Aktualizácia údajov v databáze

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku sa dozviete, ako aktualizovať existujúce údaje. Program Microsoft Office Access 2007 poskytuje množstvo nástrojov na aktualizáciu existujúcich záznamov, vrátane údajových hárkov, formulárov, dotazov, hľadania a nahradenia a novej funkcie kolekcie údajov.

Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že aktualizácia údajov nie je rovnaký ako pri zadávaní nových údajov. Informácie o zadávaní nových údajov v databáze, nájdete v článku Pridanie jedného alebo viacerých záznamov do databázy.

Obsah tohto článku

Vplyv návrhu databázy na aktualizáciu

Vplyv typov údajov na aktualizáciu

Vplyv vlastností poľa tabuľky na aktualizáciu

Použitie formulára na aktualizáciu údajov

Použitie údajového hárka na aktualizáciu údajov

Použitie aktualizačného dotazu na zmenu existujúcich údajov

Použite pripájací dotaz na pridanie záznamov do tabuľky

Použitie kolekcie údajov na aktualizáciu záznamov

Použitie kaskádových aktualizácií na zmenu hodnoty primárnych a cudzích kľúčov

Vplyv návrhu databázy na aktualizáciu

Ak ste sa ešte nestretli s programom Access alebo ste sa ešte podrobne neoboznámili s pojmami v prostredí relačných databáz, prečítajte si túto sekciu. Ak porozumiete základným princípom návrhu databázy, rozsiahle aktualizácie sa pre vás stanú jednoduchšími.

Databáza programu Access nie je súbor v tom istom zmysle ako dokument programu Microsoft Office Word 2007 alebo súbor snímok Microsoft Office PowerPoint 2007. Databáza programu Access je kolekcia tabuliek a množina objektov, ktoré sú vytvorené okolo daných tabuliek – formulárov, zostáv, dotazov a podobne.

Objekty musia zodpovedať aj množine princípov návrhu, v opačnom prípade bude databáza chybne pracovať alebo zlyhá úplne. Princípy návrhu postupne ovplyvnia zadávanie údajov. Nezabúdajte, že o objektoch a návrhu databázy platia nasledovné fakty.

 • Program Access ukladá, okrem niekoľkých výnimiek (ako napríklad typ zoznamu nazvaného zoznam hodnôt), všetky údaje do tabuliek. Počet tabuliek závisí na návrhu a zložitosti databázy. Hoci údaje možno zobraziť alebo aktualizovať vo formulári, zostave alebo vo výsledkoch dotazu, program Access ukladá údaje iba do tabuliek.

 • Každá tabuľka by mala ukladať údaje v rámci jednej témy, kategórie alebo účelu. Tabuľka s informáciami o pracovných kontaktoch by nemala napríklad obsahovať informácie o predaji. V opačnom prípade sa hľadanie správnej informácie môže stať náročným, ak nie priamo nemožným.

 • Každé pole v tabuľke by malo akceptovať iba jeden typ údajov. Nemali by ste napríklad ukladať poznámky do poľa, ktoré je nastavené na zadávanie čísel. Ak sa v takom poli pokúsite zadať text, program Access zobrazí chybové hlásenie.

 • Okrem jednej výnimky by mali polia v zázname akceptovať iba jednu hodnotu. Správne navrhnutá databáza napríklad zabráni zadaniu viacerých adries do poľa adresy. Je to naopak ako v programe Microsoft Office Excel 2007, ktorý predvolene povolí zadanie viacerých mien, adries alebo obrázkov do jednej bunky, pokiaľ nie je nastavená na akceptovanie obmedzených typov údajov.

  Program Office Access 2007 však tiež poskytuje novú funkciu s názvom „pole s viacerými hodnotami“. Pole s viacerými hodnotami sa používa na priloženie viacerých údajov do jedného záznamu a na vytvorenie zoznamov, ktoré akceptujú viaceré hodnoty. Môžete napríklad priložiť textový súbor, súbor snímok programu Office PowerPoint 2007 a ľubovoľné množstvo obrázkov k záznamu v databáze. Môžete tiež vytvoriť zoznam mien a vyberať ich v ľubovoľnom množstve podľa potreby. Pri použití polí s viacerými hodnotami sa môže zdať, že sa porušujú pravidlá návrhu databázy, pretože môžete ukladať viaceré údaje do jedného poľa tabuľky. V skutočnosti to neplatí, pretože program Access prostredníctvom uloženia údajov v osobitných a skrytých tabuľkách posilňuje pravidlá „na pozadí“.

Pomocou nasledovných prepojení sa dostanete k článkom, ktoré poskytujú ďalšie informácie o objektoch a funkciách v tejto sekcii.

Na začiatok stránky

Vplyv typov údajov na aktualizáciu

Ak ste sa ešte nestretli s programom Access alebo ste sa ešte podrobne neoboznámili s pojmami v prostredí relačných databáz, prečítajte si túto sekciu. Ak porozumiete základným princípom návrhu databázy, rozsiahle aktualizácie sa pre vás stanú jednoduchšími.

Pri návrhu databázovej tabuľky vyberte typ údajov pre každé pole v danej tabuľke. Tento proces pomáha zaistiť presnejšie vkladanie údajov. Predpokladajme napríklad, že určíte typ údajov Number pre pole, pretože chcete vypočítať údaje o predaji. Ak sa niekto pokúsi v tomto poli vložiť text, program Access zobrazí chybové hlásenie a neumožní danému používateľovi uložiť zmenený záznam. Tento krok pomáha chrániť vaše čísla.

Zobrazenie postupu na zobrazenie typov údajov

Program Access umožňuje zobraziť typy údajov pre pole tabuľky dvoma spôsobmi. Môžete použiť príkazy na karte Údajový hárok alebo môžete otvoriť tabuľku v návrhovom zobrazení. Nasledovné skupiny krokov vysvetľujú, ako používať obidva postupy.

Zobrazenie typov údajov pomocou príkazov na karte Údajový hárok

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete skúmať.

 3. Ak chcete zobraziť typ údajov nastavených pre dané pole, na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie kliknite na šípku nadol pre zoznam Typ údajov.

Zobrazenie typov údajov v návrhovom zobrazení

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie v kontextovej ponuke.

  Program Access otvorí tabuľku v mriežke návrhu a v hornej sekcii mriežky sa zobrazí názov a typ údajov každého poľa tabuľky.

  Polia v návrhovom zobrazení

Typ údajov nastavených pre dané pole tabuľky poskytuje prvú úroveň kontroly nad tým, čo je a čo nie je možné zadať do poľa. Nastavenie typu údajov v niektorých prípadoch úplne zabráni zadávaniu akýchkoľvek informácií. Informácie o typoch údajov, ktoré program Office Access 2007 poskytuje a o ich vplyve na vkladanie údajov, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Typ údajov

Vplyv na vkladanie údajov

Text

Polia typu Text akceptujú textové alebo číselné znaky, vrátane oddelených zoznamov položiek. Pole typu Text akceptuje menší počet znakov ako pole typu Memo – od 0 do 255 znakov. Ak chcete vykonať výpočty na základe údajov v poli typu Text, môžete v niektorých prípadoch použiť funkcie konverzie.

