Extrapolácia hodnôt v radoch

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Či už potrebujete prognózu výdavkov pre nasledujúci rok alebo plán predpokladaných výsledkov pre niektorú z postupností vo vedeckom experimente, môžete na automatické vytváranie budúcich hodnôt založených na existujúcich údajoch, alebo na automatické generovanie odhadovaných hodnôt podľa výpočtov lineárneho trendu alebo rastového trendu použiť program Microsoft Office Excel.

Môžete vyplniť v sériách hodnôt, ktoré vyhovujú jednoduché lineárny trend alebo rastový exponenciálneho trendu pomocou rukoväť výplne alebo na príkaz Rady. Ak chcete rozšíriť zložité a nelineárne údaje, môžete použiť funkcie pracovného hárka alebo nástroja regresná analýza v analýze doplnok Analytické nástroje.

V lineárnych radoch sa hodnota kroku, t. j. rozdiel medzi prvou a nasledujúcou hodnotou v rade, pripočíta k počiatočnej hodnote a potom sa pripočíta ku každej nasledujúcej hodnote.

Počiatočný výber

Výsledný lineárny rad

1; 2

3; 4; 5

1; 3

5; 7; 9

100; 95

90; 85

Ak chcete vyplniť rady pre najpresnejší lineárny trend, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte najmenej dve bunky, ktoré obsahujú začiatočné hodnoty pre trend.

  Ak chcete zvýšiť presnosť trendového radu, vyberte ďalšie začiatočné hodnoty.

 2. Presuňte rukoväť v smere, v ktorom chcete vyplniť vzostupné hodnoty alebo zostupné hodnoty.

  Ak sú vybraté začiatočné hodnoty v bunkách C1:E1 napríklad 3, 5 a 8, pri presunutí rukoväti doprava sa vyplnia vzostupné hodnoty a pri presunutí doľava zostupné hodnoty.

Tip: Ak chcete riadiť vytvorenie radov údajov manuálne, alebo ak chcete použiť klávesnicu na vypĺňanie radu, kliknite na príkaz Rady (kartaDomov, skupina Úpravy, tlačidlo Vyplniť).

V rastúcich radoch sa nasledujúca hodnota vypočíta vynásobením počiatočnej hodnoty veľkosťou kroku. Výsledok a každý nasledujúci výsledok sa vynásobia veľkosťou kroku.

Počiatočný výber

Výsledné rady s rastovým trendom

1; 2

4; 8; 16

1; 3

9; 27; 81

2; 3

4,5; 6,75; 10,125

Ak chcete vyplniť rady pre rastový trend, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte najmenej dve bunky, ktoré obsahujú začiatočné hodnoty pre trend.

  Ak chcete zvýšiť presnosť trendového radu, vyberte ďalšie začiatočné hodnoty.

 2. Podržte stlačené pravé tlačidlo myši a presuňte rukoväť v smere, v ktorom chcete vyplniť vzostupné alebo zostupné hodnoty. Potom uvoľnite tlačidlo myši a kliknite na príkaz Rastový trend v kontextová ponuka.

Ak sú vybraté začiatočné hodnoty v bunkách C1:E1 napríklad 3, 5 a 8, pri presunutí rukoväti doprava sa vyplnia vzostupné hodnoty a pri presunutí doľava zostupné hodnoty.

Tip: Ak chcete riadiť vytvorenie radov manuálne, alebo ak chcete použiť klávesnicu na vypĺňanie radu, kliknite na príkaz Rady (kartaDomov, skupina Úpravy, tlačidlo Vyplniť).

Ak kliknete na príkaz Rady, môžete vytváranie lineárneho alebo rastového trendu riadiť manuálne a hodnoty zadať pomocou klávesnice.

 • V lineárnom rade sa začiatočné hodnoty použijú na generovanie radu metódou najmenších štvorcov (y = mx+b).

 • V radoch s rastovým trendom sa začiatočné hodnoty použijú na generovanie radu metódou exponenciálnej krivky (y=b*m^x).

V oboch prípadoch sa ignoruje veľkosť kroku. Vytvorený rad zodpovedá hodnotám, ktoré vrátia funkcie TREND alebo GROWTH.

Ak chcete hodnoty vyplniť manuálne, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte bunku, v ktorej chcete začať rad. Bunka musí obsahovať prvú hodnotu radu.

  Keď kliknete na príkaz Rady, výsledný rad nahradí pôvodné vybraté hodnoty. Ak chcete uložiť pôvodné hodnoty, skopírujte ich do iného riadka alebo stĺpca. Potom vytvorte rady vybratím skopírovaných hodnôt.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vyplniť a potom kliknite na položku Rady.

 3. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vyplniť rad na hárku smerom zhora nadol, kliknite na prepínač Stĺpce.

  • Ak chcete vyplniť rad naprieč hárkom, kliknite na prepínač Riadky.

