Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre aplikáciu Microsoft Skype for Business (Lync) z Windows Obchodu

Posledná aktualizácia: december 2013

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Skype for Business (Lync) z Windows Obchodu

Archivácia

Delegovanie hovorov

Denníky volaní

Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze

Karta kontaktu

História konverzácie

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Záznam diagnostiky

Záchranné služby (112)

Federácia

Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi schôdze

Telefonické pripojenie k schôdzi

Osobný obrázok

Prítomnosť a kontaktné informácie

Režim ochrany osobných údajov

Pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC)

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Zaznamenávanie

Ukladanie denníkov

Nahlasovanie chýb prihlásenia

Vyhľadávanie podľa schopností

Inteligentné orezanie

Zjednotené ukladanie kontaktov

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Obrazovka uzamknutia Windowsu 8

Domovská obrazovka Windowsu 8

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Lync z Windows Obchodu

Táto stránka je doplnkom k prehláseniu o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync 2013. Ak chcete pochopiť postupy zhromažďovania a používania údajov pre konkrétny produkt alebo konkrétnu službu Lync od spoločnosti Microsoft, odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov pre produkty Microsoft Lync, ako aj tento doplnok.

Tento doplnok prehlásenia o ochrane osobných údajov sa týka nasadenia a používania aplikácie Microsoft Lync z Windows Obchodu nasadenej v rámci vášho podniku. Ak používate Microsoft Lync ako súčasť online riešenia alebo služby (inými slovami, ak servery, na ktorých je spustený tento softvér, hosťuje tretia strana, napríklad spoločnosť Microsoft), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní údajov prenesených tretej strane, obráťte sa na podnikového správcu alebo na svojho poskytovateľa služieb.

Archivácia

Popis tejto funkcie: Funkcia archivovania umožňuje organizáciám, ktoré by mohli podliehať požiadavkám na uchovávanie údajov zo strany odvetvia či regulačných orgánov, alebo ktoré majú vlastné požiadavky na uchovávanie údajov v rámci organizácie, archivovať určité konverzácie a používateľské údaje týkajúce sa aplikácie Lync, a tak spĺňať tieto požiadavky.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Archivovaním sa uchováva obsah okamžitých správ odoslaných prostredníctvom technológie peer-to-peer, ako aj z konverzácií medzi viacerými účastníkmi, obsah konferencií vrátane nahratého obsahu (napríklad podkladov) aj informácie vzťahujúce sa na jednotlivé udalosti (napríklad pripojenie, odpojenie, nahranie, zdieľanie či zmena viditeľnosti) na serveri nastavenom podnikovým správcom. Prenosy súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer, obrazové a zvukové konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer, zdieľanie aplikácií počas konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer, ani poznámky a ankety cez konferencie nie je možné archivovať. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Umožňuje organizácii archivovať obsah v záujme splnenia požiadaviek na uchovávanie zo strany odvetvia, legislatívy či organizácie.

Voľby/ovládanie: Archivácia je predvolene vypnutá. Túto funkciu nie je možné ovládať na úrovni používateľa, riadi ju podnikový správca danej organizácie.

Delegovanie hovorov

Popis tejto funkcie: Delegovanie hovorov umožňuje používateľom priradiť jedného alebo viacerých delegátov, ktorí môžu vo vašom mene uskutočňovať hovory, odpovedať na hovory, organizovať online schôdze a zúčastňovať sa ich. Používatelia sa tiež môžu rozhodnúť automaticky presmerovať hovory do hlasovej schránky, na iné číslo alebo inému delegátovi, či súčasne zvoniť na ich primárnom aj alternatívnom čísle, ktoré patrí napríklad mobilnému zariadeniu, delegátovi alebo skupine hovoru.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Pri stanovovaní delegátov musí používateľ počas procesu konfigurácie zadať kontaktné údaje delegáta. Používatelia nastavení ako delegáti dostanú upozornenie o tom, že ich niekto v ich organizácii stanovil ako svojho delegáta. Keď delegát prijme hovor v mene osoby, ktorá ho stanovila ako delegáta, táto osoba dostane e-mailom upozornenie na túto udalosť. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Lync využíva kontaktné informácie delegátov na to, aby mohli delegáti v mene osoby, pre ktorú pôsobia ako delegáti, uskutočňovať a prijímať hovory, plánovať schôdze a zúčastňovať sa schôdzí.

Voľby/ovládanie: Funkcia Delegovanie hovorov je predvolene vypnutá. Podnikový správca môže pre svoju organizáciu funkciu delegovania hovorov zapnúť a vypnúť. Ak je funkcia delegovania hovorov zapnutá, používatelia môžu nastaviť delegovanie hovorov pomocou týchto krokov:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie pre Microsoft Lync z Windows Obchodu vyberte položku Možnosti.

 2. V časti Presmerovanie hovorov vyberte položku Prichádzajúce hovory.

 3. Z ponuky Prichádzajúce hovory vyberte položku Presmerovať moje hovory alebo položku Súčasne zvoniť.

 4. Z ponuky Presmerovať moje hovory alebo ponuky Súčasne zvoniť vyberte položku Moji delegáti.

Poznámka:  V mobilnom zariadení sú k dispozícii len predtým definovaní delegáti. Delegáti musia byť nakonfigurovaní pomocou počítačového klienta Lync.