Memo

Do tohto typu poľa môžete vkladať veľké množstvá textových a číselných údajov. Ak návrhár databázy nastaví pole tak, aby podporovalo formát RTF, môžete tiež použiť tieto typy formátovania, ktoré nájdete v programoch na spracovanie textu, ako je napríklad program Office Word 2007. V texte môžete napríklad použiť rôzne písma a veľkosti pre určité znaky. Môžete ich zmeniť na tučné alebo na kurzívu a podobne. Takisto môžete pridať k údajom značky jazyka HTML (Hypertext Markup Language).

Ďalšie informácie o používaní formátovania RTF v poli typu Memo nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Podobne ako pri poliach typu Text môžete aj pri porovnávaní údajov v poli typu Memo spustiť funkcie konverzie.

Number

Do tohto typu poľa môžete zadávať iba čísla a môžete vykonávať výpočty na základe hodnôt v poli typu Number.

Date/Time

V tomto type poľa môžete zadávať iba dátum a čas. V závislosti od nastavenia poľa návrhárom databázy sa môžete stretnúť s rôznymi okolnosťami:

 • Ak návrhár databázy nastaví pre pole vstupnú masku (skupina textových a zástupných znakov, ktoré sa zobrazia, keď pole vyberiete), vkladajte údaje do medzier vo formáte, ktorý poskytuje maska. Ak sa napríklad zobrazí maska DD-MMM-RRRR, zadajte dátum v danom formáte do vyhradených medzier – napríklad 11. okt. 2006. Nemôžete zadať úplný názov mesiaca (ako napríklad júl) alebo rok dvoma číslicami.

 • Ak návrhár nevytvoril vstupnú masku na kontrolu zadávania dátumu alebo času, pomocou ľubovoľného platného formátu dátumu alebo času môžete zadávať danú hodnotu. Môžete napríklad zadať dátum 11. okt. 2006, 11/10/06 alebo 11. október 2006.

 • Návrhár databázy pravdepodobne použije formát zobrazenia pre pole. Ak v tomto prípade neexistuje vstupná maska, môžete zadať hodnotu takmer v každom formáte. Program Access však zobrazí dané dátumy v súlade s formátom zobrazenia. Môžete napríklad zadať dátum 11/10/2006, ale formát zobrazenia môže byť nastavený tak, že zobrazí hodnotu ako 11. okt. 2006.

  Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Mena

V tomto type poľa môžete zadať iba hodnoty meny. Nie je nutné manuálne zadanie symbolu meny. Program Access predvolene použije daný symbol ( ¥, £, $, atď.) zadaný v miestnom nastavení systému Windows.

Automatické číslovanie

V tomto type poľa nemôžete nikdy zadávať ani meniť údaje. Vždy, keď do tabuľky pridáte nový záznam, program Access zvýši hodnoty v poli typu Automatické číslovanie.

Yes/No

Keď kliknete na pole nastavené na tento typ údajov, program Access zobrazí začiarkavacie políčko alebo rozbaľovací zoznam v závislosti od spôsobu formátovania poľa. Ak je pole naformátované, aby zobrazovalo zoznam, môžete z neho vybrať hodnoty Áno alebo Nie, True alebo False alebo Zapnuté alebo Vypnuté, a to opäť v závislosti od spôsobu formátovania poľa. Nemôžete zadať alebo zmeniť hodnoty v zozname priamo z formulára alebo tabuľky.

OLE Object

Tento typ poľa sa používa na zobrazenie údajov zo súboru vytvoreného v inom programe. V poli objektu OLE môžete napríklad zobraziť textový súbor, graf programu Excel alebo súbor snímok programu PowerPoint.

Prílohy poskytujú rýchlejší, jednoduchší a flexibilnejší spôsob zobrazenia údajov z iných programov. Ďalšie informácie nájdete v položke Prílohy ďalej v tejto tabuľke.

Hypertextové prepojenie

Tento typ poľa môže obsahovať žiadne údaje a program Access ich zalomí vo webovej adresy. Napríklad, ak zadáte hodnotu do poľa, Access obklopuje text s textom Uniform Resource Locator (URL), napríklad takto: http://www. your_text.com. Ak zadáte platnú webovú adresu, prepojenie bude fungovať – v opačnom prípade váš odkaz bude mať za následok chybové hlásenie. Tiež úprava existujúcich hypertextových prepojení môže byť ťažké pretože kliknutím na pole hypertextového prepojenia pomocou myši spustí webový prehľadávač a prejdete na lokalitu, v odkaze. Ak chcete upraviť pole hypertextového prepojenia, vyberte susediace pole, pomocou klávesov TAB alebo šípka presuňte zvýraznenie na pole hypertextového prepojenia a stlačením klávesu F2 povoliť úpravy.

Attachment

K tomuto typu poľa možno priložiť údaje z iných programov, ale nie je možné do neho vkladať alebo inak zadávať textové alebo číselné údaje.

Ďalšie informácie o používaní poľa prílohy, nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Sprievodca vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním nie je typ údajov. Namiesto toho používate sprievodcu na vytvorenie dvoch typov rozbaľovacích zoznamov: zoznamov hodnôt a vyhľadávacích polí. Zoznam hodnôt používa oddelený zoznam položiek, ktoré zadávate manuálne pri používaní Sprievodcu vyhľadávaním. Hodnoty môžu byť nezávislé od iných údajov alebo objektov v databáze.

Naopak, vyhľadávacie pole používa dotaz na načítanie údajov z tabuliek v databáze alebo v inej lokalite, ako je napríklad server so spusteným programom Windows SharePoint Services 3.0. V takom prípade vyhľadávacie pole zobrazí údaje v rozbaľovacom zozname. Sprievodca vyhľadávaním predvolene nastaví pole tabuľky na typ údajov Number.

Môžete pracovať s vyhľadávacích polí priamo v tabuľkách, ale aj vo formulároch a zostavách. Na základe predvoleného nastavenia hodnoty vo vyhľadávacom poli zobrazia v type zoznamu nazvanom pole so zoznamom – zoznam, ktorý má šípku rozbaľovacieho zoznamu: Prázdny vyhľadávací zoznam . V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastavil vyhľadávacie pole a pole so zoznamom, môžete upraviť položky zoznamu a pridanie položiek do zoznamu. Tak, že musí návrhár databázy nastaviť vlastnosť pre vyhľadávacie pole (vlastnosť sa nazýva Obmedziť na zoznama návrhár musí vypnite).

