Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Lync Room System

Posledná aktualizácia: február 2015

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Lync Room System

Automatická aktualizácia obrazu

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Odosielanie tabule e-mailom

Záchranné služby (112)

Endpoint Protection a automatické aktualizácie

Program zlepšovania Lyncu

Prítomnosť a kontaktné informácie

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Inteligentné orezanie

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Lync Room System

Táto stránka je doplnkom k dokumentu Prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete pochopiť postupy zberu údajov a používania pre konkrétny produkt alebo službu Microsoft Lync, odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync a tento doplnok.

Tento doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov sa týka nasadenia a používania konferenčného systému pre Microsoft Lync nasadeného vo vašom podniku. Ak konferenčný systém pre Microsoft Lync používate ako súčasť online riešenia či služby (inými slovami, ak servery, na ktorých je softvér spustený alebo ku ktorým sa pripája, hosťuje tretia strana [napríklad spoločnosť Microsoft]), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ďalšie informácie o používaní údajov prenesených tejto tretej strane vám poskytne podnikový správca alebo poskytovateľ služieb.

Na začiatok stránky

Automatická aktualizácia obrazu

Popis tejto funkcie: Funkcia aktualizácie obrazu sťahuje aktualizácie softvéru Lync Room System z podnikovej siete a inštaluje ich v produkte Lync Room System. Umiestnenie pre aktualizáciu určuje podnikový správca.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak sa správca rozhodne povoliť funkciu aktualizácie obrazu, serveru vo vašom podniku sa odošlú informácie o používateľovi prihlásenom v zariadení, verzii softvéru Lync Room System a zariadení. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne osobné údaje.

Využitie informácií: Ak je k dispozícii iná verzia softvéru Lync Room System, funkcia aktualizácie obrazu ju automaticky stiahne a nainštaluje v produkte Lync Room System. Táto aktualizácia sa stiahne z podnikovej siete.

Výber a ovládanie: Používateľ produktu Lync Room System nemôže ovládať žiadnu súčasť funkcie aktualizácie obrazu. Funkciu aktualizácie obrazu môže povoliť alebo zakázať iba podnikový správca.

Na začiatok stránky

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Popis tejto funkcie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje zbierať informácie, pomocou ktorých môže oddelenie podpory druhej úrovne určiť príčinu problému. Záznamy v denníku zo strany klienta sa uchovávajú lokálne v počítači používateľa.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď je povolené zapisovanie do denníka na strane klienta, v počítači používateľa sa budú do denníka zapisovať a ukladať špecifické informácie o používaní. Do denníka na strane klienta sa ukladajú napríklad predmety a miesta konania schôdzí; správy využívajúce protokol SIP (session initiation protocol); odpovede na pozvánky cez Lync; informácie o odosielateľovi a príjemcovi okamžitých správ a o trase správy; zoznam kontaktov používateľov a informácie o prítomnosti; názvy všetkých aplikácií, príloh, súborov Microsoft PowerPointu, tabúľ či ankiet, ktoré zdieľali pri vkladaní zdieľaných anketových otázok, ako i index ich odpovedí. Obsah konverzácii cez Lync sa v záznamoch denníka na strane klienta neukladá (okamžité správy, balík powerpointových snímok, obsah tabúľ, poznámky, podrobnosti o anketách atď.). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie informácií: Informácie zozbierané z denníkov na strane klienta môže využiť podpora zákazníkov používateľa alebo sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft na riešenie problémov s Lyncom.

Výber a ovládanie: Zapisovanie do denníka na strane klienta je predvolene vypnuté. Podnikový správca môže túto funkciu povoliť alebo zakázať pre každú jednotlivú miestnosť prostredníctvom ovládacieho prvku nastavení správcu.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií umožňuje používateľom spolupracovať prostredníctvom videokonverzácie a pritom zdieľať svoju pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu s ostatnými účastníkmi schôdze, vďaka čomu majú možnosť zdieľať a upravovať súbory, ako keby sa s kolegami nachádzali v jednej miestnosti. Používatelia tiež môžu zobrazovať prezentácie Microsoft PowerPointu a spolupracovať s ostatnými na virtuálnej tabuli, ktorá je novou stranou slúžiacou na poznámky a kresby, a ktorú môžu spolu používať všetci účastníci schôdze. Keď používateľ začne zdieľať svoju pracovnú plochu alebo aplikáciu, môže ju ovládať iba on.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď je zdieľanie spustené, v závislosti od toho, čo zdieľate, budú môcť všetci účastníci konverzácie vidieť monitor alebo monitory, celú pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu na obrazovkách svojich počítačov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Funkciu zdieľania pracovnej plochy a aplikácií môžete použiť na spoluprácu s účastníkmi konverzácií a schôdzí.

