Zostavenie výrazu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zostavenie výrazu do databázy programu Access, vyberte objekt alebo objekt, ktoré chcete použiť výraz a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F2 – otvorí Zostavovača výrazov, nástroj s veľkým počtom čiastočne vstavané výrazov na šetria váš čas a vstavané umožňujú ušetriť problémy s. Môžete použiť výrazy urobiť najrôznejšie veci s údajmi – napríklad určiť, koľko dní uplynulo od objednávky alebo kombináciu meno a priezvisko do meno a priezvisko. Ak ste program Excel osoby, považujte výrazov na verziu Access vzorcov.

Niektoré výrazy nefungujú rovnakým spôsobom ako vo webových aplikáciách Accessu a v počítačových databázach. Všetko v tomto článku sa vzťahuje na webové aplikácie a databázy, okrem miesto, kde sa inak.

Ďalšie informácie o výrazoch – kedy ich používať a ako ich zostavovať – nájdete v ďalšom texte.

Obsah tohto článku

Prehľad výrazov

Používanie Zostavovača výrazov

Výpočet hodnôt pre ovládacie prvky vo formulároch a zostavách

Používanie výrazov ako kritérií dotazu

Vytvorenie vypočítavaného poľa v dotaze.

Vytvorenie vypočítavaného poľa v tabuľke

Pridanie overovacieho pravidla do poľa alebo záznamu tabuľky

Pridanie overovacieho pravidla do ovládacieho prvku

Nastavenie predvolených hodnôt pre pole v tabuľke

Nastavenie predvolených hodnôt pre ovládacie prvky

Ovládanie spustených akcií makra

Zoskupovanie a zoraďovanie údajov v zostavách

Prehľad výrazov

Spomínate si na rovnice z hodín matematiky? Riešte rovnicu x2+z = (2y-1)/7 pre neznámu x a tak podobne? A možno si spomínate aj na to, že rovnice sú základom modernej techniky – ak chcete vytvoriť niečo solídne, rovnice používate na zodpovedanie konkrétnych otázok, ako napríklad „aké hrubé musia byť skrutky, ktoré udržia schodisko?“ O tom sú rovnice – avšak namiesto premenných x, y a z si dosaďte [Jednotková cena], [Zľava] a [Množstvo]. Výrazy sa netýkajú iba matematických operácií – rozličné operácie môžete uskutočňovať aj s textovými údajmi.

Spôsoby využitia výrazov

Nasleduje iba niekoľko bežných príkladov z veľkého počtu možných spôsobov využitia výrazov:

 • výpočet veku,

 • zloženie mena a priezviska,

 • označenie zmeneného záznamu dátumom a časom zmeny,

 • stanovenie vzorky, ktorej musí zodpovedať údajový vstup,

 • orezanie znakov z oboch strán riadka textu.

Technický prehľad

Poznámka :  Táto časť nie je povinným čítaním, ktoré je nevyhnutné na to, aby ste dokázali zostavovať výrazy, môže vám však pomôcť lepšie pochopiť, ako výrazy fungujú. Používa odborné pojmy, pomocou ktorých môžete vyhľadať súvisiace informácie na odbornejšie zameraných lokalitách, ako je napríklad MSDN.

Výraz predstavuje kombináciu niektorých alebo všetkých nasledujúcich položiek: vstavané alebo používateľom definované funkcie, identifikátory, operátory a konštanty. Každý výraz sa vyhodnotí ako jedna hodnota.

Súčasti výrazu.

Nasledujúci výraz obsahuje všetky štyri uvedené prvky:

=Sum([Nákupná cena])*0,08

V rámci tohto príkladu je Sum() vstavaná funkcia, [Nákupná cena] je identifikátor, * je matematický operátor a 0,08 je konštanta. Tento výraz možno použiť v textovom poli v päte formulára alebo zostavy na vypočítanie dane z obratu skupiny položiek.

