Dodatok k Prehláseniu o používaní osobných údajov pre program Microsoft Outlook 2010

Posledná aktualizácia: marec 2010

Prepojenie s obrázkami a inými dokumentmi

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo iný dokument na pevnom disku alebo na serveri, cesta k danému súboru je uložená v položke programu Outlook. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade údajového pripojenia môžete meno používateľa alebo heslo uložiť v rámci prepojenia na údajové pripojenie.

Podobne pri aplikovaní schémy XML na dokument sa cesta k vami vytvorenej schéme XML uloží do dokumentu. V niektorých prípadoch môže táto cesta obsahovať meno používateľa.

Tlač

Keď tlačíte položku programu Microsoft Outlook 2010 a potom ju uložíte, Outlook 2010 uloží cestu k tlačiarni s položkou. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať meno používateľa alebo názov počítača.

Lokality pracovného priestoru dokumentov

Outlook 2010 umožňuje prístup k lokalite pracovného priestoru dokumentov na lokalite Microsoft SharePoint Foundation 2010. Lokalita pracovného priestoru dokumentov je zdieľaný priestor, v ktorom môžete spolupracovať s ostatnými členmi tímu v jednom alebo viacerých dokumentoch.

Keď pristupujete na lokalitu pracovného priestoru dokumentov, Outlook 2010 stiahne údaje z lokality pracovného priestoru dokumentov, aby vám mohol poskytnúť informácie o danej lokalite. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Názov lokality služby SharePoint Foundation

 • URL adresa alebo adresa lokality

 • Mená, e-mailové adresy a úrovne povolení používateľov lokality

 • Zoznamy dokumentov, úloh a ďalších informácií, ktoré sú k dispozícii na lokalite

Outlook 2010 tiež ukladá zoznam lokalít SharePoint Foundation, ktoré ste navštívili v počítači, vo forme súborov cookie. Tento zoznam sa používa na poskytnutie rýchleho prístupu k lokalitám, ktoré ste predtým navštívili. Zoznam navštívených lokalít nie je dostupný spoločnosťou Microsoft a nie je vystavený na internete, pokiaľ sa nerozhodnete sprístupniť zoznam v širšom rozsahu.

Faxová služba

Faxová služba vám umožňuje odoslať fax cez internet a organizovať faxy, ktoré ste odoslali v Outlooku 2010. Ak chcete použiť faxovú službu, musíte sa zaregistrovať u poskytovateľa faxových služieb oddelený od spoločnosti Microsoft, ktorý spracuje faxy a odošle ich cez internet. Spoločnosť Microsoft nezhromažďuje žiadne údaje prostredníctvom faxovej služby.

Keď sa zaregistrujete na faxovú službu, poskytovateľ faxových služieb vytvorí registračný balík, ktorý uloží poskytovateľ faxových služieb a Outlook 2010. Balík pozostáva z adresy webovej lokality poskytovateľa faxových služieb a tokenu, ktorý potvrdzuje váš prístup k poskytovateľovi faxových služieb. Pri odosielaní faxu z programu balíka Office sa tento registračný balík pripojí k dokumentu.

Faxovú službu môžete použiť aj na výpočet ceny faxu bez toho, aby ste Fax odoslali. Ak sa rozhodnete vypočítať cenu faxu, Outlook 2010 používa šifrované pripojenie na odoslanie registračného tokenu, telefónne číslo, na ktorom sa má fax odoslať, a počet strán faxu na poskytovateľa faxových služieb. Spoločnosť Microsoft tieto informácie nedostane ani neuloží.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, kde môžete spolupracovať na dokumentoch alebo schôdzach.

Pri prístupe na lokalitu SharePoint pomocou webového prehliadača alebo ľubovoľného programu balíka Office ukladá lokalita súbory cookie do vášho počítača, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na danej lokalite. Tieto súbory „cookie“ tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office na poskytnutie rýchleho prístupu k lokalitám, ktoré ste predtým navštívili.

Zoznam navštívených lokalít nie je dostupný spoločnosťou Microsoft a nie je vystavený na internete, pokiaľ sa nerozhodnete sprístupniť zoznam v širšom rozsahu.