 4. Do políčka Veľkosť kroku zadajte hodnotu, o ktorú chcete zväčšovať hodnotu v rade.

Typ radu

Výsledok poľa Veľkosť kroku

Lineárny

Veľkosť kroku sa pripočíta k začiatočnej hodnote a potom sa pripočíta ku každej nasledujúcej hodnote.

Rastový

Prvá počiatočná hodnota sa vynásobí veľkosťou kroku. Výsledok a každý nasledujúci výsledok sa vynásobia veľkosťou kroku.

 1. V skupinovom rámčeku Typ kliknite na prepínač Lineárny alebo Rastový.

 2. Do poľa Konečná hodnota zadajte hodnotu, v ktorej sa má rad ukončiť.

Poznámka: Ak chcete, aby program Excel vytvoril trend, a v rade je viac začiatočných hodnôt, začiarknite políčko Trend.

Ak máte existujúce údaje, pre ktoré chcete predpovedať trend, môžete v grafe vytvoriť trendová spojnica. Ak napríklad máte v programe Excel graf, ktorý zobrazuje údaje o predaji pre niekoľko prvých mesiacov roka, môžete do grafu pridať trendovú čiaru, ktorá zobrazí hlavný smer vývoja predaja (klesajúci, rastúci alebo plochý), alebo zobrazí predpokladaný trend pre ďalšie mesiace.

Tento postup predpokladá, že už je vytvorený graf, ktorý je založený na existujúcich údajoch. Ak ste to ešte neurobili, pozrite si tému vytvoriť graf.

 1. Kliknite na graf.

 2. Kliknite na rad údajov, ku ktorému chcete pridať trendová spojnica alebo pohyblivý priemer.

 3. Na karte Rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo Trendová čiara a potom kliknite na požadovaný typ regresnej trendovej čiary alebo kĺzavého priemeru.

 4. Ak chcete nastaviť možnosti a formát regresnej trendovej čiary alebo kĺzavého priemeru, kliknite pravým tlačidlom na trendovú čiaru a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Formátovať trendovú čiaru.

 5. Vyberte požadované možnosti trendovej čiary, čiar a efektov.

  • Ak vyberiete typ Polynomický, zadajte ako Stupeň najvyššiu mocninu nezávislej premennej.

  • Ak vyberiete typ Kĺzavý priemer, zadajte ako Periódy počet periód, ktoré sa použijú na výpočet kĺzavého priemeru.

Poznámky: 

 • V zozname Rady tvoria sú všetky rady údajov v grafe, ktoré podporujú trendové čiary. Ak chcete pridať trendovú čiaru k inému radu, kliknite na jeho názov v zozname a vyberte požadované možnosti.

 • Ak pridáte kĺzavý priemer do grafu XY (závislosť), je tento priemer založený na poradí hodnôt x vynesených do grafu. Aby ste dostali požadovaný výsledok, pravdepodobne bude potrebné pred pridaním kĺzavého priemeru usporiadať hodnoty x.

Použitie funkcie FORECAST    Funkcia FORECAST na základe existujúcich hodnôt vypočíta alebo odhadne budúcu hodnotu. Predpovedaná hodnota je hodnota premennej y pre danú premennú x. Známe hodnoty sú dvojice hodnôt x a y, pričom nová hodnota sa odhaduje použitím lineárnej regresie. Táto funkcia sa používa napríklad na odhad objemu budúceho predaja, požiadaviek na zásoby alebo na odhad potrieb zákazníkov

Použitie funkcií TREND alebo GROWTH    Funkcie TREND a GROWTH sa používajú na extrapoláciu budúcich hodnôt y, ktoré ležia na priamke alebo na exponenciálnej krivke presne popisujúcej existujúce údaje. Takisto môžu vrátiť len hodnoty y na základe známych hodnôt x pre najlepšie preloženú priamku alebo krivku. Na vynesenie priamky alebo krivky popisujúcej existujúce údaje použite existujúce hodnoty x a y, ktoré boli vypočítané pomocou funkcie TREND alebo GROWTH.

Použitie funkcie LINEST alebo LOGEST    Funkcie LINEST a LOGEST slúžia na výpočet hodnôt priamky alebo exponenciálnej krivky na základe existujúcich údajov. Funkcie LINEST a LOGEST vrátia rôzne štatistické údaje o regresii, vrátane sklonu a úseku najlepšej priamky.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prepojenia na ďalšie informácie o týchto funkciách hárka.

Funkcia

Popis

PREDPOVEĎ:

Extrapolácia hodnôt

TREND

Extrapolácia hodnôt, ktoré vyhovujú trendovej priamke

RASTOVÝ

Extrapolácia hodnôt, ktoré vyhovujú exponenciálnej krivke

LINEST

Výpočet rovnej čiary z existujúcich údajov

LOGEST

Výpočet exponenciálnej krivky z existujúcich údajov

Keď potrebujete zložitejšiu regresnú analýzu, vrátane výpočtu a vykreslenia rezíduí, môžete použiť nástroj pre regresnú analýzu v analýze doplnok Analytické nástroje. Ďalšie informácie nájdete v téme Načítanie doplnku Analytické nástroje.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×