Ak nie je možné priamo upravovať hodnoty vo vyhľadávacom zozname, musíte pridať alebo zmeniť údaje v zozname preddefinovaných hodnôt alebo v tabuľke, ktorá slúži ako zdroj pre vyhľadávacie pole. Informácie o tom, nájdete v časti s názvom "Úprava položiek vo vyhľadávacom poli" v článku Pridanie jedného alebo viacerých záznamov do databázy.

Keď nakoniec vytvoríte vyhľadávacie pole, môžete ho v prípade potreby nastaviť na podporu viacerých hodnôt. Výsledný zoznam v takom prípade zobrazí začiarkavacie políčko vedľa každej položky zoznamu. To znamená, že môžete podľa potreby vybrať alebo vymazať ľubovoľné množstvo položiek. Typický zoznam s viacerými hodnotami je zobrazený na tomto obrázku:

Zoznam začiarkavacích políčok

Informácie o vytvorení viachodnotového vyhľadávacieho poľa a používaní výsledných zoznamov nájdete v článkoch Použitie zoznamu, viacerými hodnotami a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Na začiatok stránky

Vplyv vlastností poľa tabuľky na aktualizáciu

Ak ste sa ešte nestretli s programom Access alebo ste sa ešte podrobne neoboznámili s pojmami v prostredí relačných databáz, prečítajte si túto sekciu. Rozsiahle aktualizácie nevykonáte úspešne, pokiaľ neporozumiete vplyvu vlastností nastavených pre polia tabuľky na aktualizáciu.

Ak navrhujete databázu, obvykle začínate návrhom tabuliek. Rozhodujete o tom, aké typy údajov bude každá z nich obsahovať, nastavujete primárne kľúče – pole, ktoré jedinečne identifikuje každý záznam (riadok) – pre každú tabuľku a vytvárate medzi nimi vzťahy.

Nastavenie vlastností poľa v každej tabuľke je časťou tohto procesu. Môžete napríklad nastaviť pole typu Text tak, aby akceptovalo maximálne 50 znakov a pole typu Number tak, aby akceptovalo iba hodnoty meny.

Väčšina vlastností poľa môžete nastaviť pomocou návrhového zobrazenia. Však môžete nastaviť aj niektoré vlastnosti pomocou príkazov v skupinách na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Môžete napríklad nastaviť vizuálne formáty pre polia typu Text a Memo pomocou príkazov v skupine písmo na karte domov. Ďalšie informácie o používaní daných príkazov nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Zobraziť nastavenie alebo zmena vlastností poľa tabuľky.

V súčasnosti program Access poskytuje dva spôsoby zobrazenia vlastností pre pole tabuľky – buď použijete príkazy na karte Údajový hárok alebo tabuľku otvoríte v návrhovom zobrazení. Nasledovné skupiny krokov vysvetľujú, ako používať obidva postupy.

Zobrazenie vlastností tabuľky pomocou príkazov na karte Údajový hárok

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

 2. Kliknite na kartu Údajový hárok a použite príkazy v skupine Typ údajov a formátovanie na zobrazenie vlastností pre každé pole tabuľky.

Zobrazenie vlastností tabuľky v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa v programe Access otvorí v mriežke návrhu.

 2. V dolnej časti mriežky v časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné, ak už nie je vybraná.

  alebo

  Ak chcete zobraziť vlastnosti pre vyhľadávacie pole, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

  Vyhľadávacie pole je pole tabuľky, ktoré používa naprogramovaný zoznam hodnôt alebo dotaz, ktorý načítava hodnoty z tabuliek v databáze. Vyhľadávacie pole vám predvolene odosiela dané hodnoty vo forme zoznamu. Zo zoznamu si môžete vybrať položky v závislosti na nastavení vyhľadávacieho poľa návrhárom databázy.

  Vyhľadávacie polia môžu nových používateľov programu Access často zmiasť, pretože zoznam položiek sa zobrazí na jednom mieste (zoznam, ktorý program Access vytvorí z údajov vo vyhľadávacom poli), ale údaje sa môžu nachádzať na inom mieste (tabuľka, ktorá obsahuje údaje). Nezabúdajte však, že ak aktualizujete údaje vo vyhľadávacom poli, musíte aktualizovať zdrojovú tabuľku (iné miesto). Zo zoznamu nie je možné aktualizovať vyhľadávacie pole.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vlastnosti tabuľky s najväčším vplyvom na vkladanie údajov a vysvetlením daného vplyvu.

Vlastnosť

Umiestnenie v mriežke návrhu tabuľky

Možné hodnoty

Správanie pri pokuse zadať údaje

Veľkosť poľa

Karta Všeobecné

0-255

Obmedzenie znakov sa používa len pri poliach nastavených na typy údajov Text. Ak sa pokúsite zadať viac znakov, pole ich odreže.

Povinné

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Keď je vlastnosť zapnutá, musíte do poľa zadať hodnotu, a pokiaľ nevyplníte pole, program Access vám neumožní uložiť akékoľvek nové údaje. Keď je vypnutá, pole akceptuje hodnoty Null. Znamená to, že pole môže zostať prázdne.

Poznámka: Hodnota Null nie je rovnaká ako nula. Nula je číslica a program Access ju môže použiť vo výpočtoch. Null je chýbajúca, nedefinovaná alebo neznáma hodnota.

Stanovenie reťazcov s nulovou dĺžkou

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Ak je položka zapnutá, môžete zadať reťazce s nulovou dĺžkou – reťazce, ktoré neobsahujú žiadne znaky. Ak chcete zadať reťazec s nulovou dĺžkou, zadajte úvodzovky bez medzery ("") a stlačte kláves ENTER.

Indexované

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Keď indexujete pole tabuľky, program Access vám zabráni pridávať duplicitné hodnoty.

Vstupná maska

Karta Všeobecné

Preddefinované alebo vlastné skupiny textových a zástupných znakov

Vo vstupnej maske musíte zadať údaje v preddefinovanom formáte. Maska sa zobrazí, keď vyberiete pole v tabuľke alebo ovládací prvok vo formulári. Ak napríklad kliknete na pole typu Date, zobrazí sa skupina znakov: DD-MMM-RRRR. Daná skupina znakov je známa pod názvom vstupná maska. Musíte zadať hodnoty mesiaca v tvare trojpísmenovej skratky, napríklad OKT, a hodnotu roka v tvare štvorciferného čísla namiesto dvojciferného. Ak sa táto maska zobrazí, zadajte dátum, napríklad 15-OKT-2006.