Služba SharePoint Foundation ukladá aj zoznam piatich lokalít centra schôdzí, ktoré ste naposledy použili v databáze Registry systému. Položka databázy Registry obsahuje názov lokality a URL adresu každej z týchto piatich lokalít, ID jazyka šablóny, ID šablóny, názov šablóny a meno organizátora schôdze. Vďaka tomu môžete jednoducho sledovať najčastejšie používané lokality.

Ak v SharePointe Foundation vytvoríte novú webovú lokalitu alebo zoznam, prípadne pridáte alebo pozvete ľudí na existujúcu webovú lokalitu alebo zoznam, na lokalite sa uložia tieto položky pre každú osobu vrátane:

 • Celé meno

 • E-mailová adresa

ID používateľa sa pridá ku každému prvku, ktorý vy alebo iní používatelia lokality pridajú alebo upravujú na lokalite. Rovnako ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint by mali mať k týmto informáciám prístup iba správcovia a členovia samotnej lokality.

Všetky prvky lokality SharePoint zahŕňajú dve polia: vytvorené a upravené. Pole vytvorené podľa je vyplnené menom používateľa osoby, ktorá pôvodne vytvorila prvok, a dátum vytvorenia. Pole upravené podľa sa vyplní menom používateľa osoby, ktorá naposledy upravila dokument programu Outlook 2010 a dátum poslednej úpravy.

Správcovia serverov, v ktorých sú hosťované lokality SharePoint, majú prístup k niektorým údajom z týchto lokalít, ktoré sa používajú na analýzu vzorcov používania lokality a na zlepšenie percentuálneho času dostupnosti lokality. Tieto údaje sú k dispozícii iba správcom servera a nie sú zdieľané so spoločnosťou Microsoft, pokiaľ spoločnosť Microsoft neorganizuje lokalitu SharePoint. Údaje, ktoré sú špecificky zachytené, zahŕňajú mená, e-mailové adresy a povolenia všetkých používateľov, ktorí majú prístup na lokalitu.

Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Auditovanie

Microsoft SharePoint Foundation 2010 poskytuje funkcie auditovania, ktoré umožňujú správcom zabezpečiť spoľahlivý auditový záznam o tom, ako používatelia pracujú s určitým obsahom.

Keď správcovia služby SharePoint Foundation zapnete funkciu auditovania, server automaticky zaznamená v databáze obsahu služby SharePoint určité akcie vykonané používateľom. Tieto akcie zahŕňajú zobrazenie, úpravu, vrátenie do projektu a vzatie z projektu. Pri každej zaznamenanej akcii záznamy servera identifikujú informácie o súbore, akcii a IDENTIFIKÁCIi SharePointu používateľa. Do spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje ako súčasť tejto funkcie.

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je dostupná iba pre správcov lokalít SharePoint, na ktorých je uložený obsah.

Odosielanie okamžitých správ a oznámení

Outlook 2010 vám poskytuje možnosť odosielania okamžitých správ v rámci samotného programu a poskytuje možnosť upozornenia, keď sú ľudia online alebo keď sa vykonajú určité zmeny v zdieľaných dokumentoch alebo pracovných priestoroch.

Outlook 2010 môže použiť klienta na výmenu okamžitých správ, ktorý vám umožní zobraziť online prítomnosť iných ľudí a odosielať im správy. Outlook 2010 obsahuje webový ovládací prvok, ktorý umožňuje zobrazovanie prítomnosti okamžitých správ v rámci webovej stránky. Stránky Microsoft SharePoint Foundation 2010 a server Microsoft SharePoint Server 2010 používajú tento ovládací prvok. Ani jeden z týchto typov stránok neprenáša údaje o prítomnosti späť na webový server. Tento webový ovládací prvok možno použiť na prenos údajov o prítomnosti z programu na výmenu okamžitých správ na webový server. Údaje o prítomnosti sa predvolene môžu odosielať iba na intranetové lokality, dôveryhodné lokality a lokality v lokálnom počítači.

Zaznamenávanie makier

Záznam makra umožňuje zaznamenať postupnosť akcií, aby ste mohli neskôr reprodukovať akcie. Ak sa rozhodnete zaznamenať makro, meno používateľa sa uloží ako komentár v kóde pri prvom vytvorení makra. Meno používateľa môžete z tohto umiestnenia odstrániť manuálne.

