Ako program Project plánuje úlohy: čo sa deje v zákulisí

Ako program Project plánuje úlohy: čo sa deje v zákulisí

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa hovorí o technickej stránke plánovania úloh projektu v Projecte. Ľudí niekedy prekvapí, keď Project automaticky presunie úlohu na iný čas, než v akom ju očakávali. Prípadne sa čudujú, prečo napríklad zmena obmedzenia úlohy spôsobila nepredvídateľné presunutie iných úloh. Budete mať možnosť nájsť odpovede na všetky otázky týkajúce sa výkonného systému plánovania v Projecte.

Toto nie je nemusí byť jednoduché pochopiť na prvý, ale chystáte cez to bude väčšie znalosti projektovým manažérom – a vám lepšiu kontrolu nad dátum ukončenia projektu.

Čo chcete dozvedieť?

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Ako prepojenia úloh ovplyvňujú plán?

Ako obmedzenia úloh ovplyvňujú plán?

Ako typy úloh ovplyvňujú plán?

Ako plánovanie riadené úsilím ovplyvňuje plán?

Ako manuálne a automatické plánovanie ovplyvňuje plán?

Ako časová rezerva ovplyvňuje plán?

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Ešte technickejšie informácie o tom, ako v programe Project

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Keď do plánu pridáte novú úlohu, automaticky sa naplánuje tak, aby začínala v počiatočnom dátume projektu. Pri pridávaní úloh do plánu a ich prepojení s inými úlohami sa časy začatia úloh budú meniť a úloha, ktorá sa má dokončiť ako posledná, bude určovať koncový dátum projektu.

 • Ak chcete zistiť počiatočný dátum projektu alebo ho zmeniť na iný dátum, kliknite na položku Projekt a potom na položku Informácie o projekte.

Pochopiteľne však existujú aj výnimky. Napríklad úlohy sa nepresúvajú tak ako ostatné úlohy. Ďalej v tomto článku sa dozviete viac o rozdieloch pri plánovaní medzi manuálne a automaticky naplánovanými úlohami.

Pred a po vytvorení závislosti úlohy

Bublina 4 Ak chcete vytvoriť nový projekt, najprv zadajte počiatočný dátum projektu. Pri plánovaní projektu od času začiatku, všetky úlohy začínajú na dátum začatia projektu, ak neurčíte inak.

Bublina 4 Manuálne naplánované úlohy a automaticky naplánované úlohy bez závislosti úloh a obmedzení použili, trvanie projektu je rovnaká ako trvanie najdlhšej úlohy. Inými slovami, dátum dokončenia projektu je rovnaká ako dátum dokončenia najdlhšej úlohy.

Obrázok tlačidla Základe závislostí úloh, ako je napríklad dokončenie spustenia na dokončení medzi prvou a druhou úlohou (ako je znázornené tu), môžete zmeniť dátum dokončenia projektu.

Takmer všetky projekty by mali byť naplánované od známeho času začatia. Aj keď poznáte dátum, do ktorého je potrebné projekt dokončiť, maximálnu flexibilitu vám poskytne plánovanie od počiatočného dátumu.

Plánovanie od koncového dátumu je však možné v týchto prípadoch:

 • Potrebujete určiť, kedy musí projekt začať, aby skončil v konkrétnom požadovanom dátume.

 • Neviete určite, kedy projekt začne (napríklad dostávate prácu z iného zdroja, pri ktorom môže dôjsť ku zdržaniu).

 • Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Ak pracujete s projektom naplánovaným od koncového dátumu, zapamätajte si rozdiely v tom, ako program Project spracováva niektoré činnosti:

 • Keď zadáte automaticky naplánovanú úlohu, program Project automaticky nastaví obmedzenie pre koncový dátum úlohy na hodnotu Čo najneskôr. Ďalšie obmedzenia by ste mali nastaviť len v prípade potreby (kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu a potom na položku Informácie o úlohe).

 • Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte koncový dátum úlohy, program Project automaticky nastaví obmedzenie pre automaticky naplánovanú úlohu na hodnotu Nekončí neskôr než.

 • Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od počiatočného dátumu, zmeníte tak, aby bol plánovaný od koncového dátumu, z automaticky naplánovaných úloh a priradení sa odstránia všetky oneskorenia pri vyvažovaní. Nebude to mať vplyv na manuálne naplánované úlohy.

 • Ak používate automatické vyvažovanie na obmedzenie preťaženia zdrojov vo svojom projekte, Project pridá oneskorenie pri vyvažovaní za úlohu namiesto pred ňu (ak chcete skontrolovať nastavenie vyvažovania, kliknite na kartu Zdroj a potom na položku Vyvážiť zdroj).

Na začiatok stránky

Ako prepojenia úloh ovplyvňujú plán?

Prepojenia úloh (závislosti) zobrazujú vzťahy v čase medzi jednotlivými úlohami. Prepájaním úloh sa vytvárajú závislosti úloh. Dlhá reťaz pri úlohách určujte celkovú dĺžku a ukončenie projektu.

Tip na správu projektu Ako vytvoríte prepojenie úloh v projekte, nastavte kritickej cesty prepojenia. V tomto kritickej cesty určuje na konci projektu. Ďalšie informácie o kritickej cesty.

Typ prepojenia

Príklad

Popis

Začiatok pri dokončení (ZD)

Obrázok prepojenia Začatie po dokončení

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Napríklad, ak máte dve úlohy, "Kopanie základov" a "Liatie betónu", "Naliať betónu" úlohy nemôže začať, kým "Kopať foundation" úloha je dokončená.
Keď vytvoríte prepojenie úloh v projekte, je predvolený typ prepojenie dokončenie pri začiatku.
Tento typ prepojenia je predvolený typ. Ak neurčíte typ prepojenia, predpokladá sa dokončenie pri začiatku vzťahu.

Začiatok pri začiatku (SS)

Obrázok prepojenia Začatie po začatí

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislá úloha sa môže začať kedykoľvek po začatí úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Začiatok pri začiatku nemusí nevyhnutne prepájať úlohy s rovnakým časom začatia.

Ak máte napríklad dve úlohy Liatie betónu a Zarovnávanie betónu, úloha Zarovnávanie betónu sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha Liatie betónu.

Dokončenie pri dokončení (DD)

Obrázok prepojenia úlohy Dokončenie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Dokončenie pri dokončení nemusí nevyhnutne prepájať úlohy s rovnakým časom dokončenia.

Ak máte napríklad dve úlohy, Montáž elektrických káblov a Montáž vodovodných potrubí, obe musia byť dokončené naraz, skôr ako sa môže uskutočniť kontrola.

Dokončenie pri začiatku (DZ)

Obrázok prepojenia úlohy Začatie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení začatí úlohy, od ktorej je závislá. Pri použití prepojenia typu Dokončenie pri začiatku nie je nutné závislú úlohu nevyhnutne dokončiť súbežne so začatím úlohy, od ktorej je závislá.

Tento typ prepojenia sa pri riadení projektov používa zriedkavo. Jeho príkladom môže byť montáž strechy domu s dvoma úlohami: Montáž strechy a Dohľad nad výkonom prác. V takom prípade môže montáž strechy začať, ale v určitom bode pred dokončením montáže strechy musí na stavbu prísť stavebný dozor.

Poznámka o manuálne naplánovaných úloh Keď prepojíte manuálne naplánovaná úloha s inou úlohou, projekt rešpektuje typ prepojenia a umiestni manuálne naplánovaná úloha druhej úlohe. Napríklad nadväzujúca úloha s prepojením na dokončenie pri začiatku sa zobrazuje ako začiatku po dokončení predchodcu. Nadväzujúca úloha sa však bude pohybovať iba po vytvorení prepojenia. Ak predchádzajúca neskôr zmení jej koncový dátum, dátum začiatku nadväzujúcich zostanú nezmenené.

Program Project je však možné nakonfigurovať aj tak, aby sa manuálne naplánovaná úloha pri prepojení s inou úlohou nepresúvala.

 1. Kliknite na položku Súbor, potom na položku Možnosti a nakoniec na položku Plán.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Aktualizovať manuálne naplánované úlohy pri úprave prepojení.

Na začiatok stránky

Ako obmedzenia úloh ovplyvňujú plán?

Obmedzenia umožňujú riadiť počiatočný alebo koncový dátum automaticky naplánovanej úlohy. Existujú tri typy obmedzení:

 • Flexibilné obmedzenia nemajú priradené konkrétne dátumy. Nastavenie týchto obmedzení umožňuje začať úlohy čo najskôr alebo čo najneskôr, tak, aby úloha skončila pred dokončením projektu, a so zohľadnením iných obmedzení a závislostí úloh v pláne.

