Zmena webových služieb použitých v hlavnom pripojení údajov šablóny formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Zmena pripojenia údajov

Zmena pripojenia údajov odoslania

Prehľad

Keď prvýkrát navrhnete šablónu formulára s hlavným pripojením údajov na webovú službu, môžete otestovať pracovné prostredie, v ktorom je webová služba vyvinutá. Keď je webová služba pripravená na použitie, budete môcť zmeniť hlavné pripojenie údajov vo svojej šablóne formulára z testovacieho pracovného prostredia na umiestnenie funkčnej webovej služby.

Keď zmeníte webovú službu v hlavnom pripojení údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov s poľami a skupinami, ktoré zodpovedajú schéma XML v novej webovej služby. Ak schémy v staré aj nové webové služby sú rovnaké, program InfoPath automaticky spája existujúce ovládacie prvky v šablóne formulára na polia v novom zdroji údajov. Ak polia a skupiny v novom zdroji údajov, ktoré sa nezhodujú, poľami a skupinami v starom zdroji údajov, program InfoPath odstráni väzbu zdroja údajov z ovládacích prvkov. Ak program InfoPath odstráni väzbu z ovládacích prvkov, musíte odstrániť ovládacie prvky zo šablóny formulára, alebo ich previazať na iné polia v novom zdroji údajov.

V závislosti na návrhu šablóny formulára môže mať hlavné pripojenie údajov buď pripojenie údajov dotazu alebo pripojenie údajov odoslania alebo obe. Ak má hlavné pripojenie obe pripojenia údajov a umiestnenie webovej služby bolo zmenené, musíte zmeniť obe pripojenia.

Poznámka: V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na informácie o zmene vedľajšieho pripojenia údajov na ďalšie externé zdroje údajov.

Po zmene hlavného prepojenia údajov môžete publikovať a testovať šablónu formulára a overiť, či pripojenie údajov na webovú službu funguje podľa očakávania, keď používatelia vyplnia formuláre, ktoré sú založené na vašej šablóne formulára. Otestovať môžete aj funkčnosť existujúcich šablón formulárov, ktoré sú založené na vašej šablóne formulára. Po dokončení testovania môžete umožniť používateľom vypĺňať formuláre, ktoré sú založené na danej šablóne formulára. Ďalšie informácie o publikovaní šablóny formulára získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Skôr než zmeníte hlavné pripojenie údajov, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie novej webovej služby.

 • Potvrdenie o používaní kódovania štýlu document/literal novou webovou službou. Program InfoPath dokáže prijať iba webové služby používajúce štýl document/literal.

 • Názvy operácií vo webovej službe, ktorú budete používať.

 • Potvrdenie o tom, že schémy v starej a novej webovej službe sú rovnaké.

Na začiatok stránky

Zmena pripojenia údajov dotazu

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Konvertovať hlavný zdroj údajov.

 2. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na prepínač Prijatie údajov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. V časti Vyberte typ pripojenia údajov, ktoré chcete použiť v šablóne formulára kliknite na položku Webová služba a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vracia údaje do formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Ak sa v Sprievodcovi pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na nasledujúcej strane Sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt každého parametra, aby sa určili tie skupiny alebo polia, ktoré sa pridajú k hlavnému zdroju údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 7. Ak webová služba akceptuje informácie o zmenách, na ďalšej strane vás sprievodca požiada o odpoveď na otázku, či chcete zahrnúť informácie o zmenách do údajov dotazu. Vo väčšine prípadov ponechajte políčko Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách začiarknuté a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, zrušte začiarknutie políčka Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Táto strana v sprievodcovi sa zobrazí iba vtedy, ak súbor WSDL (Web Services Description Language) pre webovú službu označuje, že webová služba vráti objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 10. Ak chcete publikovať šablónu formulára, v ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 11. Dôkladne otestujte šablónu formulára tak, že otvoríte formulár založený na tejto šablóne formulára a vyplníte ho. Overte, či formulár funguje podľa očakávania.

Na začiatok stránky

Zmena pripojenia údajov odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V zozname Pripojenia údajov pre šablónu formulára v hlavnom pripojení údajov kliknite na pripojenie údajov odoslania a potom kliknite na príkaz Upraviť.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov zadajte umiestnenie novej webovej služby, do ktorej majú používatelia odosielať formuláre, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu v zozname Výber akcie kliknite na akciu webovej služby, ktorá prijíma odosielané údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu vyberiete, aký typ údajov formulára sa odošle pre každý parameter vo webovej službe. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Parametre - možnosti kliknite na položku Pole alebo skupina.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli Zahrnúť kliknite na položku Iba text a podradené prvky, čím odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML, vrátane vybraných prvkov, čím odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Toto políčko sa zvyčajne začiarkuje pri odosielaní digitálne podpísaných údajov. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

  Technické podrobnosti o objektoch ADO.NET množiny údajov

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate akýkoľvek iný typ uzla pre pripojenie údajov k webovej službe, ktorá vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, akcia odoslania zlyhá.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov odoslania a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×