Funkcie Outlooku

Outlook 2010 ako správca osobných informácií ukladá e-maily, plánované činnosti, kontakty a položky adresára, úlohy, poznámky, ktoré vykonáte pomocou poznámok programu Outlook, a všetky záznamy denníka uložené v denníku programu Outlook.

Všetky tieto informácie sú predvolene uložené v osobnom počítači a sú prístupné len vám. Tieto informácie však môžete zdieľať s inými používateľmi, a to takto:

 • Môžete odoslať e-mailovú správu alebo žiadosť o schôdzu.

 • Môžete odoslať alebo zdieľať kontakt alebo úlohu. Ak s niekým odošlete alebo zdieľate kontakt, všetky informácie, ktoré ste uložili v danom kontakte, sa zdieľajú s ďalšou osobou.

 • Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie o kalendári s inými ľuďmi v podniku alebo s inými ľuďmi v iných sieťach, ktoré dokážu komunikovať s kalendárnym systémom vášho podniku, napríklad s ľuďmi, ktorí majú externý server Microsoft Exchange Server alebo Windows. Kontá Live ID. Môžete si vybrať, s kým chcete zdieľať svoj kalendár, a množstvo informácií z kalendára, ktoré chcete zdieľať. Môžete ukončiť zdieľanie kalendára kedykoľvek.

 • Môžete odoslať šifrovanú e-mailovú správu s digitálnym podpisom. Ak správu digitálne podpíšete, tento podpis sa uloží spolu so správou. Digitálny podpis obsahuje digitálny certifikát, ktorý môže obsahovať e-mailovú adresu. Ak používate Exchange Server, môžete tiež publikovať verejné kľúče v počítači s Exchange serverom.

Integrácia Outlooku so serverom Exchange

Keď pracujete so serverom používajúcim server Microsoft Exchange Server, Outlook 2010 zhromažďuje niektoré štatistiky výkonu vzdialeného volania procedúr, ktoré Outlook odoslal na tento server. Účelom tejto funkcie je umožniť správcom servera Exchange zistiť, ako fungujú servery.

Vzdialené volanie procedúr je hovor z Outlooku 2010 na Exchange Server, na základe čoho požiada Exchange Server o vykonanie úlohy a vráti výsledky do Outlooku. V Outlooku 2010 sa napríklad vyskytnú problémy vzdialeného volania na Exchange Server, keď sa spýta na server Exchange a doručí novú e-mailovú správu.

Outlook 2010 zhromažďuje štatistické údaje o počte vydaných vzdialených volaní procedúr, počte úspešných a neúspešných hovorov, počte zrušených volaní vzdialeného postupu a časovom rozsahu, v ktorom sa uskutočnili jednotlivé vzdialené hovory procedúr. Tieto údaje sa uložia do súboru s názvom denník udalostí. Do týchto denníkov sa neukladajú žiadne osobné údaje. Denníky sú predvolene k dispozícii len v počítači používateľa, ale správca siete môže sprístupniť tento denník správcovi servera Exchange.

Automatická konfigurácia konta

Outlook 2010 vám poskytuje možnosť automatickej konfigurácie poštovej schránky v Outlooku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ zo servera. Ak chcete automaticky nakonfigurovať konto, musíte zadať meno používateľa, heslo a e-mailovú adresu v dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta počas prvého spustenia. Ak chcete upraviť tieto hodnoty, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont.

 3. Kliknite na položku Nastavenie konta vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

Na základe predvoleného nastavenia sa vaše meno používateľa a heslo odosielajú cez internet na server na názov domény e-mailovej adresy, ktorú poskytujete. Prípadne môžete nastaviť manuálne konfiguráciu nastavení e-mailového servera kliknutím na možnosť manuálne konfigurovať nastavenia servera v dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta počas prvého spustenia. Ak chcete upraviť tieto hodnoty, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont.

 3. Kliknite na položku Nastavenie konta vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

Odosielanie a sledovanie e-mailových správ

Outlook 2010 vám poskytuje možnosť použiť príznaky na spracovanie (pri vytváraní novej správy, kliknite na položku spracovať na páse s nástrojmi) do e-mailových správ. Tieto príznaky sa používajú na sledovanie a spracovanie odoslaných a prijatých e-mailových správ. Údaje o príznakoch sú uložené ako súčasť e-mailovej správy a v niektorých prípadoch môžu byť k dispozícii ostatným ľuďom, ktorým správu prepošlete. Na základe predvoleného nastavenia server Microsoft Exchange odstráni údaje vlajky pred odoslaním správy príjemcovi.

