Zobrazenie stavu synchronizácie poznámkového bloku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri zdieľaní poznámkových blokov online, OneNote uchováva ich automaticky synchronizované a aktuálne. Ak chcete manuálne synchronizovať zmeny – Ak ste vykonali množstvo zmien v zdieľanom poznámkovom bloku a chcete uistite sa, že budú nahraté do OneDrive alebo SharePointu, pred vypnutím počítača, napríklad, tu je ako:

 1. V ľubovoľnom zdieľanom poznámkovom bloku vyberte položky Súbor > Informácie > Zobraziť stav synchronizácie.

 2. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov si pozrite zdieľané poznámkové bloky, ku ktorým ste pripojení.

 3. Ak sa poznámkový blok zobrazuje ako nesynchronizovaný, vyberte položku Synchronizovať teraz alebo Synchronizovať všetko.

Poznámka : Pri synchronizácii sa stiahnu aj všetky zmeny, ktoré v zdieľanom poznámkovom bloku vykonali oprávnení používatelia od vašej poslednej aktualizácie.

Ak máte so synchronizáciou poznámkových blokov problémy, môžete skúsiť vyriešiť chyby synchronizácie.

Obsah tohto článku

O synchronizácia poznámkových blokov

Skontrolovať stav synchronizácie poznámkového bloku

Skúsiť vyriešiť chyby synchronizácie

Presunutie alebo odstránenie nesprávne umiestnené sekcie

O synchronizácii poznámkového bloku

Keď pracujete v poznámkových blokoch, ktoré sú uložené vo vašom počítači, program Microsoft OneNote 2010 počas vašej práce nepretržite a automaticky ukladá vaše zmeny. Ale ak nastavíte na webe alebo v sieti vašej organizácie zdieľaný poznámkový blok tak, aby ho bolo možné zdielať s inými počítačmi alebo s inými ľuďmi, ukladanie a spravovanie zmien sa uskutočňuje trošku inak.

Program OneNote uchováva vo vyrovnávacej pamäti lokálnu kópiu zdieľaného poznámkového bloku na každom počítači, ktorý má k nemu prístup a potom periodicky synchronizuje akékoľvek zmeny v súboroch poznámkových blokov, ktoré sú uložené na zdieľané umiestnenie. Môžete upraviť nastavenia, ktoré tento proces riadia. Aby ste zabezpečili, že zdieľané poznámkové bloky presne zachytávajú zmeny každého účastníka, môžete tiež vyriešiť isté konflikty, ktoré môžu vzniknúť.

Na začiatok stránky

Skontrolujte stav synchronizácie poznámkových blokov

Za normálnych podmienok program OneNote v pravidelných intervaloch automaticky synchronizuje zdieľané poznámkové bloky. Na navigačnom paneli zobrazuje program OneNote ikonu stavu synchronizácie zdieľaných poznámkových blokov a týmto spôsobom hlási aktuálny stav synchronizácie:

Program OneNote synchronizuje zmeny.    Ikona s dvoma zelenými šípkami v kruhu sa zobrazí vždy, keď sa program OneNote pokúsi o synchronizáciu vašich zmien v súbore poznámkového bloku na zdieľanom umiestnení.

Program OneNote dokončil synchronizáciu zmien.    Ikonka s dvoma zelenými šípkami v kruhu a zelená značka začiarknutia sa zobrazí vtedy, ak boli vaše zmeny úspešne synchronizované so súborom poznámkového bloku na zdieľanom umiestnení. Ak je synchronizácia úspešná, ostatným používateľom sa zobrazí najnovšia verzia poznámok.

Program OneNote nevie synchronizovať zmeny    Ikona so žltou trojuholníkovou výstražnou značkou sa zobrazí vtedy, ak sa vyskytla chyba v synchronizácii počas najnovšieho pokusu o synchronizáciu. Ak chcete zobraziť príčinu zlyhania, kliknite pravým tlačidlom na ikonu poznámkového bloku na Navigačnom paneli a potom kliknite na položku Stav synchronizácie poznámkového bloku.Pozrite časť „Riešenie problémov chýb synchronizácie“ v tomto článku, kde sú uvedené ďalšie detaily. Program OneNote napriek tomu bude pokračovať v synchronizácii tých častí poznámkového bloku, v ktorých sa nevyskytli žiadne chyby. Môžete tiež ďalej uskutočňovať zmeny v ktorejkoľvek časti a tieto časti budú synchronizované, keď bude chyba vyriešená.

