Zoznam funkcií pracovného hárka (podľa kategórie)

Nasledujúce sekcie uvádzajú zoznamy všetkých funkcií pracovného hárka podľa kategórií.

Obsah tohto článku

Funkcie doplnkov a automatizácie

Funkcie Kocky

Funkcie databázy

Funkcie dátumu a času

Technické funkcie

Finančné funkcie

Informačné funkcie

Logické funkcie

Vyhľadávacie a referenčné funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie

Štatistické funkcie

Textové funkcie

Funkcie doplnkov a automatizácie

Funkcia

Popis

CALL

Vyvolá procedúru knižnice DLL alebo zdroja kódu

EUROCONVERT

Konvertuje číslo na menu euro, konvertuje číslo z meny euro na menu členskej krajiny EMÚ alebo konvertuje z jednej meny členskej krajiny EMÚ na inú menu prostredníctvom meny euro (triangulácia)

GETPIVOTDATA

Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky

REGISTER.ID

Vráti identifikáciu registra zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré boli registrované predtým

SQL.REQUEST

Pripojí k externému zdroju údajov a spustí z pracovného hárka dotaz, potom vráti výsledok ako pole bez nutnosti programovania makier

Na začiatok stránky

Funkcie Kocky

Funkcia

Popis

CUBEKPIMEMBER

Vráti názov, vlastnosť a mieru kľúčového indikátora výkonu (KPI) a názov a vlastnosť zobrazí v bunke. Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie.

CUBEMEMBER

Vráti člen alebo n-ticu v hierarchii kocky. Používa sa na overenie existencie člena alebo n-tice v kocke.

CUBEMEMBERPROPERTY

Vráti hodnotu vlastnosti člena v kocke. Používa sa na overenie existencie názvu člena kocky a vráti určitú vlastnosť tohto člena.

CUBERANKEDMEMBER

Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny. Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov.

CUBESET

Definuje vypočítanú množinu členov alebo n-tíc odoslaním výrazu pre množinu do kocky na serveri, ktorý vytvára množinu, a potom ju odošle programu Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT

Vráti počet položiek v množine.

CUBEVALUE

Vráti súhrnnú hodnotu kocky.

Na začiatok stránky

Funkcie databázy

Funkcia

Popis

DAVERAGE

Vráti priemer vybratých položiek databázy

DCOUNT

Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze

DCOUNTA

Spočíta bunky v databáze, ktoré nie sú prázdne

DGET

Vyberie z databázy jeden záznam, ktorý spĺňa zadané kritérium

DMAX

Vráti maximálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DMIN

Vráti minimálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DPRODUCT

Vynásobí hodnoty v určitom poli záznamov, ktoré spĺňajú kritériá v databáze

DSTDEV

Odhadne smerodajnú odchýlku podľa vzorky vybratých položiek databázy

DSTDEVP

Vypočíta smerodajnú odchýlku podľa celého súboru vybratých položiek databázy

DSUM

Spočíta čísla v poli (stĺpci) záznamov databázy, ktoré spĺňajú kritériá

DVAR

Odhadne rozptyl podľa vzorky vybratých položiek databázy

DVARP

Vypočíta rozptyl podľa celého súboru vybratých položiek databázy

Na začiatok stránky

Funkcie dátumu a času

Funkcia

Popis

DATE

Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEVALUE

Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

DAY

Konvertuje poradové číslo na deň mesiaca

DAYS360

Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami (1)

EDATE

Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

EOMONTH

Vráti poradové číslo posledného dňa mesiaca pred alebo po zadanom počte mesiacov

HOUR

Konvertuje poradové číslo na hodiny

MINUTE

Konvertuje poradové číslo na minúty

MONTH

Konvertuje poradové číslo na mesiac

NETWORKDAYS

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

NOW

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

SECOND

Konvertuje poradové číslo na sekundy

TIME

Vráti poradové číslo určitého času

TIMEVALUE

Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo

TODAY

Vráti poradové číslo dnešného dátumu

WEEKDAY

Konvertuje poradové číslo na deň v týždni

WEEKNUM

Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku

WORKDAY

Vráti poradové číslo dátumu pred alebo po zadanom počte pracovných dní

YEAR

Konvertuje poradové číslo na rok

YEARFRAC

Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

Na začiatok stránky

Technické funkcie

Funkcia

Popis

BESSELI

Vráti upravenú Besselovu funkciu In(x)

BESSELJ

Vráti Besselovu funkciu Jn(x)

BESSELK

Vráti upravenú Besselovu funkciu Kn(x)

BESSELY

Vráti Besselovu funkciu Yn(x)