Výrazy môžu byť komplexnejšie alebo jednoduchšie než je uvedený príklad. Napríklad tento booleovský výraz (výraz, ktorý sa vyhodnotí ako true alebo false) sa skladá iba z operátora a konštanty:

>0

Tento výraz vráti hodnotu True, keď sa porovná s číslom väčším ako 0, a hodnotu False, keď sa porovná s číslom menším alebo rovným 0. Tento výraz môžete použiť vo vlastnosti ovládacieho prvku alebo poľa tabuľky Overovacie pravidlo, zaistí sa tým zadávanie výlučne kladných hodnôt.

V Accesse sa výrazy používajú na mnohých miestach na vykonávanie výpočtov, manipuláciu so znakmi alebo na testovanie údajov. Tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá majú vlastnosti, ktoré dokážu prijímať výrazy. Výrazy môžete používať napríklad vo vlastnostiach ovládacieho prvku Zdroj ovládacieho prvku a Predvolená hodnota. Keď píšete kód Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) určený pre udalostnú procedúru alebo modul, často používate výrazy podobné tým, ktoré používate v objekte Accessu, napríklad v tabuľke alebo dotaze.

Na začiatok stránky

Používanie Zostavovača výrazov

Zostavovač výrazov má tieto výhody:

 • Umožňuje jednoducho vyhľadávať a vkladať funkcie, operátory, konštanty a identifikátory (napríklad názvy polí, tabuliek, formulárov a dotazov), čím šetrí čas a obmedzuje výskyt chýb.

 • Zostavovač výrazov obmedzuje dostupné časti výrazu na základe jeho kontextu.

 • Na výber máte množstvo pripravených výrazov, napríklad čísla strán, aktuálny dátum alebo aktuálny dátum a čas.

 • V Zostavovači výrazov máte k dispozícii funkciu IntelliSense – takže si nemusíte pamätať všetky argumenty, ktoré určitý výraz vyžaduje.

 • Pomocníka máte v Zostavovači výrazov na dosah ruky – stačí kliknúť na prepojenia, ktoré sa zobrazujú v nástroji Rýchle informácie.

Spustite Zostavovač výrazov :

Klávesová skratka na spustenie Zostavovača výrazov je Ctrl + F2. Pri prvom použití tejto skratky sa otvorí dialógové okno Výber zostavovača – ak chcete pokračovať, v dialógovom okne jednoducho dvakrát kliknite na položku Zostavovač výrazov.

Pozrite si podrobnejšie informácie o používaní nástroja Zostavovač výrazov.

Limit pre vnáranie výrazy vo webovej databáze je 65

Výrazy vnorené viac než 65 úrovní hlboko nebude fungovať v prehliadači, takže by ste nemali používať tieto výrazy vo webovej databáze programu Access. Nedostanete chybové hlásenia – výraz jednoducho nebude fungovať.

Dôležité : Použitím operátorov &, AND a OR sa môžu na serveri vytvoriť dodatočné úrovne vnorenia, ktoré sa v klientovi Accessu neprejavia. Napríklad výraz "a" & "b" & "c" v Zostavovači výrazov nie je vnorený, avšak v SharePointe sa z neho stane výraz concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Tento preklad vytvorí jednoúrovňové vnorenie. Použitie za sebou nasledujúcich operátorov &, AND alebo OR v jednom výraze môže viesť k prekročeniu 65-úrovňového limitu vnorenia pre server, pričom výraz v prehliadači nebude fungovať.

Na začiatok stránky

Výpočet hodnôt pre ovládacie prvky vo formulároch a zostavách

Keď používate výraz ako zdroj údajov pre ovládací prvok, vytvárate vypočítavaný ovládací prvok. Predpokladajme napríklad, že máte zostavu, ktorá zobrazuje viacero záznamov inventára, pričom v päte zostavy chcete vytvoriť celkový súčet všetkých riadkov položiek zostavy.

Súčet v zostave.

Ak chcete vypočítať súčet, umiestnite ovládací prvok Textové pole do päty zostavy a potom nastavte vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku tohto textového poľa na nasledujúci výraz:

= Sum ([ table_field ])

V tomto prípade table_field je názov poľa, ktoré obsahuje hodnoty vašej medzisúčtov. Toto pole môžu pochádzať z tabuľky alebo dotazu. Funkcia Sum sa vypočíta súčet pre všetky hodnoty table_field.