Správa prístupových práv k informáciám

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) vám umožňuje poskytnúť niektorým používateľom alebo skupinám právo na prístup a úpravu položky. Bez ohľadu na podobnosti nie je IRM rovnaká ako ochrana dokumentu. Správa prístupových práv k informáciám vám umožňuje nastaviť povolenia pre celú položku pre konkrétne akcie, ako je napríklad tlač položky alebo preposielanie položky iným ľuďom, ako aj na čítanie alebo úpravu položky.

Keď uložíte položku so zapnutou správou prístupových práv k informáciám, Outlook 2010 uloží na položku Zoznam všetkých používateľov, ktorí majú práva na danú položku a aké sú ich povolenia. Táto informácia je šifrovaná tak, aby mali k týmto informáciám prístup iba vlastníci položiek.

Okrem toho položky so zapnutou správou prístupových práv k informáciám obsahujú licencie na obsah. Licencia na obsah obsahuje e-mailovú adresu, povolenie a informácie o overení. Vždy, keď sa niekto pokúsi otvoriť položku so zapnutou správou prístupových práv k informáciám, Outlook 2010 skontroluje licencie na obsah uložené v položke s identitou používateľa. Ak používateľ dokument ešte neotvoril, Outlook 2010 kontaktuje server správy prístupových práv, overí identitu používateľa a stiahne novú licenciu na obsah pre používateľa (za predpokladu, že používateľ má potrebné práva) a uloží licenciu na obsah k položke.

Majitelia položiek majú možnosť vyhnúť sa ukladaniu licencií na obsah k položke. Ak však táto licencia na obsah nie je uložená v položke, Outlook 2010 sa musí skontaktovať so serverom správy prístupových práv pri každom otvorení položky. Ak Outlook 2010 nie je pripojený k sieti alebo sa nemôže obrátiť na server správy prístupových práv, položka sa nedá otvoriť.

Doplnok kolegami na SharePoint serveri

Doplnok programu Microsoft SharePoint Server pre import kolegov pomáha objavovať kolegov a osoby, s ktorými bežne diskutujete v Outlooku 2010, a uviesť ich na dôveryhodnej osobnej lokalite na serveri Microsoft SharePoint Server 2010. Ak chcete vytvoriť zoznam možných kolegov, doplnok vyhľadá váš e-mailový priečinok Odoslaná pošta , aby hľadal mená a kľúčové slová spolu s frekvenciou týchto názvov a kľúčových slov. Zoznam sa pravidelne aktualizuje a ukladá sa pod profilom používateľa v lokálnom počítači. K zoznamu možných kolegov sa dostanete na stránku Pridanie kolegov osobnej lokality, kde si môžete vybrať kolegov, ktorých chcete pridať do svojej dôveryhodnej osobnej lokality. Tento doplnok je predvolene zapnutý pri inštalácii Outlooku 2010. Môžete si vybrať, či chcete doplnok SharePoint kolega vypnúť a zabrániť v prehľadávaní priečinka Odoslaná pošta , ako aj pri nahrávaní informácií na osobnej lokalite, a to takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 4. V časti inézrušte začiarknutie políčka Povoliť analýzu odoslaných e-mailov na identifikáciu osôb, ktoré bežne používate e-maily a témy, ktoré bežne diskutujete, a nahrajte tieto informácie na osobnej lokalite na serveri Microsoft SharePoint Server .

Zdieľanie informácií v rámci viacerých kont

Prístup k viacerým kontám môžete získať v Outlooku 2010. Outlook 2010 môžete použiť napríklad na prístup k viacerým kontám Microsoft Exchange alebo kontám služby Windows Live Hotmail pomocou doplnku Outlook Connector. Tieto kontá predvolene ukladajú svoje údaje samostatne, ale zdieľajú niektoré informácie o konfigurácii, ako sú napríklad nastavenia uložené v možnostiach Outlooku. Údaje, ktoré sú uložené oddelene, môžu byť skombinované do jedného zobrazenia v Outlooku 2010, napríklad zoznam kontaktov, ktorým odosielate e-mailové správy najčastejšie, je uložený samostatne, ale v jednom zozname sa zobrazuje vizuálne.