Denníky volaní

Popis tejto funkcie: Denníky volaní používateľovi umožňujú uložiť záznam hlasových hovorov cez Lync v priečinku Microsoft Outlooku.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o zvukových hovoroch, napríklad čas začatia, čas ukončenia, trvanie alebo účastníci hovoru, sa budú ukladať v priečinku histórie konverzácie v Outlooku. Do denníka je možné zapísať aj predmet a miesto konania schôdze, a to tak, že na karte Osobné v dialógovom okne Možnosti vyberiete ako správcu osobných údajov Outlook. V denníkoch hovorov sa neukladá obsah zvukových hovorov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Používateľ môže využiť denníky volaní na sledovanie a zobrazenie svojej histórie hovorov.

Voľby/ovládanie: Funkcia Denníky volaní je predvolene zapnutá. Váš podnikový správca môže funkciu Denníky volaní pre váš podnik povoliť alebo zakázať. Ak správca funkciu Denníky volaní povolil, môžete spravovať nastavenia denníkov volaní pre všetkých svojich klientov Lync z počítačového klienta Lync.

Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze

Popis tejto funkcie: Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze zobrazuje identifikáciu volajúceho všetkých účastníkov schôdze v zozname účastníkov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Zbierajú sa identifikácie volajúcich účastníkov schôdze. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Keď sa účastník pripája k schôdzi, jeho identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze sa zobrazí ostatným účastníkom schôdze.

Voľby/ovládanie: Pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky používateľa. Identifikácia volajúceho sa získava od poskytovateľa telefónnych služieb. Niektorí poskytovatelia používateľom umožňujú identifikáciu volajúceho vypnúť. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na podnikového správcu alebo poskytovateľa telefónnych služieb.

Karta kontaktu

Popis tejto funkcie: Karta kontaktu uvádza informácie o kontakte, prítomnosti a polohe vás a ľudí v rámci vašej organizácie, a to v aplikácii Lync aj v nových verziách Outlooku. Karta kontaktu súčasne umožňuje začať konverzáciu jediným kliknutím. Priamo z karty kontaktu môžete napríklad odoslať okamžitú správu, začať hovor alebo odoslať e-mailovú správu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Statické informácie na karte kontaktu sa získavajú z podnikového adresára (napríklad zo služby Active Directory). Dynamické informácie, ako napríklad informácie o voľnom čase v kalendári, sa načítavajú z Microsoft Exchange Servera. Informácie o umiestnení sa načítavajú niekoľkými spôsobmi (pozri časť Poloha). Telefónne čísla je možné načítať z podnikového adresára alebo ich môže používateľ ručne zadať a informácie o prítomnosti Lync spravuje za pomoci kalendára Outlooku (ak ho povolí používateľ), prípadne ich používateľ zadáva manuálne. Server Lync tieto informácie zdieľa s ďalšími ľuďmi v rámci organizácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Karta kontaktu slúži na zobrazenie informácií o kontakte, polohe a prítomnosti osôb v rámci organizácie používateľov. Množstvo informácií, ktoré sa zobrazujú kontaktom používateľa v Lync a Outlooku, je možné upraviť pomocou vzťahov na ochranu osobných údajov a zapnutím alebo vypnutím režimu ochrany osobných údajov (pozri časť Režim ochrany osobných údajov).

Voľby/ovládanie: Nastavenie karty kontaktu sa spravuje prostredníctvom počítačového klienta Lync.

História konverzácie

Popis tejto funkcie: História konverzácie umožňuje uchovávať predchádzajúce, nedávne a zmeškané konverzácie cez okamžité správy, ako aj štatistiky vašich hlasových konverzácií (napr. dátum, čas, trvanie a informácie o volajúcom) v priečinku histórie konverzácie v Microsoft Outlooku a načítavať ich pomocou karty Konverzácie v aplikácii Lync.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Obsah konverzácií prostredníctvom okamžitých správ a štatistiky hlasových konverzácií (napr. dátum, čas, trvanie a informácie o volajúcom). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Históriu konverzácie je možné zobraziť v aplikácii Lync pomocou karty Konverzácie v hlavnom používateľskom rozhraní, pričom umožňuje používateľom zobrazovať staršie konverzácie a pokračovať v nich.

Voľby/ovládanie: História konverzácie je predvolene vypnutá. Nastavenia denníkov volaní môžete pre všetkých svojich klientov Lync spravovať prostredníctvom počítačového klienta Lync.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Popis tejto funkcie: Ak sa rozhodnite zúčastniť, program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP) zbiera základné informácie o tom, ako využívate programy, počítač či zariadenie a pripojené zariadenia. Rovnako zbierame informácie o ich nastavení a výkone. Tieto hlásenia sa odosielajú spoločnosti Microsoft, ktorá na ich základe zdokonaľuje funkcie najčastejšie využívané zákazníkmi a vytvára riešenia najbežnejších problémov. Program CEIP zbiera aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Spoločnosť Microsoft nebude zbierať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Po zapnutí funkcie CEIP sa informácie programu CEIP automaticky odošlú Microsoftu. Ďalšie informácie o údajoch zhromažďovaných, spracúvaných a prenášaných prostredníctvom programu CEIP sa nachádzajú vo vyhlásení o používaní osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Využitie informácií: Tieto údaje spoločnosť Microsoft použije na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Voľby/ovládanie: Program CEIP je predvolene vypnutý. Podnikový správca môže program CEIP pre svoju organizáciu povoliť alebo zakázať. Ak podnikový správca pre svoj podnik nenastavil program CEIP, používateľ má možnosť prihlásiť sa doň počas procesu prvej inštalácie. Ak podnikový správca ovládanie programu CEIP nezakázal, používatelia môžu svoje voľby pre program CEIP kedykoľvek meniť pomocou týchto krokov:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie pre Microsoft Lync z Windows Obchodu vyberte položku Možnosti.

