Zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Microsoft Office Access 2007 obsahuje nový nástroj nazvaný Riadok súčtov, ktorý zjednodušuje proces sumarizácie stĺpca údajov. Riadok súčtov možno použiť aj pre iné výpočty, napríklad priemery, spočítavanie položiek v stĺpci a vyhľadanie minimálnej alebo maximálnej hodnoty v stĺpci údajov.

Riadok súčtov uľahčuje a urýchľuje použitie množiny agregačných funkcií – funkcií, ktoré vypočítavajú hodnoty v rámci širokého rozsahu údajov. V predchádzajúcich verziách programu Access ste museli použiť tieto funkcie v dotazoch alebo kóde VBA (Visual Basic for Applications). Dané metódy môžete používať aj naďalej, riadok súčtov však umožňuje rýchlo použiť agregačnú funkciu. Tento článok predstavuje jednotlivé agregačné funkcie a vysvetľuje spôsob ich použitia v riadku súčtov.

Čo chcete urobiť?

Súčet a ďalšie agregačné funkcie

Sčítanie hodnôt pomocou riadka súčtov

Spočítať počet hodnôt v stĺpci

Ďalšie informácie o funkciách Smerodajná odchýlka a odchýlka

Súčet a ďalšie agregačné funkcie

Agregačné funkcie vykonávajú výpočty v stĺpcoch údajov a vracajú jeden výsledok. Agregačné funkcie sa používajú, ak potrebujete vypočítať jednu hodnotu, ako napríklad súčet alebo priemer. Nezabudnite, že agregačné funkcie sa používajú pre stĺpce údajov. Toto sa môže zdať samozrejmé, pri návrhu a používaní databázy však budete mať tendenciu zamerať sa na riadky údajov a jednotlivé záznamy – budete sa chcieť ubezpečiť, či používatelia môžu zadávať údaje do poľa, presunúť kurzor doľava alebo doprava a vyplniť ďalšie pole a podobne. Pri používaní agregačných funkcií sa naopak potrebujete zamerať na skupiny záznamov v stĺpcoch.

Predpokladajme napríklad, že používate program Access na ukladanie a sledovanie údajov o predaji. Agregačné funkcie môžete použiť na vyrátanie počtu predaných produktov v jednom stĺpci, vypočítanie celkových čiastok predaja v druhom stĺpci a vypočítanie priemernej čiastky predaja pre každý produkt v treťom stĺpci.

Táto tabuľka obsahuje zoznam a popis agregačných funkcií, ktoré poskytuje program Access v riadku súčtov. Nezabudnite, že program Access poskytuje aj ďalšie agregačné funkcie, tieto funkcie však musíte použiť v dotazoch. Ak pracujete s projektom programu Access (používateľské rozhranie programu Access pripojené na databázu servera Microsoft SQL Server), môžete použiť väčšie množstvo agregačných funkcií. Ďalšie informácie o týchto ďalších funkciách nájdete v Pomocníkovi online pre systém SQL Server.

Funkcia

Popis

Platné pre typy údajov

Dostupnosť v riadku súčtov

Priemer

Vypočíta priemernú hodnotu pre stĺpec. Stĺpec musí obsahovať číselné typy údajov alebo údaje typu mena alebo dátum a čas. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Number, Decimal, Currency, Date/Time

Áno

Množstvo

Výsledkom je počet položiek v stĺpci.

Všetky typy údajov okrem komplexných a opakujúcich sa skalárne údaje, ako je napríklad stĺpec zoznamov s viacerými hodnotami. Ďalšie informácie o zoznamoch s viacerými hodnotami nájdete v článkoch Sprievodca poľami s viacerými hodnotami a Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Áno

Maximum

Vráti položku s najvyššou hodnotou. Pre textové údaje funkcia vráti poslednú hodnotu v abecednom poradí, pričom program Access nerozlišuje veľké a malé písmená. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Number, Decimal, Currency, Date/Time

Áno

Minimum

Vráti položku s najnižšou hodnotou. Pre textové údaje funkcia vráti prvú hodnotu v abecednom poradí, pričom program Access nerozlišuje veľké a malé písmená. Funkcia ignoruje hodnoty null.

