany filtra zostáv.

 3. V dialógovom okne Zobraziť strany filtra zostáv vyberte pole filtra zostavy a potom kliknite na položku OK.

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtre môžete použiť tiež na zobrazenie prvých alebo posledných 10 hodnôt alebo údajov, ktoré spĺňajú niektoré podmienky.

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra vedľa položky Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku vo výbere a potom kliknite na položky Filtrovať > Prvých 10 alebo Posledných 10.

 3. Do prvého poľa zadajte číslo.

 4. V druhom poli vyberte možnosť určenú na filtrovanie. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

  • Ak chcete filtrovať podľa počtu položiek, vyberte možnosť Položky.

  • Ak chcete filtrovať podľa percenta, vyberte možnosť Percento.

  • Ak chcete filtrovať podľa súčtu, vyberte možnosť Súčet.

 5. Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete voliteľne vyhľadať ľubovoľnú hodnotu.

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybratých položiek

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte v poli, ktoré chcete filtrovať podľa výberu, jednu alebo viaceré položky.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku vo výbere a potom kliknite na položku Filtrovať.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zobraziť vybraté položky, kliknite na položku Zachovať len vybraté položky.

  • Ak chcete skryť vybraté položky, kliknite na položku Skryť vybraté položky.

   Tip:  Odstránením filtra môžete znova zobraziť skryté položky. Kliknite pravým tlačidlom myši na rovnaké pole a následne kliknite na položky Filtrovať a Vymazať filter.

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Ak chcete použiť viacero filtrov na jedno pole alebo vo svojej kontingenčnej tabuľke neviete zobraziť tlačidlá Filter, tu nájdete spôsob zapínania alebo vypínania týchto alebo iných filtračných možností:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a na páse s nástrojmi sa zobrazia karty kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Analýza kontingenčnej tabuľky kliknite na položku Možnosti.

  1. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Rozloženie.

  2. V oblasti Rozloženie podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť viacero filtrov poľa.

  3. Ak chcete zobraziť alebo skryť titulky poľa a rozbalenia filtra, kliknite na kartu Zobraziť, potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka Popisy a filtre polí.

V službe Excel Online môžete zobraziť a pracovať s kontingenčnými tabuľkami, čo zahŕňa určité možnosti manuálneho filtrovania a použitie rýchlych filtrov vytvorených v počítačovej aplikácii Excel na filtrovanie údajov. V aplikácii Excel Online nemožno vytvárať nové rýchle filtre.

Ak chcete filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete použiť manuálny filter, kliknite na šípku na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom vyberte požadované možnosti filtrovania.

Možnosti filtrovania údajov kontingenčnej tabuľky

 • Ak kontingenčná tabuľka obsahuje rýchle filtre, stačí kliknúť na položky, ktoré chcete zobraziť v jednotlivých rýchlych filtroch.

Rýchly filter s vybratými položkami

Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, môžete pomocou tlačidla Otvoriť v Exceli otvoriť zošit a použiť ďalšie filtre alebo vytvoriť pre kontingenčnú tabuľku nové rýchle filtre tam. Postup:

Kliknite na položku Otvoriť v Exceli a filtrujte údaje v kontingenčnej tabuľke.

Tlačidlo Upraviť v Exceli

Informácie o najnovších aktualizáciách pre Excel Online nájdete na blogu o Microsoft Exceli.

Ak potrebujete celý balík aplikácií a služieb Office, môžete si ho vyskúšať alebo zakúpiť na lokalite Office.com.

Pozrite tiež

Video: Filtrovanie položiek v kontingenčnej tabuľke

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu externých údajov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Zoskupenie alebo oddelenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×