Nasledujúci postup uvádza spôsob zadania výrazu do ovládacieho prvku Textové pole.

Zadávanie výrazu do ovládacieho prvku Textové pole

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár, ktorý chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Vyberte ovládací prvok, do ktorého chcete zadať výraz.

 3. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 4. Ak chcete manuálne vytvoriť výraz, na karte Údaje na hárku vlastnosti kliknite na vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku textového poľa a potom zadajte hodnotu = a po nej zvyšnú časť výrazu. Ak napríklad chcete vypočítať medzisúčet uvádzaný vyššie, zadajte hodnotu =Sum([pole_tabuľky]) a dbajte na uvedenie názvu poľa v časti pole_tabuľky.

 5. Ak chcete vytvoriť výraz pomocou Zostavovača výrazov, kliknite na tlačidlo Zostaviť Vzhľad tlačidla v poli vlastností.

  Po dokončení výrazu bude hárok vlastností vyzerať podobne ako v tomto prípade:

  Výraz vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku textového poľa.

Na začiatok stránky

Používanie výrazov ako kritérií dotazu

Použite kritériá v dotaze na zúženie výsledkov dotazu. Zadáte kritériá ako výraz a prístup vráti iba tie riadky, ktoré zodpovedajú výrazu. Veľkú množinu príklady nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

Predpokladajme, že chcete zobraziť napríklad všetky objednávky, ktorých dátum dodania spadá do prvých troch mesiacov roka 2010. Ak chcete zadať kritériá, do bunky Kritériá stĺpca typu dátum/čas v dotaze zadajte nasledujúci výraz. Tento príklad používa stĺpec typu dátum/čas s názvom DátumDodania. Ak chcete definovať rozsah dátumov, kritériá zadajte takto:

Between #1. 1. 2010# And #31. 3. 2010#

Stĺpec DátumDodania bude vyzerať podobne ako v nasledujúcej ukážke.

Výraz v riadku mriežky dotazu Kritériá.

Ak hodnota v stĺpci DátumDodania pre každý záznam v tabuľke Objednávky spadá do určeného rozsahu dátumov, tento záznam sa zahrnie do výstupu dotazu. Pamätajte, že dátumy sa vo výraze musia uzavrieť medzi znaky #. Takto označenú hodnotu považuje Access za typ údajov dátum/čas. Spracovanie týchto údajov ako údajov typu dátum/čas umožňuje vykonávať rôzne výpočty s týmito hodnotami (napríklad odčítanie jedného dátumu od iného).

Zadávanie kritérií v mriežke návrhu dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz, ktorý chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na bunku Kritériá v stĺpci, do ktorého chcete zadať kritérium.

 3. Ak chcete manuálne vytvoriť svoj výraz, zadajte výraz kritérií.

  Poznámka : Výraz kritéria nezačínajte operátorom =.

 4. Ak chcete vytvoriť výraz pomocou Zostavovača výrazov, na páse s nástrojmi, kliknite na kartu návrh a potom v skupine Nastavenie dotazu kliknite na položku Zostavovač Vzhľad tlačidla .

  Ak požadujete väčšiu oblasť, v ktorej sa bude výraz upravovať, umiestnite kurzor do bunky Kritériá a stlačením klávesovej skratky SHIFT + F2 zobrazte pole Lupa:

  Výraz v dialógovom okne Lupa.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vypočítavaného poľa v dotaze

Predpokladajme, že vytvárate návrh dotazu a chcete zobraziť výsledky výpočtu, ktorý zahŕňa iné polia v dotaze. Ak chcete vytvoriť vypočítavané pole, zadáte výraz do prázdnej bunky v riadku Pole dotazu. Ak máte napríklad dotaz obsahujúci pole Množstvo a pole Jednotková cena, môžete tieto polia vynásobiť a vytvoriť vypočítané pole Navýšená cena tak, že do riadka Pole dotazu zadáte nasledovný výraz:

Navýšená cena: [Množstvo] * [Jednotková cena]

Umiestnenie textu Navýšená cena: pred výraz pomenuje nový stĺpec Navýšená cena. Tento názov sa často volá ako alias. Ak nezadáte alias, program Access alias vytvorí, ako napríklad Expr1.