Program OneNote nevie synchronizovať zmeny    Ikona s červeným, prečiarknutým kolieskom sa zobrazí, ak nie ste pripojení na umiestnenie, kde je zdieľaný poznámkový blok uložený. Je možné, že nie ste pripojení k sieti alebo server na zdieľanom umiestnení nereaguje. Ak nie ste pripojení na zdieľané umiestnenie, môžete napriek tomu upravovať svoju lokálnu kópiu zdieľaného poznámkového bloku na vašom počítačii. Zmeny vykonané v režime Offline sa automaticky synchronizujú pri najbližšom pripojení na zdieľané umiestnenie.

Poznámka : Aby mohla prebehnúť synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov, musí byť spustený program OneNote. Ak je váš počítač pripojený k zdieľanému umiestneniu na sieti, ale program OneNote je zatvorený, zdieľané poznámkové bloky nebudú synchronizované na vašom počítači dovtedy, kým opäť nespustíte program OneNote.

Zapnnutie alebo vypnutie automatickej synchronizácie poznámkových blokov

Ak je zdieľané umiestnenie poznámkového bloku dočasne nedostupné alebo ak nechcete vidieť zmeny iných používateľov v poznámkovom bloku, na ktorom aktuálne pracujete, môžete automaticky vypnúť synchronizáciu poznámkového bloky nasledujúcimi krokmi:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Informácie.

 2. Na pravej strane kliknite na položku Zobraz stav synchronizácie.

 3. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo možnosti Pracovať v režime Offline. Program OneNote neuskutoční synchronizáciu vašich zmien ani nezobrazí zmeny iných používateľov v poznámkovom bloku, kým manuálne nezosynchronizujete poznámkový blok alebo kým opätovne nezapnete automatickú synchronizáciu.

Na začiatok stránky

Riešenie problémov chýb synchronizácie

Ak sa konkrétna časť zdieľaného poznámkového bloku riadne nezosynchronizuje, program OneNote zobrazí chybovú správu v dialógovom okne Synchronizácia zdieľaného poznámkového bloku .

 1. Na navigačnom paneli kliknite pravým tlačidlom na ikonu zdieľaného poznámkového bloku, ktorý chcete skontrolovať, a potom kliknite na položku Stav synchronizácie poznámkového bloku.

 2. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaného poznámkového bloku, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Chyby .

Poznámka : Ak sa v ktorejkoľvek sekcii objaví chyba, iná sekcia toho istého poznámkového bloku bude napriek tomu zosynchronizovaná správne.

Na začiatok stránky

Presun alebo vymazanie nesprávne umiestnených sekcií

Nesprávne umiestnené sekcie sa môžu objaviť, keď sa program OneNote 2010 snaží synchronizovať zmeny, ktoré boli uskutočnené v sekcii poznámkového bloku, ktorého súbor sekcie sa nedá nájsť. V takých prípadoch sa zobrazí ikona Nesprávne umiestnené sekcie v blízkosti dolnej časti Navigačného panelu:

Vzhľad tlačidla

Nesprávne umiestnenie sekcií sa môže vyskytnúť aj v týchto situáciách:

 • Vykonali ste zmeny v sekcii, ktorú iný používateľ v zdieľanom umiestnení odstránil.

 • Vykonali ste zmeny v sekcii, ktorú iný používateľ premiestnil do iného umiestnenia. Ak sa sekcia premiestnila do iného zdieľaného poznámkového bloku, ktorý je vo vašom počítači otvorený, program OneNote môže vyhľadať príslušný súbor sekcie a vykonať synchronizáciu zmien v novom umiestnení. V takom prípade sa ikona Nesprávne umiestnené sekcie prestane zobrazovať po synchronizácii zmien.

Nesprávne umiestnené sekcie zostanú v zdieľanom poznámkovom bloku dovtedy, kým program OneNote neobjaví nové umiestnenie sekcie alebo kým vy alebo iný používateľ nepresunie alebo nevymaže nesprávne umiestnenú sekciu.

