Animácie, video a zvuk

Animácia textu alebo objektov

Animácia textu alebo objektov

V prezentácii programu PowerPoint môžete animovať text, obrázky, tvary, tabuľky, Grafické prvky SmartArt a iné objekty.

Pomocou efektov je možné objekty zobraziť, nechať zmiznúť alebo ich presunúť. Dá sa tiež zmeniť veľkosť a farba objektu.

PowerPoint 2013

1:54

K dispozícii je aj súvisiace video o animovaní textu.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Pridanie animácií do textu, obrázkov, tvarov a ďalších objektov v prezentácii

 1. Vyberte objekt alebo text, ktorý chcete animovať.

 2. Vyberte položku Animácie a vyberte animáciu.

 3. Vyberte položku Možnosti efektu a vyberte efekt.

Spravovanie animácií a efektov

Animácie v prezentácii sa môžu spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Po kliknutí: Animácia sa spustí po kliknutí na snímku.

 • S predchádzajúcou: Animácia sa prehrá v rovnakom čase ako predchádzajúca animácia v postupnosti.

 • Po predchádzajúcej: Animácia sa spustí okamžite po ukončení predchádzajúcej animácie.

 • Trvanie: Efekt môžete predĺžiť alebo skrátiť.

 • Oneskorenie: Môžete pridať čas pred spustením efektu.

Pridanie ďalších efektov do animácie

 1. Vyberte objekt alebo text s animáciou.

 2. Vyberte položku Pridať animáciu a vyberte animáciu.

Zmena poradia animácií

 1. Vyberte značku animácie.

 2. Vyberte požadovanú možnosť:

  • Posunúť dopredu: Animácia sa prehrá skôr v poradí.

  • Posunúť dozadu: Animácia sa prehrá neskôr v poradí.

Pridanie animácie do zoskupených objektov

Animáciu môžete pridať do zoskupených objektov, textu a ďalších objektov.

 1. Stlačte kláves Ctrl a vyberte požadované objekty.

 2. Výberom položiek Formát > Zoskupiť > Zoskupiť zoskupte objekty.

 3. Vyberte položku Animácie a vyberte animáciu.

Pridanie animácie do objektu

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi kliknite v skupine Animácia na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom vyberte požadovaný efekt animácie.

  Skupina Animácia na karte Animácie.

  Zobrazené sú najobľúbenejšie efekty. Ak máte záujem o ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalšie v dolnej časti galérie.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Rýchlosť efektu závisí od nastavenia Trvanie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie zadajte do poľa Trvanie počet sekúnd, koľko má daný efekt trvať.

  Možnosť Trvanie pre efekty animácie v PowerPointe

  (Maximálne 59 sekúnd. Minimálne 0,01 sekundy. Môžete zadať trvanie alebo pomocou šípok nahor alebo nadol vybrať štandardnú prírastkovú hodnotu.)

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie otvorte zoznam Spustenie a vyberte jednu z troch možností popísaných nižšie:

  Možnosti spustenia animácií v PowerPointe

  Vyberte

  Spustenie efektu animácie

  Po kliknutí

  Po kliknutí na snímku

  S predchádzajúcou

  V rovnakom čase ako predchádzajúci efekt animácie v zozname. (Jedným kliknutím sa spustia dva alebo viaceré efekty animácie v rovnakom čase).

  Po predchádzajúcej

  Okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu animácie v zozname. (Na spustenie tohto efektu animácie nie je potrebné žiadne ďalšie kliknutie.)

Možnosť Oneskorenie určuje, koľko času uplynie pred začatím konkrétneho efektu animácie buď po kliknutí, alebo po skončení predchádzajúceho efektu animácie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie zadajte čas v sekundách do poľa Oneskorenie.

Možnosť Oneskorenie pre efekty animácie v PowerPointe

Zmena poradia skupiny animácií na snímke:

 1. Otvorte tablu animácie: na karte Animácie v skupine Rozšírená animácia vyberte položku Tabla animácií.

 2. Na table animácie vyberte efekt animácie, ktorého poradie chcete zmeniť.

 3. Na karte Animácie na páse s nástrojmi v skupine Časovanie vyberte v časti Zmeniť poradie animácie niektorú z týchto možností:

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe
  • Výberom možnosti Posunúť dopredu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nahor.

  • Výberom možnosti Posunúť dozadu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nadol.

  Ak potrebujete posunúť efekt na príslušné miesto v poradí animácií, môžete vybrať niektorú z možností viackrát.