Poznámka: Nezabúdajte však, že vstupná maska iba kontroluje zadávanie údajov, nie ich zobrazenie programom Access. Ak napríklad zadáte dátum 15-OKT-2006, program Access pravdepodobne uloží hodnotu ako 15102006 – bez znakov formátovania. Keď potom zobrazíte dátum v tabuľke, formulári alebo zostave, program Access môže byť nastavený tak, aby ho zobrazil ako 15/10/2006.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vstupných masiek nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Zobrazenie ovládania

Karta Vyhľadávanie

Hodnoty sú závislé od typu údajov nastavených pre pole

Pre polia typu Text a Number môžete vybrať ovládacie prvky, ako textové pole, zoznam alebo pole so zoznamom. Pre polia typu Yes/No môžete zvoliť ovládacie prvky, ako začiarkavacie políčko, textové pole alebo pole so zoznamom.

Poznámka: Ak vyberiete akúkoľvek položku okrem položky Zoznam alebo položky Pole so zoznamom, program Access skryje zvyšné vlastnosti na kartu Vyhľadávanie.

Typ zdroja riadka

Karta Vyhľadávanie

Tabuľka/Dotaz
Zoznam hodnôt
Zoznam polí

Ak nastavíte pole vlastností Zobraziť ovládací prvok na položku Zoznam alebo položku Pole so zoznamom, môžete danú vlastnosť nastaviť na hodnotu Tabuľka/Dotaz, hodnotu Zoznam hodnôt alebo hodnotu Zoznam polí. Vlastnosť postupne ovláda typ hodnoty, ktorú môžete použiť vo vlastnosti Zdroj riadka. Prejdite na ďalšiu položku.

Zdroj riadka

Karta Vyhľadávanie

Závisí od vlastnosti Typ zdroja riadka.

Ak nastavíte vlastnosť Typ zdroja riadka na hodnotu Tabuľka/Dotaz, daná vlastnosť môže obsahovať názov tabuľky alebo dotazu. Ak vlastnosť nastavíte na hodnotu Zoznam hodnôt, daná vlastnosť obsahuje zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkami (;). Ak nastavíte vlastnosť Typ zdroja riadka na hodnotu Zoznam polí, daná vlastnosť obsahuje názov tabuľky, dotazu alebo výpisu v jazyku SQL (Structured Query Language).

Obmedziť na zoznam

Karta Vyhľadávanie

Áno/Nie

Ak je nastavená na hodnotu Áno, Access nájde zodpovedajúce hodnoty, ako používatelia vkladať text v dolnej časti okna. Inak povedané, nastavenie Áno umožní predbežné zadávanie vstupu. Nastavenie Áno tiež zabráni používateľom upravovať položky v zozname priamo zo zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa ovládacieho prvku. Namiesto toho používatelia musia Úprava položiek v poli vlastnosti Zdroj riadka alebo v prípade vyhľadávacích polí, úprava položky v tabuľke, ktoré obsahujú zdrojových údajov pre vyhľadávacie pole. Ďalšie informácie o používaní vyhľadávacích polí nájdete v časti s názvom "Úprava položiek vo vyhľadávacom poli" v článku Pridanie jedného alebo viacerých záznamov do databázy.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Karta Vyhľadávanie

Áno/Nie

Povolí alebo zakáže príkaz Upraviť položky zoznamu pre zoznamy hodnôt, ale nie pre vyhľadávacie polia. Ak chcete povoliť daný príkaz pre vyhľadávacie polia, zadajte názov v platnom tvare vo vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu. Príkaz povoliť úpravy zoznamu hodnôt sa zobrazí v kontextovej ponuke, ktoré otvoríte kliknutím pravého tlačidla na ovládací prvok zoznamu alebo poľa so zoznamom. Keď spustíte príkaz, zobrazí sa dialógové okno Úprava položiek zoznamu. Ak určíte názov formulára v poli vlastností Formulár na úpravu položiek zoznamu, program Access spustí daný formulár namiesto dialógového okna.

Príkaz Upraviť položky zoznamu môžete spustiť z ovládacieho prvku zoznamu alebo poľa so zoznamom umiestnenom vo formulároch alebo z ovládacieho prvku poľa so zoznamom umiestnenom v tabuľkách a skupinách výsledkov dotazov. Formuláre sa musia otvoriť v návrhovom alebo prehľadávacom zobrazení. Tabuľky a skupiny výsledkov dotazov sa musia otvoriť v údajovom zobrazení.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Karta Vyhľadávanie

Názov údajového formulára

Ak zadáte názov údajového formulára vo vlastnosti tabuľky, daný formulár sa otvorí, keď používateľ spustí príkaz Upraviť položky zoznamu. Inak sa dialógové okno Upraviť položky zoznamu zobrazí, keď používatelia spustia príkaz.

Ďalšie informácie o navrhovaní vlastností nastavenia a tabuliek databázy nájdete v nasledujúcich článkoch.

 • Základy navrhovania databázy vysvetľuje základné pojmy, ako je napríklad plánovanie databázy, navrhovanie údajov a normalizácia – proces rozdelenia údajov do súvisiacich tabuliek a odstraňovanie nadbytočných údajov.

 • Vytvorenie tabuliek v databáze vysvetľuje, ako vytvárať tabuľky, pridávať hlavné kľúče (polia, ktoré jednoznačne identifikovať každého riadka alebo záznamu v tabuľke) a ako nastaviť typy údajov a vlastností tabuľky.

Na začiatok stránky

Použitie formulára na aktualizáciu údajov

Formulár sa používa na aktualizáciu malých množstiev údajov. V tomto prípade „malé“ znamená ľubovoľný počet záznamov, ktoré chcete manuálne aktualizovať. Formuláre umožňujú jednoduchší, rýchlejší a presnejší spôsob úpravy a aktualizácie malých množstiev údajov.

Ako sa používa formulár na úpravu údajov závisí od návrhu formulára. Formuláre môžu obsahovať ľubovoľný počet ovládacích prvkov , ako je napríklad zoznamov, textových polí, tlačidiel a údajových hárkov – mriežky, ktoré vyzerajú ako hárky programu Excel. V poradí, každá ovládacie prvky vo formulári buď číta alebo zapisuje údaje do poľa zdrojovej tabuľky. Čo daného ovládacieho prvku závisí od typu údajov nastavených pre pole zdrojovej tabuľky, všetkých vlastností nastavených pre dané pole, a na niekoľko vlastností, ktoré návrhár databázy nastavil pre každý ovládací prvok. Ďalšie informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí vplyv zadávania údajov nájdete v téme vplyv typov údajov na zadávanie údajov a vplyv vlastností poľa tabuľky na zadávanie údajov, v tomto článku.

Nasledujúce sekcie vysvetľujú, ako používať najbežnejšie ovládacie prvky vkladania údajov. S prípadnými otázkami o konkrétnej databáze sa obráťte na správcu systému alebo návrhára databázy.