 • Poloflexibilné obmedzenia vyžadujú priradenie dátumu, ktorý určuje najskorší alebo najneskorší počiatočný alebo koncový dátum úlohy. Tieto obmedzenia umožňujú, aby úloha skončila kedykoľvek, pokiaľ je splnený počiatočný alebo koncový termín.

 • Neflexibilné obmedzenia vyžadujú priradenie dátumu, ktorý určuje počiatočný alebo koncový dátum úlohy. Tieto obmedzenia sú praktické, ak je potrebné, aby plán zohľadňoval externé faktory, napríklad dostupnosť zariadení alebo zdrojov, termíny, medzníky týkajúce sa zmlúv a počiatočné a koncové dátumy.

Tip na správu projektu V takmer vo všetkých prípadoch použiť POUŽITOM obmedzení. Takto plánovacieho mechanizmu najväčšiu flexibilitu pri určovaní ideálne koncový dátum projektu.

Obmedzenia týkajúce sa úloh možno okamžite zobraziť nasledujúcimi dvoma spôsobmi.

 • Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť obmedzenia úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, potom kliknite na položku Informácie o úlohe a nakoniec na kartu Rozšírené. Informácie o obmedzeniach sa nachádzajú v poliach Typ obmedzenia a Dátum obmedzenia.

 • Pri inom type obmedzenia ako Čo najskôr alebo Čo najneskôr sa pri type obmedzenia zobrazí priradený grafický indikátor v stĺpci Indikátor v akomkoľvek zobrazení hárka, napríklad v Ganttovom grafe.

Obmedzenia so strednou flexibilitou plánovania zabránia tomu, aby úloha začala alebo skončila pred alebo po vybratom dátume. Napríklad úloha sa nastaveným obmedzením Nezačína skôr než 15. júna a závislosťou spustenia pri dokončení inej úlohy môže začať 15. júna, ak jej predchádzajúca úloha skončí do 15. júna (alebo neskôr, ak predchádzajúca úloha skončí neskôr ako 15. júna), ale nemôže byť naplánovaná skôr ako 15. júna. Toto môže byť vhodné použitie obmedzení napríklad v prípade, ak máte stavebné povolenie, ktoré je platné len v určitých dátumoch. V takom prípade je možné použiť obmedzenia Nezačína skôr než a Nekončí neskôr než.

Pred a po použití obmedzenia

Bublina 4 Predvolené dokončenie pri začiatku úlohy vzťah a POUŽITOM obmedzení k týmto úlohám, nadväzujúca (druhá) úloha je naplánované začala hneď, ako je naplánované dokončenie Predchádzajúca úloha (prvým riadkom).

Bublina 4 Pri POUŽITOM obmedzení nezačína skôr než nemôže nadväzujúca úloha začať pred dátumom obmedzenia aj v prípade (ako je znázornené tu) Predchádzajúca úloha dokončení pred dátumom obmedzenia.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené obmedzenia, ktoré sú k dispozícii v programe Project.

Typ obmedzenia

Názov obmedzenia

Popis

Flexibilné

Čo najneskôr

Naplánuje úlohu čo najneskôr tak, aby úloha skončila pred koncom projektu a nespôsobila oneskorenie následných úloh. Toto je predvolené obmedzenie pre úlohy, ak plánujete od koncového dátumu projektu. Pri tomto obmedzení nezadávajte počiatočný ani koncový dátum úlohy.

Flexibilné

Čo najskôr

Naplánuje úlohu tak, aby začínala čo najskôr. Toto je predvolené obmedzenie pre úlohy, ak plánujete od počiatočného dátumu projektu. Pri tomto obmedzení nezadávajte počiatočný ani koncový dátum.

Poloflexibilné

Nezačína skôr než

Naplánuje úlohu tak, aby začínala v stanovenom dátume alebo po ňom. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha nezačne pred určeným dátumom.

Poloflexibilné

Nekončí skôr než

Naplánuje úlohu tak, aby skončila v stanovenom dátume alebo po ňom. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha neskončí pred určitým dátumom.

Poloflexibilné

Nezačína neskôr než

Naplánuje úlohu tak, aby začínala v stanovenom dátume alebo pred ním. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha nezačne po určenom dátume.

Poloflexibilné

Nekončí neskôr než

Naplánuje úlohu tak, aby skončila v stanovenom dátume alebo pred ním. Pomocou tohto obmedzenia zabezpečíte, že úloha neskončí po určitom dátume.

Neflexibilné

Musí skončiť

Naplánuje úlohu tak, aby skončila v stanovenom dátume. K zadanému dátumu nastaví dátum najskoršieho možného dokončenia, plánovaného dokončenia a najneskoršieho možného dokončenia a ukotví úlohu v pláne.

Neflexibilné

Musí začať

Naplánuje úlohu tak, aby začala v stanovenom dátume. K zadanému dátumu nastaví dátum najskoršieho možného začatia, plánovaného začatia a najneskoršieho možného začatia a ukotví úlohu v pláne.

Všetky úlohy v projekte plánovanom od počiatočného dátumu majú predvolene nastavené obmedzenie Čo najskôr. Podobne všetky úlohy v projekte naplánovanom od koncového dátumu majú predvolene nastavené obmedzenie Čo najneskôr.

Neflexibilné obmedzenia zvyčajne prepíšu akékoľvek závislosti medzi úlohami a obmedzia úlohu na vybratý dátum. Napríklad úloha s obmedzením, podľa ktorého sa musí začať 30. septembra, a vzťahom začatia druhej úlohy po dokončení prvej, sa vždy naplánuje na 30. september bez ohľadu na to, či predchádzajúca úloha skončí skôr alebo neskôr. Toto správanie môžete meniť. Kliknite na položky Súbor, Možnosti. Plán a potom začiarknite políčko V úlohách sa vždy zohľadňujú dátumy ich obmedzení.

Na začiatok stránky

Ako typy úloh ovplyvňujú plán?

Typy úloh sa vzťahujú len na automaticky naplánované úlohy a existujú v troch podobách: pevné jednotky, pevná práca a pevná doba trvania. Project na základe typu úlohy pri plánovaní projektu určí charakteristiku trvania, práce a jednotiek pri plánovaní projektu.

Jednotlivé typy úloh ovplyvňujú plánovanie pri úprave jedného z týchto troch prvkov nasledovne.

V

Ak upravíte jednotky

Ak upravíte trvanie

Ak upravíte prácu

úlohe s pevnými jednotkami

Trvanie sa prepočítava.

Práca sa prepočítava.

Trvanie sa prepočítava.

úlohe s pevnou prácou

Trvanie sa prepočítava.

Jednotky sa prepočítavajú.

Trvanie sa prepočítava.

úlohe s pevným trvaním

Práca sa prepočítava.

Práca sa prepočítava.

Jednotky sa prepočítavajú.

 • Ak chcete zmeniť typ úlohy, dvakrát kliknite na názov úlohy v Ganttovom grafe a kliknite na kartu Rozšírené.

Niekoľko príkladov

Povedzme, že máte úlohu s pevnými jednotkami, pričom máte k dispozícii 1 jednotku zdroja na plný úväzok 8 hodín denne. Nastavíte úlohu s trvaním 10 dní a 80 hodinami, počas ktorých sa bude vykonávať práca.

 • Ak zistíte, že vám s touto úlohou môže pomôcť ďalší zdroj na plný úväzok, program Project prepočíta trvanie úlohy. K úlohe sú teraz priradené dve jednotky, pri trvaní 5 dní a 80 hodinách práce.

 • Ak zistíte, že máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, program Project prepočíta prácu v rámci úlohy. Trvanie úlohy je teraz 8 dní, ktoré zahŕňajú 64 hodín práce a 1 jednotku zdroja.

 • Ak zistíte, že úloha vyžaduje 20 hodín ďalšej práce, program Project prepočíta trvanie úlohy. Trvanie úlohy je teraz 100 dní, ktoré zahŕňajú trvanie 12,5 dňa a 1 jednotku zdroja.

A teraz povedzme, že túto úlohu zmeníte na úlohu s pevnou prácou. Znamená to, že úloha môže vyžadovať len objem práce, ktorý zadáte: ani viac, ani menej. V tomto prípade má úloha k dispozícii 1 zdroj na plný úväzok počas 8 hodín denne, pričom jej trvanie je 10 dní a predstavuje 80 hodín práce.

 • Ak zistíte, že vám s touto úlohou môže pomôcť ďalší zdroj na plný úväzok, program Project prepočíta trvanie úlohy. K úlohe sú teraz priradené 2 jednotky, pri trvaní 5 dní a 80 hodinách práce.

