Dialógové okno Kontingenčná tabuľka – možnosti

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou dialógového okna Kontingenčná tabuľka – možnosti môžete riadiť rôzne nastavenia zostavy kontingenčnej tabuľky.

Názov    Zobrazuje názov kontingenčnej tabuľky. Ak chcete zmeniť názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

Rozloženie a formát

Časť Rozloženie

Zlúčiť a vycentrovať bunky s menovkami    Toto políčko začiarknite, ak chcete zlúčiť bunky položiek vonkajších riadkov a stĺpcov, aby ste mohli vycentrovať položky vodorovne a zvislo. Ak chcete, aby sa položky v poliach vonkajších riadkov a stĺpcov na vrchnej časti skupiny položiek zarovnali vľavo, zrušte začiarknutie tohto políčka.

V kompaktnom formulári označiť menovky riadka zarážkou     Ak chcete odsadiť riadky v oblasti menoviek riadkov pri kompaktnom formáte kontingenčnej tabuľky, zadajte požadovanú úroveň odsadenia z intervalu od 0 do 127.

Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy     Ak chcete, aby sa pri pridávaní polí do filtra zostavy najprv v oblasti filtra zobrazovali polia odvrchu nadol a až potom sa začal ďalší stĺpec, vyberte možnosť Nadol, potom priečne. Ak chcete, aby sa pri pridávaní polí do filtra zostavy najprv v oblasti filtra zobrazovali polia zľava doprava a až potom sa začal ďalší riadok, vyberte možnosť Priečne, potom nadol.

Počet polí filtra zostavy na stĺpec     Zadajte alebo vyberte počet polí, ktoré sa majú zobraziť, kým sa nezačne ďalší stĺpec alebo riadok, v závislosti od nastavenia možnosti Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy.

Sekcia Formát

Pri chybných hodnotách zobraziť     Začiarknite toto políčko a do poľa zadajte text, ako napríklad „Neplatné“, ktorý chcete zobraziť v bunke namiesto chybového hlásenia. Ak chcete, aby sa zobrazovalo chybové hlásenie, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pri prázdnych bunkách zobraziť     Začiarknite toto políčko a do poľa zadajte text, ako napríklad „Prázdne“, ktorý chcete zobraziť v prázdnej bunke.

Prispôsobiť šírky stĺpcov pri aktualizácii     Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby sa stĺpce kontingenčnej tabuľky pri aktualizácii automaticky prispôsobili najširšiemu textu alebo číslu. Ak chcete zachovať aktuálnu šírku stĺpcov kontingenčnej tabuľky, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Zachovať formátovanie buniek pri aktualizácii    Toto políčko začiarknite, ak chcete zachovať rozloženie a formátovanie zostavy kontingenčnej tabuľky a chcete, aby sa toto rozloženie a formátovanie použilo pri každej operácii s kontingenčnou tabuľkou. Ak nechcete uložiť rozloženie a formátovanie kontingenčnej tabuľky a chcete, aby sa pri každej operácii s kontingenčnou tabuľkou obnovilo predvolené rozloženie a formátovanie, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Súčty a filtre

Sekcia Celkové súčty

Zobraziť celkové súčty za riadky    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť stĺpec Celkové súčty vedľa posledného stĺpca.

Zobraziť celkové súčty za stĺpce    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť riadok Celkové súčty na spodnej strane zostavy kontingenčnej tabuľky.

Sekcia Filtre

Medzisúčet filtrovaných položiek strany    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zahrnúť alebo vylúčiť medzisúčty filtrovaných položiek zostavy.

Poznámka: Zdroj údajov OLAP musí podporovať syntax výrazu podvýberu v jazyku MDX.

Označiť súčty znakmi *    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť znak hviezdičky vedľa súčtov. Znak hviezdičky indikuje, že viditeľné hodnoty, ktoré sú zobrazené a zahrnuté programom Excel do výpočtu súčtov, nie sú jediné hodnoty použité pri výpočte.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak zdroj údajov OLAP nepodporuje syntax výrazu podvýberu v jazyku MDX.

Povoliť viacero filtrov poľa    Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby program Microsoft Office Excel zahrnul do výpočtu medzisúčtov a celkových súčtov všetky hodnoty, vrátane hodnôt skrytých filtrovaním. Ak chcete, aby program Excel zahrnul do výpočtu medzisúčtov a celkových súčtov iba zobrazené položky, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné len pre iné zdroje údajov než OLAP.

Sekcia Zoradenie

Pri zoraďovaní použiť vlastné zoznamy    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať používanie vlastných zoznamov pri zoraďovaní zoznamov v programe Excel. Zrušenie začiarknutia tohto políčka môže zvýšiť výkon programu pri zoraďovaní veľkého množstva údajov.

Zobrazenie

Sekcia Zobrazenie

Zobraziť tlačidlá rozbalenia a zbalenia    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť tlačidlá plus alebo mínus, ktoré sa používajú na rozbalenie alebo zbalenie menoviek riadkov alebo stĺpcov. Ak chcete skryť tlačidlá plus alebo mínus používané na rozbalenie alebo zbalenie menoviek riadkov alebo stĺpcov, zrušte začiarknutie tohto políčka. Tlačidlá plus alebo mínus budete pravdepodobne chcieť skryť pri tlačení zostavy kontingenčnej tabuľky alebo pri jej zobrazení len na čítanie.