Number, Decimal, Currency, Date/Time

Áno

Smerodajná odchýlka

Opatrenia ako hodnoty odlišujú od priemeru (strednej hodnoty). Ďalšie informácie nájdete v téme Ďalšie informácie o funkciách Smerodajná odchýlka a odchýlkaďalej v tomto článku.

Number, Decimal, Currency

Áno

Súčet

Pridá položky do stĺpca. Funkcia pracuje s číselnými typmi údajov a menou.

Number, Decimal, Currency

Áno

Odchýlka

Vypočíta štatistickú odchýlku všetkých hodnôt v stĺpci. Túto funkciu môžete použiť len pre číselné údaje alebo menu. Ak tabuľka obsahuje menej ako dva riadky, Access vráti hodnotu null. Ďalšie informácie o používaní funkcií odchýlky nájdete v časti Ďalšie informácie o funkciách Smerodajná odchýlka a odchýlkaďalej v tomto článku.

Number, Decimal, Currency

Áno

Nasledovná sekcia vysvetľuje spôsob použitia jednotlivých funkcií v riadku súčtov.

Na začiatok stránky

Sčítanie hodnôt pomocou riadka súčtov

Ak potrebujete vypočítať súčet hodnôt v stĺpci údajov alebo použiť rýchlo inú agregačnú funkciu, môžete pridať riadok súčtov k tabuľke, množine výsledkov dotazu alebo rozdelenému formuláru – formuláru, ktorý obsahuje údajový hárok. Riadky súčtov výrazne šetria čas, pretože nemusíte pridávať funkciu do dotazu ani zapisovať kód VBA.

Nezabúdajte, že platia nasledovné pravidlá:

 • Funkcie, ktoré poskytuje riadok súčtov, sa líšia v závislosti od nastavenia typu údajov pre stĺpec údajov. Program Access napríklad poskytuje pre typ údajov Text iba funkciu Počet, pretože na textové údaje nemožno použiť matematické operácie.

 • Prvé pole v riadku súčtov obsahuje slovo Celkom, až pokým to nezmeníte vybratím funkcie.

 • Riadok súčtov nie je možné pridať do zostavy. Agregačné funkcie môžete použiť v zostavách, ale budete musieť použiť iné metódy. Ďalšie informácie o agregačných funkcií a výrazov v zostavách nájdete v článku Vytvorenie zoskupenej alebo súhrnnej zostavy.

 • Riadok súčtov môžete pridať do tabuliek a dotazov otvorených v údajovom zobrazení. Riadok súčtov môžete pridať aj do rozdeleného formulára otvoreného vo formulárových zobrazeniach.

 • Podľa predvoleného nastavenia program Access vylučuje riadky súčtov z operácií filtra a zoradenia.

Nasledovná sekcia vysvetľuje spôsob použitia riadka súčtov v údajovom hárku a rozdelenom formulári.

Pridanie riadka súčtov

 1. Otvorte tabuľku alebo dotaz v údajovom zobrazení alebo otvorte rozdelený formulár vo formulárovom zobrazení. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na danú tabuľku alebo formulár a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie alebo Formulárové zobrazenie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

  Pridanie aplikácie

  Pod riadkom hviezdičky v údajovom hárku alebo rozdelenom formulári sa zobrazí nový riadok Celkom.

  Nový prázdny riadok súčtov

  Poznámka : Ak pracujete v rozdelenom formulári, ktorý bol vytvorený v staršej verzii programu Access a následne skonvertovaný do nového formátu .accdb, v údajovom hárku sa nebude zobrazovať riadok hviezdičky. Tento rozdiel však nemá žiadny vplyv na riadok súčtov.

 3. V riadku Celkom kliknite na pole, ktoré chcete sčítať, a potom v zozname vyberte možnosť SUM.

  Výber funkcie SUM na riadok súčtov

  Informácie o tejto funkcii nájdete v časti agregačné funkcie, v tomto článku.

