Zobrazenie dynamického zobrazenia obsahu na stránke pridaním webovej časti Dotaz na obsah

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou webovej časti Dotaz na obsah dokážete vytvoriť dynamické zobrazenia obsahu. Môžete si prispôsobiť dotaz, ktorý určuje, aký obsah sa zobrazí, a môžete prispôsobiť nastavenia zobrazenia, ktoré určujú obsah prezentovaný na stránke.

Obsah tohto článku

Čo je webová časť dotaz na obsah?

Zostavenie dotazu

Prispôsobenie prezentácie údajov

Čo je webová časť Dotaz na obsah?

Webová časť Dotaz na obsah zobrazí dynamickú súpravu položiek založených na dotaze, ktorý ste zostavili pomocou webového prehliadača. Dotaz môžete použiť na určenie položiek, ktoré sa majú zobraziť, a môžete nastaviť možnosti prezentácie a určiť, ako sa tieto položky majú zobraziť na dokončenej stránke.

Položky, ktoré zobrazuje webová časť Dotaz na obsah, vždy odrážajú najaktuálnejší zoznam položiek načítaných pomocou dotazu, ktoré je zobrazovač stránok oprávnený zobraziť. Dotaz sa spustí pri každom zobrazení stránky, ktorá obsahuje webovú časť Dotaz na obsah. Ak sa pridá nový obsah a spĺňa kritériá dotazu, automaticky sa zobrazí pomocou webovej časti Dotaz na obsah.

Poznámka:  Môže existovať oneskorenie pár minút medzi časom, kedy sa pridá nový obsah a kedy sa zobrazí pomocou webovej časti Dotaz na obsah.

Po pridaní webovej časti Dotaz na obsah na stránku môžete upraviť webovú časť a určiť položky, ktoré sa zobrazia, a spôsob ich zobrazenia. Ak chcete upraviť webovú časť Dotaz na obsah, ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol v pravom hornom rohu webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Otvorí sa tabla s nástrojmi a zobrazí nastavenia webovej časti Dotaz na obsah.

Existuje päť kategórií nastavení:

 • Dotaz   Použite tieto nastavenia na zostavenie dotazu.

 • Prezentácia   Pomocou týchto nastavení môžete prispôsobiť prezentáciu položiek, ktoré dotaz načítal.

 • Vzhľad   Pomocou týchto nastavení môžete upraviť vzhľad samotnej webovej časti. Nadpis, výšku, šírku a chrome (dizajn a navigačné prvky, ktoré rámujú webovú časť) webovej časti môžete zmeniť tak, že zmeníte tieto nastavenia.

 • Rozloženie   Pomocou týchto nastavení môžete upraviť rozloženie webovej časti. Môžete zmeniť, či má byť webová časť viditeľná, či má byť smerová (zľava doprava, sprava doľava alebo ani jedno z toho), v ktorej oblasti sa webová časť zobrazí (v hornej časti, ľavom stĺpci alebo pravom stĺpci) a index zóny webovej časti.

 • Rozšírené   Pomocou týchto nastavení môžete upraviť rôzne rozšírené možnosti webovej časti.

Na začiatok stránky

Zostavenie dotazu

Môžete určiť, aký obsah dotaz načíta pomocou týchto nastavení dotazu.

Zdroj Toto nastavenie určuje rozsah dotazu. Toto nastavenie je povinné. Existujú tri možnosti:

 • Zobraziť položky zo všetkých lokalít v tejto kolekcii lokality  Vyberte túto možnosť pri dotazovaní celej kolekcie lokalít. Toto je predvolené nastavenie.