 • Ak zistíte, že máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, program Project prepočíta jednotky zdroja v rámci úlohy. Na dokončenie úlohy za 80 hodín v priebehu 8 dní je potrebné nasadiť 1,25 jednotiek zdroja. Jednotka zdroja, ktorá je aktuálne nasadená v tejto úlohe, je vyhradená na 125 %. Na zabezpečenie dodatočného vyhradenia na úrovni 25 % je potrebné nasadiť ďalší zdroj.

 • Ak zistíte, že úloha vyžaduje 20 hodín ďalšej práce, program Project prepočíta trvanie úlohy. Trvanie úlohy je teraz 100 dní, ktoré zahŕňajú trvanie 12,5 dňa a 1 jednotku zdroja.

A nakoniec povedzme, že túto úlohu zmeníte na úlohu s pevným trvaním. Znamená to, že úloha musí byť dokončená v zadanej dobe trvania. Aj v tomto prípade má úloha k dispozícii 1 zdroj na plný úväzok počas 8 hodín denne, pričom jej trvanie je 10 dní a predstavuje 80 hodín práce.

 • Ak zistíte, že vám s touto úlohou môže pomôcť ďalší zdroj, program Project prepočíta prácu priradenú jednotlivým zdrojom. Ak bol na úlohu nasadený len 1 zdroj, daný zdroj musí vykonať 80 hodín práce. Ak na úlohu nasadíte ďalší zdroj, každý zdroj bude musieť vykonať 40 práce počas rovnakej 10-dňovej doby trvania, s celkovým počtom 80 hodín. Pridaním ďalšej jednotky zdroja sa zmení aj vyhradenie oboch jednotiek na 50 %, čím bude 50 % z nich k dispozícii na prácu na iných úlohách.

 • Ak zistíte, že máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, program Project prepočíta prácu v rámci úlohy. Trvanie úlohy je teraz 8 dní, ktoré zahŕňajú 64 hodín práce a 1 jednotku zdroja.

Ak zistíte, že úloha bude vyžadovať 20 hodín dodatočnej práce, program Project prepočíta jednotky zdrojov úloh, aby dodatočnú prácu bolo možné dokončiť v rámci 10-dňovej doby trvania. Úloha teraz predstavuje 100 hodín práce, pričom má trvanie 10 dní a 1,25 jednotky zdroja. Jednotka zdroja, ktorá je aktuálne nasadená v tejto úlohe, je vyhradená na 125 %. Na zabezpečenie dodatočného vyhradenia na úrovni 25 % je potrebné nasadiť ďalší zdroj.

Poznámka: Keďže priradenia nákladové zdroje nemajú hodnoty pre prácu alebo jednotky, tieto hodnoty sa pri zmene počiatočného alebo koncového dátumu úlohy neprepočítajú. Pri priradení nákladových zdrojov sa nikdy neprepočítajú ani dátumy, pretože nie je možné upraviť prácu alebo jednotky.

V tejto tabuľke sú uvedené skutočnosti, na ktoré je potrebné pamätať v súvislosti s typmi úloh.

Tipy a triky

Vysvetlenie

Dávajte pozor pri úlohách riadených úsilím

Ak kliknete na položku Pevná práca v zozname Typ úlohy, pre danú úlohu nebudete môcť zmeniť nastavenie Riadené úsilím. Úlohy s pevnou prácou nemajú flexibilné hodnoty práce, a preto sú vždy riadené úsilím. Ďalšie informácie o úlohách riadených úsilím nájdete ďalej v tomto článku.

Pridajte stĺpec na ľahšiu zmenu typu úlohy

Typ úlohy môžete zobraziť a zmeniť pre každú úlohu priamo vo vašom zobrazení vložením poľa Typ. Kliknite na stĺpec napravo do miesta, kam chcete vložiť nový stĺpec, kliknite na ponuku Vložiť a potom kliknite na položku Stĺpec. V zozname Názov poľa kliknite na položku Typ.

Súhrnné úlohy sú vždy úlohy s pevným trvaním

Súhrnné úlohy sú vždy typu s pevným trvaním, pretože počiatočný a koncový dátum súhrnnej úlohy je určený jej čiastkovými úlohami.

Použite odsadenie na úroveň prehľadu, nie typy úloh

Ak chcete zmeniť hierarchickú štruktúru úlohy alebo čiastkovej úlohy v rámci štruktúry prehľadu projektu, musíte zvýšiť alebo znížiť úlohy, a nie zmeniť typ úlohy alebo pridať dátum termínu.

Nezamieňajte si obmedzenia úloh, napríklad Čo najskôr, s typmi úloh

Ak chcete nastaviť obmedzenia spôsobu, akým program Project vypočítava počiatočné a koncové dátumy úloh, musíte nastaviť obmedzenie úlohy, a nie typ úlohy.

Na začiatok stránky

Ako plánovanie riadené úsilím ovplyvňuje plán?

Po priradení zdroja je pri všetkých úlohách úloha naplánovaná podľa tohto vzorca (predpokladá sa, že úlohy sú predvoleného typu s pevnými jednotkami):

Duration = Work / Units

Pre každú úlohu môžete nastavením typu úlohy určiť, ktorú časť rovnice program Project vypočíta. Keď nasadíte alebo odstránite ľudí z úlohy, program Project predĺži alebo skráti trvanie úlohy v závislosti od počtu zdrojov, ktoré sú na ňu nasadené, ale nezmení celkový objem práce v rámci úlohy. Tento postup sa označuje ako plánovanie riadené úsilím. Toto nastavenie je zvyčajne vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, kliknite na položky Súbor, Možnosti a Plán a potom začiarknite políčko Nové úlohy sú riadené úsilím.

Hoci plánovanie riadené úsilím možno použiť vo väčšine scenárov, môžete chcieť zmeniť toto správanie, aby presnejšie zohľadňovalo to, čo sa v konkrétnej úlohe deje pri pridaní alebo odstránení zdrojov. Môžete chcieť napríklad vidieť nárast celkového objemu práce pri pridaní ďalších ľudí k určitej úlohe.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, kliknite na tlačidlo Informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom na kartu Rozšírené.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Riadený úsilím.

Poznámka: Pri úlohách s pevnou prácou nemožno odstrániť plánovanie riadené úsilím. Úlohy s pevnou prácou nemajú flexibilné hodnoty práca, a preto sú vždy riadené úsilím.

Keď pracujete s plánovaním riadeným úsilím, zapamätajte si nasledujúce skutočnosti:

Tipy a triky

Vysvetlenie

Plánovanie riadené úsilím sa nevzťahuje na prvý nasadený zdroj

Výpočty riadené úsilím sa použijú až po tom, ako boli k úlohe pôvodne priradené prvé zdroje. Po priradení prvých zdrojov sa hodnota práce nezmení pri priradení alebo odstránení nových zdrojov z tej istej úlohy.

Vezmite do úvahy úlohy s pevnými jednotkami

Ak je priradený typ úlohy Pevné jednotky, nasadením dodatočných zdrojov sa skráti trvanie úlohy.

Vezmite do úvahy úlohy s pevným trvaním

Ak je priradený typ úlohy Pevné trvanie, nasadením dodatočných zdrojov sa znížia hodnoty jednotlivých jednotiek zdrojov.

Vezmite do úvahy úlohy s pevnými jednotkami

Ak je priradený typ úlohy Pevná práca, nasadením dodatočných zdrojov sa skráti trvanie úlohy.

Niektoré úlohy možno nastaviť ako riadené úsilím

Súhrnné úlohy a vložené projekty nemožno nastaviť na možnosť Riadený úsilím.

Na začiatok stránky

Ako manuálne a automatické plánovanie ovplyvňuje plán?

Znalosť rozdielov medzi manuálne naplánovaná úloha a automaticky naplánovaná úloha je kľúčom k porozumeniu plánovania projektu v programe Project.

Vo všeobecnosti platí, že pri manuálne naplánovaných úlohách máte kontrolu nad vytváraním plánu. Keď do plánu pridáte úlohu, zostane na danom mieste. Nie je to však vždy najlepší spôsob navrhovania plánu, najmä pri komplikovanejších projektoch, kde môže byť vhodné použiť automaticky naplánované úlohy, a tak využiť výhody výkonného plánovacieho systému Projectu.

Pozrite sa na nasledujúci obrázok. Zobrazuje dva odlišné typy úloh: prvé dve sú manuálne naplánované a druhé dve sú automaticky naplánované.

Vysvetlenie manuálne a automaticky naplánovaných úloh

Pri manuálne naplánovaných úlohách je trvanie vyjadrené textovou hodnotou aj číslom. Keďže trvanie môže byť vyjadrené textovou hodnotou, počiatočný dátum nebol nastavený automaticky programom Project a pruh Ganttovho grafu sa zobrazí len čiastočne, čím je vyjadrená neurčitosť plánu úlohy v danom bode.