Premiestnenie nesprávne umiestnenej sekcie do iného poznámkového bloku

Ak určitú sekciu zdieľaného poznámkového bloku už nie je možné synchronizovať, ale nechcete prísť o údaje, ktoré obsahuje, môžete premiestniť nesynchronizovanú sekciu do iného poznámkového bloku. Sekcia sa odstráni zo zdieľaného poznámkového bloku, ale jej obsah sa zachová.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu nesprávne umiestnenej sekcie, ktorú chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Premiestniť.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie sekcie vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Ak chcete aktuálnu sekciu umiestniť pred inú kartu sekcie, v zozname kliknite na cieľovú kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť pred sekciu.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu umiestniť za inú kartu sekcie, v zozname kliknite na cieľovú kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť za sekciu.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu premiestniť do skupiny sekcií alebo do poznámkového bloku, ktorý neobsahuje žiadne sekcie, v zozname kliknite na cieľovú skupinu sekcií alebo poznámkový blok a potom kliknite na položku Premiestniť do priečinka.

   Tip : Ak chcete vytvoriť novú skupinu sekcií, pred premiestnením aktuálnej sekcie vyberte umiestnenie v zozname a kliknite na položku Vytvoriť novú skupinu sekcií .

Vymazať nesprávne umiestnenú sekciu z vášho poznámkového bloku

Ak bola sekcia zdieľaného poznámkového bloku zámerne odstránená a zmeny už nie je potrebné synchronizovať ani ukladať, postupujte nasledovne:

 1. V dolnej časti navigačného panela, kliknite na položku Nesprávne umiestnené sekcie Vzhľad tlačidla .

 2. V zozname nesprávne umiestnených sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na názov sekcie, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Dôležité : Po odstránení nesprávne umiestnenej sekcie sa natrvalo zahodia údaje, ktoré obsahuje. Ak si nie ste istí, či máte natrvalo zahodiť nesprávne umiestnenú sekciu, nemusíte ju odstrániť, ale môžete ju premiestniť do inej časti poznámkového bloku.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie stavu synchronizácie

Zmena nastavení synchronizácie

Odstráňte všetky konflikty synchronizácie

Skontrolujte všetky nesprávne umiestnené sekcie

Zobrazenie stavu synchronizácie

Za normálnych podmienok program OneNote automaticky synchronizuje zdieľané poznámkové bloky v pravidelných intervaloch. Na navigačnom paneli programu OneNote Poznámkové bloky sa zobrazuje ikona stavu synchronizácie, ktorá indikuje aktuálny stav synchronizácie jednotlivých zdieľaných poznámkových blokov.

Ikon synchronizácie zmien OneNote je synchronizácia zmien    Táto ikona sa zobrazí vždy, keď OneNote, vykoná sa pokus o synchronizáciu zmien, ktoré ste vykonali so zmenami ostatných používateľov, ktorí upravujú zdieľaný Poznámkový blok v rovnakom čase. Počas synchronizácie, je vhodné odpojiť od siete, alebo vypnite počítač. 

Vzhľad ikony OneNote dokončí synchronizáciu zmien    Ak zmeny, ktoré ste vykonali v zdieľanom poznámkovom bloku je synchronizovaný s Poznámkový blok súbor v zdieľanom umiestnení, zobrazí sa táto ikona. Keď je úspešná, ostatní používatelia môžete vidieť najnovšiu verziu balíka poznámok. 

Ikona práce offline OneNote nie je plne mohli synchronizovať zmeny    Táto ikona sa zobrazí, keď nie ste pripojení na miesto, kde je uložený zdieľaný Poznámkový blok, alebo ak sa vyskytli chyby počas posledných pokus o synchronizáciu. Dôvodom zlyhania zobrazíte podržíte ukazovateľ myši nad názov poznámkového bloku na navigačnom paneli poznámkové bloky a počkajte, kým obrazovkový komentár Zobraziť. Ak nie ste pripojení k zdieľanému umiestneniu, stále môžete upraviť lokálnu kópiu vybratého Poznámkový blok v počítači. Zmeny vykonané v režime offline sa automaticky synchronizuje nabudúce pripojíte k zdieľanému umiestneniu. 

Poznámka : Aby mohla prebehnúť synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov, program OneNote musí byť spustený. Ak je počítač pripojený k zdieľanému umiestneniu v sieti, ale program OneNote je zatvorený, zdieľané poznámkové bloky v počítači sa nezosynchronizujú.

