Aktualizácia údajov v databáze

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako aktualizovať existujúce údaje. Microsoft Office Access 2007 poskytuje niekoľko nástrojov na aktualizáciu existujúcich záznamov, vrátane údajové hárky, formuláre, dotazy a nájsť a nahradiť.

Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že aktualizácia údajov nie je rovnaký ako pri zadávaní nových údajov. Informácie o zadávaní nových údajov v databáze, nájdete v článku Pridanie jedného alebo viacerých záznamov do databázy.

Obsah tohto článku

Vplyv návrhu databázy na aktualizáciu

Vplyv typov údajov na aktualizáciu

Vplyv vlastností poľa tabuľky na aktualizáciu

Použitie formulára na aktualizáciu údajov

Použitie údajového hárka na aktualizáciu údajov

Použitie aktualizačného dotazu na zmenu existujúcich údajov

Použite pripájací dotaz na pridanie záznamov do tabuľky

Použitie kaskádových aktualizácií na zmenu hodnoty primárnych a cudzích kľúčov

Vplyv návrhu databázy na aktualizáciu

Ak ste novým používateľom programu Access alebo skúsenosti s koncepty relačné databázy, prečítajte túto časť. Rozsiahle aktualizácie oveľa jednoduchšie vykonať, keď ste pochopiť niektoré základné princípy návrhu databázy.

Databázy programu Access nie je súbor v rovnakom zmysel ako Microsoft Office Word 2007 dokumentu alebo Microsoft Office PowerPoint 2007 snímok. Namiesto toho typickej databázy programu Access je kolekcia tabuliek a množina objekty vytvorené okolo daných tabuliek, formulárov, zostáv, dotazov a podobne.

Okrem toho, tieto objekty musíte dodržiavať súbor návrh zásad alebo databázu buď pracovať nesprávne alebo úplne zlyhá. Princípy návrhu v poradí, vplyv na zadávanie údajov. Pri ďalšom postupe Pamätajte tieto skutočnosti o databázových objektov a návrh.

 • Niekoľko výnimiek (napríklad typ zoznamu nazvaného zoznam hodnôt), program Access ukladá všetky údaje v jednej alebo viacerých tabuliek. Počet tabuliek závisí od návrhu a zložitosti databázy. Hoci sa môže zobraziť a aktualizovať údaje vo formulári, zostave alebo vo výsledkoch dotazu, program Access ukladá údaje iba do tabuliek.

 • Každá tabuľka by mala ukladať údaje pre jeden problém, Kategória alebo účel. Napríklad tabuľku obchodné kontaktné informácie by mali obsahovať informácie o predaji. Ak áno, vyhľadávanie správnych informácií môže byť ťažké, ak nie je možné.

 • Všetky polia v tabuľke by mali prijímať iba jeden typ údajov. Napríklad ste nemali ukladať poznámky v poli nastavené na zadávanie čísel. Ak sa pokúsite zadať text v poli typu, program Access zobrazí chybové hlásenie.

 • S jedinou výnimkou polia v zázname mali prijímať len jednu hodnotu. Napríklad správne navrhnutá databáza zabráni prijímaniu nezadávali viac než jednu adresu do poľa adresy. Toto je na rozdiel od Microsoft Office Excel 2007, ktoré na základe predvoleného nastavenia umožňuje zadať ľubovoľný počet mená, adresy alebo obrázky v jednej bunke, ak nenastavíte bunky s cieľom prijať obmedzené typy údajov.

  Office Access 2007 však tiež poskytuje novú funkciu s názvom poľa s viacerými hodnotami. Môžete použiť polia s viacerými hodnotami, na priloženie viacerých údajov do jedného záznamu a na vytvorenie zoznamov, ktoré prijímajú viaceré hodnoty. Napríklad, môžete priložiť textový súbor, Office PowerPoint 2007 snímok a ľubovoľný počet obrázkov so záznamom v databáze. Môžete tiež vytvoriť zoznam s menami a vyberte ľubovoľný počet názvy podľa potreby. Používanie polí s viacerými hodnotami môže zdať break pravidlá návrhu databázy, pretože môžu obsahovať viac ako jeden údaj za pole v tabuľke, ale v skutočnosti nie, pretože program Access používa pravidlá "v zákulisí," pomocou uloženia údajov v tabuľkách špeciálne, skryté.

Nasledujúce prepojenia sa dostanete na články, ktoré poskytujú ďalšie informácie o objektoch a funkciách v tejto časti.

Na začiatok stránky

Vplyv typov údajov na aktualizáciu

Ak ste novým používateľom programu Access alebo skúsenosti s koncepty relačné databázy, prečítajte túto časť. Rozsiahle aktualizácie oveľa jednoduchšie vykonať, keď ste pochopiť niektoré základné princípy návrhu databázy.

Pri návrhu tabuľky databázy vyberiete typ údajov pre každé pole v tabuľke, proces, ktorý pomáha zabezpečiť presnejšie zadávanie údajov. Predpokladajme napríklad, že určíte typ údajov Number pre pole, pretože potrebujete vypočítať údaje o predaji. Ak niekto pokúsi do daného poľa zadajte text, program Access zobrazí chybové hlásenie a nebude nechať danému používateľovi uložiť zmenený záznam, krok, ktorý pomáha chrániť vaše údaje.

Zobrazenie postupu na zobrazenie typov údajov

Program Access teraz poskytuje dva spôsoby zobrazenia typy údajov pre pole v tabuľke. Môžete použiť príkazy na karte údajový hárok alebo môžete otvoriť tabuľku v návrhovom zobrazení. Nasledujúce skupiny krokov je vysvetlené použitie oboch spôsobov.

Zobrazenie typov údajov pomocou príkazov na karte Údajový hárok

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete preskúmať.

 3. Na karte údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov, kliknite na šípku nadol pre zoznam Typov údajov na zobrazenie nastaveného pre pole typu údajov.

Zobrazenie typov údajov v návrhovom zobrazení

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Program Access otvorí tabuľku v mriežke návrhu a v hornej časti mriežky sa zobrazuje názov a typ údajov každého poľa tabuľky.

  Polia v návrhovom zobrazení

Typ údajov pre každé pole tabuľky poskytuje prvú úroveň určovať, ktoré môžete a nemôžete zadať do poľa. V niektorých prípadoch nastavenia typu údajov zabráni zadaniu informáciu o vôbec. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov danej Office Access 2007 poskytuje a popisuje, akým spôsobom ovplyvnia zadávanie údajov.