Pri animovaní objektu sa naľavo od daného objektu zobrazí malá číslica, ktorá označuje prítomnosť efektu animácie a príslušné miesto v poradí animácií na aktuálnej snímke.

 1. Vyberte číslicu animácie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Podrobnejšiu diskusiu nájdete v téme Zmena, odstránenie alebo vypnutie efektov animácie.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorému chcete pridať viacero animácií.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Pridať animáciu.

  Skupina Rozšírená animácia na karte Animácie.

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • Na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

  Skupina Ukážka na karte Animácie.

Vyhnite sa nutnosti manuálne animovať viaceré objekty rovnakou animáciou: Použitie funkciu Kopírovať animáciu na skopírovanie efektov animácie z jedného objektu do druhého. Úplné podrobnosti a stručnú videoukážku nájdete v téme Duplikovanie animácií pomocou funkcie Kopírovať animáciu.

Funkcia Kopírovať animáciu je k dispozícii na páse s nástrojmi Animácia, keď sa na snímke vyberie niečo animované.

Použitie efektu animácie

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

  Pojmom Objekt sa v tejto súvislosti myslí položka na snímke, ako napríklad obrázok, graf alebo textové pole. Po výbere objektu na snímke sa okolo neho zobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi v skupine Animácie vyberte zo zoznamu Animovať požadovaný efekt animácie.

  Vstavané animácie

  Ak je vybratým objektom textové pole, v zozname Animovať sa zobrazia pre každý typ animácie dve možnosti:

  • Celý naraz: Animácia sa zobrazí pre celý text v rovnakom čase.

  • Do 1. úrovne odsekov: Animácia sa zobrazí samostatne pre každý odsek textového poľa.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 • Vyberte text alebo objekt, z ktorého chcete odstrániť animáciu.

 • Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte položku Bez animácie zo zoznamu Animovať.

Podrobnejšiu diskusiu nájdete v téme Zmena, odstránenie alebo vypnutie efektov animácie.

Ak chcete získať väčšiu kontrolu nad tým, ako a kedy sa použijú efekty, môžete vytvoriť a použiť vlastné animácie. Môžete napríklad zväčšiť alebo zmenšiť text, prípadne ho otočiť alebo na ňom použiť efekt trblietania. Animácie tiež možno nastaviť tak, aby sa pri zobrazení obrázka prehral zvuk potlesku. Máte možnosť použiť viacero animácií, a vytvoriť tak líniu textu, ktorý sa zobrazí a zmizne so zvukom alebo bez zvuku, a potom môžete nechať text úplne zmiznúť. Ďalej môžete okrem preddefinovaných alebo vlastných dráh pohybu použiť aj možnosti efektov zvýraznenia, efektov na úvod alebo na záver.

Na vytváranie vlastných animácií sa používa pracovná tabla Vlastné animáciepracovná tabla, ktorá zobrazuje dôležité informácie o efekte animácie vrátane typu efektu, vzájomného poradia jednotlivých efektov a textovej časti efektu.

Pracovná tabla Vlastné animácie

1. Ikony označujú časovanie efektov animácie vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Možnosti sú nasledovné:

 • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): efekt animácie sa spustí po kliknutí na snímku.

 • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí súčasne s predchádzajúcim efektom v zozname (znamená to, že sa jedným kliknutím spustia dva efekty animácie alebo sa ich spustí viacero).

 • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí ihneď po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname (znamená to, že na spustenie ďalšieho efektu animácie nie je potrebné ďalšie kliknutie).

2. Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípka nadol), vyberte položku v zozname a potom kliknutím na ikonu zobrazte ponuku.

3. Čísla označujú poradie, v akom sa efekty animácie prehrajú. Čísla zodpovedajú označeniam priradeným k animovaným položkám pri normálnom zobrazení a pri zobrazení pracovnej tably Vlastné animácie.

4. Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto príklade je to efekt na zvýraznenie.

Animované položky sú na snímke označené netlačiteľnými číslovanými značkami. Táto značka zodpovedá efektom v zozname Vlastné animácie a zobrazí sa vedľa textu alebo objektu. Značka sa zobrazí len v normálnom zobrazení a pri otvorenej pracovnej table Vlastné animácie.

Ak chcete v programe Office PowerPoint 2007 použiť vlastné efekty animácie, postupujte takto:

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 3. Na pracovnej table Vlastné animácie kliknite na položku Pridať efekt a potom vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa text alebo objekt zobrazil pomocou efektu, ukážte na položku Na úvod a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete do textu alebo objektu, ktorý sa už na snímke nachádza, pridať efekt, ako je napríklad efekt otočenia, ukážte na položku Na zvýraznenie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, prostredníctvom ktorého daný text alebo objekt v určitom bode snímku opustí, ukážte na položku Na záver a potom kliknite na požadovaný efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, pomocou ktorého sa text alebo objekt bude pohybovať na základe zadaného vzoru, ukážte na položku Dráhy pohybu a potom kliknite na dráhu.

