Dátový model analýzy používania služby Microsoft 365

Údaje pre tabuľky analýzy používania služby Microsoft 365

Analýza používania služby Microsoft 365 sa pripája k rozhraniu API, ktoré vystavuje viacrozmerný dátový model. Rozhrania API sú vo verzii ukážky a prístup k nim získate na stránke https://reports.office.com/pbi/v1.0/<idnájomníka> (nahraďte reťazec <idnájomníka> identifikátorom GUID nájomníka).

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v téme Práca so zostavami používania služieb Office 365 v programe Microsoft Graph.

Toto rozhranie API poskytuje informácie o mesačnom trende používania rôznych služieb Office 365. Informácie o presných údajoch vrátených rozhraním API nájdete v tabuľke v nasledujúcej časti.

Tabuľky údajov vrátené rozhraním API na vytváranie zostáv služieb Office 365

Názov tabuľky

Informácie v tabuľke

Rozsah dátumov

Používanie produktov nájomníka

Obsahuje mesačné súčty používateľov s povolením, aktívnych používateľov, medzimesačne zachovaných používateľov, používateľov po prvýkrát a kumulatívnych aktívnych používateľov.

Obsahuje mesačné agregované údaje za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Aktivita v produktoch nájomníka

Obsahuje mesačné súčty počtov aktivít a aktívnych používateľov pre jednotlivé aktivity v rámci produktov.

Informácie o aktivitách v rámci produktu vrátených v tejto tabuľke údajov nájdete v definícii aktívneho používateľa.

Obsahuje mesačné agregované údaje za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Licencie na Office nájomníka

Obsahuje údaje o počte predplatných na Microsoft Office priradených používateľom

Obsahuje údaje o stave ku koncu mesiaca za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Používanie poštových schránok nájomníka

Obsahuje údaje o poštových schránkach používateľov z hľadiska celkového počtu poštových schránok a použitia ukladacieho priestoru.

Obsahuje údaje o stave ku koncu mesiaca za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Používanie klientov nájomníka

Obsahuje údaje o počte používateľov aktívne používajúcich konkrétneho klienta alebo zariadenia na pripojenie k službám Exchange Online, Skype for Business a Yammer.

Obsahuje mesačné agregované údaje za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Používanie SharePointu Online nájomníka

Obsahuje údaje o lokalitách SharePointu vrátane tímových lokalít a lokalít skupiny, ktoré zahŕňajú napríklad celkový počet lokalít, počet dokumentov na lokalite, počet súborov podľa typu aktivity a použitý ukladací priestor.

Obsahuje údaje o stave ku koncu mesiaca za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Používanie OneDrivu for Business nájomníka

Obsahuje údaje o kontách OneDrive, ktoré zahŕňajú napríklad počet kont, počet dokumentov v kontách OneDrive, použitý ukladací priestor a počet súborov podľa typu aktivity.

Obsahuje údaje o stave ku koncu mesiaca za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Používanie skupín v Office 365 nájomníka

Obsahuje údaje o používaní skupín v Office 365 vrátane poštovej schránky, SharePointu a Yammera.

Obsahuje údaje o stave ku koncu mesiaca za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Aktivácia balíka Office nájomníka

Obsahuje údaje o počte aktivácií predplatného na Office, počte aktivácií podľa zariadenia (Android, iOS, Mac a PC), počte aktivácií podľa plánu služieb, ako je napríklad Office Proplus, Visio, Project.

Obsahuje údaje o stave ku koncu mesiaca za priebežné 12-mesačné obdobie vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Stav používateľov

Obsahuje metaúdaje o používateľoch, ktoré zahŕňajú napríklad zobrazované meno používateľa, priradené produkty, miesto, oddelenie, pozíciu a spoločnosť. Tieto údaje sa týkajú používateľov, ktorým boli priradené licencie počas posledného ukončeného mesiaca. Každého používateľa označuje jedinečná identifikácia používateľa.

Tieto údaje sa týkajú používateľov, ktorým bola priradená licencia počas posledného ukončeného mesiaca.

Aktivita používateľov

Obsahuje informácie na úrovni jednotlivých používateľov o aktivite vykonanej používateľmi s licenciou.

Informácie o aktivitách v rámci produktu vrátených v tejto tabuľke údajov nájdete v definícii aktívneho používateľa.

Tieto údaje sa týkajú používateľov, ktorí vykonali aktivitu v ľubovoľnej zo služieb počas posledného ukončeného mesiaca.