 • Zobraziť položky z lokality a všetkých podlokalít   Vyberte túto možnosť na obmedzenie dotazu na konkrétnu lokalitu v kolekcii lokalít. Môžete zadať adresu tejto lokality, ale odporúčame vám používať tlačidlo Prehľadávať, a tak vybrať lokalitu. Po kliknutí na položku Prehľadávať sa otvorí dialógové okno webovej časti Vybrať lokalitu a zobrazí sa stromové zobrazenie kolekcie lokalít. Kliknite na lokalitu, na ktorú chcete dať dotaz, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Zobraziť položky zo zoznamu:   Vyberte túto možnosť na obmedzenie dotazu na konkrétny zoznam alebo knižnicu v kolekcii lokalít. Môžete zadať adresu pre tento zoznam, ale odporúčame vám použiť tlačidlo Prehľadávať a vybrať zoznam alebo knižnicu. Po kliknutí na položku Prehľadávať sa otvorí dialógové okno webovej časti Vyberte zoznam alebo knižnicu a zobrazí sa stromové zobrazenie kolekcie lokalít. Ak sa zoznam alebo knižnica, na ktorú chcete vytvoriť dotaz, nachádza v rámci určitej lokality, kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu lokality. Keď sa zobrazí zoznam alebo knižnica, na ktorú chcete vytvoriť dotaz, kliknite naň a potom kliknite na položku OK.

Typ Zoznam   Toto nastavenie je povinné. Môžete vybrať ľubovoľný typ zoznamu, ktorý sa nachádza v kolekcii lokalít. Typ zoznamu, ktorý vyberiete, určí, ktoré zo zoznamov alebo knižníc, ktoré sú v rozsahu dotazu, sa spracujú v dotaze.

Typ obsahu   Existujú dve nastavenia pre Typ obsahu: Typ obsahu SkupinaTyp obsahu. Tieto nastavenia sú voliteľné. Pomocou týchto nastavení môžete obmedziť dotaz na položky konkrétnych typov obsahu, ktoré sú definované v kolekcii lokalít.

Zameranie na cieľovú skupinu    Toto nastavenie je voliteľné. Ak vyberiete položku Zameranie na cieľovú skupinu, dotaz vyfiltruje načítaný obsah a zobrazí iba obsah, ktorý je určený na cieľovú skupinu, do ktorej patrí Zobrazovač stránok. Cieľové skupiny sú definované systémové a nie je možné zmeniť pomocou webovej časti dotaz na obsah. Toto nastavenie určuje, či webová časť zohľadňuje zameranie na cieľovú skupinu.
Keď vyberiete položku Zameranie na cieľovú skupinu, druhý nastavenie bude k dispozícii: zahrnúť položky, ktoré nie sú zamerané. Ak vyberiete toto nastavenie, dotaz, bez ohľadu na to, kto je prezeranie stránky načíta všetok obsah, ktorý nie je explicitne zameraný na cieľovú skupinu. Ak vyberte Zameranie na cieľovú skupinu, ale nevyberiete toto nastavenie, obsah, ktorý nie je explicitne zameraný na cieľovú skupinu sa nenačíta dotazom.

Ďalšie filtre Toto nastavenie je voliteľné. Toto nastavenie môžete použiť na ďalšie obmedzenie obsahu, ktorý dotaz načíta. Vyberte pole filtra, operátor porovnávania a zadajte kritériá. Môžete napríklad použiť pole filtra autor, operátor porovnávania Sa rovná sa a kritérium Toni Poe, ak chcete obmedziť výsledky dotazu na položky, ktoré boli vytvorila Toni Poe. Možnosti filtra líšiť v závislosti od poľa filter, ktoré si vyberiete. Napríklad, ak vyberiete v poli vytvoril, vám ponúkne ďalšie možnosti:

 • [Ja] bude zobrazovať obsah, ktorý ste vytvorili.

 • Zadajte alebo vyhľadajte osobu, takže webová časť zobrazí obsah, ktorí vytvorili.

 • Vlastnú hodnotu alebo dotaz Môžete tiež zadať tieto tokeny ako hodnoty filtra:

  • PageFieldValue: názov poľa – Toto nastavenie môžete použiť na filtrovanie obsahu dynamicky podľa konkrétneho poľa na aktuálnej stránke.

  • PageQueryString: názov parametra reťazca dotazu – Toto nastavenie môžete použiť na filtrovanie obsahu dynamicky na základe hodnoty vlastnosti reťazca dotazu zadaného v URL adrese aktuálnej stránky.

   Poznámka:  Ak je hodnota poľa stránky alebo hodnota parametra reťazca dotazu null, filter sa do dotazu nezahrnie.