Pri automaticky naplánovaných úlohách je trvanie vyjadrené číselnou hodnotou s priradenou jednotkou času, napríklad 12h pri dvanásťhodinovom trvaní. Ako už vyplýva z definície, platné trvania, počiatočné dátumy a koncové dátumy automaticky naplánovaných úloh, a tým aj pruhy v grafe, sú automaticky určené Projectom.

O niečo komplikovanejšie to môžete byť pri informáciách zadaných pre manuálne naplánované úlohy. Na to, aby Projekt mohol znázorniť v grafe pruhy pre manuálne naplánovanú úlohu, sú potrebné tri časové hodnoty: trvanie, počiatočný dátum a koncový dátum. Ak pri manuálne naplánovanej úlohe nastavíte dve z týchto hodnôt, Project vypočíta tretiu hodnotu automaticky, úloha však zostane manuálne naplánovaná. Musíte preto počítať s týmto „neočakávaným“ správaním Projectu.

Poznámka: Úlohy sú predvolene naplánované manuálne. Projektoví manažéri, ktorí sú zo starších verzií Projectu zvyknutí na automatické plánovanie, môžu funkciu manuálneho plánovania vypnúť pre konkrétne úlohy alebo pre celý projekt. Niektoré projekty, najmä tie zložitejšie, môžu vyžadovať výkonný mechanizmus plánovania Projectu, ktorý sa postará o plánovanie. Ak chcete zmeniť všetky úlohy na automatické plánovanie, kliknite na položku Nové úlohy: automaticky naplánované v dolnej časti okna aplikácie Project.

Manuálne naplánované úlohy

Manuálne naplánovanú úlohu môžete umiestniť na ľubovoľné miesto v pláne, v Projecte sa nepresunie. Táto nová funkcia vám poskytuje väčšiu mieru flexibility a kontroly nad plánovaním a spravovaním plánu.

Prečo je to dôležité? Plány projektov bývajú často veľmi neformálne. Začínajú ako jednoduché zoznamy dátumov získané z e-mailov, stretnutí so zainteresovanými osobami alebo bežných rozhovorov. Projektoví manažéri často nemajú úplné informácie o pracovných položkách. Môžu napríklad vedieť iba to, kedy sa má určitá úloha začať, ale nepoznajú jej trvanie, kým nedostanú odhad od členov tímu. Alebo môžu vedieť, ako dlho bude úloha trvať, ale nevedia, kedy sa začne, a to dovtedy, kým nedostanú schválenie od správcu zdrojov.

Pri manuálne naplánovaných úlohách je potrebné mať na pamäti nasledujúce skutočnosti.

 • Nikdy nezostanete v neistote. Manuálne naplánované úlohy majú vlastné indikátory a pruhy, aby ste ich mohli ľahšie odlíšiť od „klasických“, automaticky naplánovaných úloh.

 • Existujú rôzne možnosti. Keď je úloha v režime manuálneho plánovania, stĺpce Začiatok, Koniec a Trvanie môžu zostať prázdne alebo môžu okrem rozpoznateľných dátumov obsahovať aj textové hodnoty.

 • Prepínanie režimov plánovania Úlohy a späť z môžete zmeniť manuálne naplánované automaticky naplánované. Buďte opatrní, keď. Keď zmeníte úlohy z manuálne naplánované automaticky naplánované, projektu bude mať niektoré rozhodovania. Ak trvanie úlohy "dva týždne", projekt zvyčajne nastaví odhadované trvanie "1 day?" Ak úloha je nastavený na automaticky naplánované. Po všetkých nemôžete očakávať, že projekt vedieť, že za dva týždne dva týždne dlho.

 • Ovládací prvok na kvetov Ak sa manuálne naplánovaná úloha má oneskorené vzhľadom na kvetov, jeho nadväzujúce úlohy sa nedá automaticky posunúť. Projektoví manažéri môžete ponechať pôvodný dátumy pravdivosti môcť postupovať podľa plánu ich zdroje alebo oneskorenie nadväzujúcich úloh, ak existuje pevný závislosti.

 • Dosahy riadenia úsilím    Manuálne naplánované úlohy nemožno nastaviť ako riadené úsilím. Trvanie sa manuálne naplánovaná úloha sa nezmení aj ďalšie zdroje informácií sú priradené k nemu alebo zo súboru odstrániť. Ďalšie informácie o ďalej v tomto článku.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza, ako sú definované a použité atribúty programu Project pre manuálne a automaticky naplánované úlohy.

položka

Manuálne naplánované

Automaticky naplánované

Trvanie

Môže predstavovať číslo, dátum alebo textové informácie, napríklad 14d alebo pol mesiaca. Ak hodnota nie je v rozpoznateľnom formáte pre trvanie, program Project ju nepoužije pri plánovaní projektu.

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Práca

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Zdroje

Je možné priradiť k úlohám. Program Project nepoužíva kalendáre zdrojov pri plánovaní úloh.

Je možné priradiť k úlohám. Použité programom Project pri stanovení najlepšieho plánu. Zmení trvanie úloh, ak sú nastavené ako riadené úsilím, na rozdiel od manuálne naplánovaných úloh.

Počiatočný dátum

Môže predstavovať číslo, dátum alebo textové informácie, napríklad 30. januára alebo Už čoskoro. Ak hodnota nie je v rozpoznateľnom formáte pre čas, program Project ju nepoužije pri plánovaní projektu.

Použiť možno iba informácie o dátume. Použiť však môžete aj hodnoty dnes a zajtra, ktoré program Project vyhradzuje pre automaticky plánované hodnoty.

Koncový dátum

Môže predstavovať dátum alebo textové informácie, napríklad 30. januára alebo Už čoskoro. Program Project túto hodnotu nepoužíva pri plánovaní projektu.

Použiť možno iba informácie o dátume. Použiť však môžete aj hodnoty dnes a zajtra, ktoré program Project vyhradzuje pre automaticky plánované hodnoty.

Obmedzenia

Ignorované programom Project.

Použité programom Project ako pomôcka pri stanovení najlepšieho plánovania.

Závislosti (prepojenia)

Môžu byť použité, ale nezmenia plánovanie úlohy. Prepojenia úlohy však pri prvom použití spôsobia preplánovanie úlohy.

Môžu byť použité a zmenia plánovanie úlohy.

Kalendáre projektu a zdrojov

Ignorované programom Project.

Použité programom Project ako pomôcka pri stanovení najlepšieho plánovania.

Automaticky naplánované úlohy

Automaticky naplánované úlohy predstavujú klasický spôsob, akým program Project plánuje úlohy. Automatické plánovanie predstavuje vysoko štruktúrovaný a systematický zdroj na spravovanie plánov projektu. Na základe zadania údajov od používateľov, napríklad trvania úlohy, plánovanej práce, počtu zdrojov a dátumov obmedzení program Project vypočíta najskoršie a najneskoršie dátumy úloh na dosiahnutie optimálneho plánu.

Program Project naplánuje projekt na základe zadaných informácií o nasledujúcich položkách:

 • Projekt ako celok

 • Jednotlivé pracovné položky (nazývané úlohy) potrebné na dokončenie projektu.

 • V prípade potreby aj zdroje potrebné na dokončenie týchto úloh.

Ak sa po vytvorení plánu zmenia informácie o projekte, môžete dané úlohy a zdroje aktualizovať a program Project automaticky upraví daný plán.

Pre každú úlohu môžete zadať jednu alebo všetky nasledujúce položku:

 • Trvanie

 • Závislosti úloh

 • Obmedzenia

Pomocou týchto informácií program Project vypočíta počiatočný dátum a koncový dátum pre každú úlohu.

Do projektu môžete zadať zdroje a potom ich priradiť k úlohám, čím označíte, ktorý zdroj zodpovedá za dokončenie príslušného priradenie. Pomôže to nielen plánovať obsadenie projektu, aj aj vypočítať požadovaný počet strojov alebo množstvo spotrebovaného materiálu. Ak zadáte zdroje, plány úloh sa ďalej spresnia podľa nasledujúcich informácií o zdrojoch:

 • Práca

 • Jednotky

 • Čas práce a mimopracovný čas vložený do kalendárov

Plánovanie môžu ovplyvniť aj ďalšie prvky, ako napríklad predstih a oneskorenie pre prepojenia, typy úloh, dostupnosť zdrojov a riadiaci zdroj, a preto vám pochopenie vplyvu týchto prvkov pomôže udržať a upraviť váš plán podľa potreby.