BIN2DEC

Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo

BIN2HEX

Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo

BIN2OCT

Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo

COMPLEX

Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo

CONVERT

Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný

DEC2BIN

Konvertuje desatinné číslo na binárne

DEC2HEX

Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo

DEC2OCT

Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo

DELTA

Testuje zhodu dvoch hodnôt

ERF

Vráti chybovú funkciu

ERFC

Vráti funkciu dodatkovej chyby

GESTEP

Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota

HEX2BIN

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo

HEX2DEC

Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo

HEX2OCT

Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo

IMABS

Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla

IMAGINARY

Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla

IMARGUMENT

Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch

IMCONJUGATE

Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla

IMCOS

Vráti kosínus komplexného čísla

IMDIV

Vráti podiel dvoch komplexných čísel

IMEXP

Vráti exponenciálu komplexného čísla

IMLN

Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla

IMLOG10

Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla

IMLOG2

Vráti binárny logaritmus komplexného čísla

IMPOWER

Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu

IMPRODUCT

Vráti súčin komplexných čísel

IMREAL

Vráti reálny koeficient komplexného čísla

IMSIN

Vráti sínus komplexného čísla

IMSQRT

Vráti druhú odmocninu komplexného čísla

IMSUB

Vráti rozdiel medzi dvomi komplexnými číslami

IMSUM

Vráti súčet komplexných čísel

OCT2BIN

Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo

OCT2DEC

Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo

OCT2HEX

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo

Na začiatok stránky

Finančné funkcie

Funkcia

Popis

ACCRINT

Vráti akumulovaný úrok cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

ACCRINTM

Vráti akumulovaný úrok cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

AMORDEGRC

Vráti odpis za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu

AMORLINC

Vráti odpis za každé účtovné obdobie

COUPDAYBS

Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania

COUPDAYS

Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania

COUPDAYSNC

Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov

COUPNCD

Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania

COUPNUM

Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti

COUPPCD

Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania

CUMIPMT

Vráti kumulatívny vyplatený úrok medzi dvomi obdobiami

CUMPRINC

Vráti kumulatívnu vyplatenú istinu z úveru medzi dvomi obdobiami

DB

Vypočíta odpis majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom

DDB

Vypočíta odpis majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy

DISC

Vráti diskontnú sadzbu cenného papiera

DOLLARDE

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára, vyjadrenú desatinným číslom

DOLLARFR

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára, vyjadrenú zlomkom

DURATION

Vráti ročné trvanie cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku

EFFECT

Vráti platnú ročnú úrokovú mieru

FV

Vypočíta budúcu hodnotu investície

FVSCHEDULE

Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier

INTRATE

Vráti úrokovú mieru za úplne investovaný cenný papier

IPMT

Vypočíta výšku platby úroku v určitom úrokovom období

IRR

Vypočíta vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov

ISPMT

Vypočíta úrok zaplatený v zadanom období investície

MDURATION

Vráti Macauleyho upravené trvanie za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD

MIRR

Vypočíta vnútornú mieru návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier

NOMINAL

Vráti ročnú nominálnu úrokovú mieru

NPER

Vypočíta počet období pre investíciu

NPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby

ODDFPRICE

Vráti cenu za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím

ODDFYIELD

Vráti výnos cenného papiera s prvým nepárnym obdobím

ODDLPRICE

Vráti cenu za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym posledným obdobím

ODDLYIELD

Vráti výnos cenného papiera s nepárnym posledným obdobím

PMT

Vypočíta pravidelnú splátku pôžičky

PPMT

Vypočíta hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu

PRICE

Vráti cenu za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

PRICEDISC

Vráti cenu za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera

PRICEMAT

Vráti cenu za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok

PV

Vypočíta súčasnú hodnotu investície

RATE

Vypočíta úrokovú sadzbu za obdobie pôžičky

RECEIVED

Vráti sumu prijatú k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier

SLN

Vypočíta odpis majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní

SYD

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov

TBILLEQ

Vráti výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku

TBILLPRICE

Vráti cenu za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

TBILLYIELD

Vráti výnos štátnej pokladničnej poukážky

VDB

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku

XIRR

Vráti vnútornú mieru návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XNPV

Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

YIELD

Vráti výnos cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

YIELDDISC

Vráti ročný výnos diskontovaného cenného papiera; ide napríklad o štátne pokladničné poukážky

YIELDMAT

Vráti ročný výnos cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Na začiatok stránky

Informačné funkcie

Funkcia

Popis

CELL

Vráti informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky

ERROR.TYPE

Vráti číslo zodpovedajúce typu chyby

INFO

Vráti informácie o aktuálnom pracovnom prostredí

ISBLANK

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota prázdna

ISERR

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou okrem hodnoty #NEDOSTUPNÝ