Výber a ovládanie:

  1. Zapojte VGA alebo HDMI kábel do prenosného počítača.

  2. Uistite sa, že prenosný počítač je nastavený na inú možnosť zobrazenia ako Iba počítač.

  3. Po zapojení kábla a spustení projekcie spustite kliknutím na tlačidlo Áno v dolnej časti používateľského rozhrania konzoly Lyncu projekciu v miestnosti.

Dôležité: Dokumenty alebo obrázky otvorené na vašej pracovnej ploche chránené softvérom na správu digitálnych prístupových práv (DRM) môžu uvidieť ostatní, s ktorými zdieľate svoju pracovnú plochu počas konverzácie cez Lync.

Na začiatok stránky

Odosielanie tabule e-mailom

Popis tejto funkcie: V prípade naplánovanej schôdze cez Lync môžu používatelia vybrať ľubovoľné tabule vytvorené v rámci vlastnej schôdze cez Lync a odoslať ich e-mailom organizátorovi schôdze. V prípade schôdze ad hoc alebo schôdze pomocou možnosti Pripojiť teraz môže používateľ vybrať jednu e-mailovú adresu z adresára programu Exchange.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: E-mailom sa odošle celá aktívna tabuľa a jej obsah. Používatelia majú možnosť vybrať tabuľu, ktorá sa odošle e-mailom. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie. V počítači s produktom Lync Room System sa neukladajú žiadne informácie. Informácie sa dočasne uložia do vyrovnávacej pamäte a po skončení procesu sa odstránia. Systém je navyše predvolene nastavený tak, že odoslané e-maily sa nebudú uchovávať v priečinku programu Exchange.

Využitie informácií: Používateľ môže vďaka týmto informáciám uchovať poznámky zo schôdze cez Lync.

Výber a ovládanie: Používateľ si môže vybrať, či chce odosielať e-maily alebo nie. Ak používateľ ukončí schôdzu, všetky informácie na tabuli, ktoré tvoria súčasť schôdze, sa odstránia. Ak sa používateľ rozhodne odoslať tabule e-mailom, môže si tiež vybrať, ktorú tabuľu chce odoslať. Uchovávanie odoslaných e-mailov je predvolene vypnuté. Podnikový správca môže v podniku povoliť alebo zakázať funkciu uchovávania odoslaných e-mailov.

V konzole produktu Lync Room System

  1. V pravom dolnom rohu používateľského rozhrania konzoly Lyncu kliknite na položku Odoslať tabuľu e-mailom

  2. Zobrazí sa zoznam dostupných tabúľ.

  3. Kliknutím na začiarkavacie políčko vedľa názvu jednotlivých tabúľ vyberte tabule, ktoré chcete odoslať e-mailom, alebo zrušte ich výber.

  4. Kliknutím na tlačidlo Odoslať odošlite tabuľu e-mailom.

Na začiatok stránky

Záchranné služby (112)