Poznámka: Program Project vypočíta trvanie automaticky naplánovaných úloh na základe definícií jednotiek trvania (kliknite na položku Súbor, Možnosti a nakoniec na položku Plán). Ako pri bežnom mesačnom kalendári rok začína v januári a jednotlivé týždne začínajú v nedeľu alebo v pondelok. Keď program Project vypočítava jednotky trvania, podľa predvoleného nastavenia jeden deň predstavuje 8 hodín, jeden týždeň 40 hodín a jeden mesiac 20 pracovných dní. Ak zadáte počiatočné a koncové dátumy pre úlohy a nezadáte počiatočné a koncové časy, program Project použije ako predvolený počiatočný čas hodnotu 8:00 a ako predvolený koncový čas hodnotu 17:00.

Zmena režimov plánovania úloh

Môžete prepínať plánovanie úlohy medzi automatickým a manuálnym nastavením (kliknite na položku Súbor, Možnosti a nakoniec na položku Plán). Pri zmene režimov úloh majte na pamäti nasledujúce skutočnosti.

 • Pri úlohe, ktorá sa nastaví na automatické plánovanie, sa trvanie a dátumy nastavia podľa predvolených nastavení Projectu. Project napríklad zmení manuálne naplánovanú úlohu s trvaním Niekoľko týždňov na predvolenú hodnotu 1 deň?. Pri zmene na automaticky naplánovanú úlohu sa v prípade úlohy s manuálne zadaným počiatočným dátumom s hodnotou zajtra zmení jej začiatok na počiatočný dátum projektu.

 • Pri úlohe zmenenej na manuálne naplánovanú úlohu sa zachová jej trvanie a dátumy. Po zmene na manuálne naplánovanú úlohu však trvanie a dátumy môžu predstavovať ľubovoľnú hodnotu čísla, textu alebo dátumu.

Na začiatok stránky

Ako časová rezerva ovplyvňuje plán?

Odchýlka (označuje sa aj ako časová rezerva) pomáha pri hľadaní tých úloh, ktoré sa môžu predĺžiť bez toho, aby sa zmenil koncový dátum projektu. Možno budete potrebovať zobraziť úlohy, ktoré môžu mať časovú rezervu či sklz bez toho, aby ovplyvnili kritickú cestu (celková časová rezerva), alebo úlohy, ktoré môžu mať sklz bez toho, aby ovplyvnili úlohu, s ktorou sú prepojené (voľná časová rezerva).

Existujú dva spôsoby zobrazenia časovej rezervy v pláne.

 • V Ganttovom grafe kliknite na položku Formát a začiarknite políčko Odchýlka. Časová rezerva sa zobrazí ako tenká čiara pripojená na koniec alebo začiatok pruhov v Ganttovom grafe.

 • Použitie zobrazenia podrobný Ganttov graf. Kliknite na položku Zobraziť, kliknite na položku Ďalšie zobrazenia, kliknite na položku Ďalšie zobrazenia, kliknite na položku Podrobný Ganttov grafa potom kliknite na tlačidlo použiť.
  Teraz, vráťte sa do Ganttovho grafu, kliknite na položku tabuľkya potom kliknite na položku plán.

V súvislosti s časovou rezervou je potrebné pamätať na niekoľko skutočností.

Tipy a triky

Vysvetlenie

Dávajte pozor na neflexibilné obmedzenia

Ak má úloha, ktorá má obmedzenie k určitému dátumu, predchádzajúci úlohu, ktorá skončí príliš neskoro na to, aby mohla nadväzujúca úloha začať v dátume určenom týmto obmedzením, môže dôjsť k zápornej časovej rezerve. Záporná časová rezerva ešte viac obmedzí koncový dátum projektu.

Dátumy termínov menia celkovú časovú rezervu

Dátumy termínov môžu ovplyvniť celkovú časovú rezervu úloh. Ak zadáte dátum termínu pred koncom celkovej časovej rezervy úlohy, celková časová rezerva úlohy sa prepočíta s použitím dátumu termínu a nie najneskoršieho možného koncového dátumu úlohy. Ak celková časová rezerva dosiahne nulu, úloha sa stane kritickou.

Na začiatok stránky

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Dátumy termínov zvyčajne neovplyvňujú plánovanie úloh. Slúžia na označenie cieľového dátumu, ktorý nechcete zmeškať, pričom nemusíte nastaviť obmedzenie úlohy, ktoré by mohlo ovplyvniť plánovanie, ak sa zmení predchádzajúca úloha. Úloha s termínom sa naplánuje rovnako ako akákoľvek iná úloha, ak však táto úloha skončí po určenom termíne, Project zobrazí indikátor, ktorý vás informuje o prekročení termínu úlohy.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť termín úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, potom kliknite na položku Úloha – informácie a nakoniec na kartu Spresnenie. Použite pole Konečný termín.

Dátumy termínov môžu ovplyvniť celkovú časovú rezervu úloh. Ak zadáte dátum termínu pred koncom celkovej časovej rezervy úlohy, celková časová rezerva úlohy sa prepočíta s použitím dátumu termínu a nie najneskoršieho možného koncového dátumu úlohy. Ak celková časová rezerva dosiahne nulu, úloha sa stane kritickou.

Termíny môžete nastaviť pre súhrnné úlohy ako aj individuálne úlohy. Ak je termín súhrnnej úlohy v konflikte s ktoroukoľvek čiastkovou úlohou, indikátor termínu bude signalizovať zmeškaný termín medzi čiastkovými úlohami.

Dátumy termínov však môžu ovplyvniť spôsob plánovania úloh, ak nastavíte dátum termínu pri úlohe s obmedzením Čo najskôr. Úloha sa naplánuje tak, aby skončila v dátume termínu, hoci úloha by inak mohla skončiť po termíne, ak by došlo k sklzu jej predchádzajúcich úloh.

Na začiatok stránky

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Kalendáre určujú štandardný pracovný čas a mimopracovný čas, napríklad víkendy a voľné dni, v rámci projektu.

Poznámka: Dátumy manuálne naplánovaných úloh (ak sú zadané) sa nezmenia na základe zmien kalendárov projektu alebo zdrojov.

Kalendáre projektu slúžia na určenie dostupnosti zdrojov, spôsobu plánovania zdrojov priradených k úlohám a spôsobu plánovania samotných úloh. Kalendáre projektu a úloh sa používajú pri plánovaní úloh. Pokiaľ sú k úlohám priradené zdroje, použijú sa aj kalendáre zdrojov.

Kalendáre navzájom prepisujú svoje nastavenia takto:

 1. po vytvorení úlohy kalendár projektu úlohu naplánuje,

 2. po pridaní zdroja k úlohe sa plánovanie úlohy riadi kalendárom zdrojov,

 3. po pridaní kalendára úlohy k úlohe a nastavení kalendára na možnosť Plánovanie ignoruje kalendáre zdrojov v poli Úloha – informácie sa plánovanie riadi kalendárom úloh a ignoruje sa plán zdrojov priradených k úlohe.

Ak chcete pracovať s kalendármi, kliknite na položku Projekt a potom na položku Zmena pracovného času.

Typ kalendára

Popis

Základné kalendáre   

Predstavujú základ pre ostatné typy kalendárov. Základný kalendár môžete vybrať aj ako kalendár projektu a môžete ho použiť pre úlohy ako kalendár úloh alebo na nastavenie predvolených hodín pre kalendár zdrojov. Vlastný základný kalendár môžete prispôsobiť pomocou akýchkoľvek poskytnutých základných kalendárov.

V Projecte sú k dispozícii tri základné kalendáre:

Štandardný   Štandardný kalendár je predvoleným kalendárom pre projekty a predstavuje základ kalendárov zdrojov. Tento kalendár znázorňuje tradičný pracovný plán: od pondelka do piatka, od 8:00 do 17:00, s hodinovou prestávkou.

24-hodinový kalendár    24-hodinový kalendár znázorňuje plán bez Mimopracovný čas vôbec. Možno použiť 24-hodinový kalendár, úlohy a zdroje sú naplánované pre rôzne posuny pracujúce alebo vybavenie zdroje priebežne pracovať na úlohách.

Nočná zmena   Kalendár Nočná zmena znázorňuje plán zmien od pondelkovej noci do soboty rána, od 23:00 do 8:00, s hodinovou prestávkou.

Kalendáre projektu   

Nastavujú štandardný pracovný a mimopracovný čas pre projekt ako celok. Ak sa nepoužívajú kalendáre zdrojov alebo kalendáre úloh, úlohy sa predvolene naplánujú počas pracovného času v rámci kalendára projektu.

Kalendáre zdrojov   

Zvyčajne sú založené na kalendári projektu v čase vytvorenia zdroja. Môžete zmeniť pracovný alebo mimopracovný čas pre konkrétne zdroje alebo množiny zdrojov, čím sa zabezpečí naplánovanie zdrojov len vtedy, keď sú k dispozícii na prácu. Ak ste zmenili pracovný alebo mimopracovný čas v kalendári zdroja a daný zdroj je priradený k úlohe, úloha sa naplánuje počas pracovného času v kalendári zdroja. Môže to ovplyvniť aj koncový dátum úlohy.