Použitie výrazu na vytvorenie vypočítavaného poľa v dotaze.

Keď spustíte dotaz, Access vykoná výpočet na každom riadku podľa nasledujúceho obrázka:

Vypočítavané pole zobrazené v údajovom zobrazení.

Vytvorenie vypočítavaného poľa v návrhovom zobrazení dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorú chcete zmeniť a v ponuke odkazov kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na bunku Pole v stĺpci, kde chcete vytvoriť vypočítavané pole.

 3. Ak chcete manuálne vytvoriť svoj výraz, zadajte ho.

  Poznámka : Neuvádzajte pred výrazom kritéria operátor = – namiesto neho začnite výraz popisnou menovkou, za ktorou bude nasledovať dvojbodka. Zadajte napríklad hodnotu Navýšená cena:, čím poskytnete menovku pre výraz, ktorý vytvorí vypočítavané pole s názvom Navýšená cena. Potom zadajte kritériá pre výraz (po dvojbodke).

 4. Ak chcete vytvoriť výraz pomocou Zostavovača výrazov, na páse s nástrojmi kliknite na položku Návrh a potom v skupine Nastavenie dotazu kliknite na položku Zostavovač.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vypočítavaného poľa v tabuľke

V Accesse môžete v tabuľke vytvoriť vypočítavané pole, vďaka ktorému bude samostatný dotaz na uskutočňovanie výpočtov nadbytočný. Ak máte napríklad tabuľku, v ktorej sa uvádza množstvo, cena a sadzba dane pre jednotlivé položky v objednávke, nasledujúcim spôsobom môžete pridať vypočítavané pole, v ktorom sa bude zobrazovať výsledná cena:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Výpočet nemôže obsahovať polia z iných tabuliek alebo dotazov.

 • Výsledky výpočtu sú určené iba na čítanie.

Postup vytvorenia vypočítavaného poľa:

 1. Otvorte tabuľku dvojitým kliknutím na navigačnej table.

 2. Posuňte sa v tabuľke vodorovným smerom na stĺpec úplne vpravo a kliknite na hlavičku stĺpca Pridať kliknutím.

 3. V zobrazenom zozname kliknite na položku Vypočítavané pole a potom kliknite na typ údajov, ktorý chcete použiť pre výsledky výpočtu.

  Access zobrazí Zostavovač výrazov.

 4. Zadajte požadovaný výpočet pre toto pole, napríklad:

  [Množstvo] * [Jednotková cena]

  Poznámka : V prípade vypočítavaného poľa výraz nezačínate znamienkom rovnosti (=).

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Program Access pridá vypočítavané pole a zvýrazní hlavičku stĺpca, aby ste mohli zadať názov poľa.

 6. Zadajte názov vypočítavaného poľa a potom stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridanie overovacieho pravidla do poľa alebo záznamu tabuľky

Výrazy sú veľmi užitočné pri overovaní údajov počas ich zadávania do databázy – nevhodné údaje sa totiž vynechajú. V tabuľkách existujú dva typy overovacích pravidiel: overovacie pravidlá poľa (ktoré zabránia používateľom zadať neplatné údaje do konkrétneho poľa) a overovacie pravidlá záznamov (ktoré používateľom bránia vo vytváraní záznamov, ktoré nevyhovujú danému overovaciemu pravidlu. Obidva typy overovacích pravidiel sa vytvárajú pomocou výrazov.

Predpokladajme napríklad, že máte tabuľku s názvom Zásoby, ktorá obsahuje pole s názvom Voľné jednotky. Chcete nastaviť pravidlo, ktoré povolí používateľovi zadať hodnotu vyššiu alebo rovnajúcu sa nule. Inými slovami, zásoby nikdy nemôžu byť záporné. Môžete to spraviť tak, že do poľa Voľné jednotky zadáte ako overovacie pravidlo nasledujúci výraz:

>=0

Zadávanie overovacieho pravidla

Na zadanie overovacieho pravidla poľa alebo záznamov použite nasledujúci postup:

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. V prípade overovacieho pravidla poľa vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Polia, potom v skupine Overenie poľa kliknite na položku Overenie a potom kliknite na položku Overovacie pravidlo poľa alebo Overovacie pravidlo záznamu.

