Office
Prihlásenie

Ceny akcií a geografické údaje

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V Exceli možno získať burzové a geografické údaje. Je to také jednoduché ako zadávanie textu priamo do bunky a jeho konvertovanie na typ údajov Akcie alebo Geografia. Tieto dva typy údajov sú nové a považujú sa za prepojené typy údajov, pretože majú prepojenie na online zdroj údajov. Toto pripojenie umožňuje zobraziť bohaté a zaujímavé informácie, ktoré môžete používať a obnoviť.

Poznámka: 12 júna 2018: Táto funkcia je k dispozícii pre zákazníkov na postupne priebehu niekoľkých dní alebo týždňov. Najprv bude k dispozícii účastníkom Ochrana balíka Office a novšie verzie pre predplatiteľov služieb Office 365 . Ak ste odberateľov služieb Office 365, Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu balíka Office.

Akcie

Stĺpec A obsahuje názvy a ikony krajín, stĺpec B obsahuje cenové hodnoty a stĺpec C obsahuje hodnoty zmien.

Na obrázku vyššie možno vidieť názvy spoločností v stĺpci A, ktoré majú typ údajov Akcie. Viete to podľa toho, že majú túto ikonu: Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Akcie . Typ údajov Akcie je prepojený na online zdroj obsahujúci ďalšie informácie. Stĺpce B a C tieto informácie extrahujú. Konkrétne sa z typu údajov Akcie v stĺpci A extrahujú hodnoty ceny a zmeny ceny.

Geografia

Stĺpec A obsahuje ikony a názvy krajín, stĺpec B obsahuje hodnoty o populácii a stĺpec C obsahuje ceny benzínu.

V tomto príklade stĺpec A obsahuje bunky s typom údajov Geografia. Indikuje to ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Geografia . Tento typ údajov je pripojený k online zdroju, ktorý obsahuje viac informácií. Stĺpce B a C tieto informácie extrahujú. Ide konkrétne o hodnoty týkajúce sa populácie a cien benzínu, ktoré sa extrahujú z typu údajov Geografia v stĺpci A.

1. Zadajte ľubovoľný text

Bunka A1 obsahuje údaj Krajina a bunky A2 až A4 obsahujú názvy krajín: Francúzsko, Španielsko, Švédsko.

Zadajte do buniek text. V tomto príklade sme chceli použiť geografické údaje, takže sme zadali názvy krajín. Môžete však zadať aj názvy správnych oblastí, regiónov, štátov, miest atď. Ak chcete použiť burzové informácie, zadajte názvy spoločností, názvy fondov, symboly informácií o akciách atď.

2. Vytvorte tabuľku

Karta Vložiť, tlačidlo Tabuľka

Hoci to nie je nevyhnutné, odporúčame vytvoriť excelovú tabuľku. Vyberte ľubovoľné bunky vašich údajov a prejdite na položky Vložiť > Tabuľka. Neskôr vám to zjednoduší extrahovanie online informácií.

3. Vyberte niektoré bunky

Vybraté štyri bunky, každá obsahuje názov krajiny

Vyberte bunky, ktoré chcete konvertovať na typ údajov.

4. Vyberte typ údajov

Karta Údaje, tlačidlá Akcie a Geografia

Na karte Údaje kliknite buď na položku Akcie, alebo na položku Geografia.

5. Zobrazia sa ikony

Štyri bunky, každá obsahuje ikonu mapy a názov krajiny

Ak Excel zistí zhodu medzi textom v bunkách a online zdrojmi, text sa skonvertuje na typ údajov Akcie alebo typ údajov Geografia. Informáciu o konvertovaní, v prípade akcií označuje ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Akcie a v prípade geografie ikona Ikona prepojeného záznamu pre tlačidlo Geografia .

6. Pridajte stĺpec

Pole Populácia vybraté v ponuke

Kliknite na tlačidlo Pridať stĺpec Tlačidlo Pridať stĺpec a potom kliknutím na názov poľa extrahujte ďalšie informácie, napríklad Populácia.

Poznámka: Ak sa namiesto ikony zobrazí Ikona otáznika , Excel nevie nájsť zhodu medzi textom a údajmi v našich online zdrojoch. Opravte pravopisné chyby a po stlačení klávesu Enter sa Excel pokúsi nájsť zodpovedajúce informácie. Alebo môžete kliknúť na položku Ikona otáznika a zobrazí sa tabla selektora. Vyhľadajte údaje podľa kľúčového slova alebo slov, vyberte požadované údaje a potom kliknite na položku Vybrať.