Popis tejto funkcie: Ak ich podnikový správca sprístupní, záchranné služby umožňujú Lyncu prenášať polohu tretej strane ponúkajúcej služby smerovania, ktoré si zákazník vyberie. Táto tretia strana poskytujúca služby smerovania následne túto polohu v prípade vytočenia čísla záchranných služieb (ako napríklad čísla 112 na Slovensku) poskytne záchranným službám. Ak je funkcia povolená, zamestnancom záchranných služieb sa ako informácie o polohe poskytnú polohy, ktoré jednotlivým používateľom pridelil podnikový správca (napríklad budova a číslo kancelárie) a zadal do databázy polôh, alebo, ak takáto poloha nie je k dispozícii, polohy, ktoré používatelia manuálne zadali do poľa Poloha. Ak používateľ vytočí záchranné služby v čase, keď Lync využíva prostredníctvom internetového pripojenia a stále sa nachádza na svojom mieste pracoviska, záchranným službám sa ako informácia o polohe poskytne iba približná poloha určená na základe polohy pridelenej danému bezdrôtovému koncovému bodu, s ktorým daný počítač komunikuje. Informácie o polohe daného bezdrôtového koncového bodu navyše iba manuálne zadáva správca siete, a preto informácie o polohe, ktoré budú poskytnuté zamestnancom záchrannej služby, nemusia označovať skutočnú fyzickú polohu používateľa. Aby táto funkcia správne fungovala, musí podnik využívať služby smerovania poskytované oprávnenými poskytovateľmi takýchto riešení, pričom táto služba je dostupná iba v rámci Spojených štátov.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o polohe získané Lyncom predstavujú buď automatické informácie o polohe, ktoré vyplní server s informáciami o polohe, alebo informácie o polohe, ktoré do poľa polohy manuálne zadal používateľ. Tieto informácie sú uložené v pamäti používateľovho počítača, takže pri zadaní čísla záchranných služieb sa informácie o polohe prenášajú s hovorom na účely smerovania na príslušného poskytovateľa záchranných služieb a poskytnutia približnej polohy používateľa. Polohu možno odoslať aj prostredníctvom okamžitej správy na číslo lokálneho operátora pre tiesňové volania. V prípade tiesňových volaní bude záznam s podrobnosťami hovoru obsahovať informácie o používateľovej polohe. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie informácií: Informácie o umiestnení sa používajú na smerovanie hovoru k príslušnému poskytovateľovi záchranných služieb a na vyslanie pracovníkov záchranných služieb. Tieto informácie možno tiež odoslať podnikovému operátorovi pre tiesňové volania ako oznámenie obsahujúce umiestnenie volajúceho a informácie na spätné volanie.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá a aktivovať ju môže len podnikový správca. Zistite od podnikového správcu, či je táto funkcia dostupná. Nemôžete nijako overiť, či sa poloha získava automaticky alebo sa prenáša k dispečerom záchrannej služby pri uskutočnení tiesňového volania.

Poznámka: Podnikový správca môže volanie na číslo záchrannej služby obmedziť vaše miesto výkonu práce, mali by ste teda od svojho správcu žiadať informácie o tom, v akom rozsahu je funkcia volania na číslo záchrannej služby k dispozícii.

Na začiatok stránky

Endpoint Protection a automatické aktualizácie

Poznámka týkajúca sa riešenia Endpoint Protection a automatických aktualizácií: Ak sa rozhodnete aktivovať Endpoint Protection, je dôležité udržiavať softvér v aktuálnom stave. Spoločnosť Microsoft odporúča aktualizovať ho automaticky. Ak sa však rozhodnete, že nechcete softvér aktualizovať automaticky, alebo zrušíte svoj súhlas s prijímaním automatických aktualizácií, spoločnosť Microsoft odporúča implementovať alternatívny spôsob pravidelnej aktualizácie softvéru alebo softvér odinštalovať. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov v riešení Endpoint Protection.

Na začiatok stránky

Program zlepšovania Lyncu

Popis tejto funkcie: Program zlepšovania Lyncu (Lync Improvement Program – LIP) zhromažďuje informácie o vašom používaní konferenčného systému pre Lync a odosiela ich do spoločnosti Microsoft vždy, keď použijete konferenčný systém pre Lync. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na vytváranie riešení bežných problémov a zlepšovanie konferenčného systému pre Lync a ďalších produktov spoločnosti Microsoft.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie odoslané do spoločnosti Microsoft môžu obsahovať informácie o tom, ako používate konferenčný systém pre Lync, o výkone a spoľahlivosti, o konfigurácii zariadenia a kvalite sieťového pripojenia, ako aj kódy chýb, denníky chýb a údaje o výnimkách. Program LIP tiež môže odosielať informácie o vás a vašom zariadení, napríklad vaše meno používateľa alebo IP adresu, tieto informácie sú však pred uložením na servery spoločnosti Microsoft anonymizované.

Použitie informácií: Údaje zhromaždené programom zlepšovania Lyncu používa spoločnosť Microsoft na identifikáciu bežných problémov a trendov pri prihlasovaní s cieľom pomôcť používateľovi pri riešení problémov s prihlasovaním a zlepšiť prihlasovanie do konferenčného systému pre Lync.