Zobrazenie chýb synchronizácie

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Synchronizácia a potom kliknite na položku Stav synchronizácie poznámkového bloku.

 2. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov kliknite na kartu Chyby.

Poznámka : Aj v prípade, že niektorá sekcia v zdieľanom poznámkovom bloku sa nezosynchronizuje správne, program OneNote vykoná synchronizáciu ostatných sekcií tohto poznámkového bloku.

Na začiatok stránky

Zmena nastavení synchronizácie

Hoci vo väčšine prípadov je najvhodnejšia automatická synchronizácia poznámkových blokov, v programe OneNote môžete určiť čas synchronizácie vami vykonaných zmien s poznámkovým blokom v zdieľanom umiestnení. Tento postup je vhodný v prípadoch, keď chcete synchronizáciu vykonať okamžite (napríklad pred vypnutím počítača). Automatickú synchronizáciu môžete aj pozastaviť, ak nechcete, aby sa ostatným používateľom zobrazili vami vykonané zmeny alebo doplnenia, ktoré zatiaľ nie sú vhodné na publikovanie.

Manuálna synchronizácia zdieľaného poznámkového bloku

 • V ponuke Súbor ukážte na položku Synchronizácia a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete synchronizovať všetky zdieľané poznámkové bloky uvedené na navigačnom paneli Poznámkové bloky, kliknite na položku Synchronizovať všetky poznámkové bloky.

  • Ak chcete synchronizovať len momentálne upravovaný poznámkový blok, kliknite na položku Synchronizovať aktuálny poznámkový blok.

Vypnutie automatickej synchronizácie poznámkových blokov

Na základe predvoleného nastavenia je automatická synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov zapnutá. Ak nechcete, aby sa ostatným používateľom zobrazovali vami vykonané zmeny zdieľaných poznámkových blokov, pokiaľ nedokončíte ich úpravy (napríklad ak ste ešte neoverili všetky údaje), automatickú synchronizáciu môžete vypnúť.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, pre ktorý chcete vypnúť automatickú synchronizáciu medzi počítačom a zdieľaným súborom poznámkového bloku.

 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Synchronizácia a potom kliknite na položku Pracovať offline.

  Dôležité : Pri práci v režime offline sa program OneNote nepokúša synchronizovať zmeny poznámkového bloku vykonané na počítači, dokonca ani po skončení a opätovnom spustení programu OneNote. Zmeny, ktoré vykonáte v poznámkových blokoch, sa ostatným používateľom zobrazia až po zapnutí funkcie automatickej synchronizácie poznámkových blokov.

Opätovné zapnutie automatickej synchronizácie poznámkových blokov

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, pre ktorý chcete zapnúť automatickú synchronizáciu medzi počítačom a zdieľaným súborom poznámkového bloku.

 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Synchronizácia a potom kliknite na položku Stav synchronizácie poznámkového bloku.

 3. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov vyberte položku Automaticky synchronizovať a kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Riešenie konfliktov pri synchronizácii

V prípade prerušeného pripojenia k zdieľanému umiestneniu poznámkového bloku či nepriaznivých podmienok siete môže byť potrebné, aby vlastník poznámkového bloku alebo iní používatelia manuálne vyriešili konflikty synchronizácie.

Ak sa dvaja používatelia súčasne pokúsia zmeniť rovnaký odsek v poznámkach alebo ak používateľ vykoná zmeny počas prebiehajúcej synchronizácie zmien iného používateľa, zvyčajne sa zobrazia hlásenia o konflikte verzií. Chybové hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že dvaja používatelia zmenili ten istý odsek, pričom obaja pracovali v režime offline.

V takýchto prípadoch sa na žltom informačnom paneli zobrazí chybové hlásenie a na strane, ktorej sa konflikt týka, sa zobrazí ikona.

Ak chcete vyriešiť konflikt zdieľaného poznámkového bloku v programe OneNote, postupujte nasledovne:

 1. Po kliknutí na žltý informačný panel v hornej časti strany sa zobrazí strana, na ktorej sú uvedené konfliktné zmeny (zvýraznené červenou farbou).

