Kontingenčné tabuľky

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Filtrujte údaje, aby ste sa zamerali na menšiu časť údajov kontingenčnej tabuľky na hĺbkovú analýzu. Najskôr vložte jeden alebo viacero rýchlych rýchlych a efektívnych spôsobov filtrovania údajov. Rýchle filtre majú tlačidlá, na ktoré môžete kliknúť, ak chcete filtrovať údaje, a zostať viditeľné s vašimi údajmi, aby ste vždy vedeli, ktoré polia sa v filtrovanej kontingenčnej tabuľke zobrazujú alebo skryjú.

Tip: V Exceli 2016 teraz môžete prostredníctvom kliknutia na tlačidlo na označení (ako je znázornené vyššie) používať viacnásobný výber rýchleho filtra.

Voľby rýchleho filtra so zvýrazneným tlačidlom na výber viacerých položiek
Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

 1. Vyberte bunku v kontingenčnej tabuľke. Vyberte položku analyzovať Rýchly filter Vložiť Rýchly filter rýchleho filtra .

 2. Vyberte polia, pre ktoré chcete vytvoriť rýchle filtre. Potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Vyberte položky, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke.

Manuálne filtrovanie údajov

 1. Vyberte šípku záhlavia stĺpca Rozbaľovacia šípka filtra stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 2. Zrušte začiarknutie políčka (vybrať všetko) a vyberte polia, ktoré chcete zobraziť. Potom vyberte položku OK.

 1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke sa na páse s nástrojmi zobrazia karty kontingenčnej tabuľky (Analýza kontingenčnej tabuľkyNávrh).

 2. Kliknite na možnosti Analýza kontingenčnej tabuľky > Vložiť rýchly filter.

 3. V dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov začiarknite políčka polí, pre ktoré chcete vytvoriť rýchle filtre.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Rýchly filter sa zobrazí samostatne pre každé pole, ktoré ste začiarkli v dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov.

 5. V jednotlivých rýchlych filtroch kliknite na položky, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnej tabuľke.

Tip: Ak chcete zmeniť vzhľad rýchlych filtrov, kliknite na rýchly filter a na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Rýchly filter. Môžete použiť štýl rýchleho filtra alebo pomocou rôznych možností na karte zmeniť nastavenia.

Iné spôsoby filtrovania údajov kontingenčnej tabuľke

Použite niektorú z nasledujúcich funkcií filtrovania namiesto alebo spoločne s rýchlym filtrom, aby sa údaje určené na analýzu zobrazili presne.

Filtrovanie údajov ručne

Použitie filtra zostavy na filtrovanie položiek

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybratých položiek

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Manuálne filtrovanie údajov

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov.

 2. V hornej časti zoznamu označení riadkov alebo stĺpcov zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko) a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete v kontingenčnej tabuľke zobraziť.

 3. Filtračná šípka sa zmení na ikonu Ikona použitého filtra , čo znamená, že filter sa použil. Kliknite na ňu pre zmenu alebo vymazanie filtra kliknutím na Vymazať filter z <Názov poľa>.

  Ak chcete všetko filtrovanie odstrániť naraz, kliknite na kartu Analýza kontingenčnej tabuľky a potom na možnosti Vymazať > Vymazať filtre.

Použitie filtra zostavy na filtrovanie položiek

Pomocou filtra zostavy môžete rýchlo zobraziť inú množinu hodnôt v kontingenčnej tabuľke. Položky, ktoré vyberiete vo filtri, sa zobrazia v kontingenčnej tabuľke a položky, ktoré nie sú vybraté, budú skryté. Ak chcete zobraziť stránky s filtrami (množinu hodnôt, ktoré sa zhodujú s vybratými položkami filtra zostavy) v samostatných hárkoch, môžete zadať túto možnosť.

Pridanie filtra zostavy

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto vo vnútri kontingenčnej tabuľky.

  Zobrazí sa tabla Polia kontingenčnej tabuľky.

 2. V table Zoznam polí kontingenčnej tabuľky kliknite na pole v oblasti, a vyberte položku Presunúť do filtra zostavy.

Ak chcete vytvoriť viacero filtrov zostavy, opakujte tento krok. Filtre zostavy sa pre zjednodušenie prístupu zobrazia nad kontingenčnou tabuľkou.

 • Ak chcete zmeniť poradie polí, v oblasti Filtre môžete polia buď presunúť na požadované miesto, alebo po dvojitom kliknutí na pole vybrať možnosť Presunúť nahor alebo Presunúť nadol. Poradie filtrov zostavy sa prejaví v kontingenčnej tabuľke.

Zobrazenie filtrov zostavy v riadkoch alebo stĺpcoch

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku alebo priradenú kontingenčnú tabuľku kontingenčného grafu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a potom kliknite na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky.

 3. Na karte Rozloženie zadajte tieto možnosti:

  1. V oblasti Filter zostavy v stĺpcovom zozname Usporiadať polia vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete zobraziť filtre zostáv v riadkoch zhora nadol, vyberte možnosť položku Dole, potom ponad.