Typ údajov

Vplyv na zadávanie údajov

Text

Textové polia prijímajú textové alebo číselné znaky, vrátane oddelených zoznamov položiek. Pole typu text akceptuje menší počet znakov ako pole typu Memo – od 0 do 255 znakov. V niektorých prípadoch môžete použiť funkcie konverzie vykonávať výpočty na základe údajov v textovom poli.

Memo

V tomto type poľa môžete zadať veľké množstvo textových a číselných údajov. Tiež, ak návrhár databázy nastaví v poli na podporu formátovanie RTF, môžete použiť typy formátovania, ktoré nájdete v programoch na spracovanie, ako je napríklad Office Word 2007. Môžete napríklad použiť iné písma a veľkosti písma pre určité znaky v texte a zjednodušenie ich tučné alebo kurzíva, a tak ďalej. Jazyk HTML (Hypertext Markup) značky môžete pridať aj k údajom.

Ďalšie informácie o používaní formátovania RTF v poli typu Memo nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Ako je napríklad textové polia, môžete tiež spustiť funkcie konverzie údajov v poli typu Memo.

Číslo

Tento typ poľa môže obsahovať iba čísla a môžete vykonávať výpočty na základe hodnôt v poli typu Number.

Dátum a čas

V tomto type poľa môžete zadať len dátumy a časy. V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastaví v poli, sa môžu vyskytnúť tieto podmienky:

 • Ak návrhár databázy nastavil vstupnú masku pre pole (séria explicitných a zástupných znakov, ktoré sa zobrazia po výbere poľa), musíte zadať údaje do medzier vo formáte, ktorý poskytuje maska. Napríklad, ak uvidíte masky napríklad MMM_DD_RRRR, musíte zadať dátum v tomto formáte do políčok – napríklad Okt 11 2006. Nemožno zadať celý názov mesiaca (napríklad júl) alebo dve číslice roka hodnoty.

 • Ak návrhár nevytvorili vstupnú masku na riadenie zadávania dátumu alebo času, môžete zadať hodnotu, pomocou ľubovoľný platný formát dátumu alebo času. Môžete napríklad zadať 11 Október 2006, 10 alebo 11/06 alebo 11 Október 2006.

 • Návrhár databázy môžu vzťahovať formátu zobrazenia poľa. V tomto prípade, ak nie vstupnej masky prezentovať, ktorú môže používateľ zadať hodnotu v ľubovoľnom formáte, ale program Access zobrazí dátumy v súlade s formátom zobrazenia. Napríklad, môžete zadať 10/11/2006, ale formát zobrazenia je nastavené tak, aby sa zobrazí hodnota ako 11-Oct-2006.

  Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Mena

V tomto type poľa môžete zadať iba hodnoty meny. Tiež, nemáte manuálne zadanie symbolu meny. Na základe predvoleného nastavenia program Access použije symbol meny (¥, £, $ a podobne) zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

Automatické číslovanie

Nie môžete zadať alebo kedykoľvek zmeniť údaje v tento typ poľa. Po pridaní nového záznamu do tabuľky, program Access zvýši hodnoty v poli typu Automatické číslovanie.

Áno/Nie

Keď kliknete na pole, ktoré je nastavená na tento typ údajov, program Access zobrazí začiarkavacie políčko alebo rozbaľovacieho zoznamu, v závislosti od spôsobu formátovania poľa. Ak formátujete pole na zobrazenie zoznamu, môžete vybrať Áno alebo nie, True alebo False, alebo na alebo Vypnutie zo zoznamu, opäť v závislosti od formátu použitého pre pole. Nie je možné zadať hodnoty v zozname alebo zmeňte hodnoty v zozname priamo z formulára alebo tabuľky.

Objekt OLE

Tento typ poľa sa používa Ak chcete zobraziť údaje zo súboru vytvoreného v inom programe. Môžete napríklad zobraziť textový súbor, graf programu Excel alebo snímok programu PowerPoint v poli objekt OLE.

Prílohy poskytnúť rýchlejšie, jednoduchšia a flexibilnejšia spôsob na zobrazenie údajov z iných programov. V položke prílohy ďalej v tejto tabuľke nájdete v téme.

Hypertextové prepojenie

Tento typ poľa môže obsahovať žiadne údaje a program Access ich zalomí vo webovej adresy. Napríklad, ak zadáte hodnotu do poľa, Access obklopuje text s textom Uniform Resource Locator (URL), napríklad takto: http://www. your_text.com. Ak zadáte platnú webovú adresu, prepojenie bude fungovať – v opačnom prípade váš odkaz bude mať za následok chybové hlásenie. Tiež úprava existujúcich hypertextových prepojení môže byť ťažké pretože kliknutím na pole hypertextového prepojenia pomocou myši spustí webový prehľadávač a prejdete na lokalitu, v odkaze. Ak chcete upraviť pole hypertextového prepojenia, vyberte susediace pole, pomocou klávesov TAB alebo šípka presuňte zvýraznenie na pole hypertextového prepojenia a stlačením klávesu F2 povoliť úpravy.

Príloha

Na tento typ poľa môžete priložiť údaje z iných programov, ale nie je možné zadať alebo inak zadávať textové alebo číselné údaje.

Ďalšie informácie o používaní poľa prílohy, nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Sprievodca vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním nie je typ údajov. Namiesto toho použiť sprievodcu na vytvorenie dvoch typov rozbaľovacích zoznamov: zoznamov hodnôt a vyhľadávacích polí. Zoznam hodnôt používa oddelený zoznam položiek, ktoré zadávate manuálne pri používaní Sprievodcu vyhľadávaním. Tieto hodnoty môžu byť nezávisle od údajov alebo objektov v databáze.

Na rozdiel od vyhľadávacie pole používa dotaz na načítanie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek v databáze alebo v inom umiestnení, napríklad na serveri s Windows SharePoint Services 3.0. Vyhľadávacie pole potom zobrazí údaje v rozbaľovacom zozname. Na základe predvoleného nastavenia Sprievodca vyhľadávaním nastaví pole tabuľky na typ údajov Number.

Môžete pracovať s vyhľadávacích polí priamo v tabuľkách, ale aj vo formulároch a zostavách. Na základe predvoleného nastavenia hodnoty vo vyhľadávacom poli zobrazia v type zoznamu nazvanom pole so zoznamom – zoznam, ktorý má šípku rozbaľovacieho zoznamu: Prázdny vyhľadávací zoznam . V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastavil vyhľadávacie pole a pole so zoznamom, môžete upraviť položky zoznamu a pridanie položiek do zoznamu. Tak, že musí návrhár databázy nastaviť vlastnosť pre vyhľadávacie pole (vlastnosť sa nazýva Obmedziť na zoznama návrhár musí vypnite).