Pridanie alebo úprava textu v textovom poli

Program Access poskytuje jeden ovládací prvok textu na používanie s poľami typu Text a Memo. Obvykle sa dá zistiť podľa veľkosti ovládacieho prvku, ktoré zvyčajne predstavuje veľkosť poľa zdrojovej tabuľky, či je základné pole typu Text alebo typu Memo. Ak napríklad pripojíte ovládací prvok k poľu typu Text, ktorý akceptuje maximálne 50 znakov, veľkosť ovládacieho prvku môžete meniť taktiež. Ak však pripojíte ovládací prvok k poľu typu Memo, môžete bez posúvania meniť veľkosť ovládacieho prvku na zobrazenie jedného alebo dvoch odsekov textu.

Môžete nastaviť aj pole typu Memo na podporu formátu RTF. Potom môžete v texte používať rôzne písma, veľkosti, štýly a farby.

Úprava textu v textovom poli

 • Umiestnite kurzor na textové pole a zmeňte údaje. Nezabúdajte však, že v poliach typu Text alebo Memo nie je možné vykonávať výpočty na základe čísel.

Použitie formátu RTF

Poznámka: Len vtedy, keď textové pole je viazané na pole typu Memo, môžete postupujte nasledovne. Pozrite si postup v časti zobrazenie vlastností pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 1. Keď je tabuľka otvorená v údajovom zobrazení, vyberte pole typu Memo. Obvykle môžete hľadať pole s názvom „Komentáre“, „Poznámky“ alebo „Popis“.

 2. Ak chcete formátovať text, použite tlačidlá a ponuky na karte Domov v skupine Písmo.

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, môžete zmeniť text na tučný alebo na kurzívu, môžete zmeniť farby a máte k dispozícii aj ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Použitie údajového hárku na aktualizáciu údajov

Údaje môžete zmeniť, ak budete pracovať priamo v údajovom zobrazení (mriežka riadkov a stĺpcov podobná pracovnému hárku programu Excel). Údaje môžete meniť v tabuľkách, skupinách výsledkov dotazov a formulároch, ktoré zobrazia údajové hárky.

Údajové hárky obvykle používate, ak potrebujete zmeniť iba malý počet záznamov alebo častí jedného záznamu. Ak ovládate program Excel, údajovým hárkom by ste mali pomerne ľahko porozumieť. Zmeny môžete vykonávať bez hlbších vedomostí programu Access, ako je napríklad schopnosť vytvárať a spúšťať dotazy.

Nezabúdajte, že platia nasledovné fakty.

 • Explicitné uloženie zmien nie je nutné. Keď presuniete kurzor na nové pole v rovnakom riadku, alebo keď presuniete ukazovateľ na iný riadok, program Access odovzdá tieto zmeny tabuľke.

 • Polia v databáze programu Access by mali byť predvolene nastavené tak, aby akceptovali určité typy údajov, napríklad text alebo čísla. Zadajte typ údajov, ktoré nastavené pole akceptuje. Ak daný typ nezadáte, program Access zobrazí chybové hlásenie.

 • Pole môže používať vstupnú masku. Vstupná maska je skupina textových a zástupných znakov, kde zadávate údaje v konkrétnom formáte. Napríklad vstupná maska pre poštové smerové číslo môže vyžadovať údaje, ktoré zodpovedajú francúzskemu formátu, zatiaľ čo vstupná maska pre telefónne číslo môže vyžadovať zadanie čísel v nemeckom formáte.

  Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

 • Okrem príloh a zoznamov s viacerými hodnotami môžete do väčšiny polí zadať iba jednu hodnotu. Ak neviete, či pole akceptuje prílohy, obráťte sa na návrhára databázy alebo správcu systému. Zoznam s viacerými hodnotami môžete vždy identifikovať, pretože program Access vedľa každej položky zoznamu zobrazí začiarkavacie políčko.

Zmena údajov v údajovom hárku

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku alebo dotaz s údajmi, ktoré chcete zmeniť.

  Program Access predvolene otvorí tabuľku alebo dotaz v údajovom zobrazení – mriežka, ktorá pripomína pracovný hárok programu Excel.

 2. Kliknite alebo sa inak presuňte na prvé pole, ktoré chcete zmeniť, a upravte údaje.

 3. Ak sa chcete presunúť na ďalšie pole, stlačte kláves TAB, použite klávesy so šípkami alebo na dané pole kliknite.

  Keď stlačíte kláves TAB, program Access predvolene použije miestne nastavenia systému Windows, aby určil, či sa kurzor presúva doľava alebo doprava. Ak je počítač nastavený na používanie jazyka, ktorý sa číta zľava doprava, kurzor sa presunie doprava, keď stlačíte kláves TAB. Ak je nastavený na jazyk, ktorý sa číta sprava doľava, kurzor sa presunie doľava.

Použitie formátu RTF v údajoch v poli typu Memo

 1. V tabuľke alebo vo výsledku dotazov otvorených v údajovom zobrazení vyberte pole typu Memo.

  Zvyčajne, môžete hľadať pole s názvom "Komentáre", "Poznámky" alebo "Opis." Ak stále nemôžete nájsť poľa typu Memo, pozrite si kroky v časti Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 2. Ak chcete formátovať text, použite tlačidlá a ponuky na karte Domov v skupine Písmo.

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, môžete zmeniť text na tučný alebo na kurzívu, môžete zmeniť farby a máte k dispozícii aj ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Použitie aktualizačného dotazu na zmenu existujúcich údajov

Aktualizačné dotazy sa používajú na pridanie, zmenu alebo odstránenie časti (nie celku) existujúcich záznamov. Aktualizačné dotazy si môžete predstaviť ako účinný formulár dialógového okna Hľadanie a nahradenie. Zadáte kritérium výberu (čiastočný ekvivalent reťazca vyhľadávania) a aktualizačné kritérium (čiastočný ekvivalent reťazca nahradenia). Na rozdiel od dialógového okna, aktualizačné dotazy môžu akceptovať viaceré kritériá, umožnia aktualizáciu veľkého počtu záznamov v jednom priebehu a povolia zmenu záznamov vo viacerých tabuľkách.

Nezabúdajte však, že nemôžete používať aktualizačné dotazy na pridanie celých záznamov. Ak chcete pridať celé záznamy, použite pripájací dotaz.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Poznámka: Najbezpečnejším spôsobom použitia aktualizačného dotazu je vytvoriť najprv výberový dotaz, ktorý otestuje kritériá výberu. Predstavte si napríklad, že chcete aktualizovať skupinu polí typu Yes/No z hodnoty Nie na hodnotu Áno pre daného zákazníka. Ak to chcete urobiť. pridávajte kritériá do výberového dotazu, pokiaľ nevráti všetky požadované záznamy Nie pre zákazníka. Ak ste si istí, že máte správne záznamy, konvertujte výberový dotaz na aktualizačný, zadajte kritériá výberu a spustite dotaz na aktualizáciu vybraných hodnôt. Kroky v tejto sekcii vysvetľujú, ako vytvoriť výberový dotaz a konvertovať ho na aktualizačný.