Čo možno ešte urobiť

Bunka s prepojeným záznamom pre Francúzsko, kurzor klikajúci na ikonu, otvorená karta

Po skonvertovaní textu na typ údajov Akcie alebo typ údajov Geografia sa v bunke zobrazí ikona. Kliknutím na ikonu zobrazíte kartu. Na nej sa zobrazí zoznam polí a príslušných hodnôt. V závislosti od údajov môžu existovať viaceré páry polí alebo hodnôt, ktoré môžete zobraziť a s ktorými možno pracovať.

Na tomto obrázku je napríklad zobrazená karta pre Francúzsko. Hlavné mesto je jedno z polí, ktoré máte k dispozícii. Paríž je hodnota tohto poľa. Vedúci je ďalšie pole a jeho hodnotami sú mená vedúcich.

Ak chcete zobraziť ďalšie páry polí a hodnôt, posuňte sa nadol v rámci karty. Ak chcete zistiť, odkiaľ polia a hodnoty pochádzajú, prejdite do dolnej časti karty a kliknite na prepojenia zdroja.

Ak sa vaše údaje nachádzajú v excelovej tabuľke, môžete ďalšie informácie získať pridaním stĺpcov, ktoré extrahujú informácie z typov údajov Akcie alebo Geografia.

1. Vyberte bunku v tabuľke

Vybratá bunka prepojených záznamov v tabuľke

Skontrolujte, či údaje sú v excelovej tabuľke. Potom vyberte niektorú bunku v tabuľke.

2. Pridajte stĺpec

Kurzor klikajúci na tlačidlo Pridať stĺpec

Kliknite na tlačidlo Pridať stĺpec, ktoré sa zobrazí v pravom hornom rohu tabuľky.

3. Vyberte pole

Pole Populácia vybraté v ponuke

Zobrazí sa ponuka so zoznamom dostupných polí. Vyberte to, ktoré vás zaujíma.

4. Vytvorí sa nový stĺpec

Pridaný nový stĺpec s hodnotami z prepojeného záznamu

Vytvorí sa nový stĺpec tabuľky, ktorý zobrazuje hodnoty tohto poľa.

5. Zopakujte postup

Pridaný druhý stĺpec údajov

Zopakujte tento postup a získajte ďalšie údaje.

6. Ďalší nový stĺpec

Ďalší nový stĺpec pridaný do tabuľky

Pridá sa ďalší nový stĺpec, ktorý zobrazuje hodnoty poľa, ktoré ste vybrali.

Tip: Ak sú údaje v excelovej tabuľke, nie je potrebné použiť tlačidlo Pridať stĺpec. Namiesto toho jednoducho začnite písať názov hlavičky nového stĺpca. Ak ste ako hlavičku stĺpca zadali napríklad názov Populácia, Excel automaticky načíta pole Populácia pre najbližšie typy údajov vľavo. To isté funguje v riadkoch: Zadajte nový riadok a ak existuje zodpovedajúca informácie online, Excel sa k nej pripojí a vráti dostupné polia.

Bunka A2 obsahuje položku Francúzsko; Bunka B2 obsahuje položku = A2. a zobrazí sa ponuka funkcie automatického dokončovania vzorca s poľami z prepojeného záznamu

Takisto je možné vytvoriť vzorce, ktoré používajú hodnoty z typov údajov Akcie alebo Geografia. Môže vám to pomôcť, ak údaje nemáte v tabuľke.

Môžete jednoducho použiť operátor bodky (.), ktorý Excelu prikáže použiť pole typu záznamu ako parameter. V tomto príklade sme zadali = A2. a potom sa zobrazila excelová ponuka funkcie automatického dokončovania so zobrazenými dostupnými poliami pre Francúzsko. Ďalšie informácie nájdete v téme Písanie vzorcov odkazujúcich na typy údajov.

Tipy a triky

Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + F2.

Stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10, otvorte ponuku pridať stĺpec. Potom použite klávesy so šípkami na presun do poľa a stlačte kláves Enter a vyberte pole.

Typy údajov Akcie a Geografia sa považujú za prepojené typy údajov. Je to preto, že odkazujú na online zdroje údajov. Po konvertovaní textu na prepojený typ údajov sa v zošite vytvorí externé údajové prepojenie. Ak sa údaje zmenia online, týmto spôsobom ho môžete aktualizovať obnovením v Exceli. Ak chcete údaje obnoviť, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku obsahujúcu prepojený typ údajov a potom kliknite na položky Typ údajov > Obnoviť. Týmto obnovíte vybranú bunku a akékoľvek susediace bunky obsahujúce prepojený typ údajov.

