Akcia makra NájsťZáznam

Akcia NájsťZáznam slúži v počítačovej databáze Accessu na vyhľadanie prvého výskytu údajov, ktorý spĺňa kritériá zadané argumentmi NájsťZáznam. Tieto údaje sa môžu nachádzať v aktuálnom zázname, v nasledujúcom alebo predchádzajúcom zázname, respektíve v prvom zázname. Záznamy môžete nájsť v aktívnom údajovom hárku tabuľky, údajovom hárku dotazu, údajovom hárku formulára alebo vo formulári.

Poznámka: Akcia makra NájsťZáznam nie je k dispozícii vo webových aplikáciách Accessu.

Nastavenie

Akcia NájsťZáznam obsahuje nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Hľadať

Určuje, ktoré údaje chcete vyhľadať v zázname. Zadajte text, číslo alebo dátum, ktorý chcete vyhľadať, alebo zadajte výraz, ktorému predchádza znak rovnosti (=), do poľa Hľadať v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier. Môžete použiť aj zástupné znaky. Tento argument je povinný.

MATCH

Určuje, kde v poli sa nachádzajú údaje. Môžete určiť, či chcete vyhľadať údaje v ľubovoľnej časti poľa (Ľubovoľná časť poľa), údaje, ktoré vypĺňajú celé pole (Celé pole), alebo údaje na začiatku poľa (Začiatok poľa). Predvolená hodnota je Celé pole.

Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená

Určuje, či sa pri vyhľadávaní rozlišujú malé a veľké písmená. Kliknite na možnosť Áno (rozlišovať pri hľadaní malé a veľké písmená) alebo na možnosť Nie (pri hľadaní presne nerozlišovať malé a veľké písmená). Predvolená hodnota je Nie.

Vyhľadávanie

Určuje, či sa bude pri vyhľadávaní postupovať od aktuálneho záznamu smerom k začiatku záznamov (Nahor), smerom ku koncu záznamov (Nadol) alebo ku koncu záznamov a potom znova od začiatku záznamov až po aktuálny záznam, takže budú prehľadané všetky záznamy (Všetky). Predvolená hodnota je Všetky.

Prehľadávať podľa formátovania

Určuje, či sa majú vyhľadávať aj formátované údaje. Kliknite na možnosť Áno (Access vyhľadáva údaje tak, ako sú naformátované a zobrazené v poli) alebo na možnosť Nie (Access vyhľadáva údaje podľa toho, ako sú uložené v databáze, čo nie vždy zodpovedá tomu, ako sú zobrazené). Predvolená hodnota je Nie.

Túto funkciu je možné použiť aj na obmedzenie vyhľadávania na údaje v konkrétnom formáte. Ak napríklad kliknete na položku Áno a zadáte do argumentu Hľadať hodnotu 1 234, hodnota 1 234 sa vyhľadá v poli naformátovanom tak, aby obsahovalo medzery. Ak chcete zadať 1234, po kliknutí na možnosť Nie sa budú údaje vyhľadávať v tomto poli.

Ak chcete vyhľadať dátumy v presne takom tvare, ako sú naformátované, napríklad 08/07/2015, kliknite na možnosť Áno. Ak kliknete na možnosť Nie, zadajte pre argument Hľadať dátum vo formáte, ktorý je nastavený v miestnych nastaveniach v ovládacom paneli Windowsu. Tento formát sa zobrazí v poli Krátky formát dátumu na karte Dátum v miestnych nastaveniach. Ak je napríklad pole Krátky formát dátumu nastavené na d.m.rrrr, môžete zadať 8.7.2015 a Access v poli Dátum vyhľadá všetky položky, ktoré zodpovedajú dátumu 8. júla 2015 bez ohľadu na to, ako je toto pole naformátované.

Poznámka: Argument Vyhľadávanie podľa formátu sa prejaví len vtedy, ak je aktuálne pole viazaný ovládací prvok, ak je argument MATCH nastavený na možnosť Celé pole, argument Len aktuálne pole je nastavený na možnosť Áno a argument Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená je nastavený na možnosť Nie.

Ak argument Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená nastavíte na možnosť Áno alebo argument Len aktuálne pole na možnosť Nie, aj argument Vyhľadávanie podľa formátu bude potrebné nastaviť na možnosť Áno.