 2. Podľa toho, či sa chcete alebo nechcete zapájať do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov, zapnite alebo vypnite nastavenie Chcem sa zapojiť do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Poznámka: Ak správca zmení nastavenie aktivácie alebo deaktivácie programu CEIP v čase, keď používateľ používa Lync, nové nastavenie začne platiť až vtedy, keď používateľ Lync ukončí a potom sa opäť prihlási.

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií umožňuje používateľom spolupracovať prostredníctvom videokonverzácie a popri tom zdieľať svoju pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu s ostatnými účastníkmi schôdze, vďaka čomu budú môcť zdieľať a upravovať súbory, ako keby sa s kolegami nachádzali v jednej miestnosti. Používatelia tiež môžu zobrazovať prezentácie Microsoft PowerPointu a spolupracovať s ostatnými na virtuálnej tabuli, ktorá je novou stránkou slúžiacou na poznámky a kresby, a ktorú môžu spolu používať všetci účastníci schôdze. Keď používateľ začne zdieľať svoju pracovnú plochu alebo aplikáciu, môže ju ovládať iba on. Ak sa tak používateľ rozhodne, môže ostatným používateľom umožniť prevziať kontrolu nad jeho zdieľanou plochou alebo aplikáciou, prechádzať nimi a vykonávať zmeny pomocou vlastnej myši a klávesnice (pozri časť Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácií).

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď je zdieľanie spustené, v závislosti od toho, čo zdieľate, budú môcť všetci účastníci konverzácie vidieť monitor alebo monitory, celú pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu na obrazovkách svojich počítačov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Funkciu zdieľania pracovnej plochy a aplikácií môžete použiť na spoluprácu s účastníkmi konverzácií a schôdzí.

Voľby/ovládanie: Používatelia aplikácie Lync z Windows Obchodu nemôžu zdieľať svoju pracovnú plochu ani aplikácie. Zdieľanú pracovnú plochu, aplikácie Lync pre počítač alebo používateľov aplikácie Lync Web App môžu len zobraziť.

Záznam diagnostiky

Popis tejto funkcie: Funkcia Záznam diagnostiky umožňuje zbierať informácie, pomocou ktorých môže oddelenie podpory druhej úrovne určiť príčinu problému. Diagnostické denníky sa uchovávajú lokálne v počítači používateľa.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď je funkcia Záznam diagnostiky povolená, v počítači používateľa sa budú do denníka zapisovať a ukladať špecifické informácie o používaní. Do denníka na strane klienta sa ukladajú napríklad predmety a miesta konania schôdzí, správy využívajúce protokol SIP (session initiation protocol), odpovede na pozvánky cez Lync, informácie o odosielateľovi a príjemcovi okamžitých správ, trasy správ, zoznam kontaktov používateľov a informácie o prítomnosti, názvy všetkých aplikácií, príloh, súborov Microsoft PowerPointu, tabúľ či ankiet, ktoré sa zdieľali, vrátane zdieľaných anketových otázok, ako aj index ich odpovedí. Obsah konverzácií cez Lync sa v diagnostických denníkoch neukladá (okamžité správy, balík powerpointových snímok, obsah tabúľ, poznámky, podrobnosti o anketách atď.). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie zozbierané z diagnostických denníkov môže využiť oddelenie technickej podpory daného používateľa alebo sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft na riešenie problémov s aplikáciou Lync.

Voľby/ovládanie: Funkcia Záznam diagnostiky je predvolene vypnutá. Podnikový správca môže túto funkciu pre svoju organizáciu povoliť alebo zakázať. Ak správca túto funkciu povolil, používatelia môžu zaznamenávanie diagnostiky nastaviť pomocou nasledovných krokov.

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie pre Microsoft Lync z Windows Obchodu vyberte položku Možnosti.

 2. Posuňte sa nadol na položku Zapisovanie do denníka a prepnutím zapnite alebo vypnite zapisovanie do denníka diagnostiky.

Poznámka: Nové nastavenie sa uplatní až po ukončení používania aplikácie Lync. Ak chcete Lync ukončiť, ukončite úlohu aplikácie Lync v Správcovi úloh Windowsu alebo zariadenie reštartujte.

Záchranné služby (112)