 4. Ak chcete určiť spôsob použitia efektu pre text alebo objekt, kliknite v zozname Vlastné animácie pravým tlačidlom myši na vlastný efekt animácie a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti efektu.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zadať nastavenie pre text, kliknite na kartách Efekt, Časovanie a Animácia textu na možnosti, ktoré chcete pri animovaní textu použiť.

  • Ak chcete zadať nastavenie pre objekt, kliknite na kartách Efekt a Časovanie na možnosti, ktoré chcete pri animovaní objektu použiť.

Efekty sa v zozname Vlastné animácie zobrazia v takom poradí, v akom ste ich pridali.

Pomocou nižšie uvedených krokov pridajte zvukové efekty k odrážkam textu, ku ktorým ste pridali efekty animácie. Na začiatku budú vaše snímky vyzerať približne takto.

Snímka obsahuje efekty animácie na úvod a na záver

Pracovná tabla Vlastná animácia vyzerá asi takto.

Tabla Vlastná animácia so zobrazenými efektmi animácie na úvod a na záver

Postupujte takto:

 1. Na pracovnej table Vlastná animácia v zozname Vlastná animácia kliknite na šípku napravo od efektu animácie, ktorý sa použije pri prvej odrážke textu, a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 2. Na karte Efekt v časti Vylepšenia v zozname Zvuk vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk zo súboru, vyberte položku Iný zvuk a potom vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete použiť.

 3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre jednotlivé odrážky textu, ku ktorým chcete pridať zvukový efekt.

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • V dolnej časti pracovnej tably Vlastné animácie kliknite na položku Prehrať.

Testovanie efektov animácií stlačením tlačidla Prehrať

Použitie animácie

 1. Vyberte na snímke objekt alebo text, ktorý chcete animovať.

  Pojmom Objekt sa v tejto súvislosti myslí položka na snímke, ako napríklad obrázok, graf alebo textové pole. Po výbere objektu na snímke sa okolo neho zobrazia rukoväte na zmenu veľkosti. (Na účely animácie sa za objekt považuje aj odsek v textovom poli. Po jeho vybratí sa však rukoväte na zmenu veľkosti nezobrazia okolo daného objektu, ale okolo celého textového poľa.)

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi otvorte galériu animácií a požadovanú animáciu.

  Galéria animácií s možnosťami v PowerPointe Online
 3. Na karte Animácie otvorte zoznam Možnosti efektu a vyberte si z dostupných možností. Možnosti efektu sú k dispozícii pre text alebo pri výbere smeru či intenzity animácie. (Nie všetky animácie ponúkajú možnosti efektu.)

 4. Ak chcete zobraziť ukážku animácie, na páse s nástrojmi na karte Prezentácia vyberte položku Prehrať od začiatku.

  Ak chcete spustiť prezentáciu, na páse s nástrojmi na karte Zobraziť vyberte položku Prehrať od začiatku.

  (Ak ste vypli zjednodušený pás s nástrojmi, nemáte kartu Prezentácia. Na spustenie prezentácie použite namiesto toho kartu Zobraziť.)

 5. Ak chcete prehrať efekt animácie, v zobrazení prezentácie kliknite na snímku.

Odstránenie efektu animácie

 1. Vyberte objekt s animáciou.

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi otvorte galériu animácií a vyberte položku Bez animácie.

Zmena poradia efektov animácie

Pri animovaní objektu sa naľavo od daného objektu zobrazí malá číslica, ktorá označuje prítomnosť efektu animácie a príslušné miesto v poradí animácií na snímke. Tieto značky sa zobrazia po výbere karty Animácia na páse s nástrojmi.

 1. Vyberte na snímke objekt s animáciou.

 2. Na karte Animácia na páse s nástrojmi v skupine Časovanie kliknite na položku Posunúť dozadu alebo Posunúť dopredu.

  Každé kliknutie prírastkovo zmení pozíciu objektu v poradí. Číslovanie v značkách animácie sa mení podľa poradia efektov.

Pozrite tiež

Zobrazovanie textu po jednotlivých riadkoch, slovách alebo písmenách

Pridanie animovaného obrázka vo formáte GIF na snímku

Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt

Pridanie efektu animácie dráha pohybu

3D efekty animácií v PowerPointe

Prechody medzi snímkami

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×