Exportovanie Accessovej tabuľky do excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Exportovanie Accessovej tabuľky do excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Access môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na exportovanie údajov do formátu súboru, ktorý Excel prečítať. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako používať Sprievodcu exportom na exportovanie údajov, ako je napríklad tabuľka, dotaz, formulár, zostava alebo vybraté záznamy v zobrazení s viacerými záznamami, ako je napríklad údajový hárok, do kompatibilného súboru s Excel.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Príprava údajov na export

Pred exportovaním údajov chvíľku Preskúmajte údaje a rozhodnite, ako chcete exportovať.

 • Skontrolujte, či údaje neobsahujú žiadne indikátory chýb alebo chybové hodnoty. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy pri exporte a hodnoty null sa môžu vložiť do Excel buniek hárka. Informácie o riešení problémov nájdete v časti Riešenie problémov s chýbajúcimi a nesprávnymi hodnotami v téme export údajov do Excelu.

 • Rozhodnite sa, či chcete exportovať tabuľku alebo dotaz s jeho formátovaním alebo bez neho. Toto rozhodnutie ovplyvňuje množstvo údajov, ktoré sa exportujú, a formát zobrazenia údajov. Ďalšie informácie o výsledku exportovania naformátovaných a neformátovaných údajov nájdete v časti Príprava operácie exportu v téme export údajov do Excelu.

 • Vyberte cieľový zošit a formát súboru. Ak exportujete tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu s formátovaním do existujúceho zošita, zošit sa prepíše.

  Poznámka: Zostavy možno exportovať len v staršom formáte súboru *. xls, nie v novšom formáte súboru *. xlsx.

Export údajov

Pri exporte formulára, zostavy alebo údajového hárka, ktorý obsahuje čiastkové formuláre, čiastkové zostavy alebo podriadené údajové hárky, sa exportuje len hlavný formulár, zostava alebo údajový hárok. Operáciu exportu je nutné zopakovať pre každý podformulár, čiastkovú zostavu a podriadený údajový hárok, ktorý chcete exportovať do Excel.

Pri jednej operácii exportu môžete exportovať len jeden objekt databázy. Po dokončení jednotlivých exportných operácií však môžete zlúčiť viacero hárkov v Excel.

Ak zošit nemáte pripravený, vytvorí sa počas exportu. Údaje sa vždy pridajú do nového hárka.

Access v súčasnosti nepodporuje exportovanie makier alebo modulov na Excel.

 1. Ak máte cieľový zošit Excel pripravený, ukončite ho.

 2. Prejdite na zdrojovú databázu a vyberte objekt, ktorý chcete exportovať.

  Ak je objekt tabuľkou, dotazom alebo formulárom a chcete exportovať iba časť údajov, otvorte objekt v údajovom zobrazení a vyberte požadované záznamy. Pokyny nájdete v téme Otvorenie objektu v údajovom zobrazení.

  Poznámka: Časť zostavy nie je možné exportovať. Môžete však vybrať alebo otvoriť tabuľku alebo dotaz, na základe ktorého je zostava založená, a potom exportovať časť údajov v danom objekte.

 3. Ak chcete spustiť Sprievodcu exportom pre Excel export, stlačte kombináciu klávesov ALT + X, X. Otvorí sa dialógové okno export – excelový tabuľkový hárok .

 4. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pri exportovaní vytvoriť nový tabuľkový hárok, stlačením kombinácie klávesov ALT + F premiestnite zameranie na textové pole názov súboru . Access navrhne názov zdrojového objektu ako názov súboru exportovaného súboru. Ak chcete zmeniť názov, odstráňte navrhovaný názov a zadajte nový názov.

  • Ak máte existujúci Excel súbor, do ktorého chcete exportovať údaje, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, čím otvoríte dialógové okno Uloženie súboru a vyhľadajte požadovaný súbor. Keď sa nachádzate na súbore, vyberte ho stlačením klávesu ENTER. Dialógové okno sa zavrie a zameranie sa vráti na dialógové okno export – excelový tabuľkový hárok .

 5. Stlačením kombinácie klávesov Alt + T premiestnite zameranie na zoznam Formát súboru . Počujete aktuálny formát. Ak chcete vybrať požadovaný formát súboru, stlačením medzerníka rozbaľte zoznam a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný formát, a stlačením klávesu ENTER ho vyberte.

 6. Ak exportujete tabuľku alebo dotaz a chcete exportovať formátované údaje, stlačte kombináciu klávesov ALT + W, čím sa presuniete, a potom vyberte možnosť exportovať údaje s formátovaním a rozložením .