Popis tejto funkcie: Ak ich podnikový správca sprístupní, záchranné služby umožňujú aplikácii Lync prenášať polohu tretej strane ponúkajúcej služby smerovania, ktorú si zákazník vyberie. Táto tretia strana poskytujúca služby smerovania následne túto polohu v prípade vytočenia čísla záchranných služieb (ako napríklad čísla 112 na Slovensku) poskytne záchranným službám. Ak je to povolené, zamestnancom záchranných služieb sa odošlú informácie o polohe, ktoré podnikový správca priradil každému používateľovi (napríklad budova a číslo kancelárie) a zadal do databázy polôh, alebo, ak takáto poloha nie je k dispozícii, informácie o polohe, ktorú mohli používatelia manuálne zadať do poľa Poloha. Ak používateľ vytočí číslo záchrannej služby z aplikácie Lync cez bezdrôtové internetové pripojenie, kým sa nachádza na svojom pracovnom mieste, informácie o polohe odoslané záchranárom budú predstavovať iba približnú polohu na základe polohy pridelenej príslušnému bezdrôtovému koncovému bodu, s ktorým komunikuje ich počítač. Informácie o polohe daného bezdrôtového koncového bodu navyše iba manuálne zadáva podnikový správca a preto informácie o polohe, ktoré budú poskytnuté zamestnancom záchrannej služby, nemusia označovať skutočnú fyzickú polohu používateľa. Na správne fungovanie tejto funkcie musí podnik využívať služby smerovania poskytované certifikovanými poskytovateľmi takýchto riešení, pričom táto služba je dostupná iba v rámci Spojených štátov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o polohe získané aplikáciou Lync predstavujú buď automatické informácie o polohe, ktoré vyplní server určovania polohy, alebo informácie o polohe, ktoré do poľa polohy manuálne zadal používateľ. Tieto informácie sú uložené v pamäti používateľovho počítača, takže pri zadaní čísla záchranných služieb sa informácie o polohe prenášajú s hovorom na smerovanie na príslušného poskytovateľa záchranných služieb a poskytnutie približnej polohy používateľa. Polohu možno odoslať aj prostredníctvom okamžitej správy na číslo lokálneho operátora pre tiesňové volania. V prípade tiesňových volaní bude záznam s podrobnosťami hovoru obsahovať informácie o používateľovej polohe. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie informácií: Informácie o umiestnení sa používajú na smerovanie hovoru k príslušnému poskytovateľovi záchranných služieb a na vyslanie pracovníkov záchranných služieb. Tieto informácie možno tiež odoslať podnikovému operátorovi pre tiesňové volania ako oznámenie obsahujúce umiestnenie volajúceho a informácie na spätné volanie.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá a aktivovať ju môže len podnikový správca. Zistite od podnikového správcu, či je táto funkcia dostupná. Nemôžete nijako overiť, či sa poloha získava automaticky alebo sa prenáša k dispečerom záchrannej služby pri uskutočnení tiesňového volania.

Poznámka:  Podnikový správca môže volanie na číslo záchrannej služby obmedziť na miesto vášho pracoviska, mali by ste teda od svojho správcu žiadať informácie o tom, v akom rozsahu je funkcia volania na číslo záchrannej služby k dispozícii.

Federácia

Popis tejto funkcie: Federácia umožňuje používateľom aplikácie Lync v rámci vašej organizácie zobrazovať prítomnosť, odosielať okamžité správy a uskutočňovať hlasové hovory z počítača na počítač (ak je počítač vybavený reproduktormi a mikrofónom alebo náhlavnou súpravou) s používateľmi aplikácie Lync z iných organizácii, ktorí figurujú ako externé kontakty.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Informácie z karty kontaktu, ako je meno, e-mailová adresa a informácie o prítomnosti, sa zdieľajú medzi externými kontaktmi. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Ak je funkcia povolená, používatelia z jednej organizácie môžu pridávať používateľov z inej organizácie do zoznamov kontaktov, posielať im okamžité správy a zobrazovať informácie o ich prítomnosti. Používatelia si môžu vybrať ten najvhodnejší spôsob komunikácie pre danú úlohu – hlasom, videom či inak – pričom môžu konverzáciu dvoch osôb jednoducho premeniť na konferencie viacerých osôb.

Voľby/ovládanie: Používatelia aplikácie Lync z Windows Obchodu môžu externé kontakty zobraziť a komunikovať s nimi, no nemôžu ich v rámci aplikácie Lync z Windows Obchodu pridávať alebo odstraňovať zo zoznamu kontaktov aplikácie Lync. Externé kontakty sa spravujú z počítačového klienta Lync. Funkcia federácie je predvolene vypnutá, pričom ju ovláda a nastavuje podnikový správca.

Poznámka: Všetkým externým kontaktom, či už osobným alebo pracovným, sa predvolene priradí vzťah na ochranu osobných údajov Externé kontakty a bude sa s nimi zdieľať vaše meno, funkcia, e-mailová adresa, spoločnosť a obrázok. Tieto kontakty nebudú vidieť vašu poznámku o prítomnosti. Ak externým kontaktom priradíte iný vzťah na ochranu osobných údajov, napríklad Pracovná skupina, Priatelia a rodina atď., umožníte im vidieť vašu poznámku o prítomnosti, môže sa však stať, že budete neúmyselne zdieľať informácie, ktoré nechcete zverejniť.

Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi schôdze

Popis tejto funkcie: Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi schôdze umožňuje účastníkom schôdze cez Lync Web App odosielať a prijímať okamžité správy. Odoslané správy vidia všetci účastníci.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Okamžité správy odoslané ktorýmkoľvek účastníkom sa vysielajú všetkým účastníkom konverzácie, ktorí sa k nej pripojili (okrem tých, ktorí sa pripojili cez telefón), spolu s menom a časovou pečiatkou odosielateľa. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Okamžité správy môžete použiť na spoluprácu s ostatnými účastníkmi schôdze. Okrem iného môžete zdieľať písaný text, ako napríklad webovú adresu, jazyk konceptu pre dokument atď.

Voľby/ovládanie: Ak chce používateľ zapnúť funkciu Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi, musí kliknúť na tlačidlo okamžitej správy v okne konverzácie.

Dôležité: Účastníkom používajúcim počítačovú aplikáciu Lync sa môže prepis konverzácie cez okamžité správy automaticky ukladať do počítača. Používatelia aplikácie Lync Web App môžu mať možnosť vybrať a skopírovať prepis konverzácie cez okamžité správy z webovej stránky aplikácie Lync Web App do inej aplikácie.