  Access zobrazí Zostavovač výrazov.

 4. Začnite so zadávaním požadovaných kritérií. Napríklad pre overovacie pravidlo poľa, ktoré požaduje hodnoty väčšie alebo rovné nule, zadajte nasledujúci výraz:

  >=0

  Poznámka : Pred výraz nezadávajte znak rovnosti (=).

Výrazy overovacieho pravidla sú booleovské výrazy, t. j. môžu mať buď hodnotu True, alebo hodnotu False. Overovacie pravidlo musí mať hodnotu True, inak Access neuloží vstup a zobrazí overovacie hlásenie o chybe. Ak v tomto príklade zadáte do poľa Voľné jednotky zápornú hodnotu, overovacie pravidlo bude mať hodnotu False a Access túto hodnotu neprijme. Ak ste nezadali overovacie hlásenie tak, ako je popísané v nasledujúcej časti, Access zobrazí vlastné hlásenie s oznámením, že zadaná hodnota je zakázaná na základe overovacieho pravidla poľa.

Zadanie hlásenia overovania

Ak chcete zjednodušiť používanie svojej databázy, môžete zadať vlastné hlásenia overovania. Tieto sa použijú namiesto všeobecných hlásení, ktoré zobrazuje Access v prípade, že údaje nezodpovedajú overovaciemu pravidlu. Pomocou vlastných hlásení overovania môžete poskytnúť špecifické informácie, ktoré používateľom pomôžu zadávať správne údaje. Napríklad: „Hodnota poľa Voľné jednotky nemôže byť záporná.“ Na vytvorenie hlásenia overovania použite nasledujúci postup:

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. V prípade hlásenia overenia poľa vyberte pole, do ktorého ste pridali overovacie pravidlo.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Polia a potom v skupine Overenie poľa kliknite na položku Overenie a potom kliknite na položku Overovacie hlásenie poľa alebo Overovacie hlásenie záznamov.

 4. V dialógovom okne Zadanie hlásení pre overenie zadajte hlásenie, ktoré sa má zobraziť v prípade, ak údaje nevyhovujú overovaciemu pravidlu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie overovacieho pravidla do ovládacieho prvku

Poznámka : Overovacie pravidlá nie sú k dispozícii pre ovládacie prvky vo webových aplikáciách programu Access ani vo webových databázach. Použitie poľa alebo overovacie pravidlá záznamu namiesto toho, ako je to uvedené v predchádzajúcej časti.

Okrem polí a záznamov tabuľky majú vlastnosť Overovacie pravidlo aj ovládacie prvky. Do tejto vlastnosti môžete tiež zadávať výraz. Predpokladajme, že na zadanie rozsahu dátumov pre zostavu používate formulár a chcete sa uistiť, že začiatočný dátum nie je skorší než 1. januára 2010. Pre textové pole môžete nastaviť vlastnosti Overovacie pravidlo a OverovacíText, kam nasledujúcim spôsobom zadáte počiatočný dátum:

Vlastnosť

Nastavenie

Overovacie pravidlo

>=#1/1/2010#

Overovací text

Nemôžete zadať skorší dátum ako 1/1/2010.

Ak sa pokúsite zadať skorší dátum ako 1/1/2010, zobrazí sa hlásenie s textom zadaným vo vlastnosti OverovacíText. Ak ste do poľa vlastnosti OverovacíText nezadali žiaden text, Access zobrazí všeobecné hlásenie. Po kliknutí na tlačidlo OK Access prejde naspäť do textového poľa.

Tip : Nastavenie overovacieho pravidla pre pole tabuľky presadí pravidlo v rámci databázy vždy vtedy, keď sa dané pole zmení. Nastavenie overovacieho pravidla pre ovládací prvok vo formulári presadí toto pravidlo iba vtedy, keď sa daný formulár používa. Nastavenie overovacích pravidiel osobitne pre polia tabuľky a ovládacie prvky vo formulároch môže byť užitočné vtedy, ak chcete vytvoriť rôzne overovacie pravidlá pre rôznych používateľov.