Ak nie je možné priamo upravovať hodnoty vo vyhľadávacom zozname, musíte pridať alebo zmeniť údaje v zozname preddefinovaných hodnôt alebo v tabuľke, ktorá slúži ako zdroj pre vyhľadávacie pole. Informácie o tom, nájdete v časti s názvom "Úprava položiek vo vyhľadávacom poli" v článku Pridanie jedného alebo viacerých záznamov do databázy.

Nakoniec, keď vytvoríte vyhľadávacie pole, môžete voliteľne nastaviť na podporu viacerých hodnôt. V takom prípade vo výslednom zozname zobrazí začiarkavacie políčko vedľa každej položky zoznamu a môžete začiarknete alebo zrušíte ľubovoľný počet položiek, podľa potreby. Tento obrázok znázorňuje typický zoznam s viacerými hodnotami:

Zoznam začiarkavacích políčok

Informácie o vytvorení viachodnotového vyhľadávacieho poľa a používaní výsledných zoznamov nájdete v článkoch Použitie zoznamu, viacerými hodnotami a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Na začiatok stránky

Vplyv vlastností poľa tabuľky na aktualizáciu

Ak ste novým používateľom programu Access alebo skúsenosti s koncepty relačné databázy, prečítajte túto časť. Ak ste pochopiť vplyv vlastností nastavených pre polia tabuľky na aktualizáciu je možné úspešne vykonávať rozsiahle aktualizácie.

Pri návrhu databázy, zvyčajne začnú navrhnutím jednej alebo viacerých tabuliek. Zistíte, aké druhy údajov Každá tabuľka bude obsahovať, nastavujete primárne kľúče – pole, ktoré jedinečne identifikuje každý záznam (riadok) – pre každú tabuľku, a vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami.

V rámci tohto postupu, môžete nastaviť vlastnosti pre polia v každej tabuľke. Napríklad, môžete nastaviť textové pole, ak chcete prijať maximálne 50 znakov, a môžete nastaviť pole typu Number, ak chcete prijať iba hodnoty meny.

Väčšina vlastností poľa môžete nastaviť pomocou návrhového zobrazenia. Však môžete nastaviť aj niektoré vlastnosti pomocou príkazov v skupinách na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Môžete napríklad nastaviť vizuálne formáty pre polia typu Text a Memo pomocou príkazov v skupine písmo na karte domov. Ďalšie informácie o používaní daných príkazov nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Zobraziť nastavenie alebo zmena vlastností poľa tabuľky.

Program Access umožňuje dva spôsoby, ako Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľke, môžete použiť príkazy na karte údajový hárok alebo môžete otvoriť tabuľku v návrhovom zobrazení. Nasledujúce skupiny krokov je vysvetlené použitie oboch spôsobov.

Zobrazenie vlastností tabuľky pomocou príkazov na karte Údajový hárok

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

 2. Kliknite na kartu údajový hárok a použite príkazy v skupine Typ a formátovanie údajov, ak chcete zobraziť vlastnosti pre každé pole tabuľky.

Zobrazenie vlastností tabuľky v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Program Access otvorí tabuľku v mriežke návrhu.

 2. V dolnej časti mriežky v časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné, ak ešte nie je vybratá.

  alebo

  Ak chcete zobraziť vlastnosti pre vyhľadávacie pole, kliknite na kartu vyhľadávanie.

  Vyhľadávacie pole je pole tabuľky, ktoré používa naprogramovaným zoznam hodnôt alebo dotaz, ktorý načítava hodnoty z jednej alebo viacerých tabuliek v databáze. Na základe predvoleného nastavenia vyhľadávacie pole tieto hodnoty zobrazuje vám vo forme zoznamu. V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastavil vyhľadávacie pole, môžete vybrať jednu alebo viac položiek zo zoznamu.

  Vyhľadávacie polia často zmýlite noví používatelia programu Access, pretože sa zobrazí zoznam položiek na jednom mieste (zoznam, ktorý program Access vytvorí z údajov vo vyhľadávacom poli), ale údaje sa môžu nachádzať na inom mieste (tabuľka, ktorá obsahuje údaje). Nezabudnite, že pri aktualizácii údajov vo vyhľadávacom poli, musíte aktualizovať zdrojovú tabuľku (iné miesto). Nie je možné aktualizovať vyhľadávacie pole zo zoznamu.

Nasledujúca tabuľka uvádza vlastnosti tabuľky, ktoré majú najväčší vplyv na zadávanie údajov a vysvetľuje ich vplyv.

Vlastnosť

Umiestnenie v mriežke návrhu tabuľky

Možné hodnoty

Správanie pri pokuse o pokračovať v zadávaní údajov

Veľkosť poľa

Karta Všeobecné

0 do 255

Obmedzenie počtu znakov sa týka len polí nastavených na typ údajov Text. Ak sa pokúsite zadať viac než zadaný počet znakov, pole vypne ich.

Povinný

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Po zapnutí tejto vlastnosť môžete zadať hodnotu v poli, a program Access vám neumožní uložiť akékoľvek nové údaje, kým nedokončíte poľa. Keď je vypnuté, pole akceptuje nulové hodnoty, čo znamená, že pole môže zostať prázdne.

Poznámka: Hodnotu null nie je to isté ako nula. Nula je číslica a prístup ju mohli použiť vo výpočtoch. Null je chýbajúce, nedefinovanú alebo neznámu hodnotu.

Povoliť reťazce s nulovou dĺžkou

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Keď je zapnutá, môžete zadať reťazce s nulovou dĺžkou – reťazce, ktoré neobsahujú žiadne znaky. Ak chcete vytvoriť reťazec s nulovou dĺžkou, zadáte dvojica dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi ("") a stlačte kláves ENTER.

Indexované

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Keď pridáte do indexu pole v tabuľke, program Access zabraňuje pridávaniu duplicitných hodnôt.

Vstupná maska

Karta Všeobecné

Preddefinované alebo vlastné skupiny textových a zástupných znakov

Vstupná maska sily musíte zadať údaje v preddefinovanom formáte. Masky sa zobrazia pri výbere poľa v tabuľke alebo ovládacieho prvku vo formulári. Predpokladajme napríklad, že kliknete na pole Date a zobrazia sa znaky: MMM-DD-YYYY. Daná skupina znakov je známa ako vstupnej masky. Prinúti ho môžete zadať hodnoty mesiaca v tvare troch písmen skratky, napríklad okt, a hodnotu roka ako štyri číslice namiesto dvoch. Preto ak uvidíte túto masku, zadáte dátum ako okt-15-2006.