Telefonické pripojenie k schôdzi

Popis tejto funkcie: Telefonické pripojenie k schôdzi umožňuje používateľom aplikácie Lync prítomným na schôdzi pridať k existujúcej konverzácii alebo schôdzi so zvukom a videom (AV) číslo jednotnej telefónnej siete (PSTN). Používateľa siete PSTN je možné pridať volaním na číslo PSTN z klávesnice na vytáčanie aplikácie Lync. Používateľ siete PSTN sa pridá prijatím hovoru.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Používateľ siete PSTN pri prijatí hovoru slúžiaceho ako pozvanie do schôdze uvidí ako identifikáciu volajúceho buď organizátora schôdze alebo účastníka schôdze.

Využitie informácií: Identifikácia volajúceho slúži na to, aby osoba prijímajúca hovor videla identitu volajúceho.

Voľby/ovládanie: Túto funkciu nemôžu ovládať používatelia ani podnikový správca.

Osobný obrázok

Popis tejto funkcie: Osobný obrázok umožňuje používateľom na svojej karte kontaktu zobrazovať vlastný obrázok ostatným používateľom v rámci svojej organizácie. Ak sa používateľ rozhodne zobraziť svoj osobný obrázok na svojej karte kontaktu, ostatní používatelia aplikácie Lync budú môcť tento obrázok zobraziť v rámci svojho zoznamu kontaktov aplikácie Lync pomocou možnosti Zobraziť fotografie kontaktov. Ak sa používatelia rozhodnú svoj osobný obrázok zobraziť ostatným, môžu použiť predvolený obrázok, ktorý používa ich organizácia, ak je táto možnosť pre podnik povolená, alebo môžu nahrať vlastný obrázok z počítača.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Preferencie zdieľania osobného obrázka a akékoľvek vlastné nahraté obrázky. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie sa uchovávajú na serveri aplikácie Lync a využívajú sa na prispôsobenie možností používateľa a zdieľanie s ostatnými používateľmi.

Voľby/ovládanie: Nastavenie osobného obrázka sa vykonáva prostredníctvom počítačového klienta Lync.

Prítomnosť a kontaktné informácie

Popis tejto funkcie: Prítomnosť a kontaktné informácie umožňujú používateľom zobrazovať informácie o prítomnosti a kontaktné informácie iných používateľov (v rámci organizácie aj mimo nej) a zdieľať svoje vlastné zverejnené informácie, napríklad o prítomnosti, stave, titule, telefónnom čísle, polohe a poznámkach. Podnikový správca môže zároveň nastaviť integráciu s Outlookom a Exchange Serverom, aby sa mohli zobrazovať informácie používateľov o stave mimo pracoviska a iné informácie o stave (napríklad, keď má používateľ v kalendári Outlooku naplánovanú schôdzu).

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Prihlasovacia adresa a heslo používateľa slúžiace na prihlásenie a autentifikáciu. Na karte kontaktu sa zobrazia aj prípadné ďalšie telefónne čísla, ktoré chcú používatelia poskytnúť k dispozícii, ďalšie informácie, ako napríklad informácie o stave mimo pracoviska či iné informácie o stave, ak správca nastavil integráciu Outlooku a Exchange Servera a je povolená v Outlooku; vrátane prípadných poznámok či informácií o dostupnosti, ktoré používateľ zadal. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Prihlasovacia adresa a heslo sa využijú na prihlásenie do aplikácie Lync a pripojenie k serveru Lync. V závislosti od toho, ako si používatelia nastavia ochranu osobných údajov, budú mať používatelia a programy Lync prístup k prípadným zverejneným informáciám o prítomnosti, kontakte a stave, aby mohli vzájomne lepšie komunikovať.

Výber a ovládanie: Nastavenie funkcie Prítomnosť a kontaktné informácie sa spravuje prostredníctvom počítačového klienta Lync.

Režim ochrany osobných údajov

Popis tejto funkcie: Režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré umožňuje používateľom nastaviť mieru zdieľania informácií o ich prítomnosti (napríklad Online, Nemám čas, Nerušiť atď.), o ktoré sa podelia s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Po povolení režimu ochrany osobných údajov Lync prejde do režimu, v ktorom používateľ môže upraviť používateľské nastavenia tak, aby sa informácie o jeho prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Toto nastavenie umožňuje používateľom nastaviť spôsob zdieľania údajov o prítomnosti.

Voľby/ovládanie: Nastavenie režimu ochrany osobných údajov sa spravuje prostredníctvom počítačového klienta Lync.

Pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC)

Popis tejto funkcie: Pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC) umožňuje používateľom aplikácie Lync pridávať používateľov iných verejných služieb okamžitých správ, napríklad Microsoft Live Messenger, vďaka čomu môžu rýchlejšie a efektívnejšie komunikovať a zdieľať informácie o prítomnosti a kontaktné informácie.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Medzi kontaktmi verejnej služby okamžitých správ sa zdieľajú informácie z karty kontaktu, ako napríklad meno, e-mailová adresa a informácie o prítomnosti. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Keď je táto funkcia zapnutá, používatelia môžu do zoznamu kontaktov aplikácie Lync pridávať kontakty z iných verejných služieb okamžitých správ, posielať im okamžité správy a sledovať informácie o ich prítomnosti. Používatelia môžu vybrať ten najvhodnejší spôsob komunikácie pre danú úlohu – hlasom, videom či inak – pričom môžu konverzáciu dvoch osôb jednoducho premeniť na konferencie, ktorých sa zúčastňuje viacero osôb.

Voľby/ovládanie: Používatelia aplikácie Lync z Windows Obchodu môžu kontakty verejnej služby okamžitých správ zobraziť a komunikovať s nimi, no nemôžu ich v rámci aplikácie Lync z Windows Obchodu pridávať alebo odstraňovať zo zoznamu kontaktov aplikácie Lync. Kontakty verejnej služby okamžitých správ sa spravujú prostredníctvom počítačového klienta Lync. Verejná služba okamžitých správ je predvolene vypnutá, pričom ju ovláda a nastavuje podnikový správca.