Zdroje môžu buď dediť mimopracovný čas zo základného kalendára, alebo prepísať tento čas nastaveniami mimopracovného času v kalendári zdroja.

Kalendáre úloh   

Možno ich použiť na definovanie pracovných časov pre úlohy mimo pracovných časov v kalendári projektu. Kalendáre úloh sa vytvárajú rovnako ako iné kalendáre. Keď je kalendár úlohy priradený k úlohe a zdroj priradený k tejto úlohe má vo svojom kalendári zdroja iný pracovný čas, úloha sa naplánuje v prekrývajúcom sa pracovnom čase oboch kalendárov. V rámci úlohy však môžete nastaviť aj možnosť, aby sa ignorovali kalendáre zdrojov a úloha sa naplánovala aj v mimopracovnom čase zdroja.

Ak pre úlohu nie je určený žiaden kalendár úlohy, na naplánovanie úlohy sa použije kalendár projektu.

Na začiatok stránky

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Ak nepriradíte zdroje úlohám v projekte, program Project vypočíta plán na základe trvaní, závislostí úloh, obmedzení a informácií z kalendárov projektu a úloh. Ak zdroje priradíte, úlohy sa naplánujú aj na základe kalendárov zdrojov a jednotky priradenia, vďaka čomu je plánovanie presnejšie.

Poznámka: Kalendáre zdrojov nemajú vplyv na manuálne naplánované úlohy. Pri priradení zdroja k manuálne naplánovanej úlohe sa plánovanie úlohy nezmení.

Nasadenie predstavuje priradenie konkrétnej úlohy ku konkrétnemu zdroju, ktorý zodpovedá sa dokončenie úlohy. K úlohe možno priradiť aj viacero zdrojov. K úlohám možno priradiť pracovné, materiálové zdroje a nákladové zdroje. Priradenie materiálových alebo nákladových zdrojov k úlohe, na rozdiel od pracovných zdrojov, neovplyvňuje jej plánovanie.

V projekte máte napríklad úlohu s názvom Návrh špecifikácií. K dispozícii máte technický zdroj, inžiniera Šimona. Ak priradíte Šimona k úlohe Návrh špecifikácií, plánovanie tejto úlohy bude okrem trvania, závislostí úloh, obmedzení a kalendárov závisieť aj od Šimonovho kalendára zdroja a jednotiek nasadenia.

Okrem plánovania podľa informácií o úlohe bude mať program Project po priradení zdrojov k úlohám v projekte k dispozícii dodatočné informácie o zdrojoch a nasadení, ktoré môže použiť pri výpočte informácií o pláne, vrátane týchto informácií:

Atribút alebo nastavenie zdroja

vysvetlenie

Práca   

Objem práca práca nadčas, ku ktorej je zdroj priradený, a spôsob rozdelenia tejto práce v čase. Distribúciu práce v čase môže ovplyvniť aj rozvrh práce.

Jednotky priradenia   

Počet jednotiek priradenia pre zdroj v úlohe, t. j. čiastočný úväzok, plný úväzok alebo viacnásobné priradenie.

Typ úlohy   

Je to typ úlohy, ktorý ovplyvňuje zmeny plánu po revízii existujúceho priradenia. K trom typom úloh patrí pevná jednotka, pevná doba trvania a pevná práca.

Riadené úsilím   

Určuje, či je úloha riadená úsilím. Ak je úloha riadená úsilím, po pridaní alebo odstránení zdrojov v priradení zostane práca v rámci úlohy konštantná a prerozdelí sa medzi jednotlivé zdroje. Napríklad pri úlohách s pevnými jednotkami je jedným výsledkom to, že ak sa priradí úlohe viac zdrojov, na dokončenie úlohy je potrebné kratšie trvanie. Viac informácií o nastavení riadenia úsilím nájdete vyššie v tomto článku.

Kalendáre   

Kalendáre zdrojov. Program Project naplánuje priradené zdroje na základe pracovného a mimopracovného času uvedeného v kalendároch zdrojov.

Rozvrhy práce   

Rozvrhy práce umožňujú doladiť pracujúcich zdrojov na úlohy, ako napríklad v počiatočnej fáze.
V zobrazení Použitia úloh kliknite pravým tlačidlom myši na názov zdroja priradené k úlohe a potom vyberte vzorku vopred definovaných práce v zozname rozvrh práce . Po výbere vzorky, môžete manuálne vyladiť hodiny v zobrazení použitia načasovaných časť.

Ak chcete priradiť zdroje k úlohám, kliknite na kartu Zdroj a potom na položku Priradenie zdrojov.

Na začiatok stránky

Ešte technickejšie informácie o tom, ako v programe Project

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo chcete dozvedieť?

Veľký obrázok: ako je naplánované projektu?

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Aké sú predvolené nastavenia pre výpočet plán?

Ako obmedzení ovplyvňujú plán?

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Informácie, ktoré môže pomôcť analyzovať priebeh môjho projektu?

Veľký obrázok: ako je naplánované projektu?

Program Project naplánuje projekt na základe zadaných informácií o nasledujúcich položkách:

 • Projekt ako celok

 • Jednotlivé pracovné položky (nazývané úlohy) potrebné na dokončenie projektu.

 • V prípade potreby aj zdroje potrebné na dokončenie týchto úloh.

Ak sa po vytvorení plánu zmenia informácie o projekte, môžete dané úlohy a zdroje aktualizovať a program Project automaticky upraví daný plán.

Pre každú úlohu môžete zadať jednu alebo všetky nasledujúce položku:

 • Trvanie

 • Závislosti úloh

 • Obmedzenia

Pomocou týchto informácií program Project vypočíta počiatočný dátum a koncový dátum pre každú úlohu.

Do projektu môžete zadať zdroje a potom ich priradiť k úlohám, čím označíte, ktorý zdroj zodpovedá za dokončenie príslušného priradenie. Pomôže to nielen plánovať obsadenie projektu, aj aj vypočítať požadovaný počet strojov alebo množstvo spotrebovaného materiálu. Ak zadáte zdroje, plány úloh sa ďalej spresnia podľa nasledujúcich informácií o zdrojoch:

 • Práca

 • Jednotky

 • Pracovný čas vložený do kalendárov

Ďalšie prvky, napríklad predstih a oneskorenie, typy úloh, zdrojov dostupnosť a riadiaci zdroj môžu ovplyvniť plánovania, aby pochopenie vplyvu týchto prvkov pomôže udržať a upraviť váš plán podľa potreby.

Na začiatok stránky

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Ak zadáte počiatočný dátum projektu, v predvolenom nastavení, Project plánuje úlohy začať na dátum začatia projektu a vypočíta projektovými koncový dátum založené na poslednú úlohu dokončiť. Ak zadáte viac informácií o úlohách, napríklad závislosti úloh, trvaní a obmedzení, program Project automaticky upraví plán tak, aby zodpovedali presnejšie dátumy úloh.

Pred a po vytvorení závislosti úlohy

Bublina 4 Ak chcete vytvoriť nový projekt, najprv zadajte počiatočný dátum projektu. Pri plánovaní projektu od počiatočného dátumu, všetky úlohy začínajú na dátum začatia projektu, ak neurčíte inak.

Bublina 4 Bez závislosti úloh a obmedzení použité trvanie projektu je rovnaká ako trvanie najdlhšej úlohy. Inými slovami, dátum dokončenia projektu je rovnaká ako dátum dokončenia najdlhšej úlohy.

Obrázok tlačidla Základe závislostí úloh, ako je napríklad dokončenie spustenia na dokončení medzi prvou a druhou úlohou (ako je znázornené tu), môžete zmeniť dátum dokončenia projektu.

Takmer všetky projekty naplánovať z známe počiatočný dátum. Aj keď poznáte požadovaný dátum projektu je potrebné vykonať, plánovania od počiatočného dátumu vám maximálnu flexibilitu.

Plánovanie od koncového dátumu je však možné v týchto prípadoch:

 • Potrebujete určiť, kedy musí projekt začať, aby skončil v konkrétnom požadovanom dátume.

 • Neviete určite, kedy projekt začne (napríklad dostávate prácu z iného zdroja, pri ktorom môže dôjsť ku zdržaniu).

 • Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Ak pracujete s projektom naplánovaným od koncového dátumu, zapamätajte si rozdiely v tom, ako program Project spracováva niektoré činnosti:

 • Ak chcete zadať úlohy, Project automaticky priradí každému obmedzenie ako neskoro ako možné (ALAP) dátum dokončenia úlohy. Mali by ste nastaviť iných obmedzení len v prípade potreby.

 • Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte koncový dátum úlohy, program Project automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Nekončí neskôr než.

