Zobrazenie webovej stránky na stránke lokality SharePoint pridaním webovej časti Zobrazovač stránok

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webovú časť Zobrazovač stránok môžete použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke lokality SharePoint. Na prepojenie na obsah sa zadáva hypertextové prepojenie, cesta k súboru alebo cesta k priečinku.

Poznámky : 

 • Webovú časť Zobrazovač stránok možno použiť len v prehliadači, ktorý podporuje prvok HTML IFRAME.

 • Na zobrazenie súboru alebo priečinka je potrebný program Microsoft Internet Explorer.

Obsah tohto článku

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazovač stránok

Zobrazenie webovej stránky pomocou webovej časti Zobrazovač stránok na stránke lokality SharePoint

Pridanie webovej časti na stránku

Zadanie webovej stránky, priečinka alebo súboru (prispôsobené vlastnosti)

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Vzhľad

Rozloženie

Rozšírené možnosti

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazovač stránok

Webová časť Zobrazovač stránok zobrazuje:

 • obľúbené zdroje internetových správ vo vyhradenej sekcii súhrnu správ stránky lokality SharePoint,

 • zoznam aktívnych súborov pracovných skupín na serveri, ktoré chcete pravidelne zobrazovať,

 • často používaný dokument alebo hárok.

Zobrazenie webovej stránky pomocou webovej časti Zobrazovač stránok na stránke lokality SharePoint

Prepojený obsah webovej časti Zobrazovač stránok je izolovaný od iného obsahu na stránke pomocou prvku HTML IFRAME. Tento prvok zabezpečuje, že všetky prvky HTML zobrazené ako obsah vo webovej časti Zobrazovač stránok sa nerušia s inými prvkami HTML na stránke. Stránka už napríklad môže obsahovať prvok HTML FORM, pričom táto stránka sa nezobrazí správne, ak aj prepojený obsah obsahuje prvok HTML FORM, ktorý nie je vo vnútri prvku HTML IFRAME.

Webová časť Zobrazovač stránok zobrazuje obsah asynchrónne od zvyšku stránky. Znamená to, že ak vrátenie obsahu trvá prepojeniu príliš dlho, možno na stránke zobraziť a použiť iné webové časti.

Pridanie webovej časti na stránku

Ak chcete upraviť stránku, musíte mať aspoň povolenia člena skupiny návrhárov pre danú lokalitu.

 1. Na stránke na páse s nástrojmi, kliknite na kartu strany a potom kliknite na príkaz Upraviť.
  Edit command of the Edit tab

  Poznámka : Ak je príkaz Upraviť vypnutá, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, kde chcete pridať webovú časť, kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Ďalšie webové časti.
  Kliknite na položku Ďalšie webové časti

 3. V časti Kategórie vyberte kategóriu, napríklad médiá a obsah, vyberte webovú časť, ktorú chcete pridať na stránku, ako je napríklad Editor obsahu a potom kliknite na položku pridať.
  Ďalšie dialógové okno webovej časti

  po výbere webovej časti, zobrazia sa informácie o webovej časti.

 4. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Strana a potom kliknite na položku Uložiť.

  Poznámky : 

  • V SharePoint Foundation 2010 Zobrazovač stránok webových častí sa nachádza v kategórii médiá a obsah.

  • V kategórii AuthoringMicrosoft SharePoint Server 2010 Zobrazovač stránok sa webová časť.

Zadanie webovej stránky, priečinka alebo súboru (prispôsobené vlastnosti)

Ak chcete upraviť vlastnosti webovej časti Zobrazovač stránok

 • a ešte ste nenakonfigurovali webovú časť Zobrazovač stránok, vo webovej časti Zobrazovač stránok kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

 • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

Na table nástroja sa zobrazia vlastnosti webovej časti. Ako pomôcku pri konfigurovaní prispôsobených vlastností webovej časti môžete použiť nasledujúce popisy:

Vlastnosť

Popis

Skupina Webová stránka, Priečinok alebo Súbor.