Vytvorenie výberového dotazu

 1. Otvorte databázu so záznamami, ktoré chcete zmeniť.

 2. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Keď sa otvorí návrhár dotazu, zobrazí sa karta Návrh a otvorí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Vyberte jednu alebo viacero tabuliek so záznamami, ktoré chcete aktualizovať, kliknite na príkaz Pridať a potom na tlačidlo Zatvoriť.

  Tabuľky sa zobrazia ako okná v hornej časti mriežky návrhu dotazu. Sú v nich uvedené všetky polia v každej tabuľke. Na nasledujúcom obrázku je znázornený návrhár dotazu s typickou tabuľkou.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 4. Dvakrát kliknite na polia, ktoré chcete aktualizovať. Vybrané polia sa zobrazia v riadku Pole v dolnej časti návrhára dotazu.

  V dolnej časti môžete pridať jedno pole tabuľky na jeden stĺpec alebo v hornej časti zoznamu polí tabuľky môžete dvojitým kliknutím na hviezdičku (*) rýchlo pridať všetky polia do tabuľky. Na nasledujúcom obrázku je znázornený návrhár dotazu so všetkými pridanými poľami.

  Dotaz, v ktorom sú pridané všetky polia tabuľky.

 5. Ak chcete, môžete zadať kritériá v riadku mriežky návrhu Kritériá. Nasledujúca tabuľka znázorňuje niektoré vzorové kritériá a vysvetľuje vplyv daných kritérií na dotaz.

Kritérium

Vplyv

> 234

Vráti všetky čísla väčšie ako 234. Ak chcete vyhľadať všetky čísla menšie ako 234, použite kritérium < 234.

>= "Cajhen"

Vráti všetky záznamy od Cajhen až po koniec abecedy

Between #2.2.2006# And #1.12.2006#

Vráti dátumy od 2. februára 2006 až po 1. december 2006 (ANSI-89). Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, namiesto znakov mriežky (#) použite jednoduché úvodzovky ('). Príklad: Between '2.2.2006' And '1.12.2006'

Not "Nemecko"

Vyhľadá všetky záznamy s poľami, ktoré neobsahujú presne hodnotu Nemecko. Kritérium vráti záznamy, ktoré okrem reťazca Nemecko obsahujú aj ďalšie znaky, ako napríklad záznam "Nemecko (euro)" alebo záznam "Európa (Nemecko)".

Not "T*"

Vyhľadá všetky záznamy okrem tých, ktoré začínajú písmenom T. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

Not "*t"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré sa nekončia písmenom t. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

In(Kanada,UK)

Vyhľadá v zozname všetky záznamy obsahujúce slovo Kanada alebo UK.

Like "[A-D]*"

Vyhľadá všetky záznamy v textovom poli, ktoré začínajú písmenom A až D. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

Like "*ar*"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré obsahujú skupinu znakov „ar“. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhľadá všetky záznamy, ktoré začínajú slovom „Maison“ a obsahujú druhý reťazec pozostávajúci z piatich písmen, z ktorých prvé štyri písmená sú „Dewe“ a posledné písmeno je neznáme. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto otáznika (?) použite podčiarknutie (_).

#2.2.2006#

Vyhľadá všetky záznamy pre 2. február 2006.Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, ohraničte dátum jednoduchými úvodzovkami namiesto znakov mriežky ('2.2.2006').

< Date() - 30

Vráti všetky dátumy staršie ako 30 dní.

Date()

Vráti všetky záznamy obsahujúce dnešný dátum.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Vráti všetky záznamy v rozsahu od dnešného dátumu do troch mesiacov od dnešného dátumu.

Is Null

Vráti všetky záznamy obsahujúce nezadanú (prázdnu alebo nedefinovanú) hodnotu.

Is Not Null

Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú určitú hodnotu.

""

Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú reťazec s nulovou dĺžkou. Reťazec s nulovou dĺžkou sa používa na pridanie hodnoty do požadovaného poľa v prípade, ak danú hodnotu ešte nepoznáte. Pole môže napríklad vyžadovať faxové číslo, niektorí zákazníci však nemusia mať faxové zariadenia. V takom prípade zadajte namiesto čísla úvodzovky bez medzery ("").

 1. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Skontrolujte, či dotaz vrátil iba záznamy, ktoré chcete aktualizovať. V prípade potreby môžete vybrať polia, ktoré nechcete, a stlačte kláves DELETE na ich odstránenie. Pokiaľ nie ste spokojní s výsledkami dotazu, môžete do mriežky návrhu presúvať ďalšie polia alebo meniť kritériá.

 2. Prejdite na ďalšie kroky.

Aktualizácia záznamov

 1. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Aktualizovať.

  Zmení výberový dotaz na aktualizačný. Program Access pridá riadok Aktualizovať na v dolnej časti návrhára dotazu.

  Aktualizačný dotaz s jedným aktualizačným kritériom

 2. Vyhľadajte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zmeniť, a zadajte výraz (ktorý zmení vaše údaje) v riadku Aktualizovať na pre dané pole.

  Tabuľka znázorňuje vzorové výrazy a vysvetľuje, ako menia údaje.

Výraz

Výsledok

"Predajca"

V poli typu Text zmení textovú hodnotu na hodnotu „Predajca“.

#10.8.2006#

V poli typu Date/Time zmení dátumovú hodnotu na dátum 10. aug. 2006.

Áno

V poli typu Yes/No zmení hodnotu Niena Áno.

"PN" & [PartNumber]

Pridá reťazec „PN“ na začiatok každého konkrétneho čísla časti.

[UnitPrice] * [Quantity]

Vynásobí hodnoty v poliach s názvom UnitPrice a Quantity.

[Freight] * 1,5

Zvýši hodnoty v poli s názvom Freight o 50 %.

DSum("[Množstvo] * [Jednotková cena]",
"Podrobnosti objednávky", "[Identifikácia produktu]=" & [Identifikácia produktu])

Ak sa hodnoty ProductID v aktuálnej tabuľke sa zhodujú s hodnotami ProductID v tabuľke s názvom Order Details, výraz aktualizuje súčty predaja vynásobením hodnôt v poli s názvom Quantity hodnotami v poli s názvom UnitPrice.

Right([ShipPostalCode], 5)

Odstráni znaky nachádzajúce sa úplne vľavo v textovom alebo číselnom reťazci a ponechá päť znakov nachádzajúcich sa úplne vpravo.

IIf(IsNull([UnitPrice]), 0, [UnitPrice])

Zmení (neznámu alebo nedefinovanú) hodnotu Null na hodnotu nula (0) v poli s názvom UnitPrice.

 1. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Zobrazí sa hlásenie s upozornením, ktoré je znázornené na nasledovnom obrázku:

  Aktualizácia dotazu výstražné hlásenie

 2. Ak chcete spustiť dotaz, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka: Môžete vypnúť upozornenia. Urobíte to tak, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Access, kliknite na položku Rozšírené a v časti potvrdenie zrušte začiarknutie políčka akčné dotazy.