Zadávanie overovacieho pravidla pre ovládací prvok

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár alebo zostavu, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť a v ponuke odkazov kliknite na položku Vlastnosti.

  Access zobrazí hárok vlastností daného ovládacieho prvku.

 3. Kliknite na kartu Všetko a kliknite do poľa vlastnosti Overovacie pravidlo.

 4. Zadajte výraz alebo kliknutím na tlačidlo Zostaviť Vzhľad tlačidla v poli vlastnosti vytvorte výraz pomocou Zostavovača výrazov.

  Poznámka : Výraz nezačínajte operátorom =.

 5. Ak chcete prispôsobiť text zobrazujúci sa vtedy, keď používateľ zadá údaje, ktoré sa nezhodujú s overovacím pravidlom, zadajte požadovaný text do vlastnosti Overovací text.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolených hodnôt pre pole v tabuľke

Výraz môžete použiť na zadanie predvolenej hodnoty poľa v tabuľke – hodnoty, ktorú Access použije pre nové záznamy, pokiaľ nie je zadaná iná hodnota. Predpokladajme napríklad, že chcete automaticky vkladať dátum a čas do poľa s názvom DátumObjednávky po každom pridaní nového záznamu. Môžete na to použiť nasledujúci výraz:

Now()

Zadávanie predvolenej hodnoty pre pole v tabuľke

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Polia a v skupine Vlastnosti kliknite na položku Predvolená hodnota.

  Access zobrazí dialógové okno Zostavovač výrazov.

 4. Zadajte výraz do poľa. Uistite sa, že sa výraz začína operátorom rovnosti (=).

Poznámka : Ak naviažete ovládací prvok na pole tabuľky a ovládací prvok aj pole tabuľky obsahujú predvolené hodnoty, predvolená hodnota ovládacieho prvku má prednosť pred poľom tabuľky.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolených hodnôt pre ovládacie prvky

Ďalším miestom častého používania výrazov je vlastnosť ovládacieho prvku Predvolená hodnota. Vlastnosť ovládacieho prvku Predvolená hodnota sa správa podobne ako vlastnosť poľa v tabuľke Predvolená hodnota. Ak napríklad chcete ako predvolenú hodnotu textového poľa použiť aktuálny dátum, môžete použiť tento výraz:

Date()

Tento výraz používa funkciu Date na vrátenie aktuálneho dátumu, nie však času. Ak naviažete textové pole na pole tabuľky a toto pole obsahuje predvolenú hodnotu, predvolená hodnota ovládacieho prvku má prednosť pred poľom tabuľky. Často je vhodnejšie nastaviť vlastnosť Predvolená hodnota pre pole v tabuľke. Týmto spôsobom – ak založíte viacero ovládacích prvkov pre rôzne formuláre na rovnakom poli tabuľky – sa bude rovnaká predvolená hodnota uplatňovať pre každý ovládací prvok, čím sa zabezpečí konzistentné zadávanie údajov do každého formulára.

Zadávanie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár alebo zostavu, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť.

 3. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 4. Kliknite na kartu Všetky v hárku vlastností a potom kliknite na pole vlastností Predvolená hodnota.

 5. Zadajte výraz alebo kliknutím na tlačidlo Zostaviť Vzhľad tlačidla v poli vlastnosti vytvorte výraz pomocou Zostavovača výrazov.

Na začiatok stránky

Ovládanie spustených akcií makra

V niektorých prípadoch môžete chcieť vykonávať akciu alebo sériu akcií v makre iba vtedy, keď sa splní konkrétna podmienka. Predpokladajme, že chcete spustiť akciu makra iba vtedy, keď je hodnota v textovom poli vyššia alebo sa rovná hodnote 10. Na nastavenie tohto pravidla používate výraz v bloku makra Podmienka, čím definujete podmienku v makre.

V tomto príklade predpokladáme, že existuje textové pole s názvom Položky. Výraz, ktorý určuje podmienku, je [Položky]>=10.

