Zobrazenie webovej stránky, priečinka alebo súboru na stránke SharePointu

Zobrazenie webovej stránky, priečinka alebo súboru na stránke SharePointu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webovú časť Zobrazovač stránok môžete použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke SharePointu. Na prepojenie obsahu môžete zadať hypertextové prepojenie, cestu k súboru alebo k priečinku.

Poznámky : 

 • Webovú časť Zobrazovač stránok možno použiť len v prehliadači s podporou prvku HTML IFRAME.

 • Na zobrazenie súboru alebo priečinka sa vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

Webovú časť Zobrazovač stránok môžete použiť na zobrazenie:

 • obľúbeného internetového zdroja správ vo vyhradenej časti súhrnu správ stránky SharePointu,

 • zoznamu aktívnych súborov pracovných skupín na serveri, ktoré chcete pravidelne zobrazovať,

 • často používaného dokumentu alebo tabuľkového hárka.

Pridanie webovej časti na stránku

Na úpravu stránky musíte mať aspoň povolenia člena skupiny návrhárov pre danú lokalitu.

 1. Na stránke, ktorú chcete pridať webovú časť, vyberte položku Upraviť v pravom hornom rohu stránky.

  Poznámka : Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

Prepojenie Upraviť

 1. Vyberte kartu Vložiť a následne položku Webová časť.

Webová časť

Na začiatok stránky

 1. V časti Kategórie vyberte kategóriu, napríklad médiá a obsah, vyberte webovú časť, ako je napríklad webová časť Zobrazovač stránok a potom vyberte možnosť pridať.

Pridanie webovej časti

 1. Po dokončení úprav stránky vyberte položku Uložiť.

Zadanie webovej stránky, priečinka alebo súboru (prispôsobené vlastnosti)

Ak chcete upraviť vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok:

 • Ak ste webovú časť Zobrazovač stránok ešte nenakonfigurovali, pred uložením úprav vyberte položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

Otvoriť tablu s nástrojmi

Na začiatok stránky

Na table s nástrojmi sa zobrazia vlastnosti webovej časti. Nasledujúce popisy vám pomôžu nakonfigurovať prispôsobené vlastnosti webovej časti:

Vlastnosť

Popis

Skupina položiek Webová stránka, Priečinok alebo Súbor

Určuje typ obsahu, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Zobrazovač stránok.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Webová stránka     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť webovú stránku ako obsah webovej časti Zobrazovač stránok. Táto možnosť automaticky vloží do textového poľa Prepojenie protokolu HTTP ((http://). Táto hodnota je predvolená.

 • Priečinok     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť zoznam súborov v priečinku.

 • Súbor     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť obsah súboru. Súbor sa otvorí v samostatnom okne prehliadača alebo v rámci webovej časti, ak aplikácia použitá na otvorenie súboru podporuje aktiváciu tohto súboru v okne prehliadača.

Prepojenie

Určuje hypertextové prepojenie, priečinok alebo súbor, ktorý chcete prepojiť s obsahom zobrazovaným vo webovej časti Zobrazovač stránok:

 • Ak ste vyššie v tejto časti vybrali možnosť Webová stránka, treba zadať platné hypertextové prepojenie. Dva platné hypertextové protokoly, ktoré môžete použiť:

  • protokol HTTP (http://),

  • protokol HTTP s ochranou osobných údajov, ktorý využíva šifrovanie cez protokol SSL (https://).

   Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu URL adresu. Nemôžete však použiť cestu k súboru.

 • Ak ste vyššie v tejto časti vybrali možnosť Priečinok, treba zadať platný lokálny alebo sieťový priečinok. Na zobrazenie priečinka sa vyžaduje Microsoft Internet Explorer.

 • Ak ste vyššie v tejto časti vybrali možnosť Súbor, treba zadať platnú cestu k súboru. Na zobrazenie súboru sa vyžaduje Microsoft Internet Explorer. Súbor tiež môžete nájsť pomocou položky Prehľadávať.

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky. Vlastnosti webovej časti môžete zmeniť na table s nástrojmi.

Poznámka : Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Vývojár webovej časti môže určiť, že sa niektoré z týchto všeobecných vlastností nebudú zobrazovať. Okrem toho môže vývojár webovej časti vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti. Tieto prispôsobené vlastnosti nemusia byť uvedené v častiach Vzhľad, Rozloženie ani Rozšírené na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Na začiatok stránky

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálny a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na hodnotu Minimalizovaný, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku. Ak je políčko začiarknuté, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k nadpisu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť. Napríklad webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre inú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Zóna

Určuje zónu stránky, v ktorej sa nachádza daná webová časť.

Poznámka : Zóny na stránke nie sú v zozname uvedené, ak nemáte povolenie na úpravu zóny..

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka :  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Na začiatok stránky

Pokročilý

Dôležité : Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť zo stránky odstrániť.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v samostatnom okne prehliadača po kliknutí na nadpis webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď kurzorom myši ukážete na nadpis webovej časti alebo ikonu webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Prehľadávať v ponuke Vyhľadať webové časti tably s nástrojmi.

URL adresa Pomocníka

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

Modálny Otvorí sa samostatné okno, ak je táto možnosť v prehliadači k dispozícii. Používateľ musí okno pred návratom na webovú stránku zavrieť.

Nemodálny Otvorí sa samostatné okno prehliadača, ak je táto možnosť v prehliadači k dispozícii. Používateľ nemusí okno pred návratom na webovú stránku zavrieť. Táto hodnota je predvolená.

Prejsť Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka : Vlastné webové časti rozhrania Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka pre SharePoint sa však napriek tomu otvárajú iba v samostatnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixlov.

URL adresa obrázka ikony nadpisu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixlov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Cieľové skupiny

Cieľovú skupinu možno identifikovať s použitím skupiny SharePointu, distribučného zoznamu, skupiny zabezpečenia alebo globálnej cieľovej skupiny. Webová časť sa zobrazí len osobám, ktoré sú členmi cieľovej skupiny zadanej na tomto mieste.

Spôsob, akým webová časť Zobrazovač stránok zobrazí webovú stránku na stránke SharePointu

Prepojený obsah webovej časti Zobrazovač stránok je oddelený od ostatného obsahu na stránke použitím prvku HTML IFRAME. Webová časť Zobrazovač stránok zobrazuje obsah asynchrónne od zvyšku stránky. To znamená, že ak sa obsah pomocou prepojenia zobrazuje pomaly, môžete zatiaľ zobrazovať a používať ďalšie webové časti na stránke.

Tento prvok zabezpečuje, že žiadne HTML prvky zobrazené ako obsah vo webovej časti Zobrazovač stránok nie sú v konflikte s ostatnými HTML prvkami na stránke. Stránka napríklad už môže obsahovať prvok HTML FORM – ak by prepojený obsah tiež obsahoval prvok HTML FORM, ktorý by nebol umiestnený v prvku HTML IFRAME, stránka by sa nezobrazovala správne.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×