Výber a ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá a môže ju spravovať podnikový správca. Správca môže rozhodnúť o tom, že informácie na zlepšovanie Lyncu sa budú do spoločnosti Microsoft odosielať vždy (alebo nikdy) alebo že si nastavenie vyberie používateľ. Toto nastavenie môže používateľ zmeniť v dialógovom okne možností. Toto nastavenie môže nastaviť aj správca prostredníctvom nastavenia skupinovej politiky. Ak správca nastavil toto nastavenie pre celú organizáciu, používateľovi sa nezobrazí výzva na odoslanie týchto údajov spoločnosti Microsoft.

Na začiatok stránky

Prítomnosť a kontaktné informácie

Popis tejto funkcie: Prítomnosť a kontaktné informácie umožňujú používateľom zobrazovať informácie o prítomnosti a kontaktné informácie iných používateľov (v rámci organizácie aj mimo nej) a zdieľať svoje vlastné zverejnené informácie, napríklad o prítomnosti, stave, titule, telefónnom čísle, polohe a poznámkach. Podnikový správca môže zároveň nastaviť integráciu s Outlookom a Exchange Serverom, aby sa mohli zobrazovať informácie používateľov o stave mimo pracoviska a iné informácie o stave (napríklad, keď má používateľ v kalendári Outlooku naplánovanú schôdzu).

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Prihlasovacia adresa a heslo používateľa slúžiace na prihlásenie a autentifikáciu. Na karte kontaktu sa zobrazia aj prípadné ďalšie telefónne čísla, ktoré chcú používatelia poskytnúť k dispozícii, ďalšie informácie, ako napríklad informácie o stave mimo pracoviska či iné informácie o stave, ak správca nastavil integráciu Outlooku a Exchange Servera a je povolená v Outlooku; vrátane prípadných poznámok či informácií o dostupnosti, ktoré používateľ zadal. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Prihlasovacia adresa a heslo sa využijú na prihlásenie do Lyncu a pripojenie k serveru Lyncu. V závislosti od toho, ako si používatelia nastavia ochranu svojich osobných údajov, budú mať používatelia Lyncu a programy prístup k prípadným zverejneným informáciám o prítomnosti, kontakte a stave, aby mohli vzájomne lepšie komunikovať.

Výber a ovládanie: Nastavenie funkcie Prítomnosť a kontaktné informácie sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o používateľskej skúsenosti (QoE) sa zhromažďujú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom Lyncu. Táto štatistika zahŕňa adresy IP, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru, atď.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak správca podniku povolí zbieranie a hlásenie informácií o spokojnosti používateľa, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom Lyncu sa zaznamenávajú do databázy informácií o spokojnosti používateľa. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v Lyncu. Údaje o spokojnosti používateľa sa ukladajú v záložnej databáze servera Monitoring Server nasadeného v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení servera Monitoring Server. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zbieranie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: Funkcia zbierania a hlásenia informácií o kvalite vnímania je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zber údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Na začiatok stránky

Inteligentné orezanie

Popis tejto funkcie: Keď používateľ počas videokonferencie zdieľa video, inteligentné orezanie pomocou funkcie detekcie tvárí určí polohu jeho hlavy v rámci zorného poľa webovej kamery. Po určení polohy hlavy používateľa klient Lyncu túto informáciu preloží do súradníc, ktoré pridá do odosielaného bitového prúdu videa. Prijímajúci klient Lyncu na základe týchto informácií oreže prichádzajúci bitový prúd videa z prirodzeného pomeru strán (na šírku) podľa súradníc obdĺžnika tak, aby sa hlava používateľa nachádzala v strede orezaného videa. Inteligentné orezanie je funkcia pracujúca v reálnom čase, ktorá nepretržite sleduje pohyby používateľa a upravuje súradnice prenášané v bitovom prúde videa tak, aby prijímajúcemu klientovi Lyncu umožnili prispôsobiť orezanie videa a uchovať hlavu používateľa v strede videa.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Do bitového prúdu videa sa zadajú súradnice používateľovej hlavy v rámci oblasti snímanej kamerou. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Súradnice sa využijú na orezanie správnej časti prichádzajúceho videa.

Voľby/ovládanie: Túto funkciu nie je možné zakázať.

Poznámka: Používateľom starších klientov Lyncu a Lyncu pre mobilné zariadenia sa zobrazí úplný pomer strán odosielaného videa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×