Výraz použitý v bloku makra Podmienka.

Zadanie výrazu do bloku makra Podmienka

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na makro, ktoré chcete zmeniť a potom v ponuke odkazov kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na blok Podmienka, ktorý chcete zmeniť alebo pridajte blok Podmienka z tably Katalóg akcií.

 3. Kliknite na horný riadok bloku Podmienka.

 4. Zadajte podmienený výraz do poľa alebo kliknutím na tlačidlo Zostaviť Vzhľad tlačidla vedľa pola výrazu spustite Zostavovač výrazov.

Poznámka : Zadávaný výraz musí byť booleovská hodnota, t. j. musí byť buď True, alebo False. Akcie makra v rámci bloku Podmienka sa spustia iba vtedy, keď je hodnota podmienky True.

Na začiatok stránky

Zoskupovanie a zoraďovanie údajov v zostavách

Na zadávanie zoradenia a úrovní zoskupenia sa v zostave používa tabla Zoskupenie, zoradenie a súčet. Zvyčajne sa používa zoskupenie alebo zoradenie podľa poľa, ktoré vyberiete zo zoznamu. Ak však chcete zoskupovať alebo zoraďovať podľa vypočítavanej hodnoty, môžete použiť výraz.

Zoskupovanie je proces kombinácie stĺpcov obsahujúcich duplicitné hodnoty. Predpokladajme, že databáza obsahuje predajné informácie pre zastúpenia v rôznych mestách a jedna zo zostáv databázy sa nazýva Predaj podľa mesta. Dotaz, ktorý poskytuje údaje pre danú zostavu, zoskupuje údaje podľa hodnôt jednotlivých miest. Tento typ zoskupovania môže zjednodušiť čítanie a porozumenie príslušným informáciám.

Zoraďovanie je proces vytvorenia poradia riadkov (záznamov) vo výsledkoch dotazu. Záznamy môžete napríklad zoraďovať podľa hodnôt ich primárneho kľúča (alebo inej množiny hodnôt v inom poli) vzostupne alebo zostupne, alebo môžete zoraďovať záznamy podľa jedného alebo viacerých znakov v špecifickom poradí (napríklad abecedne).

Pridanie zoskupenia a zoradenia do zostavy

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Návrh a v skupine Zoskupenie a súčty kliknite na položku Zoskupiť a zoradiť.

  Tabla Zoskupenie, zoradenie a súčet sa zobrazí pod zostavou.

 3. Ak chcete pridať úroveň zoskupenia do zostavy, kliknite na položku Pridať skupinu.

 4. Ak chcete pridať poradie zoradenia do zostavy, kliknite na položku Pridať zoradenie.

  Na table sa zobrazí nová úroveň zoskupenia alebo spôsob zoradenia a zoznam polí, ktoré poskytujú údaje pre zostavu. Tento obrázok znázorňuje typickú novú úroveň zoskupenia (zoskupovanie podľa kategórie) a spôsob zoradenia (zoradenie podľa výrobcu), ako aj zoznam, ktorý obsahuje dostupné polia na zoskupovanie a zoraďovanie:

  Výber možnosti výrazu na table Zoskupenie, zoradenie a súčet.

 5. V zozname dostupných polí kliknite na výraz a spustite Zostavovač výrazov.

 6. Zadajte požadovaný výraz do poľa výrazu (horné pole) Zostavovača výrazov. Pamätajte, že výraz sa musí začínať operátorom rovnosti (=).

Pridanie výrazu do existujúcej skupiny alebo zoradenia

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite na úroveň skupiny alebo poradie zoradenia, ktoré chcete zmeniť.

 3. Kliknite na šípku nadol vedľa položky Zoskupovať (pre úrovne zoskupenia) alebo Zoradiť podľa (pre zoradenie).

  Zobrazí sa zoznam obsahujúci dostupné polia.

 4. V spodnej časti zoznamu obsahujúceho polia kliknite na výraz a spustite Zostavovač výrazov.

 5. Zadajte výraz do poľa výrazu (horné pole) Zostavovača výrazov. Pamätajte na to, že výraz sa musí začínať operátorom rovnosti (=).

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×