Poznámka: Nezabúdajte, že vstupných masiek iba riadia zadávanie údajov, nie ako Access zobrazí tieto údaje. Napríklad, môžete zadať dátum ako okt-15-2006, ale Access môže obsahujú hodnotu ako 10152006 – teda s nie formátovanie znakov. Potom pri zobrazení dátum v tabuľku, formulár alebo zostavu, Access môže byť nastavená na zobrazenie ako 10/15/2006.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vstupných masiek nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Zobraziť ovládací prvok

Kartu vyhľadávanie

Hodnoty závisia od typu údajov nastaveného pre pole

Textové a číselné polia, môžete vybrať medzi textové pole, zoznam alebo rozbaľovacie pole. Áno/žiadny polia, môžete si vybrať medzi začiarkavacie políčko, textové pole alebo pole so zoznamom.

Poznámka: Ak vyberiete čokoľvek iné ako Zoznam alebo Rozbaľovacie pole, v programe Access sa skryje zostávajúce vlastnosti na karte vyhľadávanie.

Typ zdroja riadkov

Kartu vyhľadávanie

Tabuľka alebo dotaz
hodnota zoznamu
zoznam polí

Ak ste nastavili do poľa vlastnosti Zobraziť ovládací prvok na položku Zoznam alebo Rozbaľovacie pole, môžete nastaviť vlastnosť Tabuľka alebo dotaz, Zoznam hodnôt alebo Zoznam polí. V poradí, tento objekt sa ovláda typ hodnoty, ktoré môžete použiť vo vlastnosti Zdroj riadka. Prejdite na ďalšiu položku.

Zdroj riadkov

Kartu vyhľadávanie

Závisí od vlastnosti Typ zdroja riadka.

Ak nastavíte vlastnosť Typ zdroja riadka na Tabuľku alebo dotaz, táto vlastnosť môže obsahovať názov tabuľky alebo dotazu. Ak nastavíte vlastnosť Zoznam hodnôt, vlastnosť obsahuje zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkou (;). Ak nastavíte vlastnosť Typ zdroja riadka na Zoznam polí, táto vlastnosť obsahuje názov tabuľky, dotazu alebo prehlásenie o jazyku SQL (Structured Query).

Obmedziť na zoznam

Kartu vyhľadávanie

Áno/Nie

Ak je nastavená na hodnotu Áno, Access nájde zodpovedajúce hodnoty, ako používatelia vkladať text v dolnej časti okna. Inak povedané, nastavenie Áno umožní predbežné zadávanie vstupu. Nastavenie Áno tiež zabráni používateľom upravovať položky v zozname priamo zo zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa ovládacieho prvku. Namiesto toho používatelia musia Úprava položiek v poli vlastnosti Zdroj riadka alebo v prípade vyhľadávacích polí, úprava položky v tabuľke, ktoré obsahujú zdrojových údajov pre vyhľadávacie pole. Ďalšie informácie o používaní vyhľadávacích polí nájdete v časti s názvom "Úprava položiek vo vyhľadávacom poli" v článku Pridanie jedného alebo viacerých záznamov do databázy.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Kartu vyhľadávanie

Áno/Nie

Zapína alebo vypína príkazu Upraviť položky zoznamu pre zoznamy hodnôt, ale nie pre vyhľadávacie polia. Ak chcete povoliť daný príkaz pre vyhľadávacie polia, zadajte platný názov formulára vo vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu . Príkaz povoliť úpravy zoznamu hodnôt sa zobrazí v kontextovej ponuke, ktoré otvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na ovládací prvok zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa. Po spustení príkazu, zobrazí sa dialógové okno Úprava položiek zoznamu. Ak zadáte názov formulára v poli vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu, Access spustí daný formulár namiesto dialógového okna.

Môžete spustiť príkaz Upraviť položky zoznamu v zozname a ovládacie prvky rozbaľovacieho poľa nachádza vo formulároch a z ovládacie prvky rozbaľovacieho poľa, ktorý sa nachádza v tabuľkách a výsledok dotazu nastaví. Formuláre musia byť otvorené v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení Prehľadávať; tabuľky a množiny výsledkov dotazu musí byť otvorený v údajovom zobrazení.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Kartu vyhľadávanie

Názov údajového formulára

Ak zadáte názov údajového formulára vo vlastnosti tabuľky, ktoré tvoria otvorí po spustení príkazu Upraviť položky zoznamu. V opačnom prípade sa zobrazí dialógové okno Úprava položiek zoznamu, po spustení príkazu.

Ďalšie informácie o navrhovaní databázových tabuliek a nastavením vlastnosti nájdete v nasledujúcich článkoch.

 • Základy navrhovania databázy vysvetľuje základné pojmy, ako je napríklad plánovanie databázy, navrhovanie údajov a normalizácia – proces rozdelenia údajov do súvisiacich tabuliek a odstraňovanie nadbytočných údajov.

 • Vytvorenie tabuliek v databáze vysvetľuje, ako vytvárať tabuľky, pridávať hlavné kľúče (polia, ktoré jednoznačne identifikovať každého riadka alebo záznamu v tabuľke) a ako nastaviť typy údajov a vlastností tabuľky.

Na začiatok stránky

Použitie formulára na aktualizáciu údajov

Formulár sa používa na aktualizáciu malých množstiev údajov. V tomto prípade "malé" znamená ľubovoľný počet záznamov, ktoré chcete aktualizovať manuálne. Formuláre umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a presnejšie spôsob, ako upraviť a aktualizácie malých množstiev údajov.

Ako sa používa formulár na úpravu údajov závisí od návrhu formulára. Formuláre môžu obsahovať ľubovoľný počet ovládacích prvkov , ako je napríklad zoznamov, textových polí, tlačidiel a údajových hárkov – mriežky, ktoré vyzerajú ako hárky programu Excel. V poradí, každá ovládacie prvky vo formulári buď číta alebo zapisuje údaje do poľa zdrojovej tabuľky. Čo daného ovládacieho prvku závisí od typu údajov nastavených pre pole zdrojovej tabuľky, všetkých vlastností nastavených pre dané pole, a na niekoľko vlastností, ktoré návrhár databázy nastavil pre každý ovládací prvok. Ďalšie informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí vplyv zadávania údajov nájdete v téme vplyv typov údajov na zadávanie údajov a vplyv vlastností poľa tabuľky na zadávanie údajov, v tomto článku.

V nasledujúcich častiach popisujú, ako používať najbežnejšie ovládacie prvky zadávania údajov. Ak máte otázky týkajúce sa konkrétnej databázy, obráťte sa na správcu systému alebo návrhára databázy.