ISERROR

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou

ISEVEN

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo párne

ISLOGICAL

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota logickou hodnotou

ISNA

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou #NEDOSTUPNÝ

ISNONTEXT

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota nie je textom

ISNUMBER

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota číslom

ISODD

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo nepárne

ISREF

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota odkazom

ISTEXT

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota textom

N

Vráti hodnotu skonvertovanú na číslo

NA

Vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ

TYPE

Vráti číslo, ktoré predstavuje typ údajov hodnoty

Na začiatok stránky

Logické funkcie

Funkcia

Popis

AND

Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

FALSE

Vráti logickú hodnotu FALSE

IF

Určí logický test, ktorý sa má vykonať

FunkciaIFERROR

Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom vzorca chyba; v opačnom prípade vráti výsledok vzorca

NOT

Zmení logiku argumentu

OR

Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

TRUE

Vráti logickú hodnotu TRUE

Na začiatok stránky

Vyhľadávacie a referenčné funkcie

Funkcia

Popis

ADDRESS

Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v pracovnom hárku

AREAS

Vráti počet oblastí v odkaze

CHOOSE

Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

COLUMN

Vráti číslo stĺpca odkazu

COLUMNS

Vráti počet stĺpcov v odkaze

HLOOKUP

Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

HYPERLINK

Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na Internete

INDEX

Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

INDIRECT

Vráti odkaz určený textovou hodnotou

LOOKUP

Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

MATCH

Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

OFFSET

Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu

ROW

Vráti číslo riadka odkazu

ROWS

Vráti počet riadkov v odkaze

RTD

Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje Automatizácia

TRANSPOSE

Vráti transponovanú maticu poľa

VLOOKUP

Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

Na začiatok stránky

Matematické a trigonometrické funkcie

Funkcia

Popis

ABS

Vráti absolútnu hodnotu čísla

ACOS

Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

ACOSH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla

ASIN

Vráti hodnotu arkussínusu čísla

ASINH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla

ATAN

Vráti hodnotu arkustangensu čísla

ATAN2

Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y

ATANH

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla

CEILING

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

COMBIN

Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov

COS

Vráti kosínus čísla

COSH

Vráti hyperbolický kosínus čísla

DEGREES

Konvertuje radiány na stupne

EVEN

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo

EXP

Vráti e umocnené na zadané číslo

FACT

Vráti faktoriál čísla

FACTDOUBLE

Vráti dvojitý faktoriál čísla

FLOOR

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

GCD

Vráti najväčší spoločný deliteľ

INT

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

LCM

Vráti najmenší spoločný násobok

LN

Vráti prirodzený logaritmus čísla

LOG

Vráti logaritmus čísla pri určenom základe

LOG10

Vráti dekadický logaritmus čísla

MDETERM

Vráti determinant matice poľa

MINVERSE

Vráti inverznú maticu matice uloženej v poli

MMULT

Vráti maticu so súčinom dvoch polí

MOD

Vráti zvyšok po delení

MROUND

Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok

MULTINOMIAL

Vráti polynomickú množinu čísel

ODD

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo

PI

Vráti hodnotu pí

POWER

Umocní číslo na zadanú mocninu

PRODUCT

Vynásobí argumenty funkcie

QUOTIENT

Vráti celočíselnú časť delenia

RADIANS

Konvertuje stupne na radiány

RAND

Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1

RANDBETWEEN

Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami

ROMAN

Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte

ROUND

Zaokrúhli číslo na daný počet číslic

ROUNDDOWN

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

ROUNDUP

Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly

SERIESSUM

Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca

SIGN

Vráti znamienko čísla

SIN

Vráti sínus daného uhla

SINH

Vráti hyperbolický sínus čísla

SQRT

Vráti druhú odmocninu čísla

SQRTPI

Vráti odmocninu (číslo * pí)

SUBTOTAL

Vráti medzisúčet v hárku alebo v databáze

SUM

Spočíta argumenty funkcie

SUMIF

Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria

SUMIFS

Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií

SUMPRODUCT

Vráti súčet súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa

SUMSQ

Vráti súčet druhých mocnín argumentov

SUMX2MY2

Vypočíta súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

SUMX2PY2

Vráti celkový súčet súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach

SUMXMY2

Vypočíta súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

TAN

Vráti tangens čísla

TANH

Vráti hyperbolický tangens čísla

TRUNC

Skráti číslo na celé číslo

Na začiatok stránky

Štatistické funkcie

Funkcia

Popis

AVEDEV

Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru

AVERAGE

Vráti priemernú hodnotu argumentov

AVERAGEA

Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

AVERAGEIF

Vráti priemer (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

AVERAGEIFS

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií.

BETADIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie rozdelenia pravdepodobnosti beta

BETAINV

Vráti inverznú hodnotu distribučnej funkcie pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

BINOMDIST

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

CHIDIST

Vráti jednostrannú pravdepodobnosť pre rozdelenie chí-kvadrát

CHIINV

Vráti hodnotu funkcie inverznej k funkcii jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

CHITEST

Počíta test nezávislosti

CONFIDENCE

Vráti interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

CORREL

Vracia korelačný koeficient pre dva súbory údajov

COUNT

Spočíta počet čísel v zozname argumentov

COUNTA

Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov

COUNTBLANK

Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

COUNTIF

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú daným kritériám

FunkciaCOUNTIFS

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

COVAR

Vracia hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

CRITBINOM

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú má distribučná funkcia binomického rozdelenia hodnotu väčšiu alebo rovnajúcu sa hodnote kritéria

DEVSQ

Vráti súčet druhých mocnín odchýlok

EXPONDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty exponenciálneho rozdelenia

FDIST

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

FINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia pravdepodobnosti F

FISHER

Vráti hodnotu Fisherovej transformácie

FISHERINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k Fisherovej transformácii

FORECAST

Vráti hodnotu lineárneho trendu

FREQUENCY

Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole

FTEST

Vráti výsledok F-testu

GAMMADIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty rozdelenia gama

GAMMAINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia gama

GAMMALN

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama Γ(x)

GEOMEAN

Vráti geometrický priemer

GROWTH

Vráti hodnoty exponenciálneho trendu

HARMEAN

Vráti harmonický priemer

HYPGEOMDIST

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

INTERCEPT

Vypočíta súradnice prieniku priamky lineárnej regresie

KURT

Vráti špicatosť množiny údajov

LARGE

Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

LINEST

Vráti parametre lineárneho trendu

LOGEST

Vráti parametre exponenciálneho trendu

LOGINV

Vracia inverznú funkciu k distribučnej funkcii lognormálneho rozdelenia

LOGNORMDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie lognormálneho rozdelenia

MAX

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MAXA

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MEDIAN

Vráti medián daných čísel

MIN

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MINA

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MODE

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

NEGBINOMDIST

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

NORMDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie normálneho rozdelenia

NORMINV

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii normálneho rozdelenia

NORMSDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie štandardného normálneho rozdelenia

NORMSINV

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii štandardného normálneho rozdelenia

PEARSON

Vráti Pearsonov koeficient korelácie

PERCENTILE

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

PERCENTRANK

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

PERMUT

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov

POISSON

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

PROB

Vráti pravdepodobnosť s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami

QUARTILE

Vráti kvartil množiny údajov

RANK

Vráti relatívnu veľkosť čísla v zozname čísel

RSQ

Vráti druhú mocninu Pearsonovho koeficientu korelácie

SKEW

Vráti šikmosť rozdelenia

SLOPE

Vráti gradient priamky lineárnej regresie

SMALL

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

STANDARDIZE

Vráti normalizovanú hodnotu

STDEV

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEVA

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STDEVP

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru

STDEVPA

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STEYX

Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii

TDIST

Vráti hodnotu Studentovho t-rozdelenia

TINV

Vráti inverznú funkciu k funkcii Studentovho t-rozdelenia

TREND

Vráti hodnoty lineárneho trendu

TRIMMEAN

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov

TTEST

Vráti pravdepodobnosť súvisiacu so Studentovým t-testom

VAR

Odhadne rozptyl na základe vzorky

VARA

Odhadne rozptyl na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VARP

Vypočíta rozptyl základného súboru

VARPA

Vypočíta rozptyl základného súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

WEIBULL

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty Weibullovho rozdelenia

ZTEST

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

Na začiatok stránky

Textové funkcie

Funkcia

Popis

ASC

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

BAHTTEXT

Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

CHAR

Vráti znak určený číslom kódu

CLEAN

Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

CODE

Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

CONCATENATE

Zlúči niekoľko textových reťazcov do jedného

DOLLAR

Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

EXACT

Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

FIND, FINDB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

FIXED

Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

JIS

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

LEFT, LEFTB

Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

LEN, LENB

Vráti počet znakov textového reťazca

LOWER

Konvertuje text na malé písmená

MID, MIDB

Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

PHONETIC

Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

PROPER

Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

REPLACE, REPLACEB

Nahradí znaky v rámci textu

REPT

Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

RIGHT, RIGHTB

Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

SEARCH, SEARCHB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

SUBSTITUTE

Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

T

Konvertuje argumenty na text

TEXT

Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TRIM

Odstráni z textu medzery

UPPER

Konvertuje text na veľké písmená

VALUE

Konvertuje textový argument na číslo

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk