Zostavy stavu vyhľadávania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Systém vyhľadávania v SharePointe Server 2013 poskytuje dva hlavné druhy zostáv stavu: zostavy stavu dotazov a zostavy stavu prehľadávania obsahu.

Obsah článku

Zostavy stavu dotazov

Zostavy stavu prehľadávania obsahu

Zostavy stavu dotazov

K dispozícii sú nasledujúce zostavy stavu dotazov:

Zostava stavu dotazov

Popis

Trend (Trend oneskorenia dotazu)

Zobrazuje oneskorenie dotazu (v milisekundách) v zadanom časovom intervale podľa percentilu. Pri piatich percentách všetkých dotazov sa napríklad vyskytlo menšie oneskorenie ako oneskorenie, ktoré v grafe označuje čiara piateho percentilu.

Súčasťou grafu je prekrytie frekvencie dotazov v zadanom časovom intervale, pričom frekvencia dotazov predstavuje počet dotazov za minútu, pre ktoré objektový model dotazov vrátil výsledky.

Súčasťou grafu je aj prekrytie frekvencie dotazov a frekvencie čiastočnej aktualizácie na analytické účely.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • typu klienta.

 • stránky výsledkov (stránka výsledkov hľadania), ktorá sa zobrazuje iba v prípade, že je povolené podrobné zapisovanie do denníka.

Predvolene sa v grafe zobrazujú údaje všetkých stránok výsledkov v aplikácii služby vyhľadávania.

Celkom (Celkové oneskorenie dotazu)

Zobrazuje frekvenciu dotazov (počet dotazov za minútu) v zadanom časovom intervale s prekrytím oneskorenia dotazu v milisekundách.

Zobrazuje oneskorenie dotazu v každej z nasledujúcich oblastí:

 • objektový model – táto hodnota predstavuje čas potrebný na komunikáciu medzi webovým serverom a serverovou časťou,

 • serverová časť – táto hodnota predstavuje čas potrebný na transformáciu dotazu, uskutočnenie vyhľadania v indexe, spracovanie výsledkov (napríklad odstránenie duplikátov) a vrátenie výsledkov objektovému modelu.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • typu klienta.

 • stránky výsledkov (stránka výsledkov hľadania), ktorá sa zobrazuje iba v prípade, že je povolené podrobné zapisovanie do denníka.

Predvolene sa v grafe zobrazujú údaje všetkých stránok výsledkov v aplikácii služby vyhľadávania.

Hlavný tok (Predvolené oneskorenie dotazu toku SharePointu)

Zobrazuje oneskorenie dotazu (v milisekundách) v hlavnom toku spracovania dotazov a výsledkov v zadanom časovom intervale. Táto hodnota označuje, ako rýchlo systém spracuje dotaz a vráti výsledky webovému serveru. V grafe sa zobrazuje oneskorenie dotazu pre:

 • priradenie podmienok pravidiel dotazu,

 • transformáciu dotazu,

 • smerovanie dotazu,

 • miešanie výsledkov,

 • výber rozloženia,

 • zapisovanie dotazov do denníka,

 • ďalšie.

Súčasťou grafu je prekrytie frekvencie dotazov v zadanom časovom intervale.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • typu klienta.

Federácia (Oneskorenie dotazu federácie)

Zobrazuje oneskorenie dotazu (v milisekundách) pre všetky typy zdrojov výsledkov v zadanom časovom intervale.

Predvolene sa v grafe zobrazujú údaje všetkých stránok výsledkov v aplikácii služby vyhľadávania.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • typu klienta.

 • stránky výsledkov (stránka výsledkov hľadania), ktorá sa zobrazuje iba v prípade, že je povolené podrobné zapisovanie do denníka.

 • typu zdroja (typ zdroja výsledkov):

 • poskytovateľ najlepších tipov,

 • poskytovateľ vyhľadávania programu Exchange,

 • lokálny poskytovateľ osôb,

 • lokálny poskytovateľ SharePointu,

 • poskytovateľ štandardu OpenSearch,

 • poskytovateľ osobných obľúbených položiek,

 • vzdialený poskytovateľ osôb.