 • Ak zmeníte plánovanie od koncového dátumu projektu, a to bolo predtým naplánované od počiatočného dátumu, odstránite všetky vyvažovanie oneskorenia a vyvažovanie rozdeleniami z úlohy a úlohy.

 • Ak používate automatické vyvažovanie na obmedzenie preťaženia zdrojov vo vašom projekte, Project pridá oneskorenie za úlohu namiesto pred ňu.

Na začiatok stránky

Aké sú predvolené nastavenia pre výpočet plán?

Program Project vypočíta trvanie úlohy na základe definície jednotky trvania na karte kalendára dialógového okna Možnosti (ponukaNástroje ). Rovnako ako bežné mesačný kalendár, rok začína v januári a každý týždeň začína v nedeľu alebo pondelok. V predvolenom nastavení, keď program Project vypočíta jednotky trvania, jeden deň sa rovná 8 hodín, jeden týždeň sa rovná 40 hodín a jeden mesiac sa rovná 20 pracovných dní. Ak zadajte začiatok a koncové dátumy úloh a zadajte začiatok a dokončenie časy, Project používa 8:00:00 ako predvolený čas začiatku a 17:00:00 ako predvolený čas.

Na začiatok stránky

Ako obmedzení ovplyvňujú plán?

Ak potrebujete na kontrolu spustenie alebo koncový dátum úlohy, môžete zmeniť obmedzenie úlohy. Flexibilné obmedzenia pracovať so závislosťami úloh, aby sa vyskytujú v okamihu, alebo ako oneskorená vám umožní závislosť úlohy úlohy. Napríklad úloha s obmedzením čo najskôr (čo najskôr) a dokončenie pri začiatku závislostí sa naplánuje hneď, ako predchádzajúca úloha sa dokončí. Na základe predvoleného nastavenia sa všetky úlohy v projekte, ktorý je naplánované od počiatočného dátumu POUŽITOM obmedzení. Podobne, na základe predvoleného nastavenia majú všetky úlohy v projekte, ktorý je naplánované od koncového dátumu ako neskoro ako možné (ALAP) obmedzení nezačína skôr než.

Obmedzenia so strednou plánovania flexibilitu obmedzí úlohy začatie alebo dokončenie pred alebo po dátume si vyberiete. Napríklad, môžete začať úloha začať bez starších než (POUŽITOM) obmedzenie pre jún 15 a dokončenie pri začiatku závislosť s inou úlohou jún 15 Ak predchodcu je hotové do 15 (alebo novšia verzia, ak predchodcu skončí po jún 15), ale nedá sa plánovať pred jún 15.

Pred a po použití obmedzenia

Bublina 4 Predvolené dokončenie pri začiatku úlohy vzťah a POUŽITOM obmedzení k týmto úlohám, nadväzujúca (druhá) úloha je naplánované začala hneď, ako je naplánované dokončenie Predchádzajúca úloha (prvým riadkom).

Bublina 4 Pri POUŽITOM obmedzení nezačína skôr než nemôže nadväzujúca úloha začať pred dátumom obmedzenia aj v prípade (ako je znázornené tu) Predchádzajúca úloha dokončení pred dátumom obmedzenia.

Neflexibilné obmedzenia prepísali všetky závislosti úloh v predvolenom nastavení a obmedziť úlohu k dátumu, ktoré si vyberiete. Napríklad úlohy musíte spustiť na (MSO) obmedzenie pre September 30 a dokončenie pri začiatku závislostí s inou úlohou bude vždy naplánované na September 30 bez ohľadu na to, či predchodcu dokončí čoskoro alebo neskoro.

Ak úlohy, ktoré je obmedzené na dátum predchodcu, ktorá končí príliš neskoro na nadväzujúcich začať dátumu stanoveného v obmedzenie, sa môže vyskytnúť záporné časová rezerva.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť obmedzenie úlohy, vyberte úlohu, kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom kliknite na kartu Rozšírené obmedzenia informácie sa nachádzajú v poliach typ obmedzenia a dátum obmedzenia .

Na začiatok stránky

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Dátumy termínov zvyčajne neovplyvňujú plánovanie úloh. Slúžia na označenie cieľového dátumu, ktorý nechcete zmeškať, pričom nemusíte nastaviť obmedzenie úlohy, ktoré by mohlo ovplyvniť plánovanie, ak sa zmení predchádzajúca úloha. Úloha s termínom sa naplánuje rovnako ako akákoľvek iná úloha, ak však táto úloha skončí po určenom termíne, Project zobrazí indikátor, ktorý vás informuje o prekročení termínu úlohy.

Dátumy termínov môžu ovplyvniť celkovú časovú rezervu úloh. Ak zadáte dátum termínu pred koncom celkovej časovej rezervy úlohy, celková časová rezerva úlohy sa prepočíta s použitím dátumu termínu a nie najneskoršieho možného koncového dátumu úlohy. Ak celková časová rezerva dosiahne nulu, úloha sa stane kritickou.

Termíny môžete nastaviť pre súhrnné úlohy ako aj individuálne úlohy. Ak je termín súhrnnej úlohy v konflikte s ktoroukoľvek čiastkovou úlohou, indikátor termínu bude signalizovať zmeškaný termín medzi čiastkovými úlohami.

Dátumy termínov však môžu ovplyvniť spôsob plánovania úloh, ak nastavíte dátum termínu pri úlohe s obmedzením Čo najskôr. Úloha sa naplánuje tak, aby skončila v dátume termínu, hoci úloha by inak mohla skončiť po termíne, ak by došlo k sklzu jej predchádzajúcich úloh.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť termín úlohy, vyberte úlohu, kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom kliknite na kartu Rozšírené používanie poľa termín .

Na začiatok stránky

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Kalendáre určujú štandardný pracovný čas a mimopracovný čas, ako je napríklad víkendy a voľné dni v rámci projektu. Používajú sa na určenie dostupnosti zdrojov, ako sú naplánované zdroje, ktoré sú priradené k úlohám a ako sú naplánované úlohy sami. Kalendáre projektu a úlohy sa používajú na plánovanie úloh a ak sú zdroje priradené k úlohám, kalendáre zdrojov používajú rovnako.

Kalendáre uvedené v projekte sú:

 • Základné kalendáre    Toto sú základy pre ostatné typy kalendárov. Môžete tiež vybrať k základnému kalendáru sa kalendár projektu, a môžete použiť základný kalendár úloh ako Kalendár úloh alebo predvolené hodiny pre kalendár zdroja. Projecte sú k dispozícii tri základné kalendáre: smerodajná 24-hodinový a nočná zmena. Základný kalendár môžete prispôsobiť použitím niektoré základné kalendáre poskytuje.

 • Kalendáre projektu    Toto nastavenie štandardný pracovný a Mimopracovný čas pre projekt ako celok. Ak nie sú použité kalendáre zdrojov alebo úloh kalendáre, úlohy plánujú počas pracovnej doby na kalendára projektu v predvolenom nastavení.

 • Kalendáre zdrojov    Toto sú založené na štandardný podľa predvoleného nastavenia. Môžete zmeniť pracovný čas alebo Mimopracovný čas pre konkrétne zdroje alebo súbor prostriedkov, zabezpečiť, že sú zdroje naplánované len vtedy, keď sú k dispozícii na prácu. Ak ste zmenili pracovný alebo Mimopracovný čas v kalendári zdroja a je zdroj priradený k úlohe, je úloha naplánovaná počas pracovnej doby v kalendári zdroja.

 • Kalendáre úloh    Toto je možné definovať pracovný čas pre úlohy mimo pracovných časov v kalendári projektu. Keď je Kalendár úloh priradených k úlohe a zdrojov priradených k úlohe obsahuje rôzne pracovných časov v kalendári zdroja, je úloha naplánovaná prekrývajúce sa pracovný čas dva kalendáre. Však môžete nastaviť úlohy možnosť ignorovať kalendárov a plánovanie úlohy prostredníctvom zdroja Mimopracovný čas.

Práca s kalendármi, v ponuke Nástroje kliknite na položku Zmeniť pracovný čas.

Na začiatok stránky

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Ak nepriradíte zdroje úlohám v projekte, program Project vypočíta plán na základe trvaní, závislostí úloh, obmedzení a informácií z kalendárov projektu a úloh. Ak zdroje priradíte, úlohy sa naplánujú aj na základe kalendárov zdrojov a jednotky priradenia, vďaka čomu je plánovanie presnejšie.

Nasadenie predstavuje priradenie konkrétnej úlohy ku konkrétnemu zdroju, ktorý zodpovedá sa dokončenie úlohy. K úlohe možno priradiť aj viacero zdrojov. K úlohám možno priradiť pracovné, materiálové zdroje a nákladové zdroje. Priradenie materiálových alebo nákladových zdrojov k úlohe, na rozdiel od pracovných zdrojov, neovplyvňuje jej plánovanie.

