Dodatok k prehláseniu o používaní osobných údajov pre program Microsoft Office Publisher 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Posledná aktualizácia: október 2006

Na tejto stránke je doplnok súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov pre systém produktov Microsoft Office 2007. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program balíka Office alebo služby, prečítajte si o ochrane osobných údajov pre systém Microsoft Office 2007 a tento doplnok.

Prepojenie s obrázkami a inými dokumentmi

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo iný dokument na svojom pevnom disku alebo na serveri, cesta k danému súboru sa uloží do publikácie. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať vaše meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade pripojenia údajov môžete zvoliť uloženie mena používateľa alebo hesla v prepojení na pripojenie údajov.

Zdroje informácií a referenčné materiály

Program Microsoft Office Publisher 2007 umožňuje, aby ste si vyžiadali informácie o konkrétnom výraze alebo slovnom spojení od množstva popredných poskytovateľov obsahu. Keď zadáte požiadavku na vyhľadanie konkrétneho slova alebo slovného spojenia, program Office Publisher 2007 prostredníctvom Internetu odošle požadovaný text, údaj o aktuálne používanom softvéri, o miestnych nastaveniach systému a údaje o vašom oprávnení na preberanie informácií, ak to poskytovateľ zdroja informácií vyžaduje.

Program Office Publisher 2007 odošle tieto informácie nezávislému poskytovateľovi informácií, ktorého ste vybrali. Nezávislý poskytovateľ vráti požadované informácie o tomto slove alebo slovnom spojení.

Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na lokalite nezávislého poskytovateľa obsahu. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ môže do vášho počítača odoslať súbor „cookie“, čím sa umožní vaša identifikácia pri ďalších transakciách. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za to, akým spôsobom spracovávajú nezávislí poskytovatelia osobné údaje.

Spoločnosť Microsoft nedostáva ani neuchováva žiadne z týchto informácií okrem prípadu, keď zasielate dotaz službe, ktorú vlastní spoločnosť Microsoft.

Prekladateľské služby

Program Office Publisher 2007 vám umožňuje preklad publikácie alebo jej časti použitím dvojjazyčného slovníka alebo strojového prekladu. Spôsob prekladu publikácie si môžete zvoliť. Môžete vybrať alebo zadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete dať preložiť, alebo môžete dať preložiť celú publikáciu.

Ak vyberiete alebo zadáte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete dať preložiť, zadaný výraz sa porovná voči dvojjazyčnému slovníku. Niektoré dvojjazyčné slovníky sú súčasťou softvéru, ďalšie sú dostupné na lokalite Microsoft Office Online.

Ak zvolíte možnosť prekladu celej publikácie, publikácia sa odošle nezašifrovaná nezávislej prekladateľskej službe. Tak, ako pri všetkých informáciách, ktoré sa odosielajú nezašifrované cez Internet, ďalší používatelia môžu zobraziť túto publikáciu.

Ak zvolíte použitie jedného zo slovníkov dostupných na lokalite Microsoft Office Online alebo nezávislej prekladateľskej služby, program Office Publisher 2007 prostredníctvom Internetu odošle text, ktorý je predmetom požiadavky, údaje o softvéri, miestnych nastaveniach a jazyku nastavenom v systéme. V prípade použitia nezávislej prekladateľskej služby môže program Office Publisher 2007 odoslať aj údaje o overení totožnosti uložené v minulosti, ktoré svedčia o vašom predošlom prihlásení za účelom prístupu na lokalitu.

Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na lokalite nezávislej prekladateľskej služby. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ obsahu môže do vášho počítača odoslať súbor „cookie“, čím sa umožní vaša identifikácia pri ďalších transakciách.

Miesto uloženia vášho mena

V určitých prípadoch program Office Publisher 2007 uchováva údaj o vašom mene, aby vám mohol poskytnúť väčšie možnosti pri práci s niektorými funkciami. Vaše meno sa napríklad ukladá na týchto miestach:

 • Polia Autor

 • Vlastnosť súboru AuthorName

Svoje meno môžete odstrániť z týchto polí a vlastností vymazaním týchto informácií z dialógového okna Vlastnosti v ponuke Súbor.

Riešenia balíka Office vytvorené inými spoločnosťami môžu tiež obsahovať vaše meno a ďalšie osobné údaje vo vlastných vlastnostiach priradených k súboru.

Ak používate funkcie Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc alebo iné funkcie, ktoré vám umožňujú priamo sa pripájať k ďalšiemu zdroju údajov, v publikácii sa môžu uložiť vaše údaje na overenie totožnosti používateľa (identifikácia používateľa a heslo). Ak chcete tieto údaje na overenie totožnosti zmeniť alebo odstrániť, budete musieť príslušným spôsobom zmeniť vlastnosti pripojenia.

Informácie o zamestnaní

Program Office Publisher 2007 vám umožňuje vytvoriť prispôsobené množiny informácií o zamestnaní zadaním údajov ako je napríklad meno, pracovné zaradenie, názov spoločnosti, adresa spoločnosti, číslo faxu, e-mailová adresa alebo logo spoločnosti. Tieto informácie sú voliteľné a uložia sa do databázy Registry systému. Tieto informácie sa používajú na automatické vyplnenie polí s informáciami v šablónach programu Office Publisher 2007, ktoré vytvoríte. Môžete pridať, odstrániť a upraviť všetky polia s uloženými informáciami (v ponuke Vložiť kliknite na položku Obchodné informácie) a použiť ich v publikáciách a šablónach, ktoré vytvoríte.

Ak sa rozhodnete, že neuložíte žiadne informácie o zamestnaní, na vyplnenie polí v šablónach sa na základe predvoleného nastavenia použije meno a názov spoločnosti, ktoré boli zadané počas spustenia programu. Ak chcete upraviť tieto vlastnosti, v ponuke Súbor kliknite na príkaz Vlastnosti a potom kliknite na kartu Súhrn.

tlač

Keď vytlačíte publikáciu programu Office Publisher 2007 a túto publikáciu uložíte, program Office Publisher 2007 uloží cestu k tlačiarni spolu s touto publikáciou. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o mene používateľa alebo o názve počítača.

Lokality pracovných priestorov dokumentov

Pomocou programu Office Publisher 2007 môžte pristupovať k lokalite pracovných priestorov dokumentov na lokalite služby Microsoft Windows SharePoint Services. Lokalita pracovných priestorov dokumentov je zdieľaný priestor, v ktorom môžete rýchlo a jednoducho spolupracovať pri práci s jednou alebo viacerými publikáciami s ostatnými členmi tímu.

Keď sa pripojíte na lokalitu pracovného priestoru dokumentov, program Office Publisher 2007 prevezme z lokality pracovného priestoru dokumentov určité údaje, aby vám o tejto lokalite mohol poskytnúť informácie. Program Office Publisher 2007 konkrétne získava nasledovné informácie:

 • Názov lokality Windows SharePoint Services

 • Adresa URL alebo adresa lokality

 • Mená, e-mailové adresy a úrovne povolení používateľov lokality

 • Zoznamy dokumentov, úloh a ďalšie informácie dostupné na lokalite

Program Office Publisher 2007 tiež ukladá do vášho počítača zoznam lokalít služby Windows SharePoint Services, ktoré ste navštívili, vo forme súborov „cookie“. Tento zoznam sa používa na to, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na lokality, ktoré ste už navštívili. K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, v rámci ktorých môžete spolupracovať na dokumentoch a schôdzach.

Pri prístupe na lokalitu SharePoint pomocou webového prehľadávača alebo ľubovoľného programu balíka Office uloží lokalita do vášho počítača súbor cookies, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na tejto lokalite. Tieto súbory cookies tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office nato, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na už navštívené lokality.

K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Zoznam môžete vymazať tak, že pomocou webového prehľadávača vymažete uložené súbory cookies.

Keď vytvárate novú webovú lokalitu alebo zoznam na lokalite Windows SharePoint Services, alebo keď pridávate alebo pozývate používateľov na existujúcu webovú lokalitu alebo zoznam, lokalita uloží pre každého používateľa vrátane vás nasledovné údaje:

 • Celé meno

 • E-mailová adresa

 • Prihlasovacie meno používateľa (prihlásenie do systému Microsoft Windows NT, napríklad DOMÉNA\meno_používateľa)

Ku každému prvku, ktorý na lokalitu pridáte alebo upravíte vy alebo iní používatelia lokality, sa pridá identifikácia používateľa. Podobne ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint, aj v tomto prípade by mali mať k daným informáciám prístup iba správcovia a členovia lokality.

Všetky prvky na lokalite SharePoint obsahujú dve polia: Vytvoril a Upravil. Do poľa Vytvoril sa zadá meno používateľa osoby, ktorá pôvodne vytvorila prvok a dátum vytvorenia. Do poľa Upravil sa zadá meno používateľa osoby, ktorá naposledy zmenila publikáciu programu Office Publisher 2007 a dátum poslednej úpravy.

Správcovia serverov, kde hosťujú lokality SharePoint, majú prístup k niektorým údajom na týchto lokalitách. Údaje sa používajú na analýzu používania lokality a na zvýšenie časovej dostupnosti lokality. Údaje sú dostupné iba správcom servera a neposkytujú sa spoločnosti Microsoft okrem prípadu, keď je hostiteľom lokality SharePoint spoločnosť Microsoft. K zaznamenávaným údajom patria mená, e-mailové adresy a povolenia jednotlivých používateľov, ktorí majú prístup na lokalitu.

Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Auditovanie

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkcie kontroly, ktoré umožňujú správcom neustále vykonávať spoľahlivú kontrolu toho, ako používatelia pracujú s dôležitým obsahom.

Keď správcovia služby Windows SharePoint Services zapnú funkciu kontroly, server automaticky zaznamená v databáze obsahu lokality SharePoint určité akcie vykonané používateľom. Tieto akcie obsahujú zobrazenie, úpravu, vrátenie alebo vzatie dokumentov. Pri každej zaznamenanej akcii server zaznamená identifikačné informácie o súbore, akcii, identifikácii používateľa lokality SharePoint a adrese IP. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje ako súčasť tejto transakcie.

Táto funkcia je na základe predvoleného nastavenia vypnutá a je k dispozícii iba správcom lokalít SharePoint, na ktorých je uložený obsah.

Odosielanie okamžitých správ a upozornení

Program Office Publisher 2007 vám poskytuje možnosť odosielať okamžité správy priamo z programu a prijímať upozornenia, keď sú používatelia dostupní online alebo keď sa vyskytnú zmeny v zdieľaných dokumentoch alebo pracovných priestoroch.

Program Office Publisher 2007 používa klienta pre výmenu okamžitých správ spoločnosti Microsoft, ktorý vám umožní zobrazenie dostupnosti ďalších používateľov v režime online a odosielanie správ týmto používateľom. Program Office Publisher 2007 obsahuje webový ovládací prvok, ktorý umožňuje zobraziť na webovej stránke stav dostupnosti pre zasielanie okamžitých správ. Účelom tejto funkcie je umožniť vám používať webové stránky na priamu spoluprácu s ostatnými pri práci s rovnakými publikáciami alebo v rovnakých pracovných priestoroch.

Skripty webových stránok vytvorené s ohľadom na tento webový ovládací prvok môžu prenášať údaje o prítomnosti z programu pre okamžitú výmenu správ na webový server hosťujúci skript. Na základe predvoleného nastavenia sú tieto funkcie zapnuté len pre intranetové lokality, dôveryhodné lokality a lokality v lokálnom počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services a stránky programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 používajú tento ovládací prvok. Ani jeden z týchto typov stránok neprenáša údaje o prítomnosti späť na webový server.

Keď navštívite lokalitu služby Microsoft Windows SharePoint Services alebo lokalitu servera Office SharePoint Server a vytvoríte upozornenie, program Office Publisher 2007 pridá súbory „cookie“ do vášho počítača s nasledovnými údajmi:

 • Názov lokality

 • Adresa URL lokality

 • Či je zdrojom upozornenia lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalita SharePoint Server

 • Adresa URL použitá lokalitou na realizáciu služby upozornení

Údaje v tomto súbore cookie umožňujú správne odoslanie upozornení. Spoločnosť Microsoft nepristupuje k tomuto súboru cookie, ak súbor cookie nebol pôvodne odoslaný zo servera spoločnosti Microsoft – v takom prípade súbor cookie používa výlučne lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalitu SharePoint Server.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×