   • Ak chcete zobraziť filtre zostáv v stĺpcoch zľava doprava, vyberte možnosť položku Ponad, potom dole.

  2. V poli Počet polí filtra na stĺpec zadajte alebo vyberte počet polí, ktoré sa majú zobraziť pred začatím nového stĺpca alebo riadku (podľa nastavenia položky Usporiadať polia, ktoré ste určili v predchádzajúcom kroku).

Výber položiek vo filtri zostavy

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa filtra zostavy.

 2. Začiarknite políčka vedľa položiek, ktoré chcete zobraziť v zostave. Ak chcete vybrať všetky položky, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa položky (Vybrať všetko).

  Filter zostavy teraz zobrazuje filtrované položky.

Zobrazenie strán filtra zostavy v samostatných pracovných hárkoch

 1. Kliknite na ľubovolné miesto v kontingenčnej tabuľke (alebo priradenej kontingenčnej tabuľke kontingenčného grafu), ktorá má jeden alebo viac filtrov zostavy.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na možnosti Analýza kontingenčnej tabuľky > Možnosti > Zobraziť strany filtra zostáv.

 3. V dialógovom okne Zobraziť strany filtra zostáv vyberte pole filtra zostavy a potom kliknite na položku OK.

Zobrazenie prvých alebo posledných 10 položiek

Filtre môžete použiť tiež na zobrazenie prvých alebo posledných 10 hodnôt alebo údajov, ktoré spĺňajú niektoré podmienky.

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra vedľa položky Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku vo výbere a potom kliknite na položky Filtrovať > Prvých 10 alebo Posledných 10.

 3. Do prvého poľa zadajte číslo.

 4. V druhom poli vyberte možnosť určenú na filtrovanie. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

  • Ak chcete filtrovať podľa počtu položiek, vyberte možnosť Položky.

  • Ak chcete filtrovať podľa percenta, vyberte možnosť Percento.

  • Ak chcete filtrovať podľa súčtu, vyberte možnosť Súčet.

 5. Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete voliteľne vyhľadať ľubovoľnú hodnotu.

Filtrovanie podľa výberu na zobrazenie alebo skrytie len vybratých položiek

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte v poli, ktoré chcete filtrovať podľa výberu, jednu alebo viaceré položky.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku vo výbere a potom kliknite na položku Filtrovať.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zobraziť vybraté položky, kliknite na položku Zachovať len vybraté položky.

  • Ak chcete skryť vybraté položky, kliknite na položku Skryť vybraté položky.

   Tip: Odstránením filtra môžete znova zobraziť skryté položky. Kliknite pravým tlačidlom myši na rovnaké pole a následne kliknite na položky Filtrovať a Vymazať filter.

Zapnutie a vypnutie možností filtrovania

Ak chcete použiť viacero filtrov na jedno pole alebo vo svojej kontingenčnej tabuľke neviete zobraziť tlačidlá Filter, tu nájdete spôsob zapínania alebo vypínania týchto alebo iných filtračných možností:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a na páse s nástrojmi sa zobrazia karty kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Analýza kontingenčnej tabuľky kliknite na položku Možnosti.

  1. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Rozloženie.

  2. V oblasti Rozloženie podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť viacero filtrov poľa.

  3. Ak chcete zobraziť alebo skryť titulky poľa a rozbalenia filtra, kliknite na kartu Zobraziť, potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka Popisy a filtre polí.

Môžete zobraziť a pracovať s kontingenčnými tabuľkami v Excel pre web, ktorá obsahuje niektoré manuálne filtrovanie a používanie rýchlych filtrov, ktoré boli vytvorené v počítačovej aplikácii Excel na filtrovanie údajov. V Excel pre web nebudete môcť vytvárať nové rýchle filtre.

Ak chcete filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete použiť manuálny filter, kliknite na šípku na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom vyberte požadované možnosti filtrovania.

Možnosti filtrovania údajov kontingenčnej tabuľky

 • Ak kontingenčná tabuľka obsahuje rýchle filtre, stačí kliknúť na položky, ktoré chcete zobraziť v jednotlivých rýchlych filtroch.

Rýchly filter s vybratými položkami

Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, môžete pomocou tlačidla Otvoriť v Exceli otvoriť zošit a použiť ďalšie filtre alebo vytvoriť pre kontingenčnú tabuľku nové rýchle filtre tam. Postup:

Kliknite na položku Otvoriť v Exceli a filtrujte údaje v kontingenčnej tabuľke.

Tlačidlo Upraviť v Exceli

Informácie o najnovších aktualizáciách Excel pre web nájdete v blogu programu Microsoft Excel.

Ak potrebujete celý balík aplikácií a služieb Office, môžete si ho vyskúšať alebo zakúpiť na lokalite Office.com.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Video: Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu externých údajov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Zoskupenie alebo oddelenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×