Rozbalením nasledujúcich častí zobrazíte podrobné informácie o jednotlivých tabuľkách údajov.

Táto tabuľka poskytuje podrobnosti na úrovni jednotlivých používateľov o všetkých používateľoch, ktorým bola priradená licencia počas posledného ukončeného mesiaca. Tabuľka načítava údaje zo služby Azure Active Directory.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

UserId (IdPoužívateľa)

Jedinečná identifikácia používateľa, ktorá označuje používateľa a umožňuje spojenie s inými tabuľkami údajov v rámci množiny údajov.

Timeframe (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca, ktorého sa týkajú údaje v tejto tabuľke.

UPN (HlavnéMenoPoužívateľa)

Hlavné meno používateľa, ktoré jednoznačne identifikuje používateľa a umožňuje spojenie s inými externými zdrojmi údajov.

DisplayName (ZobrazovanéMeno)

Zobrazované meno používateľa.

IDType (TypID)

Typ identifikácie je nastavený na hodnotu 1, ak ide o používateľa Yammera, ktorý sa pripája pomocou svojho ID v Yammeri, alebo na hodnotu 0, ak sa daný používateľ pripája do Yammera pomocou svojho ID služieb Office 365.

Hodnota 1 označuje, že daný používateľ sa pripája do Yammera pomocou svojho ID v Yammeri a nie svojho ID služieb Office 365

HasLicenseEXO (MáLicenciuEXO)

Nastavené na hodnotu true, ak má používateľ priradenú licenciu a povolenie používať Exchange.

HasLicenseODB (MáLicenciuODB)

Nastavené na hodnotu true, ak má používateľ priradenú licenciu a povolenie používať OneDrive for Business.

HasLicenseSPO (MáLicenciuSPO)

Nastavené na hodnotu true, ak má používateľ priradenú licenciu a povolenie používať SharePoint Online.

HasLicenseYAM (MáLicenciuYAM)

Nastavené na hodnotu true, ak má používateľ priradenú licenciu a povolenie používať Yammer.

HasLicenseSFB (MáLicenciuSFB)

Nastavené na hodnotu true, ak má používateľ priradenú licenciu a povolenie používať Skype For Business.

HasLicenseTeams (MáLicenciuTeams)

Nastavené na hodnotu true, ak má používateľ priradenú licenciu a povolenie používať Microsoft Teams.

Company (Spoločnosť)

Údaje o spoločnosti uvedené v službe Azure Active Directory pre tohto používateľa.

Department (Oddelenie)

Údaje o oddelení uvedené v službe Azure Active Directory pre tohto používateľa.

LocationCity (MiestoMesto)

Údaje o meste uvedené v službe Azure Active Directory pre tohto používateľa.

LocationCountry (MiestoKrajina)

Údaje o krajine uvedené v službe Azure Active Directory pre tohto používateľa.

LocationState (MiestoŠtát)

Údaje o štáte uvedené v službe Azure Active Directory pre tohto používateľa.

LocationOffice (MiestoKancelária)

Pracovisko používateľa.

Title (Pozícia)

Údaje o pozícii uvedené v službe Azure Active Directory pre tohto používateľa.

Deleted (Odstránený)

Má hodnotu true, ak bol používateľ v priebehu posledného ukončeného mesiaca odstránený zo služieb Office 365.

DeletedDate (DátumOdstránenia)

Dátum odstránenia používateľa zo služieb Office 365.

YAM_State (YAM_Stav)

Stavy používateľa v systéme Yammer. Možné stavy: aktívny, odstránený alebo pozastavený.

YAM_ActivationDate (YAM_DátumAktivácie)

Dátum, kedy sa stav používateľa v Yammeri nastavil na aktívny.

YAM_DeletionDate (YAM_DátumOdstránenia)

Dátum, kedy sa stav používateľa v Yammeri nastavil na odstránený.

YAM_SuspensionDate (YAM_DátumPozastavenia)

Dátum, kedy sa stav používateľa v Yammeri nastavil na pozastavený.

Táto tabuľka obsahuje údaje o všetkých používateľoch, ktorí vykonali nejakú aktivitu v ľubovoľnej zo služieb v predchádzajúcom mesiaci.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

UserID (IdPoužívateľa)

Jedinečná identifikácia používateľa, ktorá označuje používateľa a umožňuje spojenie s inými tabuľkami údajov v rámci množiny údajov.