 3. Na zobrazenie výsledkov aktualizačného dotazu kliknite na karte Domov alebo na karte Návrh v skupine Zobrazenia na položku Zobrazenie a potom kliknite na položku Údajové zobrazenie. Môžete kliknúť aj na tlačidlo Údajové zobrazenie v stavovom riadku programu Access.

  Poznámka: Pri spustení dotazu môžu v množine výsledkov chýbať niektoré polia. Ak dotaz obsahuje polia, ktoré nechcete aktualizovať, program Access dané polia predvolene odstráni. Môžete napríklad zahrnúť polia ID z dvoch tabuliek, aby sa dotaz vrátil a pracoval na správnych záznamoch. Ak sa dané polia ID neaktualizujú, program Access ich odstráni.

Na začiatok stránky

Použitie pripájacieho dotazu na pridávanie záznamov do tabuliek

Pripájací dotaz sa najčastejšie používa na pridanie skupiny záznamov z tabuliek v zdrojovej databáze do tabuliek v cieľovej databáze. Predpokladajme napríklad, že získate nových zákazníkov a databázu, ktorá obsahuje tabuľku s informáciami o týchto zákazníkoch. Ak nechcete zadávať údaje manuálne, môžete danú tabuľku pripojiť k zodpovedajúcej tabuľke alebo tabuľkám v databáze. Pripájacie dotazy môžete tiež používať na vykonávanie nasledovných činností:

 • Pripojenie záznamov na základe kritérií. Môžete napríklad pripojiť iba mená a adresy zákazníkov s nevybavenými objednávkami.

 • Pripojenie záznamov v prípade, keď niektoré polia v jednej tabuľke neexistujú v inej tabuľke. Predpokladajme napríklad, že tabuľka Zákazníci má 11 polí a polia v tabuľke Zákazníci v inej databáze zodpovedajú 9 poliam z 11. Pripájací dotaz môžete použiť na pridanie údajov v zhodných poliach a ignorovanie ostatných polí.

Proces vytvárania pripájacieho dotazu na pripojenie údajov z jednej databázy do druhej pozostáva z týchto základných krokov:

 • Otvorenie zdrojovej databázy (databázy obsahujúcej záznamy, ktoré chcete pripojiť) a vytvorenie výberového dotazu, ktorý vráti iba záznamy, ktoré chcete pripojiť.

 • Konverzia daného výberového dotazu na pripájací dotaz.

 • Pridanie cieľových tabuliek a polí do pripájacieho dotazu. Ak pripájate záznamy do inej databázy, najprv otvorte danú databázu a potom vyberte tabuľky.

 • Spustenie dotazu na pripojenie záznamov.

Poznámka: Zálohujte údaje skôr než začnete. Ak urobíte chybu, môžete odstrániť pripojené záznamy z cieľovej tabuľky. Manuálne odstraňovanie veľkého počtu záznamov však môže dlho trvať. Ak máte poruke zálohu, môžete rýchlejšie opraviť akékoľvek chyby.

Vytvorenie výberového dotazu

 1. Otvorenie zdrojovej databázy – databázy obsahujúcej záznamy, ktoré chcete pripojiť.

 2. Prejdite na kartu Vytvoriť v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

  Zobrazí sa mriežka návrhu dotazu a dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Vyberte databázu so záznamami, ktoré chcete pripojiť, kliknite na príkaz Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľka sa zobrazí ako okno v hornej časti mriežky návrhu dotazu. V okne sú uvedené všetky polia v tabuľke. Obrázok zobrazuje typickú tabuľku v návrhárovi dotazu:

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 4. Presuňte polia, ktoré chcete pripojiť, z tabuľky do riadka Pole v dolnej časti mriežky návrhu dotazu.

  V dolnej časti môžete pridať jedno pole tabuľky na jeden stĺpec. Ak chcete rýchlo pridať všetky polia, kliknite na hviezdičku (*) na začiatku zoznamu polí tabuľky. Obrázok zobrazuje návrhára dotazu s niekoľkými pridanými poľami tabuľky:

  Dotaz s troma poľami v mriežke návrhu

  Obrázok zobrazuje návrhára so všetkými pridanými poľami:

  Dotaz so všetkými poľami tabuľky.

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Skontrolujte, či dotaz vrátil záznamy, ktoré chcete pripojiť. V prípade potreby môžete zrušiť začiarknutie políčka Zobraziť alebo stlačte kláves DELETE na odstránenie nežiaducich polí. Pokiaľ nie ste spokojní s výsledkami dotazu, môžete do mriežky návrhu presúvať ďalšie polia.

 6. Prejdite na ďalšie kroky.

Konverzia dotazu na pripájací dotaz

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na tlačidlo Pripájací.

  Zobrazí sa dialógové okno Pripojenie.

 2. V tomto stave môžete pripojiť záznamy z jednej tabuľky do druhej v rovnakej databáze alebo pripojiť záznamy do tabuľky v druhej databáze.

  • Pripojenie záznamov do tabuľky v rovnakej databáze

   1. V dialógovom okne Pripojiť kliknite na položku Aktuálna databáza (ak už nebola vybratá) a potom vyberte cieľovú tabuľku zo zoznamu Názov tabuľky.

   2. Kliknite na tlačidlo OK.

    V kroku 4 v predchádzajúcej časti ste pridali časť alebo všetky polia v zdrojovej tabuľke do mriežky návrhu dotazu. Ak ste počas tohto kroku pridali celú tabuľku, program Access teraz pridá celú cieľovú tabuľku do riadka Pripojenie k položke, ako je to znázornené nižšie:

    Pripájací dotaz, ktorý obsahuje všetky polia z dvoch tabuliek

    alebo

    Ak ste v kroku 4 v predchádzajúcej časti pridali jednotlivé polia a názvy polí v zhode zdrojových a cieľových tabuliek, program Access automaticky pridá názvy cieľových polí v riadku Pripojenie k položke, ako je to znázornené nižšie:

    Pripájací dotaz so zodpovedajúcimi polia

    alebo

    Ak ste pridali jednotlivé polia a niektoré alebo všetky názvy v zdrojových a cieľových tabuľkách sa nezhodujú, program Access ponechá nezhodné polia v riadku Pripojenie k položke prázdne. Kliknite na každé prázdne pole a z výsledného zoznamu vyberte hľadané zdrojové pole, ako je to znázornené nižšie:

    Výber cieľových polí pre pripájacieho dotazu

   3. Ak chcete zobraziť ukážku zmien, kliknite na položku Zobraziť.

   4. Vráťte sa do návrhového zobrazenia. Ak chcete pripojiť záznamy, kliknite na príkaz Spustiť.

  • Pripojenie záznamov do tabuľky v druhej databáze

   1. V dialógovom okne Pripojenie kliknite na položku Iná databáza.

   2. V poli Názov súboru zadajte lokalitu a názov cieľovej databázy.

   3. V poli Názov tabuľky zadajte názov cieľovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

    alebo

    Kliknite na položku Prehľadávať a druhé dialógové okno Pripojenie použite na vyhľadanie cieľovej databázy. Ak ste vyhľadali a vybrali databázu, kliknite na tlačidlo OK. Týmto sa zavrie druhé dialógové okno. V prvom dialógovom okne v poli Názov tabuľky zadajte názov cieľovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Zadajte názov cieľovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK na zatvorenie prvého dialógového okna Pripojenie.