V projekte máte napríklad úlohu s názvom Návrh špecifikácií. K dispozícii máte technický zdroj, inžiniera Šimona. Ak priradíte Šimona k úlohe Návrh špecifikácií, plánovanie tejto úlohy bude okrem trvania, závislostí úloh, obmedzení a kalendárov závisieť aj od Šimonovho kalendára zdroja a jednotiek nasadenia.

Okrem plánovania podľa informácií o úlohe, po priradení zdrojov k úlohám v projekte, Project obsahuje informácie o zdrojoch a priradení sa použije na výpočet informácie o pláne, vrátane:

 • Objem práca práca nadčas, ku ktorej je zdroj priradený, a spôsob rozdelenia tejto práce v čase. Distribúciu práce v čase môže ovplyvniť aj rozvrh práce.

 • Počet jednotiek priradenia pre zdroj v úlohe, t. j. čiastočný úväzok, plný úväzok alebo viacnásobné priradenie.

 • Je to typ úlohy, ktorý ovplyvňuje zmeny plánu po revízii existujúceho priradenia. K trom typom úloh patrí pevná jednotka, pevná doba trvania a pevná práca.

 • Či je úloha riadené úsilím. Ak je úloha riadené úsilím, ako zdroje sú pridané alebo odstránené na priradenie, práca konštantná úlohy a sa prerozdelí medzi zdroje. Pre úlohy s pevnými jednotkami, napríklad jeden výsledok je, že ak sú priradené ďalšie zdroje informácií, kratšie je potrebné na dokončenie úlohy.

 • Kalendáre zdrojov. Program Project naplánuje priradené zdroje na základe pracovného a mimopracovného času uvedeného v kalendároch zdrojov.

Ak chcete priradiť zdroje k úlohám, kliknite na položku Priradenie zdrojov Obrázok tlačidla Priradiť prostriedky .

Na začiatok stránky

Informácie, ktoré môže pomôcť analyzovať priebeh môjho projektu?

Päť právnych informácií o úlohe pomôže analyzovať priebeh, ako ste sledovanie úloh v projekte: trvania, práca, počiatočný dátum, dátum dokončenia a náklady.

Variácie každého z týchto typov polí vám pomôže porovnať a vyhodnotiť priebeh: plánovaná, plánované, skutočný a zostávajúce.

Pre jednu úlohu, napríklad môže byť polia s údajmi, ktoré obsahujú plánovanej činnosti, naplánovanej práce, skutočná práca a zostávajúca práca. Obsah týchto polí by mohli zodpovedať vzájomne alebo sa môžu byť odlišní. Rozdiely medzi určité polia môžete tiež preskúmať sledovanie užitočné informácie. Z tohto dôvodu tieto polia sa nazývajú sledovanie polia.

Typ poľa

Popis

Plánovaná alebo základné informácie

Plánované informácie sú známe aj ako základné informácie. Polia, ktoré obsahujú základné informácie príklady práca podľa pôvodného plánu, začatie podľa pôvodného plánu, náklady podľa pôvodného plánu a podobne.

Keď zostavenie a spresniť projektu na miesto, kde ste si istí, či môžete začať projektu, máte dobrý východiskový bod, alebo podľa pôvodného plánu. Pri uložení pôvodného plánu úlohy informácií v danom momente, neskôr miestach počas celého projektu môžete porovnať priebeh aktuálnej proti svoj pôvodný plán. Uloženie pôvodného plánu je dôležité zmysluplné sledovanie projektov a analýzy.

Ak chcete uložiť základné informácie, kliknite na položky Nástroje, ukážte na sledovaniea potom kliknite na položku Uložiť pôvodný plán. Po uložení pôvodného plánu, päť kľúčových právnych informácií (práce, náklady, trvanie, počiatočný dátum a koncový dátum) sa ukladajú pre každú úlohu v projekte. Neskôr, keď sledujete výkonu konkrétnej úlohy, rozoznáte, či používate viac alebo menej pracovné alebo nákladov, ako ste mali pôvodne v pláne, alebo či úloha je začatie alebo dokončenie skôr alebo neskôr, než sa predpokladalo.

Základné informácie sa používa na výpočet odchýlky informácie plánu. Používa sa tiež v mnohých výpočtoch získanej hodnoty. Môžete uložiť až 11 rôznych referenčných hodnôt. Môžete tiež uložiť 11 pomocný plán, čo vám poskytne možnosť Uložiť 11 Štart a koncové dátumy úloh.

Informácie plánu

Plánované informácie sú aktuálne, najaktuálnejší úloha – informácie. Polia, ktoré obsahujú informácie plánu sú trvania, práca, začiatok, dokončenie a náklady. Plánované trvanie, v práci alebo náklady polia predstavuje celkovú hodnotu pre danú úlohu.

Pri začatí projektu, informácie plánu je podobné, ak nie totožný s vašej základnej plánovaná informácie. Však, ako sú dokončené úlohy, vykonávať úpravy a zadajte aktuálne informácie. Môžete nájsť ten úlohy potrieb tri dni, než sa predpokladalo najskôr. Inou úlohou bolo možné začať deň čoskoro. Ďalšie úlohy, ktoré vznikli neočakávané náklady. Zistíte, že potrebujete zmeniť obmedzenie na jednu úlohu a pridať závislosti úlohy do druhej. Pomocou týchto úprav sa prepočítava informácie plánu poskytnúť vám najaktuálnejší obrazu o projekte.

Keď začnete zadávať aktuálne informácie v priebehu úlohy, informácie plánu to zohľadňuje a prepočíta zodpovedajúcim spôsobom. Napríklad naplánovanej práce sa počíta ako skutočná práca + zostávajúca práca. Na dokončenie úloh, informácie plánu je rovnaká ako aktuálne informácie.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie znázorňuje, ako sa nakoniec dosiahol úlohy. Ste začali s plánované projekcie trvania, práca, cena; počiatočnými a koncovými dátumami. Zadajte informácie o priebehu alebo skutočnú prácu pre úlohy, a nakoniec reálny obraz o dokončení úlohy. Skutočnú prácu povie, koľko úlohy naozaj nákladov, koľko dní práce naozaj trvalo, skutočné trvanie a skutočné počiatočnými a koncovými dátumami.

Aktuálne informácie sa zadajte do polí, napríklad skutočná práca, skutočné trvanie, skutočné začatie, skutočné dokončenie a skutočné náklady. Ak zadáte aktuálne informácie v jednej alebo dvoch oblastiach, aktuálne informácie možno počítať za vás. Napríklad, ak zadáte dátum skutočného dokončenia, skutočné trvanie, skutočné začatie a iných polí možno počítať. To isté platí, ak zadáte ďalšie sledované informácie, ako je napríklad percento dokončenia.

Zvyšné informácie

Pre ešte nezačali alebo úlohy do priebehu, existuje zostávajúca práca, zostávajúce náklady a zostávajúce trvanie. Tieto polia odhad množstvo času a náklady vľavo pred úloha je dokončená. Ostatné polia sú projekciu v budúcnosti.

Pri úlohách ešte nezačali obsah pole Zostávajúca práca je rovnaký ako pole naplánovanej práce. Úloh v priebehu, zostávajúca práca sa počíta ako plánované práca-skutočná práca. To isté platí pre polia zostávajúce náklady a zostávajúce trvanie. Však môžete upraviť pole Zostávajúca práca, ako môžete polia skutočná práca a naplánovanej práce.

Odchýlka informácie

Po uložení pôvodného plánu, potom môžete využiť výpočtov v poliach odchýlka. Príklady práce odchýlka, odchýlka nákladov, odchýlka trvania, odchýlka začiatku a odchýlka dokončenia.

Vaše naplánovaných aktuálne informácie je v porovnaní s informáciami o plánovanej pôvodné. Pole odchýlka zobrazuje vypočítavané rozdiel medzi plánované a plánované informácie. Napríklad v poli odchýlka práce sa zobrazuje rozdiel medzi polia práca podľa pôvodného plánu a naplánovanej práce.

Posúdenie sledovanie polia

Môžete pridať akékoľvek pole do ľubovoľného zobrazenia hárka. Môžete napríklad vložiť stĺpec vedľa poľa naplánované trvanie Trvanie podľa pôvodného plánu v Ganttovom grafe. V ponuke Vložiť kliknite na stĺpeca potom vyberte pole, ktoré chcete zobraziť v zobrazení.

Môžete tiež použiť tabuľku, ktorá už je navrhnutá s niekoľkými sledovanie poľami. Príklady sledovanie práce náklady a odchýlka tabuľky. Môžete tiež vytvoriť vlastné tabuľku, ktorá obsahuje sledovanie polia, ktoré potrebujete.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×