Cieľ: Identifikácia rizík a naplánovanie potrebných opatrení

Riziko je možnosť, že nastane určitá udalosť alebo stav, ktorý by v prípade výskytu mal negatívny vplyv na projekt. Po začatí projektu môžu ťažko predvídateľné udalosti vyvolať nové riziká. Neobvykle daždivé počasie môže napríklad ohroziť dátum ukončenia stavebného projektu.

Plánovanie, identifikácia a znižovanie rizika v rôznych časoch v priebehu projektu vám pomôže dodržať projektový plán a rozpočet.

Tip: Tento článok je súčasťou série článkov v rámci mapy projektu, ktorá popisuje širokú škálu činností riadenia projektov. Tieto aktivity nazývame ciele, pretože sú úzko prepojené so životným cyklom riadenia projektu. Vypracujte plán, sledujte a spravujte projekt a potom ho uzavrite.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

clock with broken faceplate

číslo 1  Vypracovanie kontingenčného plánu     Súčasťou dobrého plánu riadenia rizík je určenie opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade výskytu rizikovej udalosti, aby ste na tieto udalosti mohli reagovať rýchlo a účinne.

 Viac...

Úplný a podrobný projektový plán vás môže previesť cez očakávané udalosti projektu. Čo vás však prevedie cez neočakávané udalosti, najmä tie, ktoré predstavujú riziko pre váš projekt?

Plán riadenia rizík vám umožní rýchlo a efektívne si poradiť s väčšinou rizík, ktoré môžu nastať. Mal by obsahovať:

 • zoznam možných rizík,

 • spúšťače alebo náznaky, že sa riziková udalosť vyskytla alebo sa v najbližšom čase vyskytne,

 • vyhlásenie o tom, ako plánujete znížiť riziko,

 • informácie, na ktoré riziká budete reagovať a ktoré budete ignorovať,

 • opatrenia, ktoré prijmete na zníženie rizík.

Okrem toho by váš plán riadenia rizík mal obsahovať informácie o tom, kto je zodpovedný za riadenie jednotlivých druhov rizík, ako budete prideľovať náklady a plánovať rezervy a podmienky vykonávania alternatívnych stratégií.

Svoj plán riadenia rizík môžete napísať v akomkoľvek textovom editore, ako je napríklad Microsoft Office Word 2007. Potom môžete v programe Microsoft Office Project 2007 prepojiť svoj plán s projektovým súborom.

Ak používate Microsoft Office Project Web Access, môžete vytvárať a zobrazovať riziká a zdieľať ich s inými používateľmi.

Číslo 2  Identifikácia úloh s vysokým rizikom     Nevyhnutnou súčasťou riadenia rizík je identifikácia tých úloh, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že budú trvať dlhšie, ako sa očakáva, skončia až po uplynutí ich koncového dátumu, spôsobia oneskorenie začatia alebo skončenia iných úloh alebo zapríčinia, že sa oneskorí dokončenie celého projektu.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Použitie filtra na zobrazenia, pomocou čoho si môžete zobraziť úlohy s určitými kritériami, ako je napríklad odhadované trvanie alebo dlhé trvanie.

 • Zobrazenie informácií o plánovaní úloh, vďaka čomu môžete zistiť, ako je projekt naplánovaný. Uvidíte, aké faktory ovplyvňujú dátumy vo vašom projekte, čím zistíte, prečo môžu byť niektoré úlohy vystavené vyššiemu riziku ako iné.

 • Riadenie dátumu dokončenia projektu na zistenie, aká je jeho kritická cesta.

 • Použitie analýzy PERT na odhad trvania úloh na základe váženého priemeru optimistického, pesimistického a očakávaného trvania úloh.

Číslo 3  Identifikácia rizík rozpočtu     Ak chcete zobraziť úlohy, ktoré prekračujú rozpočet, pravdepodobne prekročia rozpočet alebo môžu spôsobiť prekročenie rozpočtu celého projektu, musíte určiť riziká projektového rozpočtu.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

 • Zobrazenie nákladov projektu, aby ste mohli zobraziť náklady každej úlohy alebo každého zdroja. Môžete identifikovať úlohy alebo zdroje s rozpočtovým rizikom a upraviť náklady úloh alebo zdrojov tak, aby náklady celého projektu zostali v medziach rozpočtu.

 • Analýza výkonu projektu pomocou analýzy získanej hodnoty s cieľom určiť, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť v súvislosti s objemom doteraz vykonanej práce a nákladmi podľa pôvodného plánu na úlohu, priradenie alebo zdroje.

Číslo 4  Identifikácia rizík zdrojov     Riziká zdrojov zahŕňajú tie zdroje, ktoré pracujú blízko hranice, na hranici alebo za hranicou ich maximálnej dostupnosti, koho neprítomnosť môže spôsobiť oneskorenie projektu alebo kto má také špecializované zručnosti, že od neho závisí celý projekt.

Kliknite na všetky vyhovujúce možnosti:

Číslo 5  Konzultácia s inými zdrojmi s cieľom identifikovať riziká     Ak chcete vedieť, ktoré kľúčové osoby a iné zdroje vám môžu pomôcť identifikovať riziká a ako s nimi konzultovať, potrebujete efektívne spôsoby komunikácie.

 Viac...

Zdrojmi, ktoré vám najlepšie pomôžu identifikovať riziká, sú zoznam úloh, plán a kľúčoví ľudia, ktorí sa zúčastňujú na plánovaní a realizácii projektu. V pláne projektu sa pozrite najprv na kritickú cestu úlohy a potom na úlohy, ktoré nie sú kritické. Hľadajte:

 • Úlohy, v ktorých váš tím má nízku alebo žiadnu odbornosť. Odhady pre trvanie a náklady týchto úloh môžu byť nepresné.

 • Veľmi optimistické odhady trvania a nákladov. Spýtajte sa tých, ktorí odhady vypracovali, či sú si istí svojimi odhadmi, najmä v prípade kritických úloh.

 • Úlohy, pre ktoré je dostupných málo zdrojov alebo ktoré môžu vykonať len zdroje so špeciálnymi zručnosťami. Pozrite sa najmä na tie časti plánu, v ktorých sú zdroje priradené v plnej kapacite, nad mieru svojej kapacity alebo môžu byť nedostupné (napríklad z dôvodu odchodu z projektu pre povýšenie alebo prácu na inom projekte).

 • Úlohy, ktoré majú niekoľko predchodcov. Čím viac je predchodcov, od ktorých úloha závisí, tým väčšia je možnosť, že niektorý z týchto predchodcov sa oneskorí a tým spôsobí oneskorenie úlohy.

Ak budete analyzovať iba plán projektu, nemusíte identifikovať všetky riziká projektu. Mali by ste sa tiež stretnúť s kľúčovými zdrojmi projektu a požiadať ich, aby identifikovali riziká. Požiadajte skúsených projektových manažérov, aby skontrolovali váš plán, a porozprávajte sa s odborníkmi v špecifických oblastiach projektu. Ak napríklad spolupracujete s dodávateľom, porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí s ním už pracovali.

Číslo 6  Určenie pravdepodobnosti rizika     Ak používate Microsoft Office Project Server, môžete určiť, aká je pravdepodobnosť, že úloha spôsobí riziko, ktorého následkom bude strata peňazí alebo oneskorenie projektu.

Predchádzajúci cieľ  |  Nasledujúci cieľ

Zobraziť všetky ciele na mape projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×