Poskytovateľ vyhľadávania SharePointu (Oneskorenie dotazu toku lokálneho vyhľadávania SharePointu)

Zobrazuje oneskorenie dotazu (v milisekundách) pre všetky dotazy spracované poskytovateľom lokálneho vyhľadávania SharePointu v zadanom časovom intervale. V grafe sa zobrazuje oneskorenie dotazu pre:

 • analýza kľúčového slova,

 • lingvistika,

 • bezpečnostné okresanie odporúčaní,

 • konštrukcia tokenu zabezpečenia,

 • vyhľadávanie v indexe,

 • spracovanie typov výsledkov,

 • vlastné bezpečnostné okresanie,

 • vytvorenie súhrnu,

 • ďalšie.

Súčasťou grafu je prekrytie frekvencie dotazov v zadanom časovom intervale.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • typu klienta.

Poskytovateľ vyhľadávania ľudí (Oneskorenie dotazu toku vyhľadávania ľudí)

Zobrazuje oneskorenie dotazu (v milisekundách) pre všetky dotazy spracované poskytovateľom lokálneho vyhľadávania ľudí v zadanom časovom intervale. V grafe sa zobrazuje oneskorenie dotazu v každej z nasledujúcich oblastí:

 • analýza kľúčového slova,

 • lingvistika,

 • predbežné spracovanie ľudí,

 • konštrukcia tokenu zabezpečenia,

 • vyhľadávanie v indexe,

 • spracovanie typov výsledkov,

 • vlastné bezpečnostné okresanie,

 • vytvorenie súhrnu,

 • ďalšie.

Súčasťou grafu je prekrytie frekvencie dotazov v zadanom časovom intervale.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • typu klienta.

Nástroj indexovania (Oneskorenie dotazu nástroja indexovania)

Zobrazuje oneskorenie dotazu (v milisekundách) pre každý indexový server, na ktorom sa uskutočňuje filtrovanie, v zadanom časovom intervale. Predvolene sa v grafe zobrazujú údaje všetkých stránok výsledkov v aplikácii služby vyhľadávania. Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • indexového servera (počítač, ktorý je hostiteľom aspoň jednej partície indexu),

 • stránky výsledkov (stránka výsledkov hľadania), ktorá sa zobrazuje iba v prípade, že je povolené podrobné zapisovanie do denníka.

Súčasťou grafu je prekrytie času vyhľadávania v indexe v zadanom časovom intervale v minulosti. Čas vyhľadávania v indexe predstavuje priemerný čas počas danej minúty, ktorý nástroj indexovania potreboval na vrátenie výsledkov. Čas vyhľadávania v indexe sa vzťahuje iba na dotazy, pre ktoré nástroj indexovania vrátil výsledky.

Na začiatok stránky

Zostavy stavu prehľadávania obsahu

K dispozícii sú nasledujúce zostavy stavu prehľadávania obsahu:

Zostava prehľadávania obsahu

Popis

Rýchlosť prehľadávania obsahu

Zobrazuje graf a súhrn nasledujúcich položiek v zadanom časovom intervale:

 • počet položiek obsahu prehľadaných za minútu. Sem patrí:

 • celkový počet položiek obsahu,

 • upravené položky – ide o položky obsahu, ktoré sa zmenili a opätovne prehľadali,

 • neupravené položky – ide o položky obsahu, ktoré sa nezmenili a neprehľadali,

 • položky zabezpečenia – ide o položky obsahu, ktorých atribúty zabezpečenia sa zmenili,

 • odstránené položky – ide o položky obsahu, ktoré sa odstránili zo zdroja obsahu a je nutné ich odstrániť aj z indexu,

 • priemerný počet ostatných akcií prehľadávania obsahu vykonaných za minútu. Sem patrí:

 • opakované pokusy (opakované pokusy o prehľadávanie obsahu),

 • chyby (chyby prehľadávania obsahu).