Zobraziť kontextové názvy tlačidla    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť názvy tlačidiel zobrazujúce informácie o riadku, stĺpci alebo hodnote pre pole alebo údaj. Ak nechcete zobrazovať informácie o riadku, stĺpci alebo hodnote pre pole alebo údaj, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť vlastnosti v názvoch tlačidla    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto tlačidla zobrazíte alebo skryjete názvy tlačidiel zobrazujúce informácie o vlastnostiach položky.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné len pre zdroje údajov OLAP.

Zobraziť titulky poľa a rozbalenia filtra    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť titulky kontingenčnej tabuľky, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti zostavy kontingenčnej tabuľky, a rozbaľovacie šípky filtra v menovkách stĺpcov a riadkov.

Klasické rozloženie kontingenčnej tabuľky    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať presúvanie polí dovnútra a mimo zostavy kontingenčnej tabuľky.

Poznámka: Táto možnosť neumožňuje kompatibilitu s predchádzajúcimi verziami programu zostavy kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s rozličnými formátmi kontingenčných tabuliek v programe Office Excel.

Zobraziť položky bez údajov v riadkoch    Začiarknite alebo zrušte na zobrazenie alebo skrytie riadka položky, ktoré majú žiadne hodnoty.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné iba pre zdroj údajov OLAP.

Zobraziť položky bez údajov v stĺpcoch    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť alebo skryť položky stĺpcov bez údajov.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné iba pre zdroj údajov OLAP.

Zobraziť menovky položiek, ak v oblasti hodnôt nie sú žiadne polia    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť menovky položiek, ak v oblasti hodnôt nie sú žiadne polia.

Poznámka: Toto políčko sa použije len na zostavy kontingenčných tabuliek, ktoré boli vytvorené v starších verziách ako je program Office Excel 2007.

Zobraziť vypočítané členy zo servera OLAP     Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť vypočítané členy v dimenzii. Toto políčko neovplyvní vypočítané miery.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné len pre zdroje údajov OLAP.

Sekcia Zoznam polí

Nasledujúce dve možnosti sa navzájom vylučujú.

Zoradiť od A po Z    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa polia v zozname polí kontingenčnej tabuľky zoraďovali vzostupne podľa abecedného poradia.

Poznámka: Toto nastavenie nie je dostupné pre zdroje údajov OLAP.

Zoradiť v poradí podľa zdroja údajov    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa polia v zozname polí kontingenčnej tabuľky zoraďovali v poradí, ktoré je určené externým zdrojom údajov.

Poznámka: Toto nastavenie nie je dostupné pre zdroje údajov OLAP.

Tlač

Vytlačiť tlačidlá rozbalenia a zbalenia, ak sa zobrazujú v kontingenčnej tabuľke    Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka môžete zobraziť alebo skryť tlačidlá rozbalenia a zbalenia pri tlači zostavy kontingenčnej tabuľky. Toto políčko nie je dostupné, ak je zrušené začiarknutie políčka Zobraziť tlačidlá rozbalenia a zbalenia na karte Zobraziť v tomto dialógovom okne.

Opakovať menovky riadka na každej vytlačenej strane    Použitím tohto políčka môžete zapnúť opakovanie aktuálnych menoviek položiek z oblasti menoviek riadkov na každej strane vytlačenej zostavy kontingenčnej tabuľky.

Nastavenie tlače názvov    Začiarknite alebo zrušte povoliť alebo zakázať opakovanie riadka a stĺpca pole hlavičky a položky menovky stĺpcov na každej tlačenej strany v zostave kontingenčnej tabuľky.

Poznámka: Ak chcete naozaj vytlačiť menovky, musíte stále zadajte hodnoty do do hore opakovať riadky alebo stĺpce vľavo opakovať políčok v časti Tlačiť názvy na karte hárka dialógového okna Nastavenie strany. (Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Tlačiť názvy.

Údajov

Sekcia Údaje kontingenčnej tabuľky

Uložiť zdrojové údaje so súborom    Začiarknutím tohto políčka môžete vybrať, či chcete v zošite uložiť údaje z externého zdroja údajov.

Poznámka: Toto nastavenie nie je dostupné pre zdroje údajov OLAP.

Povoliť zobrazenie podrobností    Použitím tohto políčka môžete povoliť prechod na podrobné údaje v zdroji údajov a zobrazenie týchto údajov v novom pracovnom hárku.

Poznámka: Toto nastavenie nie je dostupné pre zdroje údajov OLAP.

Obnovovať údaje pri otváraní súboru    Pomocou tohto políčka môžete vybrať obnovovanie údajov pri otváraní zošita programu Excel, ktorý obsahuje zostavu kontingenčnej tabuľky.

Poznámka: Toto nastavenie nie je dostupné pre zdroje údajov OLAP.

Sekcia Zachovať položky odstránené zo zdroja údajov

Počet zachovaných položiek v jednom poli    Ak chcete určiť počet položiek pre každé pole, ktoré sa majú dočasne uložiť do vyrovnávacej pamäte so zošitom, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Automaticky     Predvolený počet jedinečných položiek pre každé pole.

  • Žiadne    Žiadne jedinečných položiek pre každé pole.

  • Maximum     Maximálny počet jedinečných položiek pre každé pole. Môžete vybrať až 1 048 576 položiek.

Poznámka: Toto nastavenie nie je dostupné pre zdroje údajov OLAP.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×