Poznámka: Všetkým externým kontaktom, či už osobným alebo pracovným, sa predvolene priradí vzťah na ochranu osobných údajov Externé kontakty a bude sa s nimi zdieľať vaše meno, funkcia, e-mailová adresa, spoločnosť a obrázok. Tieto kontakty nebudú vidieť vašu poznámku o prítomnosti. Ak externým kontaktom priradíte iný vzťah na ochranu osobných údajov, napríklad Pracovná skupina, Priatelia a rodina atď., umožníte im vidieť vašu poznámku o prítomnosti, môže sa však stať, že budete neúmyselne zdieľať informácie, ktoré nechcete zverejniť.

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o používateľskej skúsenosti (QoE) sa zhromažďujú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou Peer-to-Peer prostredníctvom aplikácie Lync. Táto štatistika zahŕňa IP adresy, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru, atď.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak podnikový správca povolí zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou Peer-to-Peer prostredníctvom aplikácie Lync sa zaznamenávajú do databázy používateľských skúseností. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v aplikácii Lync. Údaje o používateľských skúsenostiach sa ukladajú v záložnej databáze Monitoring Servera nasadenej v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení Monitoring Servera. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zbieranie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: Funkcia zbierania a hlásenia informácií o kvalite vnímania je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zber údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Zaznamenávanie

Popis tejto funkcie: Zaznamenávanie umožňuje účastníkom schôdze počas schôdze zaznamenávať zvuk, video, okamžité správy, zdieľanie aplikácií, prezentácie v Microsoft PowerPointe, tabuľu a ankety na účely archivovania a prehrávania.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak sa účastníci schôdze rozhodnú reláciu zaznamenávať, záznam sa uloží lokálne v ich vlastnom počítači. Ak účastníci počas schôdze zdieľajú obsah, ktorý sa zaznamenáva, tento obsah bude súčasťou záznamu schôdze. Keď účastník spustí zaznamenávanie, všetkým účastníkom s kompatibilnými klientmi a zariadeniami sa zobrazí upozornenie. Účastníci zaznamenávanej relácie, ktorí využívajú nekompatibilných klientov alebo zariadenia, budú zaznamenaní, no nezobrazí sa im upozornenie na zaznamenávanie. Nižšie je uvedený zoznam kompatibilných klientov a zariadení. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Medzi nekompatibilných klientov patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Medzi nekompatibilné zariadenia patria:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka: Bez ohľadu na použité zariadenie nebude účastník upozornený na spustenie zaznamenávania, ak počas schôdze alebo konverzácie používa video v režime celej obrazovky, a to až dovtedy, kým sa nevráti do okna konverzácie.

Využitie informácií: Záznam sa ukladá lokálne v používateľovom zariadení, pričom používateľ ho môže využívať alebo zdieľať tak, akoby zdieľal akýkoľvek iný typ súboru. Ak sa počas fázy publikovania záznamu vyskytnú chyby, je možné, že sa v zázname nechcene objavia údaje zachytené počas prerušeného zaznamenávania. Ak sa počas akejkoľvek časti fázy publikovania vyskytne chyba (pozrite stav Upozornenie... vo funkcii Správca záznamu), záznamy by ste nemali poskytovať iným používateľom ani vtedy, ak sa v nejakej forme dajú prehrať.

Voľby/ovládanie: Používatelia nemajú možnosť zaznamenávať schôdze prostredníctvom aplikácie Lync z Windows Obchodu, avšak iní účastníci schôdze používajúci počítačového klienta Lync môžu spustiť zaznamenávanie schôdze. Po spustení alebo zastavení zaznamenávania sa v aplikácii Lync z Windows Obchodu zobrazí príslušné upozornenie.

Ukladanie denníkov

Popis tejto funkcie: Funkcia Uložiť denníky umožňuje používateľovi uložiť diagnostické denníky na svoj lokálny pevný disk, aby ich mohol používateľ zdieľať s tímom podpory alebo spoločnosťou Microsoft (pozri časť Zapisovanie do denníka diagnostiky).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie uložené v diagnostických denníkoch (pozri časť Záznam diagnostiky) spolu so zvukovým súborom obsahujúcim záznam posledných 30 sekúnd aktuálneho hovoru. Diagnostické denníky ani zvukový súbor sa zo zariadenia používateľa neodosielajú automaticky, používateľ ich musí odoslať manuálne prostredníctvom uprednostňovaného e-mailového klienta alebo iným spôsobom.

Využitie informácií: Informácie obsiahnuté v diagnostickom denníku a zvukovom súbore sa dajú použiť na riešenie problémov s aplikáciou Lync z Windows Obchodu.

Voľby/ovládanie: Ak chcete použiť funkciu Uložiť denníky, musíte zapnúť funkciu Záznam diagnostiky.

Diagnostické denníky sa dajú uložiť takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie pre aplikáciu Microsoft Lync z Windows Obchodu vyberte položku Informácie.

 2. Vyberte možnosť Uložiť denníky.

Poznámka:  Pokyny na prehranie hlasových záznamov uložených pomocou funkcie Uložiť denníky sa nachádzajú v téme Uloženie denníkov v aplikácii Lync z Windows Obchodu.