Pridanie alebo úprava textu v textovom poli

Program Access poskytuje jeden ovládací prvok textu na používanie s poľami typu Text a Memo. Zvyčajne, môžete to zistiť Ak podkladového poľa je text alebo memo podľa veľkosti ovládacieho prvku, ktoré zvyčajne predstavuje veľkosť poľa zdrojovej tabuľky. Napríklad, ak naviažete ovládací prvok na textové pole, ktoré prijme maximálne 50 znakov, ktoré veľkosť ovládacieho prvku zodpovedajúcim spôsobom. Na rozdiel od Ak naviažete ovládací prvok na pole typu Memo, môžete zmeniť veľkosť ovládacieho prvku na zobrazenie jeden alebo dva odseky textu bez nutnosti posúvania.

Okrem toho môžete nastaviť pole typu Memo na podporu formátovanie RTF. Potom môžete použiť iné písma, veľkosti, štýly a farby textu.

Úprava textu v textovom poli

 • Umiestnite kurzor do textového poľa a potom údaje zmeniť. Nezabudnite, že nie je možné vykonávať výpočty na čísla v poli typu Text alebo Memo.

Použitie formátovania RTF

Poznámka: Len vtedy, keď textové pole je viazané na pole typu Memo, môžete postupujte nasledovne. Pozrite si postup v časti zobrazenie vlastností pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 1. V tabuľke otvorte v údajovom zobrazení, vyberte pole typu Memo. Zvyčajne, môžete hľadať pole s názvom "Komentáre" poznámky,"alebo"Opis."

 2. Na karte domov v skupine písmo použite tlačidlá a ponuky na formátovanie textu.

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, Zmena písma textu na tučné alebo kurzíva, zmeniť farby a tak ďalej.

Na začiatok stránky

Použitie údajového hárka na aktualizáciu údajov

Údaje môžete zmeniť pracovať priamo v údajovom zobrazení (riadka a stĺpca mriežka podobne ako hárok programu Excel). Môžete zmeniť údaje v tabuľkách, množín výsledkov dotazu a formuláre, ktoré zobrazia údajové hárky.

Údajové hárky sa zvyčajne používajú, keď potrebujete zmeniť iba malý počet záznamov alebo častí jedného záznamu. Ak máte skúsenosti s programom Excel, údajové hárky by mali byť relatívne jednoduché pochopiť a budete môcť vykonať zmeny bez potreby hlbšiu programu Access, napríklad možnosť na vytvorenie a spustenie dotazov.

Pri ďalšom postupe Pamätajte na tieto skutočnosti.

 • Nie je potrebné explicitne uložte zmeny. Prístup zaväzuje ich v tabuľke, keď presuniete kurzor na nové pole v tom istom riadku alebo keď presuniete ukazovateľ na iný riadok.

 • Na základe predvoleného nastavenia sa polia v databáze programu Access nastavená na prijať konkrétny typ údajov, napríklad text alebo čísla. Musíte zadať typ údajov, ktoré pole nastavený na prijímanie. Ak nie, program Access zobrazí chybové hlásenie.

 • Pole môže byť použitá vstupná maska. Vstupná maska je množina explicitných a zástupných znakov, ktoré musíte zadať údaje v konkrétnom formáte vynútiť. Napríklad vstupná maska pre poštové smerovacie číslo môže vyžadovať údaje, ktoré zodpovedajú na francúzske formát počas vstupnej masky telefónneho čísla možno budete musieť zadať čísla vo formáte nemeckého.

  Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

 • S výnimkou prílohy a zoznamy s viacerými hodnotami, môžete zadať len jednu hodnotu vo väčšine polí. Ak neviete, či pole akceptuje prílohy, obráťte sa na návrhára databázy alebo správcu systému. Zoznam s viacerými hodnotami môžete vždy identifikovať, pretože program Access zobrazí začiarkavacie políčko vedľa každej položky zoznamu.

Zmena údajov v údajovom hárku

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete zmeniť.

  Na základe predvoleného nastavenia program Access otvorí tabuľku alebo dotaz v údajovom zobrazení – mriežka, ktorá sa podobá na hárok programu Excel.

 2. Kliknite na položku alebo inak presuňte na prvé pole, ktoré chcete zmeniť, a upravte údaje.

 3. Premiestniť do ďalšieho poľa, stlačte kláves TAB, pomocou niektorého z klávesov so šípkami alebo kliknite na položku pole next.

  Keď stlačíte kláves TAB, v predvolenom nastavení, program Access použije miestne nastavenia systému Windows na určenie, či sa presunie kurzor doľava alebo doprava. Ak počítač je nastavený na používanie s jazykom, ktorý číta zľava doprava, kurzor presunie doprava po stlačení klávesu TAB. Ak počítač je nastavený pre jazyk, ktorý číta sprava doľava, kurzor sa presunie na ľavej strane.

Použitie formátovania RTF na údaje v poli typu Memo

 1. Tabuľku alebo dotaz výsledok otvorenej v údajovom zobrazení, vyberte pole typu Memo.

  Zvyčajne, môžete hľadať pole s názvom "Komentáre", "Poznámky" alebo "Opis." Ak stále nemôžete nájsť poľa typu Memo, pozrite si kroky v časti Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 2. Na karte domov v skupine písmo použite tlačidlá a ponuky na formátovanie textu.

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, Zmena písma textu na tučné alebo kurzíva, zmeniť farby a tak ďalej.

Na začiatok stránky

Použitie aktualizačného dotazu na zmenu existujúcich údajov

Pridanie, zmena alebo odstránenie časti (ale nie všetky) jedného alebo viacerých existujúcich záznamov používate aktualizačných dotazov. Môžeme si aktualizačných dotazov ako účinný formulár dialógového okna Hľadanie a nahradenie. Zadáte kritérium výberu (čiastočný ekvivalent reťazca vyhľadávania) a aktualizácia kritérium (čiastočný ekvivalent reťazca nahradenia). Na rozdiel od dialógového okna aktualizačných dotazov môžete prijať viaceré kritériá, umožňujú aktualizovať veľký počet záznamov naraz a umožňujú zmeniť záznamy vo viacerých tabuľkách.

Nezabudnite, že nie je možné použitie aktualizačných dotazov na pridanie celých záznamov. Tak, že použijete pripájací dotaz.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Poznámka: Najbezpečnejším spôsobom aktualizačný dotaz je najprv potrebné vytvoriť výberový dotaz, ktorý testuje kritériá výberu. Predpokladajme, že chcete aktualizovať skupinu Yes/No polia z nie na hodnotu Áno pre daného zákazníka. Urobíte to tak, môžete pridať kritériá do výberový dotaz, kým vráti všetky požadované záznamy č pre daného zákazníka. Ak ste si istí, či máte správne záznamy, sa potom skonvertujte výberový dotaz na aktualizačný dotaz, zadajte kritériá výberu a spustite dotaz na aktualizáciu vybraných hodnôt. Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie výberového dotazu a potom ho previesť na aktualizačný dotaz.