IDType (TypID)

Typ identifikácie je nastavený na hodnotu 1, ak ide o používateľa Yammera, ktorý sa pripája pomocou svojho ID v Yammeri, alebo na hodnotu 0, ak sa daný používateľ pripája do Yammera pomocou svojho ID služieb Office 365.

Hodnota 1 označuje, že daný používateľ sa pripája do Yammera pomocou svojho ID v Yammeri a nie svojho ID služieb Office 365

Timeframe (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca, ktorého sa týkajú údaje v tejto tabuľke.

EXO_EmailSent (EXO_OdoslanýE-mail)

Počet odoslaných e-mailov.

EXO_EmailReceived (EXO_PrijatýE-mail)

Počet prijatých e-mailov.

EXO_EmailRead (EXO_PrečítanýE-mail)

Počet prečítaní e-mailu, ktoré vykonal používateľ. Môže ísť o viacnásobné čítanie už prečítaného e-mailu alebo predtým prijatého e-mailu.

EXO_AppointmentCreated (EXO_VytvorenáPlánovanáČinnosť)

Počet vytvorených plánovaných činností.

EXO_MeetingAccepted (EXO_PrijatáSchôdza)

Počet prijatých schôdzí.

EXO_MeetingCancelled (EXO_ZrušenáSchôdza)

Počet zrušených schôdzí.

EXO_MeetingDeclined (EXO_Odmietnutáchôdza)

Počet odmietnutých schôdzí.

EXO_MeetingSent (EXO_OdoslanáSchôdza)

Počet odoslaných schôdzí.

ODB_FileViewedModified (ODB_ZobrazenýUpravenýSúbor)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval v ľubovoľnom konte OneDrive for Business (napríklad vytvorené, aktualizované, odstránené, zobrazené alebo stiahnuté súbory).

ODB_FileSynched (ODB_SynchronizovanýSúbor)

Počet súborov, ktoré tento používateľ synchronizoval v ľubovoľnom konte OneDrive for Business.

ODB_FileSharedInternally (ODB_InterneZdieľanýSúbor)

Počet súborov, ktoré tento používateľ interne zdieľal z ľubovoľného konta OneDrive for Business.

ODB_FileSharedExternally (ODB_ExterneZdieľanýSúbor)

Počet súborov, ktoré tento používateľ externe zdieľal z ľubovoľného konta OneDrive for Business.

ODB_AccessByOwner (ODB_PrístupVlastníka)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené v jeho vlastnom konte OneDrive for Business.

ODB_AccessOthers (ODB_PrístupIných)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené v konte OneDrive for Business iného používateľa.

SPO_GroupFileViewedModified (SPO_ZobrazenýUpravenýSúborSkupiny)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval na ľubovoľnej lokalite skupiny.

SPO_GroupFileSynched (SPO_SynchronizovanýSúborSkupiny)

Počet súborov, ktoré tento používateľ synchronizoval na ľubovoľnej lokalite skupiny.

SPO_GroupFileSharedInternally (SPO_InterneZdieľanýSúborSkupiny)

Počet súborov, ktoré tento používateľ interne zdieľal z ľubovoľnej lokality skupiny.

SPO_GroupFileSharedExternally (SPO_ExterneZdieľanýSúborSkupiny)

Počet súborov, ktoré tento používateľ externe zdieľal z ľubovoľnej lokality skupiny.

SPO_GroupAccessByOwner (SPO_SkupinaPrístupVlastníka)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené na lokalite skupiny vlastnenej týmto používateľom.

SPO_GroupAccessByOthers (SPO_SkupinaPrístupIných)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené na lokalite skupiny vlastnenej iným používateľom.

SPO_OtherFileViewedModified (SPO_ZobrazenýUpravenýInýSúbor)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval na ľubovoľnej inej lokalite.

SPO_OtherFileSynched (SPO_SynchronizovanýInýSúbor)

Počet súborov, ktoré tento používateľ synchronizoval z ľubovoľnej inej lokality.

SPO_OtherFileSharedInternally (SPO_InterneZdieľanýInýSúbor)

Počet súborov, ktoré tento používateľ interne zdieľal z ľubovoľnej inej lokality.

SPO_OtherFileSharedExternally (SPO_ExterneZdieľanýInýSúbor)

Počet súborov, ktoré tento používateľ externe zdieľal z ľubovoľnej inej lokality.