Nahlasovanie chýb prihlásenia

Popis tejto funkcie: Keď sa používateľ neúspešne pokúša prihlásiť do aplikácie Lync, funkcia nahlasovania chýb prihlásenia automaticky vygeneruje správu o chybe.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Zhromaždené informácie v správe o chybe obsahujú napríklad informácie o kvalite internetového pripojenia používateľa a kódy chýb alebo údaje o výnimkách vytvorené pri zlyhaní pokusov o prihlásenie. Správa môže obsahovať aj osobné údaje, napríklad IP adresu používateľa a identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Tieto informácie sa môžu odoslať do spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií: Údaje obsiahnuté v správe o chybe pri prihlasovaní môže spoločnosť Microsoft použiť pri riešení problémov s prihlasovaním používateľa. Spoločnosť Microsoft ich použije aj na určenie bežných problémov pri prihlasovaní a trendov na zlepšenie prihlasovania do aplikácie Lync.

Výber a ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá. Keď sa u používateľa prvý raz vyskytne zlyhanie prihlásenia, zobrazí sa dialógové okno s informáciami o zlyhaní prihlásenia, ku ktorému došlo, a s dotazom, či chce používateľ spoločnosti Microsoft odoslať správu o chybe prihlásenia. Ak sa používateľ rozhodne odoslať správu o chybe prihlásenia spoločnosti Microsoft, informácie o aktuálnom zlyhaní prihlásenia, ako aj informácie o nasledujúcich zlyhaniach prihlásenia, sa spoločnosti Microsoft odošlú automaticky a bez ďalších výziev pre používateľa. Ak sa používateľ rozhodne pre neodoslanie správy o chybe prihlásenia, správa o chybe týkajúca sa aktuálneho zlyhania prihlásenia, ako aj tých nasledujúcich, sa spoločnosti Microsoft neodošle.

Používateľ môže zmeniť svoje nastavenia takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie pre Microsoft Lync z Windows Obchodu vyberte položku Možnosti.

 2. Posuňte sa nadol na Denníky prihlásenia a prepnutím záznam chýb prihlasovania zapnite alebo vypnite.

Vyhľadávanie podľa schopností

Popis tejto funkcie: Vyhľadávanie podľa odborností umožňuje používateľom vyhľadávať v podniku osoby podľa ľubovoľnej vlastnosti uvedenej v službách Microsoft SharePoint (napríklad mena, e-mailovej adresy, odbornosti, oblasti odborného pôsobenia atď.). Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že podnikový správca nasadil SharePoint a zapol integráciu aplikácie Lync a SharePointu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Vyhľadávací dotaz zadaný v aplikácii Lync sa odošle na podnikový server SharePoint. Odpoveď zo SharePointu sa spracuje v aplikácii Lync a zobrazia sa výsledky hľadania a súvisiace informácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie zadané používateľom sa odošlú do SharePointu na získanie výsledkov vyhľadávania, ktoré sa zobrazia v aplikácii Lync.

Výber a ovládanie: Podnikový správca môže v rámci svojej organizácie povoliť či zakázať vyhľadávanie podľa schopností. Ak vyhľadávanie podľa schopnosti povolí, je ho možné využívať pomocou týchto krokov:

 1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte schopnosť, ktorú chcete vyhľadať.

 2. Vyberte tlačidlo Schopnosti.

 3. Zobrazte výsledky.

Inteligentné orezanie

Popis tejto funkcie: Keď používateľ počas videokonferencie zdieľa video, inteligentné orezanie pomocou funkcie rozpoznávania tvárí určí polohu jeho hlavy v rámci zorného poľa webovej kamery. Po určení polohy hlavy používateľa aplikácia Lync pre Windows Obchod túto informáciu preloží do súradníc, ktoré pridá do odosielaného bitového prúdu videa. Prijímajúci klient Lync na základe týchto informácií oreže prichádzajúci bitový prúd videa z pôvodného pomeru strán (na šírku) podľa súradníc obdĺžnika tak, aby sa hlava používateľa nachádzala v strede orezaného videa. Inteligentné orezanie je funkcia pracujúca v reálnom čase, ktorá nepretržite sleduje pohyby používateľa a upravuje súradnice prenášané v bitovom prúde videa tak, aby prijímajúcemu klientovi Lync umožnili prispôsobiť orezanie videa a uchovať hlavu používateľa v strede videa.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Do bitového prúdu videa sa zadajú súradnice používateľovej hlavy v rámci oblasti snímanej kamerou. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Súradnice sa využijú na orezanie správnej časti prichádzajúceho videa.

Voľby/ovládanie: Túto funkciu nie je možné zakázať.

Poznámka: Používateľom starších klientov Lync a Lync pre mobilné zariadenia sa zobrazí úplný pomer strán odosielaného videa.

Zjednotené ukladanie kontaktov

Popis tejto funkcie: Zjednotené ukladanie kontaktov zahŕňa tri hlavné funkcie. V aplikácii Lync pre Windows Obchod je k dispozícii len jedna z nich, Zlúčenie vyhľadávania. Pomocou funkcie Zlúčenie vyhľadávania sa váš globálny zoznam adries zlúči s kontaktmi Lync, takže pri vyhľadávaní kontaktu sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí len jeden záznam.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Lync z Windows Obchodu agreguje kontaktné informácie z Outlooku, služby Active Directory a funkcie Prítomnosť. Tieto informácie používa Lync interne.

Využitie informácií: Kontaktné informácie z Outlooku, služby Active Directory a funkcie Prítomnosť sa zobrazujú v používateľskom rozhraní aplikácie Lync z Windows Obchodu.

Voľby/ovládanie: Nastavenie zjednoteného ukladania kontaktov sa spravuje prostredníctvom počítačového klienta Lync.