Len aktuálne pole

Určuje, či je vyhľadávanie obmedzené len na aktuálne pole jednotlivých záznamov alebo zahŕňa všetky polia jednotlivých záznamov. Vyhľadávanie v aktuálnom poli je rýchlejšie. Kliknite na možnosť Áno (obmedziť vyhľadávanie na aktuálne pole) alebo na možnosť Nie (vyhľadávať vo všetkých poliach jednotlivých záznamov). Predvolená hodnota je Áno.

Hľadať prvý

Určuje, či vyhľadávanie začne od prvého záznamu alebo od aktuálneho záznamu. Kliknite na možnosť Áno (začať od prvého záznamu) alebo na možnosť Nie (začať od aktuálneho záznamu). Predvolená hodnota je Áno.


Poznámky

Keď makro spustí akciu NájsťZáznam, Access vyhľadáva zadané údaje v záznamoch (poradie vyhľadávania závisí od nastavenia argumentu Vyhľadávanie). Access údaje v zázname po ich nájdení vyznačí.

Akcia NájsťZáznam zodpovedá kliknutiu na položku Hľadať na karte Domov a jej argumenty sú rovnaké ako možnosti v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Ak nastavíte argumenty NájsťZáznam v okne návrhu makra a potom spustíte makro, zobrazia sa príslušné možnosti vybraté v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie po kliknutí na položku Hľadať.

Access uchováva najnovšie argumenty NájsťZáznam počas relácie databázy, aby ste pri vykonávaní následných operácií s akciou NájsťZáznam nemuseli opakovane zadávať rovnaké kritériá. Ak ponecháte argument prázdny, Access použije najnovšie nastavenie argumentu nastavené buď predošlou akciou NájsťZáznam, alebo v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie.

Ak chcete nájsť záznam pomocou makra, použite akciu NájsťZáznam, nie akciu SpustiťPríkaz s argumentom nastaveným na spustenie príkazu Hľadať.

Poznámka: Hoci akcia NájsťZáznam zodpovedá príkazu Hľadať na karte Domov pre tabuľky, dotazy a formuláre, nezodpovedá príkazu Hľadať v ponuke Upraviť v okne Kód. Akciu NájsťZáznam nie je možné použiť na vyhľadávanie textu v moduloch.

Ak je aktuálne vybratý text rovnaký ako text vyhľadávaný počas vykonávania akcie NájsťZáznam, vyhľadávanie začne okamžite po výbere v rovnakom poli, v akom sa nachádza vybratý text, a v rovnakom zázname. V opačnom prípade sa vyhľadávanie začne na začiatku aktuálneho záznamu. To vám umožní vyhľadať viaceré výskyty rovnakých kritérií vyhľadávania, ktoré sa môžu vyskytnúť v jednom zázname.

Ak však na spustenie makra, ktoré obsahuje akciu NájsťZáznam, používate tlačidlo príkazu, prvý výskyt kritérií vyhľadávania sa vyhľadá opakovane. K tomuto javu dochádza preto, že po kliknutí na tlačidlo príkazu sa z poľa, ktoré obsahuje zodpovedajúcu hodnotu, odstráni zameranie. Akcia NájsťZáznam potom začne vyhľadávať od začiatku záznamu. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, spustite makro spôsobom, ktorý nezmení zameranie, napríklad pomocou tlačidla na vlastnom paneli s nástrojmi alebo kombinácie klávesov zadanej v makre Automatické klávesy, alebo ešte pred vykonaním akcie NájsťZáznam nastavte zameranie v makre na pole obsahujúce kritériá vyhľadávania.

Poznámka k zabezpečeniu: Nepoužívajte príkaz OdoslaťKlávesy ani makro Automatické klávesy pri citlivých alebo dôverných informáciách. Zlomyseľný používateľ by mohol zachytiť, ktoré klávesy boli stlačené, a ohroziť bezpečnosť počítača a údajov.

S týmto istým javom sa stretávame aj pri použití tlačidla príkazu na spustenie makra obsahujúceho akciu NájsťĎalšie.

Na spustenie akcie NájsťZáznam v module Visual Basic for Applications (VBA) použite metódu NájsťZáznam objektu DoCmd.

Pri komplexnejšom vyhľadávaní môžete použiť akciu makra HľadaťZáznam.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×