Určuje druh obsahu, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Zobrazovač stránok.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Webová stránka     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť webovú stránku ako obsah webovej časti Zobrazovač stránok. Táto možnosť automaticky vloží do textového poľa Prepojenie protokolu HTTP ((http://). Táto hodnota je predvolená.

 • Priečinok     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť zoznam súborov v priečinku.

 • Súbor     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť obsah súboru. Súbor sa otvorí v samostatnom okne prehliadača alebo v rámci webovej časti, ak aplikácia použitá na otvorenie súboru podporuje aktiváciu tohto súboru v okne prehliadača.

Prepojene

Určuje hypertextové prepojenie, priečinok alebo súbor, ktorý sa má prepojiť na obsah, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Zobrazovač stránok:

 • Ak ste v predchádzajúcej časti postupu vybrali možnosť Webová stránka, musíte zadať platné hypertextové prepojenie. Použiť možno nasledujúce dva platné hypertextové protokoly:

  • protokol HTTP (http://),

  • protokol HTTP so zabezpečením, ktorý používa šifrovanie SSL (https://).

   Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu adresu URL, nie však cestu k súboru.

 • Ak ste v predchádzajúcej časti postupu vybrali možnosť Priečinok, musíte zadať platný lokálny alebo sieťový priečinok. Zobrazenie priečinka vyžaduje program Microsoft Internet Explorer.

 • Ak ste v predchádzajúcej časti postupu vybrali možnosť Súbor, musíte zadať platnú cestu k súboru. Zobrazenie súboru vyžaduje program Microsoft Internet Explorer. Súbor môžete vyhľadať aj pomocou tlačidla Prehľadávať.

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky. Vlastnosti webovej časti možno zmeniť na table s nástrojmi.

Poznámka : Všeobecné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu odlišovať od informácií uvedených v tejto časti z nasledujúcich dôvodov:

 • Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

 • Webová časť môže vývojár rozhodol nezobrazovať aspoň jednu z týchto spoločné vlastnosti. Okrem toho vývojár webovej časti môžete vytvoriť a Zobraziť ďalšie vlastnosti. Vlastné vlastnosti nemusia byť uvedené v častiach vzhľad, rozloženie a Rozšírené tably s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa webová časť po otvorení stránky používateľom zobrazí na stránke celá. Stav rozhrania je predvolene nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak je stav rozhrania zastavený na hodnotu Minimalizované, zobrazí sa iba záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje viditeľnosť webovej časti po otvorení stránky používateľom. Ak je toto políčko začiarknuté, webová časť je viditeľná iba vtedy, ak vytvárate návrh stránky a k názvu je pripojená prípona (Skryté).

Webovú časť môžete skryť. Môžete ju napríklad chcieť použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné pre všetky druhy webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky, v ktorej sa nachádza webová časť.

Poznámka : Zóny na stránke nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravy zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Po pridaní webovej časti do prázdnej oblasti, ktorá je zoradená zhora nadol, Index zóny je 0. Keď pridáte druhej webovej časti do dolnej časti zóny, jeho Index zóny je 1. Ak chcete presunúť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0a potom zadajte 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka : Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Rozšírená inštalácia

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje možnosť odstránenia webovej časti zo stránky.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí po tom, ako umiestnite ukazovateľ myši nad názvom webovej časti alebo ikonou webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa používa vtedy, keď vyhľadávate webové časti pomocou príkazu Vyhľadávanie v ponuke Hľadať webové časti na table s nástrojmi.

Adresa URL Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 1. Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ musí zavrieť okno pred návratom na webovú stránku.

 2. Bezrežimový Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 3. Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka : Aj napriek tomu, že prispôsobené webové časti rozhrania Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka lokality SharePoint sa otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixlov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixlov.

Importovať chybové hlásenie

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×