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Popis tejto funkcie: Lync umožňuje používateľovi zlepšiť kvalitu hovoru zobrazovaním oznámení v prípade, že sa počas hovoru zistia problémy so zariadením, sieťou alebo počítačom.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Lync v záujme určenia kvality zvuku zhromažďuje informácie o nastavení zvukového zariadenia koncového používateľa, nastavení siete a iných pripojených médiách. Ak Lync usúdi, že niečo počas hlasovej komunikácie negatívne vplýva na kvalitu zvuku, upozorní používateľa na problém s kvalitou zvuku. Ostatným účastníkom hovoru sa zobrazí iba oznámenie o tom, že koncoví používatelia využívajú zariadenia spôsobujúce nízku kvalitu zvuku. Nebudú vedieť, aké zariadenie koncový používateľ používa. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie odoslané iným používateľom počas hovoru pomôžu zlepšiť kvality hovoru.

Voľby/ovládanie: Upozornenia na kvalitu hovoru môže zapnúť alebo vypnúť podnikový správca.

Na začiatok stránky

Obrazovka uzamknutia Windowsu 8

Popis tejto funkcie: Keď sa vás niekto pokúsi kontaktovať cez Lync, kým je vaše zariadenie s Windowsom 8 zamknuté, Lync z Windows Obchodu zobrazí na obrazovke uzamknutia oznámenie s týmito informáciami:

 • typ komunikácie (okamžité správy, telefonický hovor alebo videohovor),

 • meno alebo telefónne číslo osoby, ktorá sa vás pokúša kontaktovať,

 • fotografia osoby, ktorá sa vás pokúša kontaktovať,

 • text prvej správy, ak ide o konverzáciu cez okamžité správy.

Ak na oznámenie nezareagujete, Lync na obrazovke uzamknutia zobrazí štítok s informáciou o zmeškanej konverzácii od posledného otvorenia aplikácie Lync.

Poznámka:  Ak videohovor alebo zvukový hovor prijmete ťuknutím, hovor sa prijme bez toho, aby ste museli zadať heslo Windowsu. Ak hovor pochádza z prebiehajúcej schôdze, na obrazovke sa zobrazí všetok zdieľaný obsah schôdze.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o konverzácii sa prijímajú zo servera Lync v rámci pozvánky do konverzácie. Informácie o zmeškaných konverzáciách získava Lync zo servera Microsoft Exchange. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie sa použijú len na zobrazenie oznámenia a štítka.

Výber a ovládanie: Zobrazovanie oznámení vo všetkých aplikáciách môžete vypnúť na obrazovke uzamknutia vykonaním týchto krokov:

 1. V kľúčovom tlačidle Nastavenie vo Windowse 8 ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 2. Ťuknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie a potom na možnosť Oznámenia.

 3. Posuňte prepínač Zobrazovať oznámenia aplikácií na obrazovke uzamknutia do pozície Vypnuté.

Zobrazovanie ikony zmeškaných oznámení na obrazovke uzamknutia môžete vypnúť vykonaním týchto krokov:

 1. V kľúčovom tlačidle Nastavenie vo Windowse 8 ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 2. Ťuknite na položku Počítač a zariadenia a potom na možnosť Obrazovka uzamknutia.

 3. V časti Aplikácie obrazovky uzamknutia na stránke nastavení ťuknite na ikonu Lync.

 4. Ťuknite na položku Nezobrazovať tu rýchle informácie o stave.

Domovská obrazovka Windowsu 8

Popis tejto funkcie: Po prihlásení do aplikácie Lync z Windows Obchodu sa na dlaždici Lync na domovskej obrazovke Windowsu 8 zobrazia informácie o vás a o vašich zmeškaných komunikáciách (konverzácie cez okamžité správy, telefónne hovory, videohovory alebo hlasová pošta). Zobrazované informácie závisia od vybratej veľkosti dlaždice a od toho, či je zapnutá dynamická dlaždica.

Na dynamickej dlaždici Lync sa zobrazuje váš stav prítomnosti po prihlásení do aplikácie Lync a informácie o konverzáciách, ktoré ste zmeškali od posledného otvorenia aplikácie Lync. Ak máte nové zmeškané konverzácie, na dlaždici sa zobrazí štítok s oznámením o zmeškaných udalostiach a na veľkej dynamickej dlaždici sa zobrazia aj tieto informácie:

 • typ komunikácie,

 • meno alebo telefónne číslo osoby, ktorá sa vás pokúsila kontaktovať,

 • čas komunikácie.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o zmeškaných konverzáciách získava Lync zo servera Microsoft Exchange. Tieto informácie sa prijmú aj vtedy, ak Lync aktívne nepoužívate, ale len ak ste aplikácii Lync povolili činnosť na pozadí. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Tieto informácie sa použijú iba na zobrazenie na domovskej obrazovke.

Výber a ovládanie: Môžete si vybrať, či chcete aplikácii Lync povoliť činnosť na pozadí. Môžete to vykonať týmito krokmi:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie pre Microsoft Lync z Windows Obchodu vyberte položku Možnosti.

 2. Posuňte prepínač Automaticky sa prihlásiť po prihlásení do Windowsu do polohy Vypnuté.

Môžete si vybrať, či chcete povoliť dlaždicu Lync ako dynamickú. Môžete to vykonať týmito krokmi:

 1. Na domovskej obrazovke Windowsu 8 vyberte dlaždicu Lync.

 2. Na paneli aplikácie ťuknite na položku Vypnúť dynamickú dlaždicu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×