Ak chcete obnoviť všetky prepojené typy údajov a údajové pripojenia, ktoré môžu byť v zošite (vrátane dotazov, iných pripojení údajov a kontingenčných tabuliek), kliknite na položky Údaje > Obnoviť všetko alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + F5.

Pre typy údajov Akcie a Geografia možno meniť informácie. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a kliknúť na položky Typ údajov > Zmeniť.... Na pravej strane sa zobrazí tabla. Vyhľadajte požadované údaje a potom kliknutím na položku Vybrať umiestnite informácie na miesto pôvodného záznamu.

Ak už typ údajov Akcie alebo Geografia nechcete, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a kliknúť na položky Typ údajov > Konvertovať na text. Typ údajov sa potom odstráni, online pripojenie sa ukončí a hodnota v bunke sa skonvertuje na text. Nezabúdajte, že keď typ údajov konvertujete na text, všetky stĺpce alebo vzorce s extrahovanými hodnotami z tohto typu údajov zobrazia chybu #FIELD!.

Ponuka Filtrovať, ponuka Zobraziť hodnotu, polia z prepojeného typu údajov

V Exceli môžete kedykoľvek zoradiť a filtrovať údaje pomocou tlačidiel filtra na hlavičkách stĺpcov. (Tlačidlá filtrov zapnete kliknutím na položky Údaje > Filtrovať.)

Tu je však tip pre bunky s typmi údajov: Kliknite na tlačidlo filtra nad bunkami s ikonami. Potom sa rozhodnite, ako chcete zoraďovať a filtrovať. Ak to chcete urobiť pomocou zobrazeného názvu, ponechajte vybratú možnosť Zobrazovaná hodnota v časti Vyberte pole. Ak chcete zoradiť alebo filtrovať podľa iného poľa z prepojeného typu údajov, v časti Vyberte pole vyberte toto pole.

V tomto príklade sme vybrali pole Oblasť Excel ho následne použil ako základ pre filtrovacie začiarkavacie políčka nižšie a zobrazil populácie krajín v tabuľke. Užitočné je vedieť aj nasledovné: Excel zmení ponuky filtrov čísel v závislosti od poľa vybratého v časti výberu poľa.

Najčastejšie otázky

Excel mal vždy typy údajov. No išlo o tradičné typy, akými sú text, číslo atď. Typy údajov Akcie a Geografia sú jedinečné, pretože sa považujú za prepojené typy údajov. Prepojené typy údajov obsahujú prepojenie na online zdroj údajov. Momentálne sú Akcie a Geografia jedinými prepojenými typmi údajov. Na základe spätnej väzby zákazníkov ich v budúcnosti plánujeme podporovať viac.

Áno, musia však používať Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365.

Poznámka: Táto funkcia sa v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov bude postupne sprístupňovať zákazníkom. Najskôr bude k dispozícii účastníkom programu Office Insider a neskôr predplatiteľom služieb Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

V súčasnosti typy údajov Akcie a Geografia podporuje iba Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365. Keďže Excel neustále vylepšujeme, postupne môžu tieto typy údajov začať podporovať aj iné verzie Excelu. Ak tieto nové typy údajov otvoríte vo verzii Excelu, ktorá ich nepodporuje, pre tieto bunky sa zobrazí chyba #HODNOTA!. Namiesto vzorcov odkazujúcich na tieto typy údajov sa zobrazí text #NÁZOV?.

Ak v tabuľke používate typy údajov Akcie a Geografia, môžete text zadávať pod posledný riadok tabuľky. Keď stlačíte kláves Enter, Excel sa pokúsi automaticky priradiť váš text k online údajom a konvertovať ho na typ údajov. Nesmiete však vybrať bunku s typom údajov. Presuňte rukoväť výplne nadol, aby ste prepojili text, ktorý ešte nie je typom údajov. To isté platí aj pre funkciu Kopírovať formát.

Typy údajov Akcie a Geografia sú úplne nové, preto s nimi niektoré tradičné funkcie Excelu nemusia fungovať bezchybne. Ak sa napríklad pokúsite vytvoriť kontingenčnú tabuľku na základe informácií z týchto typov údajov, zobrazí sa chyba #HODNOTA!. Použitie týchto typov údajov s doplnkami Power Pivot, Power Query alebo aj s niektorými grafmi nemusí fungovať podľa očakávaní. 

Momentálne sú tieto typy údajov k dispozícii len vtedy, keď máte ako jazyk úprav pridanú v jazykových predvoľbách balíka Office angličtinu. V budúcnosti by sme však radi podporovali viac jazykov.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×