Vytvorenie dotazu Select

 1. Otvorte databázu so záznamami, ktoré chcete aktualizovať.

 2. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Otvorí sa návrhár dotazu, zobrazí sa karta návrh a otvorí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Vyberte tabuľku alebo tabuľky obsahujúce záznamy, ktoré chcete aktualizovať, a kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľky sa zobrazia ako jedno alebo viacero okien v hornej časti mriežky návrhu dotazu a oknách sa budú zobrazovať všetky polia v každej tabuľke. Nasledujúci obrázok zobrazuje návrhára dotazu s typické tabuľky.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 4. Dvakrát kliknite na polia, ktoré chcete aktualizovať. Vybraté polia sa zobrazia v riadku pole v dolnej časti návrhára dotazu.

  V dolnej časti môžete pridať jedno pole tabuľky na jeden stĺpec, alebo môžete pridať všetky polia v tabuľke rýchlo dvojitým kliknutím na hviezdičku (*) v hornej časti zoznamu polí tabuľky. Nasledujúci obrázok zobrazuje návrhára dotazu so všetkými pridanými poľami.

  Dotaz so všetkými pridanými poľami tabuľky

 5. V prípade potreby môžete do riadka Kritériá v mriežke návrhu pridať jedno alebo viac kritérií. Nasledujúca tabuľka obsahuje niekoľko príkladov kritérií a informácie o tom, ako ovplyvnia dotaz.

Kritériá

Vplyv

> 234

Vráti všetky čísla väčšie ako 234. Ak chcete nájsť všetky čísla menšie ako 234, použite kritérium < 234.

>= "Cajhen"

Vráti všetky záznamy od Cajhen až po koniec abecedy

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

Vráti dátum z 2-február-06 až 1 Dec 06 (ANSI-89). Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, použite namiesto jednoduchých úvodzoviek ("). Príklad: Medzi "2/2/2006" a "12/1/2006"

Not "Nemecko"

Vyhľadá všetky záznamy poľa, ktoré neobsahujú presne hodnotu Nemecko. Kritérium vráti záznamy, ktoré okrem reťazca Nemecko obsahujú aj ďalšie znaky, ako napríklad záznam "Nemecko (euro)" alebo záznam "Európa (Nemecko)".

Not "T*"

Vyhľadá všetky záznamy okrem tých, ktoré sa začínajú písmenom T. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

Not "*t"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré sa nekončia písmenom t. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

In(Kanada,UK)

Vyhľadá v zozname všetky záznamy obsahujúce slovo Kanada alebo UK.

Like "[A-D]*"

V textovom poli, nájde všetky záznamy, ktoré začínajú písmenami A až D. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, použite namiesto Hviezdičky percenta (%).

Like "*ar*"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré obsahujú skupinu znakov „ar“. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré sa začínajú slovom „Maison“ a obsahujú druhý reťazec pozostávajúci z piatich písmen, z ktorých prvé štyri písmená sú „Dewe“ a posledné písmeno je neznáme. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto otáznika (?) použite podčiarknutie (_).

#2.2.2006#

Vyhľadá všetky záznamy pre 2. február 2006. Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, ohraničte dátum jednoduchými úvodzovkami namiesto znakov mriežky ('2.2.2006').

< Date() - 30

Vráti všetky dátumy staršie ako 30 dní.

Date()

Vráti všetky záznamy obsahujúce dnešný dátum.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Vráti všetky záznamy v rozsahu od dnešného dátumu do troch mesiacov od dnešného dátumu.

Is Null

Vráti všetky záznamy obsahujúce nezadanú (prázdnu alebo nedefinovanú) hodnotu.

Is Not Null

Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú určitú hodnotu.

""

Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú reťazec s nulovou dĺžkou. Reťazec s nulovou dĺžkou sa používa na pridanie hodnoty do požadovaného poľa v prípade, ak danú hodnotu ešte nepoznáte. Pole môže napríklad vyžadovať faxové číslo, niektorí zákazníci však nemusia mať faxové zariadenia. V takom prípade zadajte namiesto čísla úvodzovky bez medzery ("").

 1. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Skontrolujte, či dotaz vrátil iba záznamy, ktoré chcete aktualizovať. V prípade potreby môžete vybrať polia, ktoré nechcete a stlačením klávesu DELETE odstráňte ich môžete presunúť ďalšie polia do mriežky návrhu a môžete meniť kritériá, kým nie ste spokojní s výsledkami dotazu.

 2. Prejdite na ďalšie kroky.

Aktualizácia záznamov

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Aktualizačný.

  Zmení výberový dotaz na aktualizačný dotaz. Program Access pridá riadok aktualizovať do v dolnej časti návrhára dotazu.

  Aktualizačný dotaz s jedným aktualizačným kritériom

 2. Vyhľadajte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zmeniť, a zadajte výraz (ktorý zmení vaše údaje) v riadku aktualizovať na pre dané pole.

  Tabuľka obsahuje vzorové výrazy a vysvetľuje, ako menia údaje.

Výraz

Výsledok

"Predajca"

V poli typu Text zmení textovú hodnotu na hodnotu „Predajca“.

#8/10/06 #

V poli typu Date/Time zmení hodnotu dátumu na 10-Aug-06.

Áno

V poli typu Yes/No zmení hodnotu No na Yes.

"PN" & [Číslo súčasti]

Pridá reťazec „PN“ na začiatok každého konkrétneho čísla súčasti.

[Jednotková cena] * [Množstvo]

Vynásobí hodnoty v poliach s názvom Jednotková cena a Množstvo.

[Preprava] * 1.5

Zvýši hodnoty v poli s názvom Preprava o 50 %.

DSum("[Množstvo] * [Jednotková cena]",
"Podrobnosti objednávky", "[Identifikácia produktu]=" & [Identifikácia produktu])

Kde hodnoty ProductID v aktuálnej tabuľke zhodujú s hodnotami ProductID v tabuľke s názvom Podrobnosti objednávky, tento výraz aktualizuje súčty predaja vynásobením hodnoty v poli s názvom Quantity hodnoty v poli JednotkováCena.

Right([Dodacia adresa – PSČ], 5)

Skráti znak v textovom alebo číselnom reťazci a ponechá päť znakov.

IIf(IsNull([Jednotková cena]), 0, [Jednotková cena])

Zmení hodnotu null (neznámu alebo nezadefinovanú) na nula (0) v poli JednotkováCena.