SPO_OtherAccessedByOwner (SPO_InéPrístupVlastníka)

Počet lokalít, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené na inej lokalite vlastnenej týmto používateľom.

SPO_OtherAccessedByOwner (SPO_InéPrístupIných)

Počet lokalít, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené na inej lokalite vlastnenej iným používateľom.

SPO_TeamFileViewedModified (SPO_ZobrazenýUpravenýSúborTímu)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval na ľubovoľnej tímovej lokalite.

SPO_TeamFileSynched (SPO_SynchronizovanýSúborTímu)

Počet súborov, ktoré tento používateľ synchronizoval z ľubovoľnej tímovej lokality.

SPO_TeamFileSharedInternally (SPO_InterneZdieľanýSúborTímu)

Počet súborov, ktoré tento používateľ interne zdieľal z ľubovoľnej tímovej lokality.

SPO_TeamFileSharedExternally (SPO_ExterneZdieľanýSúborTímu)

Počet súborov, ktoré tento používateľ externe zdieľal z ľubovoľnej tímovej lokality.

SPO_TeamAccessByOwner (SPO_TímPrístupVlastníka)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené na tímovej lokalite vlastnenej týmto používateľom.

SPO_TeamAccessByOthers (SPO_TímPrístupIných)

Počet súborov, s ktorými tento používateľ pracoval a ktoré sú umiestnené na tímovej lokalite vlastnenej iným používateľom.

Teams_ChatMessages (Teams_ChatovéSprávy)

Počet odoslaných chatových správ.

Teams_ChannelMessage (Teams_SprávaKanála)

Počet správ zverejnených v kanáloch.

Teams_CallParticipate (Teams_ÚčasťNaHovore)

Počet hovorov, na ktorých sa tento používateľ zúčastnil.

Teams_MeetingParticipate (Teams_ÚčasťNaSchôdzi)

Počet schôdzí, ku ktorým sa tento používateľ pripojil.

Teams_HasOtherAction (Teams_MáInúAkciu)

Hodnota typu Boolean, ak používateľ vykonal iné akcie v službe Microsoft Teams.

YAM_MessagePost (YAM_ZverejnenieSprávy)

Počet správ v Yammeri, ktoré zverejnil tento používateľ.

YAM_MessageLiked (YAM_OznačenieSprávyPáčiSaMiTo)

Počet správ v Yammeri, ktoré tento používateľ označil, že sa mu páčia.

YAM_MessageRead (YAM_PrečítanáSpráva)

Počet správ v Yammeri, ktoré si tento používateľ prečítal.

SFB_P2PSummary (SFB_SúhrnP2P)

Počet relácií peer-to-peer, na ktorých sa zúčastnil tento používateľ.

SFB_ConfOrgSummary (SFB_SúhrnOrganizovanýchKonferencií)

Počet relácií konferencií, ktoré organizoval tento používateľ.

SFB_ConfPartSummary (SFB_SúhrnÚčastíNaKonferenciách)

Počet relácií konferencií, na ktorých sa zúčastnil tento používateľ.

Táto tabuľka poskytuje medzimesačné údaje o prijatí z hľadiska používateľov s povolením, aktívnych, vracajúcich sa používateľov a používateľov po prvýkrát podľa jednotlivých produktov v rámci služieb Office 365. Hodnota Office 365 predstavuje aktívne používanie v niektorom z produktov.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

Product (Produkt)

Názov produktov, ktorých sa týkajú súhrny informácií o používaní. Hodnota Office 365 v stĺpci produktu predstavuje aktivitu v ľubovoľných produktoch.

Timeframe (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca. Stĺpec bude obsahovať jeden riadok na každý produkt na každý mesiac za posledných 12 mesiacov vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

EnabledUsers (PoužívateliaSpovolením)

Počet používateľov s povolením používať produkt v rozmedzí hodnoty časového rámca. Započíta sa aj používateľ, ktorý mal povolenie na časť mesiaca.

ActiveUsers (AktívniPoužívatelia)

Počet používateľov, ktorí vykonali úmyselnú aktivitu v produkte v rozmedzí hodnoty časového rámca.

Používateľ sa počíta v konkrétnom mesiaci ako aktívny v rámci produktu, ak vykonal niektorú z kľúčových aktivít v produkte. Kľúčové aktivity sú uvedené v tabuľke Aktivita v produktoch nájomníka.

CumulativeActiveUsers (KumulatívniAktívniPoužívatelia)

Počet používateľov, ktorí majú povolenie používať produkt a použili produkt v priebehu mesiaca časového rámca aspoň raz od začatia zhromažďovania údajov v novom systéme používania.