Pomocou konfigurácie profilu Outlooku pre každé konto, ku ktorému máte prístup, môžete ukončiť Outlook 2010 zo zdieľania akýchkoľvek informácií medzi kontami.

Služba Outlook Mobile Service

Služba Outlook Mobile Service (OMS) vám umožňuje odosielať správy cez internet cez Internet prostredníctvom Outlooku 2010, ktoré vám poskytuje služby krátkych správ (SMS) alebo služby multimediálnych správ (MMS). Ak používate Outlook 2010 s kontom Microsoft Exchange 2010, ktoré podporuje odosielanie správ cez SMS alebo MMS, správy sa odosielajú prostredníctvom konta Exchange. Ak používate Outlook 2010 bez konta Exchange alebo Exchange Server nepodporuje SMS/MMS, musíte sa zaregistrovať u poskytovateľa služieb tretej strany na odosielanie SMS správ a MMS správ. Spoločnosť Microsoft nezhromažďuje žiadne údaje z tejto funkcie. Váš poskytovateľ služieb spracuje SMS správy a správy MMS a odošle ich cez internet vo vašom mene. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za politiky ochrany osobných údajov alebo praktiky poskytovateľov služieb SMS alebo MMS služieb tretích strán.

Počas procesu nastavenia konta OMS môžete zobraziť zoznam poskytovateľov služieb, ktorí podporujú protokol OMS, a ponúkať služby na odosielanie správ vo vašej oblasti. Po výbere poskytovateľa služieb, ktorého ste presmerovaní na webovú lokalitu poskytovateľa služieb, dokončite nastavenie konta OMS. Väčšina poskytovateľov SMS a MMS služieb ponúka služby za poplatok a spracuje všetky fakturačné údaje.

Outlook 2010 ukladá adresu webovej služby vášmu poskytovateľovi SMS správy alebo slu3/4by MMS, ktorý sa používa na odosielanie správ OMS. Outlook tiež môže uložiť meno používateľa a heslo pre poskytovateľa služieb, ktorý sa používa na pripojenie k službe. Pri používaní funkcií OMS v Outlooku 2010 sa správy (SMS a MMS) odosielajú cez internet na adresu webovej služby poskytnutú poskytovateľom služieb s menom používateľa a heslom na účely identifikácie prostredníctvom pripojenia SSL (Secure Sockets Layer). Odchádzajúce správy (SMS a MMS) sú uložené v priečinku Odoslaná pošta v Outlooku 2010.

Outlook Social Connector

Outlook Social Connector vám umožňuje nainštalovať doplnky na pripojenie k sociálnym sieťam. Na základe predvoleného nastavenia vám Outlook umožňuje pripojiť sa k funkciám sociálnych sietí v programe Microsoft SharePoint Server 2010. Outlook Social Connector môžete použiť na:

 • Uložte svoje meno používateľa a heslo na jednoduchšie pripojenie k sociálnym sieťam. Ak uložíte svoje meno používateľa a heslo, uložia sa v počítači.

 • Automaticky synchronizovať kontakty medzi Outlookom a sociálnymi sieťami. Ak chcete vypnúť synchronizáciu kontaktov zo sociálnych sietí do Outlooku, postupujte takto:

  1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Tabla ľudí na položku Nastavenie kont.

  2. Kliknite na sociálnu sieť, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku zmeniť.

  3. V dialógovom okne Nastavenie sociálnej siete, ktorú ste vybrali, kliknite na položku Možnosti.

  4. Zrušte začiarknutie políčka sťahovať kontakty zo sociálnej siete .

 • Zobrazenie informačných kanálov aktivít v Outlooku a ukladanie týchto informačných kanálov v Outlooku na prezeranie v režime offline. Na základe predvoleného nastavenia si môžete v režime offline Zobraziť položky informačného kanála správ za 30 dní. Môžete zmeniť množstvo časových položiek, ktoré sa majú ponechať v režime offline zobrazovanie a odstraňovať položky aktivít, vykonaním týchto krokov:

  1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Tabla ľudí na položku Nastavenie kont.

  2. Kliknite na položku Nastavenie.

  3. Zrušte začiarknutie políčka automaticky odstraňovať položky aktivity z priečinka informačného kanála po: 30 dní alebo zmeňte počet dní na inú hodnotu ako 30.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×