 1. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Zobrazí sa výstražné hlásenie. Nasledujúci obrázok zobrazuje hlásenie:

  Hlásenie s upozornením aktualizačného dotazu

 2. Kliknite na tlačidlo Áno spustite dotaz.

  Poznámka: Môžete vypnúť upozornenia. Urobíte to tak, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Access, kliknite na položku Rozšírené a v časti potvrdenie zrušte začiarknutie políčka akčné dotazy.

 3. Ak chcete zobraziť výsledky aktualizačného dotazu na ktorýkoľvek Home tab alebo na karte návrh v skupine zobrazenia kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Údajové zobrazenie. Kliknite na položku Údajové zobrazenie tlačidlo umiestnené na stavový riadok programu Access.

  Poznámka: Keď spustíte dotaz, môžete si všimnúť, že niektoré polia chýbajú vášho množiny. Ak dotaz obsahuje polia, ktoré nechcete aktualizovať, program Access odstráni tieto polia v predvolenom nastavení. Napríklad, môžu zahŕňať polia Identifikácia z dvoch tabuliek na zabezpečenie dotaz vráti a pracuje na správnych záznamov. Ak nechcete aktualizovať polia Identifikácia neaktualizujú, program Access ich odstráni.

Na začiatok stránky

Použite pripájací dotaz na pridanie záznamov do tabuľky

Jednou z najčastejšie používa pripájací dotaz je pridanie skupiny záznamov z jedného alebo viacerých tabuliek v databáze zdroja do jednej alebo viacerých tabuliek v cieľovej databáze. Predpokladajme, že získate nových zákazníkov a databázu obsahujúcu tabuľku s informáciami o týchto zákazníkoch. Ak sa chcete vyhnúť zadávať údaje manuálne, môžete ich pripojiť do príslušnej tabuľky alebo tabuliek v databáze. Môžete tiež použiť pripájací dotaz:

 • Pripojenie záznamov na základe kritérií. Môžete napríklad pripojiť iba mená a adresy zákazníkov s vynikajúci objednávky.

 • Pripojenie záznamy v prípade, že niektoré polia v jednej tabuľke nenachádzajú v druhej tabuľke. Predpokladajme, že tabuľka Zákazníci má 11 polí a polia v tabuľke Zákazníci v inej databáze zodpovedajú 9 poliam z 11. Môžete použiť pripájací dotaz na pridanie údajov v zhodných poliach a ignorovanie ostatných.

Vytvorenie pripájacieho dotazu na pripojenie údajov z jednej databázy do inej databázy skladá z týchto základných krokov:

 • Otvorte zdrojovú databázu (databázu obsahujúcu záznamy, ktoré chcete pripojiť) a vytvorte výberový dotaz, ktorý vráti iba záznamy, ktoré chcete pripojiť.

 • Konverzia daného výberového dotazu na pripájací dotaz.

 • Pridanie cieľových tabuliek a polí do pripájacieho dotazu. Ak sa pripájate záznamy do inej databázy, najprv otvorte danú databázu a potom vyberte tabuľky.

 • Spustenie dotazu na pripojenie záznamov.

Poznámka: Skôr než začnete, zálohujte údaje. Ak sa pomýlite, pripojené záznamy môžete odstrániť z cieľovej tabuľky, ale manuálne odstraňovanie veľkého počtu záznamov môžu trvať pomerne dlho. Vďaka zálohy na strane môžete oprava chýb menej času.

Vytvorenie dotazu Select

 1. Otvorenie zdrojovej databázy – databázu obsahujúcu záznamy, ktoré chcete pripojiť.

 2. Prejdite na kartu <ui>Vytvoriť</ui> a v skupine <ui>Dotazy</ui> kliknite na položku <ui>Návrh dotazu</ui>.

  Sa zobrazí v mriežke návrhu dotazu a zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Vyberte tabuľku obsahujúcu záznamy, ktoré chcete pripojiť, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľka sa zobrazí ako okno v hornej časti mriežky návrhu dotazu. Okno zobrazuje všetky polia v tabuľke. Obrázok zobrazuje typické tabuľka v návrhárovi dotazu:

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 4. Presuňte polia, ktoré chcete pripojiť, z tabuľky do riadka pole v dolnej časti mriežky návrhu dotazu.

  V dolnej časti môžete pridať jedno pole tabuľky na jeden stĺpec. Ak chcete rýchlo pridať všetky polia, kliknite na hviezdičku (*) v hornej časti zoznamu polí tabuľky. Na tomto obrázku je znázornený návrhár dotazu s niekoľkými pridanými poľami tabuľky:

  Dotaz s troma poľami v mriežke návrhu

  Obrázok zobrazuje návrhára so všetkými pridanými poľami:

  Dotaz so všetkými poľami tabuľky.

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Skontrolujte, či dotaz vrátil záznamy, ktoré chcete pripojiť. V prípade potreby môžete zrušte začiarknutie políčka Zobraziť alebo stlačte kláves DELETE na odstránenie nepotrebných polí. Môžete tiež presunúť ďalšie polia do mriežky návrhu, kým nie ste spokojní s výsledkami dotazu.

 6. Prejdite na ďalšie kroky.

Konvertovanie dotazu na pripájací dotaz

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na tlačidlo Pripájací.

  Otvorí sa dialógové okno Pripojenie.

 2. Na tomto mieste môžete pripojiť záznamy z jednej tabuľky do druhej v rovnakej databáze alebo pripojiť záznamy do tabuľky do inej databázy.

  • Pripojenie záznamov do tabuľky v rovnakej databáze

   1. V dialógovom okne pripojenie kliknite na položku Aktuálna databáza (ak ešte nie je vybratá) a potom vyberte cieľovú tabuľku v zozname Názov tabuľky.

   2. Kliknite na tlačidlo OK.

    V kroku 4 v predchádzajúcej časti ste pridali časť alebo všetky polia zdrojovej tabuľky do mriežky návrhu dotazu. Ak ste počas tohto kroku pridali celú tabuľku, program Access teraz pridá celú cieľovú tabuľku do riadka pripojiť k ako je znázornené tu:

    Pripájací dotaz, ktorý zahŕňa všetky polia z dvoch tabuliek

    alebo

    Ak v kroku 4 v predchádzajúcej časti ste pridali jednotlivé polia a názvy polí v zdrojovej a cieľovej tabuľke zhodujú, program Access automaticky pridá názvy cieľových polí do riadka pripojiť k, ako je znázornené tu:

    Pripájací dotaz so zodpovedajúcimi poľami

    alebo

    Ak ste pridali jednotlivé polia a niektoré alebo všetky mená v zdrojovej a cieľovej tabuľke nezhodujú, program Access ponechá tieto polia v riadku pripojiť k prázdne. Kliknite na každé prázdne pole a vyberte požadované pole zdroj vo výslednom zozname, ako je znázornené tu.