  Poznámka: Ak exportujete formulár alebo zostavu, táto možnosť je predvolene vybratá a nie je možné ju zrušiť.

 7. Ak chcete, aby sa cieľový zošit Excel otváral automaticky po exporte, stlačením kombinácie klávesov ALT + A sa presuňte na možnosť Otvoriť cieľový súbor po dokončení operácie exportu .

 8. Ak je zdrojový objekt otvorený a v zobrazení ste vybrali jeden alebo viacero záznamov pred spustením exportu a Toto sú záznamy, ktoré chcete exportovať, stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím sa presuniete, a potom vyberte možnosť exportovať iba vybraté záznamy . Ak chcete exportovať všetky záznamy zobrazené v zobrazení, túto možnosť nevyberajte.

  Poznámka: Ak nie sú vybraté žiadne záznamy, táto možnosť nie je k dispozícii.

 9. Ak chcete spustiť export, stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na tlačidlo OK , a potom stlačte kláves ENTER.

 10. Ak bol export úspešný, Access vás vyzve, aby ste uložili kroky exportu a rýchlo ich zopakovali bez sprievodcu exportom. Ak chcete vybrať túto možnosť, stlačte kombináciu klávesov ALT + V. Ak chcete súbor pomenovať, stlačte kombináciu klávesov ALT + A a zadajte názov súboru. Ak chcete uložiť súbor s krokmi, stlačte kombináciu klávesov ALT + S.

  Ak export zlyhá z dôvodu chyby, Access zobrazí hlásenie s popisom príčiny chyby.

  Ak ste vybrali možnosť automaticky otvoriť cieľový Excel zošit, stláčajte kombináciu klávesov ALT + TAB, kým sa neozve názov zošita, a skontrolujte jeho obsah.

Otvorenie objektu v údajovom zobrazení

Ak je objekt, ktorý chcete exportovať, tabuľka, dotaz alebo formulár a chcete exportovať iba časť údajov, musíte objekt otvoriť v údajovom zobrazení a vybrať požadované záznamy.

 1. Prejdite na objekt v navigačnom strome.

 2. Keď sa na objekte chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na možnosť údajové zobrazenie , a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER. Objekt sa otvorí v údajovom zobrazení.

  Ak možnosť údajového zobrazenia nie je k dispozícii, je potrebné povoliť zobrazenie pre daný objekt. Pokyny nájdete v téme povolenie údajového zobrazenia pre objekt.

Povolenie údajového zobrazenia pre objekt

 1. Keď sa nachádzate na objekte v navigačnom strome, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 otvorte kontextovú ponuku.

 2. Ak chcete otvoriť Návrhové zobrazenie, v ponuke stlačte kláves D.

 3. V návrhovom zobrazenístlačením klávesu F4 otvorte tablu hárok vlastností .

 4. Raz stlačte kláves F6. Zameranie sa presunie na riadok vlastnosti na table hárok vlastností . Počujete číslo riadka, za ktorým nasleduje obsah bunky vlastnosti.

 5. Ak chcete presunúť zameranie na rozbaľovací zoznam Typ výberu , stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "celé pole", za ktorým nasleduje aktuálna hodnota, a "kombinovaná úprava". Ak je aktuálna hodnota formulár, môžete prejsť na ďalší krok. V opačnom prípade stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol, čím rozbalíte zoznam, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Form" (formulár), a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

 6. Na table hárok vlastností stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratá položka karty, napríklad položka karta údajov, vybratá. Ak je na karte Formát aktuálna karta Formát , môžete prejsť na ďalší krok. V opačnom prípade stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: "položka karty formát". Zobrazia sa vlastnosti karty Formát .

 7. Na karte Formát stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "štyri riadky, nie, zbalené." Zameranie sa nachádza na vlastnosti Povoliť údajové zobrazenie . Ak chcete vlastnosť nastaviť na možnosť Áno, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves so šípkou nahor a stlačením klávesu ENTER vyberte novú hodnotu.

 8. Ak chcete zatvorenie tably hárka vlastností , stlačte kláves F4.

 9. Ak chcete vybratý objekt otvoriť v údajovom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, D, W a potom H.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tabuliek v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie dotazu v počítačových databázach Accessu

Vytvorenie formulára v počítačových databázach Accessu pomocou čítačky obrazovky

Exportovanie Accessovej tabuľky do textového súboru pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Access

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Accesse

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office