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • zdrojov obsahu (napríklad lokálnych lokalít SharePoint),

 • počítača.

Oneskorenie prehľadávania

Zobrazuje graf počtu položiek vytvárajúcich zaťaženie pri prehľadávaní obsahu v zadanom čase pre nasledujúce typy položiek:

 • vo fronte prehľadávania obsahu,

 • čakajúce na odoslanie na spracovanie obsahu,

 • odoslané na spracovanie obsahu,

 • čakajúce na potvrdenie (SQL).

Túto zostavu možno filtrovať iba podľa počítača.

Zobrazuje tiež graf a súhrn oneskorenia prehľadávania obsahu v zadanom časovom intervale. Oneskorenie predstavuje čas v milisekundách, v ktorom sa každá položka obsahu nachádza v každom z nasledujúcich podsystémov v kanáli načítania:

 • modul prehľadávania obsahu,

 • popisovač protokolu,

 • odkladací priestor,

 • čas SQL.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • zdroja obsahu (napríklad lokálnych lokalít SharePoint),

 • počítača.

Front prehľadávania obsahu

Zobrazuje počet položiek v nasledujúcich dvoch frontoch prehľadávania obsahu v zadanom časovom intervale:

 • prepojenia na spracovanie – ide o počet neprehľadaných URL adries vo fronte prehľadávania obsahu,

 • transakcie vo fronte – ide o počet prehľadaných URL adries vo fronte na spracovanie v kanáli prehľadávania obsahu.

Túto zostavu možno filtrovať podľa počiatočného dátumu a času a koncového dátumu a času.

Aktuálnosť prehľadávania obsahu

Zobrazuje aktuálnosť obsahu indexovaného systémom vyhľadávania v zadanom časovom intervale. Časová pečiatka každého dokumentu s poslednou úpravou sa porovná s časom uvedeným v grafe. Aktuálnosť obsahu možno zobraziť takto:

 • pred menej ako 1 mesiacom,

 • pred menej ako 1 týždňom,

 • pred menej ako 1 dňom,

 • pred menej ako 4 hodinami.

Aktivita spracovania obsahu

Zobrazuje čas strávený spracovaním obsahu nasledujúcich položiek v zadanom časovom intervale:

 • zdroje obsahu,

 • počítače,

 • súčasti spracovania obsahu,

 • aktivita spracovania obsahu.

V grafe sa zobrazuje čas strávený rôznymi aktivitami spracovania obsahu, medzi ktoré patrí:

 • jazykové spracovanie,

 • analýza dokumentu,

 • vytvorenie súhrnu dokumentu,

 • indexovanie.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

 • zdroja obsahu,

 • počítača,

 • názvu súčasti spracovania obsahu,

 • aktivity spracovania.

Zaťaženie procesora a pamäte

Zobrazuje percentuálny podiel využitia procesora, využitie pamäte v megabajtoch a systémový prehľad nasledujúcich procesov v zadanom časovom intervale:

 • MSSDmn,

 • MSSearch,

 • NodeRunner,

 • Timer.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • počítača,

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

Priebežné vyhľadávanie nového obsahu

Zobrazuje čas (v milisekundách) potrebný na dokončenie procesov v zadanom časovom intervale s prekrytím času zisťovania (v minútach) pre nasledujúce položky:

 • tabuľka prepojení času odchodu,

 • tabuľka frontu času odchodu,

 • čas modulu na prehľadávanie obsahu,

 • čas popisovača protokolu,

 • čas odkladacieho priestoru,

 • čas kanála obsahu,

 • čas SQL.

Túto zostavu možno filtrovať podľa:

 • zdrojov obsahu,

 • počiatočného dátumu a času,

 • koncového dátumu a času,

Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie diagnostikách vyhľadávania na lokalite TechNet.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×