    Výber cieľových polí pre pripájací dotaz

   3. Ak chcete zobraziť ukážku zmien, kliknite na položku Zobraziť.

   4. Vráťte sa do návrhového zobrazenia a potom kliknite na položku Spustiť pripojte záznamy.

  • Pripojenie záznamov do tabuľky do inej databázy

   1. V dialógovom okne Pripojenie kliknite na položku Iná databáza.

   2. Do poľa Názov súboru zadajte umiestnenie a názov cieľovej databázy.

   3. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov cieľovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

    alebo

    Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte cieľovú databázu pomocou druhého dialógové okno pripojenie. Potom vyhľadajte a vyberte cieľovú databázu, kliknite na tlačidlo OK. Týmto sa zavrie druhé dialógové. V dialógovom okne prvého v poli Názov tabuľky zadajte názov cieľovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Zadajte názov cieľovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK zavrite prvé dialógové okno pripojenie.

    V kroku 4 v predchádzajúcej časti ste pridali časť alebo všetky polia zdrojovej tabuľky do riadka pole v mriežke návrhu dotazu. Ak ste počas tohto kroku pridali celú tabuľku, program Access teraz pridá celú cieľovú tabuľku do riadka pripojiť k ako je znázornené tu:

    Pripájací dotaz, ktorý zahŕňa všetky polia z dvoch tabuliek

    alebo

    Ak ste pridali jednotlivé polia v kroku 4 a názvy polí v zdrojovej a cieľovej tabuľke zhodujú, program Access automaticky pridá názvy cieľových polí do riadka pripojiť k, napríklad takto:

    Pripájací dotaz so zodpovedajúcimi poľami

    alebo

    Ak ste pridali jednotlivé polia a niektoré alebo všetky mená v zdrojovej a cieľovej tabuľke nezhodujú, program Access ponechá tieto polia v riadku pripojiť k prázdne. Kliknite na každé prázdne pole a vyberte cieľové pole vo výslednom zozname, napríklad takto:

    Výber cieľových polí pre pripájací dotaz

   4. Ak chcete zobraziť ukážku zmien, kliknite na položku Zobraziť.

   5. Prejdite do návrhového zobrazenia a potom kliknite na položku Spustiť pripojte záznamy.

Na začiatok stránky

Používanie dialógového okna Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie poskytuje ďalší spôsob na zmenu malých množstiev údajov za menej času a s menším úsilím. Ako používať dialógové okno je nad rámec tohto článku.

Informácie o použití dialógového okna, prečítajte si článok, použite dialógové okno Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov.

Na začiatok stránky

Použitie kaskádových aktualizácií na zmenu hodnoty primárnych a cudzích kľúčov

V čase, pravdepodobne je potrebné aktualizovať hodnoty hlavného kľúča. Ak použijete daný hlavný kľúč ako cudzí kľúč, môžete automaticky aktualizovať zmeny prostredníctvom všetkých podradených inštancií cudzieho kľúča.

Ako pripomienku, hlavný kľúč je hodnota, ktorá jedinečne identifikuje každý riadok tabuľky databázy (záznam). Cudzí kľúč je stĺpec, ktorý sa zhoduje s primárnym kľúčom. Zvyčajne cudzích kľúčov nachádzajú v iných tabuľkách a umožňujú vytvorenie vzťahu (prepojenia) medzi údajmi v tabuľkách.

Predpokladajme, že používate číslo ID produktu ako hlavný kľúč. Jeden identifikačné číslo jedinečne identifikuje jeden produkt. Použiť číslo ako cudzí kľúč v tabuľke údajov objednávky. Týmto spôsobom, môžete nájsť všetky príkazy, ktoré sa týkajú jednotlivých produktov, pretože kedykoľvek niekto umiestni objednávky pre tento produkt, ID sa stane súčasťou poradie.

Niekedy sa kódy ID (alebo iné typy hlavných kľúčov) zmeniť. Ak áno, môžete zmeniť svoje hodnoty hlavného kľúča a túto zmenu, automaticky sa prenesú cez všetky podriadené súvisiace záznamy. Toto správanie povolíte zapnete referenčnú integritu a kaskádové aktualizácie medzi dvoma tabuľkami.

Pri ďalšom postupe Pamätajte na tieto pravidlá:

 • Môžete povoliť kaskádové aktualizácie iba pre polia hlavného kľúča nastavený typ údajov Text alebo číslo. Aktualizácie nemôžete používať pre polia s typom údajov nastavené.

 • Môžete povoliť kaskádové aktualizácie len medzi tabuľkami so vzťahom one-to-many.

Tieto kroky vysvetliť, ako vytvoriť vzťah a Povoliť kaskádové aktualizácie pre daný vzťah.

Vytvorenie vzťahu

 1. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

 2. Na karte návrh v skupine vzťahy kliknite na položku Zobraziť tabuľku.

  Zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Ak ešte nie je vybratá, kliknite na kartu tabuľky, vyberte tabuľky, ktoré chcete zmeniť, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Môžete stlačiť kláves SHIFT, ak chcete vybrať viacero tabuliek, alebo môžete pridať každú tabuľku jednotlivo. Vyberte iba tabuľky na stranách vzťahu "one" a "many".

 4. V okne vzťahy presuňte hlavný kľúč z tabuľky na strane "one" vzťahu a umiestnite ho na pole cudzieho kľúča tabuľky na strane vzťahu "many".

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov. Nasledujúci obrázok zobrazuje dialógové okno:

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 5. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu a kliknite na položku vytvoriť.

 6. Prejdite na ďalšiu množinu krokov.

Povolenie kaskádových aktualizácií v hlavných kľúčov

 1. Ak ste nenahrali podľa krokov v predchádzajúcej časti, otvorte databázu obsahujúcu vzťah, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Okno vzťahy, zobrazí sa spolu spojeniach (zobrazené ako spojnice) medzi tabuľkami v databáze. Nasledujúci obrázok znázorňuje typický vzťah:

  Vzťah medzi dvoma tabuľkami

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na riadok spojenie medzi tabuľkami nadriadené aj podriadené, a kliknite na položku Upraviť vzťah.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov. Nasledujúci obrázok zobrazuje dialógové okno:

  Dialógové okno Úprava vzťahov s existujúcim vzťahom

 4. Vyberte položku Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí, zabezpečí, že je začiarknuté políčko Zabezpečiť referenčnú integritu a kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o vytvorení vzťahov. nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×