MoMReturningUsers (PoužívateliaVracajúciSaPoMesiaci)

Počet používateľov, ktorí sú aktívni v mesiaci časového rámca a zároveň boli aktívni v predchádzajúcom mesiaci.

FirstTimeUsers (PoužívateliaPoPrvýkrát)

Počet používateľov, ktorí sa prvýkrát stali aktívnymi v časovom rámci od začatia zhromažďovania údajov v novom systéme používania.

Používateľ sa počíta v konkrétnom mesiaci ako používateľ po prvýkrát, ak zistíme jeho aktivitu po prvýkrát od začatia zhromažďovania údajov v tomto novom systéme vytvárania zostáv. Po započítaní ako používateľ po prvýkrát sa daný používateľ už nikdy znova nezapočíta ako používateľ po prvýkrát, a to ani v prípade veľkého časového odstupu medzi jeho aktivitami.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Táto tabuľka poskytuje mesačné súčty počtov aktivít a aktívnych používateľov pre jednotlivé aktivity v rámci produktov.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

Timeframe (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca. Stĺpec bude obsahovať jeden riadok na každý produkt na každý mesiac za posledných 12 mesiacov vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

Product (Produkt)

Názov produktu v rámci služieb Office 365, pre ktorý sú k dispozícii údaje o používaní.

Activity (Aktivita)

Názov aktivity v produkte, ktorá sa používa na ukázanie aktívneho používania produktu.

ActivityCount (PočetAktivít)

Celkový počet spočítaných akcií v rámci jednotlivých aktivít vykonaných v produkte všetkými aktívnymi používateľmi.

Poznámka: Pri aktivitách v SharePointe Online a vo OneDrive for Business táto hodnota predstavuje počet odlišných dokumentov, s ktorými používatelia pracovali.

ActiveUserCount (PočetAktívnychPoužívateľov)

Počet používateľov, ktorí vykonali aktivitu v produkte.

TotalDurationInMinute (CelkovéTrvanieVminútach)

Trvanie v minútach zahŕňajúce všetkých používateľov, ktorí použili zvukovú reláciu alebo videoreláciu v príslušnej aktivite v Skypu for Business.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Táto tabuľka obsahuje súhrnné údaje o všetkých používateľoch Exchangeu Online s licenciou, ktorí majú poštové schránky používateľov. Zahŕňa údaje o stave ku koncu mesiaca o všetkých poštových schránkach používateľov. Údaje v tejto tabuľke nie sú súčtovými údajmi z viacerých mesiacov. Údaje posledného mesiaca v tejto tabuľke predstavujú najaktuálnejší stav.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

TotalMailboxes (CelkovýPočetPoštovýchSchránok)

Počet poštových schránok používateľov pre predplatné na Office 365.

IssueWarningQuota (KvótaNaVydanieUpozornenia)

Celková kvóta na vydanie upozornenia v rámci všetkých poštových schránok používateľov.

ProhibitSendQuota (KvótaNaZákazOdosielania)

Celková kvóta na zákaz odosielania v rámci všetkých poštových schránok používateľov.

ProhibitSendReceiveQuota (KvótaNaZákazOdosielaniaAprijímania)

Celková kvóta na zákaz odosielania a prijímania v rámci všetkých poštových schránok používateľov.

TotalItemBytes (CelkováVeľkosťPoložiekVbajtoch)

Veľkosť použitého ukladacieho priestoru v rámci všetkých poštových schránok používateľov v bajtoch.

MailboxesNoWarning (PoštovéSchránkyBezUpozornenia)

Počet poštových schránok používateľov, ktoré boli pod limitom upozornenia na ukladací priestor.

MailboxesIssueWarning (PoštovéSchránkySvydanýmUpozornením)

Počet poštových schránok používateľov, pre ktoré bolo vydané upozornenie na kvótu ukladacieho priestoru.

MailboxesExceedSendQuota (PoštovéSchránkyPrekračujúceKvótuOdosielania)

Počet poštových schránok používateľov, ktoré prekročili kvótu odosielania.

MailboxesExceedSendReceiveQuota (PoštovéSchránkyPrekračujúceKvótuOdosielaniaAprijímania)

Počet poštových schránok používateľov, ktoré prekročili kvótu odosielania a prijímania.

DeletedMailboxes (OdstránenéPoštovéSchránky)

Počet poštových schránok používateľov, ktoré sa odstránili v časovom rámci.

Timeframe (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Táto tabuľka poskytuje medzimesačné súhrnné údaje o klientoch, ktoré používatelia používajú na pripojenie k službám Exchange Online, Skype for Business a Yammer. Tabuľka zatiaľ neobsahuje údaje o používaní klientov pre SharePoint Online a OneDrive for Business.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

Product (Produkt)

Názov produktu v rámci služieb Office 365, pre ktorý sú k dispozícii údaje o používaní klientov.

ClientId (IdKlienta)

Názvy jednotlivých zariadení použitých na pripojenie k produktu.

UserCount (PočetPoužívateľov)

Počet používateľov, ktorí použili jednotlivých klientov pre jednotlivé produkty.

Timeframe (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Táto tabuľka obsahuje medzimesačné súhrnné údaje o používaní alebo aktivite lokalít SharePointu Online. Týka sa len tímových lokalít a lokalít skupiny. V tomto stĺpci je uvedený stav lokalít SharePointu Online ku koncu mesiaca. Ak napríklad používateľ vytvoril 5 dokumentov, s ktorými využil celkovo 10 MB ukladacieho priestoru, potom odstránil niektoré súbory a pridal ďalšie súbory, pričom stav ku koncu mesiaca sú súbory v celkovom počte 7, ktoré využívajú 5 MB ukladacieho priestoru, hodnota uvedená v tejto tabuľke je stav ku koncu mesiaca. Táto tabuľka je skrytá, aby sa predišlo duplicitnému počítaniu agregácií, a používa sa ako zdroj na vytvorenie dvoch referenčných tabuliek.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

SiteType (TypLokality)

Hodnota typu lokality (ľubovoľná/tím/skupina) (typ ľubovoľná predstavuje ktorýkoľvek z týchto 2 typov lokalít).

TotalSites (CelkovýPočetLokalít)

Počet existujúcich lokalít na konci časového rámca.

DocumentCount (PočetDokumentov)

Celkový počet existujúcich dokumentov na lokalite na konci časového rámca.

DiskQuota (KvótaPriestoruNaDisku)

Celkový súčet kvóty vyhradeného ukladacieho priestoru všetkých lokalít na konci časového rámca.

DiskUsed (PoužitýPriestorNaDisku)

Celkový súčet ukladacieho priestoru všetkých lokalít na konci časového rámca.

ActivityType (TypAktivity)

Počet lokalít, ktoré zaznamenali rôzne typy aktivity súboru (ľubovoľná/aktívne súbory/súbory zdieľané EXT/INT/synchronizované súbory).

Typ ľubovoľná predstavuje vykonanie ľubovoľnej aktivity súboru.

SitesWithOwnerActivities (LokalitySaktivitamiVlastníka)

Počet aktívnych lokalít, na ktorých vlastník lokality vykonal konkrétnu aktivitu súboru na vlastných lokalitách.

SitesWithOwnerActivities (LokalitySaktivitamiInýchPoužívateľovAkoVlastník)

Súhrnný počet aktívnych lokalít za mesiac, na ktorých iní používatelia ako vlastník lokality vykonali na lokalitách konkrétnu aktivitu súboru.

ActivityTotalSites (CelkovýPočetLokalítSaktivitou)

Počet lokalít, ktoré počas časového rámca zaznamenali ľubovoľnú aktivitu. Ak niektorá lokalita zaznamenala počas časového rámca aktivitu a ku koncu časového rámca sa odstránila, táto lokalita sa stále započítava do celkového počtu aktívnych lokalít pre daný časový rámec.

Timeframe (ČasovýRámec)

Tento stĺpec obsahuje hodnotu dátumu. Používa sa ako vzťah Many to one pre tabuľku kalendára.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Táto tabuľka poskytuje údaje o kontách OneDrive, ktoré zahŕňajú napríklad počet kont, počet dokumentov v kontách OneDrive, použitý ukladací priestor a počet súborov podľa typu aktivity. Je v nej uvedený stav kont OneDrive for Business ku koncu mesiaca. Ak napríklad používateľ vytvoril 5 dokumentov, ktoré využili 10 MB ukladacieho priestoru, potom niektoré odstránil a pridal ďalšie súbory, pričom na konci mesiaca má 7 súborov, ktoré využívajú 5 MB ukladacieho priestoru, údaj v tejto tabuľke predstavuje hodnotu ku koncu mesiaca.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

SiteType (TypLokality)

Hodnota je „OneDrive“.

TotalSites (CelkovýPočetLokalít)

Počet existujúcich kont OneDrive for Business na konci časového rámca.

DocumentCount (PočetDokumentov)

Počet existujúcich dokumentov vo všetkých kontách OneDrive for Business na konci časového rámca.

DiskQuota (KvótaPriestoruNaDisku)

Celkový súčet kvóty vyhradeného ukladacieho priestoru všetkých kont OneDrive for Business na konci časového rámca.

DiskUsed (PoužitýPriestorNaDisku)

Celkový súčet ukladacieho priestoru všetkých kont OneDrive na konci časového rámca.

ActivityType (TypAktivity)

Počet kont, ktoré zaznamenali rôzne typy aktivity súboru (ľubovoľná/aktívne súbory/súbory zdieľané EXT/INT/synchronizované súbory).

Typ ľubovoľná predstavuje vykonanie ľubovoľnej aktivity súboru.

SitesWithOwnerActivities (LokalitySaktivitamiVlastníka)

Počet aktívnych kont OneDrive for Business, v ktorých vlastník konta vykonal konkrétnu aktivitu súboru vo vlastnom konte.

SitesWithOwnerActivities (LokalitySaktivitamiInýchPoužívateľovAkoVlastník)

Počet aktívnych kont OneDrive for Business, v ktorých vykonali aktivitu súboru iní používatelia ako vlastník konta.

ActivityTotalSites (CelkovýPočetLokalítSaktivitou)

Počet kont OneDrive for Business, ktoré počas časového rámca zaznamenali ľubovoľnú aktivitu. Ak niektoré konto OneDrive for Business zaznamenalo počas časového rámca aktivitu a ku koncu časového rámca sa odstránilo, toto konto sa stále započítava do celkového počtu aktívnych kont OneDrive for Business pre daný časový rámec.

Timeframe (ČasovýRámec)

Tento stĺpec obsahuje hodnotu dátumu. Používa sa ako vzťah Many to one pre tabuľku kalendára.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Táto tabuľka poskytuje údaje o spôsobe používania skupín v Office 365 v rámci organizácie.

Názov stĺpca

Popis stĺpca

TimeFrame (ČasovýRámec)

Hodnota mesiaca. Stĺpec bude obsahovať jeden riadok na každý produkt na každý mesiac za posledných 12 mesiacov vrátane aktuálneho neukončeného mesiaca.

GroupType (TypSkupiny)

Typ skupiny (súkromná, verejná alebo ľubovoľná).

TotalGroups (CelkovýPočetSkupín)

Počet skupín podľa jednotlivých typov skupín.

ActiveGroups (AktívneSkupiny)

Počet aktívnych skupín.

MBX_TotalGroups (MBX_CelkovýPočetSkupín)

Počet skupín poštových schránok.

MBX_ActiveGroups (MBX_AktívneSkupiny)

Počet aktívnych skupín poštových schránok.

MBX_TotalActivities (MBX_CelkovýPočetAktivít)

Počet aktivít týkajúcich sa poštovej schránky.

MBX_TotalItems (MBX_CelkovýPočetPoložiek)

Počet položiek poštových schránok.

MBX_StorageUsed (MBX_PoužitýUkladacíPriestor)

Množstvo použitého ukladacieho priestoru poštových schránok.

SPO_TotalGroups (SPO_CelkovýPočetSkupín)

Počet skupín SharePointu.

SPO_ActiveGroups (SPO_AktívneSkupiny)

Počet aktívnych skupín SharePointu.

SPO_FileAccessedActiveGroups (SPO_AktívneSkupinyPrístupKsúboru)

Počet skupín SharePointu, ktoré pristupovali k súboru.

SPO_FileSyncedActiveGroups (SPO_AktívneSkupinySynchronizovanýSúbor)

Počet skupín SharePointu, ktoré synchronizovali súbor.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups (SPO_AktívneSkupinyInterneZdieľanýSúbor)

Počet skupín SharePointu, ktoré interne zdieľali súbor.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups (SPO_AktívneSkupinyExterneZdieľanýSúbor)

Počet skupín SharePointu, ktoré externe zdieľali súbor.

SPO_TotalActivities (SPO_CelkovýPočetAktivít)

Počet aktivít v SharePointe.

SPO_FileAccessedActivities (SPO_AktivityPrístupuKsúboru)

Počet aktivít prístupu k súboru v SharePointe.

SPO_FileSyncedActivities (SPO_AktivitySynchronizácieSúboru)

Počet aktivít synchronizácie súboru v SharePointe.

SPO_FileSharedInternallyActivities (SPO_AktivityInternéhoZdieľaniaSúboru)

Počet aktivít interného zdieľania súboru v SharePointe.

SPO_FileSharedExternallyActivities (SPO_AktivityExternéhoZdieľaniaSúboru)

Počet aktivít externého zdieľania súboru v SharePointe.

SPO_TotalFiles (SPO_CelkovýPočetSúborov)

Počet súborov v SharePointe.

SPO_ActiveFiles (SPO_AktívneSúbory)

Počet aktívnych súborov v SharePointe.

SPO_StorageUsed (SPO_PoužitýUkladacíPriestor)

Množstvo použitého ukladacieho priestoru SharePointu.

YAM_TotalGroups (YAM_CelkovýPočetSkupín)

Počet skupín v Yammeri.

YAM_ActiveGroups (YAM_AktívneSkupiny)

Počet aktívnych skupín v Yammeri.

YAM_LikeActiveGroups (YAM_AktívneSkupinyPáčiSaMiTo)

Počet skupín v Yammeri, ktoré použili označenie Páči sa mi to.

YAM_PostedActiveGroups (YAM_AktívneSkupinyZverejneniePríspevku)

Počet skupín v Yammeri, ktoré zverejnili príspevok.

YAM_ReadActiveGroups (YAM_AktívneSkupinyPrečítanýPríspevok)

Počet skupín v Yammeri, ktoré si prečítali príspevok.

YAM_TotalActivities (YAM_CelkovýPočetAktivít)

Počet aktivít týkajúcich sa Yammera.

YAM_LikedActivities (YAM_AktivityPáčiSaMiTo)

Počet označení Páči sa mi to v Yammeri.

YAM_PostedActivties (YAM_AktivityZverejeniaPríspevku)

Počet zverejnení príspevku v Yammeri.

YAM_ReadActivites (YAM_AktivityPrečítaniaPríspevku)

Počet prečítaní príspevku v Yammeri.

Tabuľka poskytuje údaje o počte aktivácií predplatného na Office v rámci plánov služieb, ako sú napríklad plány Office Proplus, Visio, Project. Poskytuje tiež údaje o počte aktivácií podľa zariadenia (Android, iOS, Mac a PC).

Názov stĺpca

Popis stĺpca

ServicePlanName (NázovPlánuSlužieb)

Zoznam hodnôt názvov plánov služieb a počtov aktivácií podľa zariadení, s použitím nižšie uvedených stĺpcov.

TotalEnabled (CelkovýPočetPoužívateľovSpovolením)

Počet používateľov s povolením podľa názvu plánu služieb ku koncu časového rámca.

TotalActivatedUsers (CelkovýPočetAktivovanýchPoužívateľov)

Počet používateľov, ktorí aktivovali jednotlivé plány služieb ku koncu časového rámca.

AndroidCount (PočetAndroid)

Počet aktivácií na plán služieb pre zariadenie s Androidom ku koncu časového rámca.

iOSCount (PočetiOS)

Počet aktivácií na plán služieb pre zariadenie so systémom iOS ku koncu časového rámca.

MacCount (PočetMac)

Počet aktivácií na plán služieb pre Mac ku koncu časového rámca.

PcCount (PočetPc)

Počet aktivácií na plán služieb pre PC ku koncu časového rámca.

WinRtCount (PočetWinRt)

Počet aktivácií na plán služieb pre zariadenie Windows Mobile ku koncu časového rámca.

Timeframe (ČasovýRámec)

Tento stĺpec obsahuje hodnotu dátumu. Používa sa ako vzťah Many to one pre tabuľku kalendára.

Content Date (Dátum obsahu)

Ak časový rámec zobrazuje aktuálny mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum aktuálneho mesiaca, za ktorý sú k dispozícii údaje.

Ak časový rámec zobrazuje predchádzajúci mesiac, táto hodnota bude predstavovať posledný dátum mesiaca časového rámca.

Súvisiace témy

Analýza používania služby Microsoft 365

Povolenie analýzy používania služby Microsoft 365

Navigácia v zostavách v analýze používania služby Microsoft 365 a ich použitie

Prispôsobenie zostáv v analýze používania služby Microsoft 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×