 2. V prípade potreby vykonajte príslušné zmeny na hlavnej strane.

 3. Po vykonaní zmien odstráňte stranu s konfliktami kliknutím pravým tlačidlom myši na jej kartu a následným kliknutím na položku Odstrániť v kontextovej ponuke.

Poznámka : Konflikty nemusíte vyriešiť okamžite. Strany, ktoré spôsobili určitý konflikt, sa budú naďalej synchronizovať po vykonaní ďalších zmien zdieľaného poznámkového bloku ľubovoľným používateľom. Strany, na ktorých sú konflikty uvedené, zostanú v sekcii poznámkového bloku dovtedy, kým konflikt nevyriešite. Strany s konfliktami pre konkrétny zdieľaný poznámkový blok sa zobrazujú na všetkých počítačoch, takže konflikt môže vyriešiť ktorýkoľvek používateľ tohto zdieľaného poznámkového bloku.

Na začiatok stránky

Kontrola nesprávne umiestnených sekcií

Nesprávne umiestnenie sekcií sa môže vyskytnúť, ak sa program OneNote pokúsi synchronizovať zmeny vykonané v sekcii poznámkového bloku, pre ktorú sa nenašiel príslušný súbor. V takých prípadoch sa v spodnej časti navigačného panela Poznámkové bloky zobrazí nad ikonou Všetky poznámkové bloky položka Nesprávne umiestnené sekcie.

Nesprávne umiestnenie sekcií sa môže vyskytnúť aj v týchto situáciách:

 • Vykonali ste zmeny v sekcii, ktorú iný používateľ v zdieľanom umiestnení odstránil.

 • Vykonali ste zmeny v sekcii, ktorú iný používateľ premiestnil do iného umiestnenia. Ak sa sekcia premiestnila do iného zdieľaného poznámkového bloku, ktorý je vo vašom počítači otvorený, program OneNote môže vyhľadať príslušný súbor sekcie a vykonať synchronizáciu zmien v novom umiestnení. V takom prípade sa ikona Nesprávne umiestnené sekcie prestane zobrazovať po synchronizácii zmien.

Nesprávne umiestnená sekcia zostane v zdieľanom poznámkovom bloku dovtedy, kým program OneNote nenájde nové umiestnenie sekcie alebo kým niektorý používateľ túto nesprávne umiestnenú sekciu neodstráni alebo nepremiestni.

Odstránenie nesprávne umiestnenej sekcie

Ak bola sekcia zdieľaného poznámkového bloku zámerne odstránená a zmeny už nie je potrebné synchronizovať ani ukladať, postupujte nasledovne:

 1. V spodnej časti navigačného panela Poznámkové bloky kliknite na položku Nesprávne umiestnené sekcie.

 2. V zozname nesprávne umiestnených sekcií kliknite pravým tlačidlom myši na názov sekcie, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Dôležité : Po odstránení nesprávne umiestnenej sekcie sa natrvalo zahodia údaje, ktoré obsahuje. Ak si nie ste istí, či máte natrvalo zahodiť nesprávne umiestnenú sekciu, nemusíte ju odstrániť, ale môžete ju premiestniť do inej časti poznámkového bloku.

Premiestnenie nesprávne umiestnenej sekcie do iného poznámkového bloku

Ak určitú sekciu zdieľaného poznámkového bloku už nie je možné synchronizovať, ale nechcete prísť o údaje, ktoré obsahuje, môžete premiestniť nesynchronizovanú sekciu do iného poznámkového bloku. Sekcia sa odstráni zo zdieľaného poznámkového bloku, ale jej obsah sa zachová.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu nesprávne umiestnenej sekcie, ktorú chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Premiestniť.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie sekcie vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Ak chcete aktuálnu sekciu umiestniť pred inú kartu sekcie, v zozname kliknite na cieľovú kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť pred sekciu.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu umiestniť za inú kartu sekcie, v zozname kliknite na cieľovú kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť za sekciu.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu premiestniť do skupiny sekcií alebo do poznámkového bloku, ktorý neobsahuje žiadne sekcie, v zozname kliknite na cieľovú skupinu sekcií alebo poznámkový blok a potom kliknite na položku Premiestniť do priečinka.

   Tip : Ak chcete vytvoriť novú skupinu sekcií, pred premiestnením aktuálnej sekcie vyberte umiestnenie v zozname a kliknite na položku Vytvoriť novú skupinu sekcií.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×