    V kroku 4 v predchádzajúcej časti ste pridali časť alebo všetky polia v zdrojovej tabuľke do riadka Pole v mriežke návrhu dotazu. Ak ste počas daného kroku pridali celú tabuľku, program Access teraz pridá celú cieľovú tabuľku do riadka Pripojenie k položke, ako je to znázornené nižšie:

    Pripájací dotaz, ktorý obsahuje všetky polia z dvoch tabuliek

    alebo

    Ak ste v kroku 4 pridali jednotlivé polia a názvy polí v zhode zdrojových a cieľových tabuliek, program Access automaticky pridá názvy cieľových polí v riadkuPripojenie k položke, ako je to znázornené nižšie:

    Pripájací dotaz so zodpovedajúcimi polia

    alebo

    Ak ste pridali jednotlivé polia a niektoré alebo všetky názvy v zdrojových a cieľových tabuľkách sa nezhodujú, program Access ponechá nezhodné polia v riadku Pripojenie k položke prázdne. Kliknite na každé prázdne pole a z výsledného zoznamu vyberte hľadané cieľové pole, ako je to znázornené nižšie:

    Výber cieľových polí pre pripájacieho dotazu

   4. Ak chcete zobraziť ukážku zmien, kliknite na položku Zobraziť.

   5. Prepnite sa do návrhového zobrazenia a potom kliknite na príkaz Spustiť na pripojenie záznamov.

Na začiatok stránky

Použitie kolekcie údajov na aktualizáciu záznamov

Program Office Access 2007 poskytuje novú funkciu s názvom „kolekcia údajov“. V programe Microsoft Office Outlook 2007 môžete nastaviť údajový formulár, zhromaždiť informácie a uložiť dané údaje v databáze programu Access. Tento článok nevysvetľuje používanie funkcie kolekcie údajov.

Informácie o používaní funkcie zhromažďovania údajov, nájdete v článku s názvom zhromažďovanie údajov prostredníctvom e-mailových správ.

Na začiatok stránky

Použitie dialógového okna Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov

Dialógové okno Hľadanie a nahradenie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu zmenu malých množstiev údajov. Tento článok nevysvetľuje používanie dialógového okna.

Informácie o použití dialógového okna, prečítajte si článok, použite dialógové okno Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov.

Na začiatok stránky

Použitie kaskádových aktualizácií na zmenu hodnôt hlavného a cudzieho kľúča

Niekedy potrebujete aktualizovať hodnotu hlavného kľúča. Ak použijete daný hlavný kľúč ako cudzí, môžete automaticky aktualizovať zmeny prostredníctvom všetkých podradených inštancií cudzieho kľúča.

Hlavný kľúč je hodnota, ktorá sa používa na jedinečnú identifikáciu každého riadka (záznamu) v tabuľke databázy. Cudzí kľúč je stĺpec, ktorý sa zhoduje s primárnym kľúčom. Cudzie kľúče sa obvykle nachádzajú v iných tabuľkách a umožňujú vytvorenie vzťahu (prepojenia) medzi údajmi v tabuľkách.

Predpokladajme napríklad, že používate kód Product ID ako hlavný kľúč. Jeden kód ID jedinečne identifikuje jeden produkt. Kód ID používate tiež ako cudzí kľúč v tabuľke údajov objednávky. Týmto spôsobom môžete nájsť všetky objednávky, ktoré zahŕňajú každý produkt. Kedykoľvek sa produkt objedná, kód ID sa stáva časťou objednávky.

Niekedy sa kódy ID (alebo iné typy hlavných kľúčov) zmenia. V takom prípade môžete zmeniť hodnotu hlavného kľúča. Zmena bude automaticky prechádzať cez všetky súvisiace podradené záznamy. Toto správanie povolíte, ak zapnete referenčnú integritu a kaskádové aktualizácie medzi dvoma tabuľkami.

Nezabúdajte, že platia nasledovné pravidlá:

 • Kaskádové aktualizácie môžete povoliť len pre polia hlavného kľúča, ktoré sú nastavené na typy údajov Text alebo Number. Tieto aktualizácie nemôžete používať pre polia, ktoré sú nastavené na typ údajov Automatické číslovanie.

 • Kaskádové aktualizácie môžete povoliť len medzi tabuľkami so vzťahom typu „one-to-many“.

Nasledovné kroky vysvetľujú spôsob, akým možno vytvoriť vzťah a povoliť kaskádové aktualizácie pre daný vzťah.

Vytvorenie vzťahu

 1. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

 2. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Zobrazenie tabuľky.

  Zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Ak už nie je vybratá, kliknite na kartu Tabuľky, vyberte tabuľky, ktoré chcete zmeniť, kliknite na príkaz Pridať a potom kliknite na položku Zavrieť.

  Ak chcete vybrať viacero tabuliek, stlačte kláves SHIFT, alebo môžete samostatne pridať každú tabuľku. Vyberte iba tabuľky na stranách vzťahu „one“ a „many“.

 4. V okne Vzťahy presuňte hlavný kľúč z tabuľky na strane vzťahu „one“ a presuňte ho na pole cudzieho kľúča tabuľky na strane vzťahu „many“.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov. Nasledujúci obrázok zobrazí dialógové okno:

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 5. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu a kliknite na položku Vytvoriť.

 6. Prejdite na ďalšiu skupinu krokov.

Povolenie kaskádových aktualizácií v hlavných kľúčoch

 1. Ak ste nepostupovali podľa krokov v predchádzajúcej sekcii, otvorte databázu obsahujúcu vzťah, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

  Zobrazí sa okno Vzťahy so zobrazenými spojeniami (zobrazené ako spojnice) medzi tabuľkami v databáze. Na nasledujúcom obrázku je znázornený typický vzťah:

  vzťah medzi dvoma tabuľkami

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na prepájaciu čiaru medzi nadradenými a podradenými tabuľkami a kliknite na položku Úprava vzťahov.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov znázornené na nasledovnom obrázku:

  Upraviť vzťahy dialógové okno s existujúci vzťah

 4. Vyberte položku Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zabezpečiť referenčnú integritu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o vytváraní vzťahov nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×