Odstránenie riadka súčtov

 • Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

  Pridanie aplikácie

Poznámka : Riadok súčtov nemožno vystrihnúť ani odstrániť, možno ho iba vypnúť alebo zapnúť. Riadok súčtov však možno skopírovať a prilepiť do iného súboru, napríklad do Microsoft Office Excel 2007 zošita alebo Microsoft Office Word 2007 dokumentu. Ďalšie kroky vysvetľujú spôsob kopírovania riadka súčtov.

Kopírovanie riadka súčtov do iného súboru

 1. Kliknite na selektor riadka  (pole nachádzajúce sa na pravom alebo ľavom konci riadka Celkom ), čím sa zvýrazní celý riadok.

  1. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Pridanie aplikácie

  alebo

  Stlačte klávesy CTRL+C.

 2. Otvorte cieľový súbor, do ktorého chcete prilepiť údaje.

 3. Vyberte posledný riadok cieľovej tabuľky, množiny výsledkov dotazu alebo formulára.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

  Pridanie aplikácie

Na začiatok stránky

Určenie počtu hodnôt v stĺpci

Funkcia Počet sa používa na určenie počtu položiek v stĺpci. Funkcia Počet sa používa iba pre jeden stĺpec údajov a vracia jednu hodnotu. Funkciu možno použiť pre všetky typy údajov.

Spočítanie položiek v stĺpci

 1. Otvorte tabuľku, množinu výsledkov dotazu alebo formulár. Môžete použiť ľubovoľné zobrazenie okrem návrhového zobrazenia.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

  Pridanie aplikácie

  Pod riadkom hviezdičky v údajovom hárku sa zobrazí nový riadok súčtov.

 3. V riadku celkom kliknite na pole, ktoré chcete spočítať, a vyberte POČET zo zoznamu. Informácie o tejto funkcii nájdete v časti súčet a ďalšie agregačné funkcie, vyššie v tomto článku.

  Poznámka : Program Access nevypočíta hodnotu pre funkciu, pokým nepotvrdíte zmeny. Ak to chcete vykonať, zadajte novú hodnotu do iného poľa alebo znova spustite dotaz na údaje stlačením klávesu F9.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o funkciách Smerodajná odchýlka a Odchýlka

Funkcie Smerodajná odchýlka a Odchýlka počítajú štatistické hodnoty, konkrétne rozptyl hodnôt okolo priemeru v štandardnom rozložení.

Predpokladajme napríklad, že náhodne vyberiete 10 nástrojov vyrobených jedným strojom a budete merať ich odolnosť proti zlomeniu – proces, ktorý testuje daný stroj a vaše ukazovatele kontroly kvality. Po vypočítaní priemernej odolnosti proti zlomeniu uvidíte, že väčšina nástrojov má odolnosť blízku danému priemeru, kým niektoré nástroje majú väčšiu a niektoré menšiu odolnosť. Ak však vypočítate iba priemernú odolnosť proti zlomeniu, táto hodnota neurčí, ako funguje váš proces kontroly kvality, pretože niektoré obzvlášť odolné alebo obzvlášť slabé nástroje môžu skresliť priemernú hodnotu smerom nahor alebo nadol.

Funkcie Odchýlka a Štandardná odchýlka obchádzajú tento problém tým, že vám povedia, ako blízko k priemeru sú dané hodnoty. Čím menšie budú čísla vrátené ktoroukoľvek z funkcií (v prípade odolnosti proti zlomeniu), tým lepšie fungujú vaše výrobné procesy, pretože iba málo nástrojov má odolnosť nad alebo pod priemerom.

Úplné vysvetlenie funkcií odchýlky a smerodajnej odchýlky presahuje rámec tohto článku. Ďalšie informácie o obidvoch témach môžete získať navštívením štatistických webových stránok. Pri používaní funkcií Odchýlka a Smerodajná odchýlka majte na pamäti tieto pravidlá:

 • Tieto funkcie ignorujú hodnoty Null.

 • Funkcia odchýlka používa tento vzorec:
  Vzorec

 • Funkcia smerodajná odchýlka používa tento vzorec:
  Vzorec

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×