Pomocou nastavenia Ďalšie filtre môžete zadať až tri filtre. Ak používate viac ako jeden filter, je nutné zadať, ako treba filtre použiť spolu pomocou možností AAlebo, ktoré predchádzajú druhý a tretí filter.

Poznámka: Možnosti v časti Ďalšie filtre sa môžu líšiť v závislosti od vybraný zdroj.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie prezentácie údajov

Prezentáciu obsahu, ktorý dotaz načítava pomocou týchto krokov, môžete prispôsobiť pomocou nastavení položky Prezentácia. Všetky tieto nastavenia sú voliteľné.

Zoskupovanie a zoraďovanie   Pomocou týchto nastavení môžete usporiadať položky, ktoré dotaz načítal.

 • Zoskupiť položky podľa   Vyberte pole, pomocou ktorého chcete oddeliť položky do skupín. Ak napríklad chcete zoskupiť položky podľa autora, vyberte položku Autor.

 • Keď vyberiete pole, podľa ktorého budete zoskupovať, môžete určiť, či majú byť položky usporiadané vo vzostupnom alebo zostupnom poradí pomocou možností Zobrazenie skupín vo vzostupnom poradíZobrazenie skupín v zostupnom poradí.

 • Počet stĺpcov   Určte požadovaný počet stĺpcov, ktoré chcete použiť na usporiadanie položiek. Položky môžete usporiadať až do piatich stĺpcov.

 • Zoradiť položky podľa   Vyberte pole, ktoré chcete použiť na zoradenie položiek. Ak ste zadali, že položky majú byť zoskupené, položky sa zoradia v rámci týchto skupín.

 • Keď vyberiete pole, podľa ktorého budete zoraďovať, môžete určiť, či majú byť položky usporiadané vo vzostupnom alebo zostupnom poradí pomocou možností Zobrazenie položiek vo vzostupnom poradíZobrazenie položiek v zostupnom poradí.

 • Obmedziť počet zobrazených položiek   Na základe nastavení tejto možnosti môžete obmedziť počet položiek, ktoré sa zobrazujú. Ak nezadáte limit, zobrazia sa všetky položky, ktoré dotaz načítal. Ak je k dispozícii veľký počet položiek, stránka sa rozbalí a prispôsobí sa im.

Štýly   Pomocou týchto nastavení môžete použiť vizuálne štýly na skupiny a položky.

 • Štýl Skupina   Vyberte štýl, ktorý chcete použiť v hlavičke skupiny. Ak napríklad zoskupujete podľa autora, každá skupina položiek má v záhlaví meno autora a toto meno autora sa zobrazuje v štýle zadanom pomocou tohto nastavenia.

 • Štýl Položka   Vyberte štýl, ktorý chcete použiť na položky

Polia na zobrazenie V závislosti od rozsahu dotazu môžete vybrať jednu alebo viacero lokalít alebo stĺpcov zoznamu, ktorých hodnoty chcete zobraziť v pozíciách zobrazenia pre tento štýl. Ak chcete určiť stĺpec z konkrétnej skupiny, zadajte názov skupiny v hranatých zátvorkách za názvom stĺpca, napríklad Stĺpec [Skupina]. Uistite sa, že každý zadaný stĺpec oddeľujete bodkočiarkou.

Ak prvý stĺpec, ktorý určíte, obsahuje prázdnu hodnotu, webová časť zobrazí hodnotu ďalšieho stĺpca.

Informačný kanál   Môžete si nastaviť, aby webová časť Dotaz na obsah bude slúžila ako informačný kanál RSS. Umožní to čitateľom stránky možnosť prihlásenia na odber výsledkov dotazu webovej časti tak, aby dostávali nové položky po ich zobrazení bez toho, aby museli stránku navštíviť. Použite tieto nastavenia a zadajte a popis informačného kanála RSS.

 • Názov informačného kanála   Zadajte názov, ktorý chcete použiť pre tento informačný kanál RSS. Tento názov pomáha odberateľom identifikovať informačný kanál v čítačkách RSS.

 • Informačný kanál – popis   Zadajte popis, ktorý chcete použiť pre tento informačný kanál RSS. Tento popis pomáha odberateľom identifikovať informačný kanál v čítačkách RSS.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×