Office
Prihlásenie

Zmena vzhľadu webovej časti

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste vlastníkom webovej stránky, webové časti môžete nakonfigurovať viacerými spôsobmi. Vo webovom prehliadači môžete zmeniť vlastnosti webovej časti, a to prostredníctvom stránky údržby webových častí. Webové časti môžete ďalej konfigurovať pomocou programu na navrhovanie webových lokalít kompatibilného so službou SharePoint, ako je napríklad program Microsoft SharePoint Designer 2010.

Ďalšie informácie o webových častí v SharePointe nájdete v téme Prehľad webových častí je k dispozícii v programe SharePoint Foundation 2010a Webovými časťami zobrazenia a formulárov v programe SharePoint Designer 2010.

Obsah tohto článku

Zmena vlastností webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí

Spoločné vlastnosti webových častí

Vzhľad

Rozloženie

Rozšírené

Zmena vlastností webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Atribúty webovej časti môžete zmeniť priradením hodnôt k vlastnostiam webovej časti. Všetky webové časti majú spoločný súbor bežných vlastností, ktoré umožňujú špecifikovať atribúty pre vzhľad, rozloženie a ďalšie informácie. Webová časť môže mať aj prispôsobené vlastnosti, ktoré sú použiteľné len pre danú webovú časť.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi sa zobrazia všeobecné a prispôsobené vlastnosti webovej časti. Medzi všeobecné vlastnosti, ktoré môžete zmeniť, patrí napríklad názov webovej časti, jej veľkosť a ďalšie parametre rozloženia. Prispôsobené vlastnosti sú nastavenia špecifické pre danú webovú časť.

  Poznámka: Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení, vývojár webovej časti môže mať obmedzený prispôsobené vlastnosti možno zmeniť pre danú webovú časť.

 4. Ak chcete uložiť zmeny a zavrite tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete zobraziť zmeny bez zatvorenia tably s nástrojmi, kliknite na tlačidlo použiť.

Na začiatok stránky

Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí

Ak sa vyskytnú problémy s webovou časťou alebo s pripojením webovej časti na stránke, môžete použiť stránku údržby webových častí, ktorá vám pomôže určiť a odstrániť daný problém. Na používanie stránky údržby webových častí potrebujete príslušné povolenia.

Tip: Ak si nie ste istí, ktorá webová časť alebo pripojenie webovej časti spôsobuje problém na stránke webových častí, je vhodné pracovať postupne tak, že naraz zavriete len jednu webovú časť a potom prehľadáte stránku webových častí (kliknite na položku Prejsť späť na stránku webových častí), aby ste videli, či došlo k odstráneniu problému. Po identifikácii problémovej webovej časti môžete zvážiť, či danú webovú časť obnovíte alebo odstránite.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov, ktorá obsahuje danú stránku.

 2. Ukážte na názov strany, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 3. Kliknutím na položku Otvoriť stránku webových častí v zobrazení pre údržbu sa zobrazí stránka údržby webových častí.

  Poznámka: Na prístup k stránky údržby webových častí na stránku, ktorá nie je uložený v knižnici dokumentov, napríklad domovskú stránku lokality pripojiť obsah = 1 na koniec URL adresy pre stránku.

 4. Skontrolujte, či sa nachádzate v požadovanom zobrazení - osobnom alebo zdieľanom. Ak potrebujete prepnúť zobrazenie, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení a potrebujete prepnúť na zdieľané zobrazenie, kliknite na položku Prepnúť na zdieľané zobrazenie.

  • Ak sa nachádzate v zdieľanom zobrazení a potrebujete prepnúť na osobné zobrazenie, kliknite na položku Prepnúť na osobné zobrazenie.

 5. Vyberte jednu alebo viacero webových častí a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete presunúť webovú časť do galérie stránok webových častí, kliknite na položku Zavrieť.

  • Ak chcete odstrániť osobné hodnoty vlastností a vrátiť ich späť na zdieľané hodnoty vlastností webovej časti, kliknite na položku Obnoviť. Pred obnovením webovej časti sa zobrazí výzva na potvrdenie tejto akcie.

  • Ak chcete natrvalo odstrániť webovú časť zo stránky, kliknite na položku Odstrániť. Pred odstránením webovej časti sa zobrazí výzva na potvrdenie tejto akcie.

   Poznámka: Ak nie je začiarknutá vlastnosť Povoliť úpravy v osobnom zobrazení, webovú časť môžete odstrániť iba v zdieľanom zobrazení.

 6. Po dokončení kliknite na položku Prejsť späť na stránku webových častí.

  Poznámka: Ak chcete zavrieť, obnovenie alebo odstránenie statickú webovú časť (teda webovej časti mimo zóny webových častí) nemožno použiť stránky údržby webových častí.

  Na údržbu statickej webovej časti je potrebné používať program na navrhovanie webových lokalít kompatibilný so službou SharePoint.

Na začiatok stránky

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámky:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na table s nástrojmi v časti Rozšírené , musíte mať príslušné povolenie.

 • Pre konkrétnu webovú časť, vývojár webovej časti môže sa rozhodli, že zobrazí aspoň jednu z týchto spoločné vlastnosti alebo vybrali na vytvorenie a zobrazte ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené nižšie v časti vzhľad, rozloženiea Rozšírené tably s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Funkcia

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či celá webová časť sa zobrazí na stránke, keď používateľ otvorí stránku. Na základe predvoleného nastavenia prehliadača chrome stav nastavený na Normálny a celej webovej časti sa zobrazí. Ak stav nastavený na minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či sa webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku. Ak je začiarknuté políčko, webovej časti sa zobrazuje len pri navrhovaní stránky a má príponu (skryté) , vedľa názvu.

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smeru hodinových ručičiek

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava.

Zóny

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa nachádza webová časť.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané zhora nadol, hodnota 0 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Napríklad po pridaní webovej časti do prázdnej zóny, ktorá je zoradená zhora nadol, Index zóny je 0. Keď pridáte druhej webovej časti do dolnej časti zóny, jeho Index zóny je 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0a potom zadajte 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Na začiatok stránky

Pokročilý

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje možnosť odstránenia webovej časti zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí po tom, ako umiestnite ukazovateľ myši nad názvom webovej časti alebo ikonou webovej časti.

URL adresa Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehliadača, keď kliknete na príkaz Pomocník v ponuke webová časť.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Modálne Otvorí osobitnom okne prehliadača, ak táto možnosť existuje. Používateľ musí zatvorte okno pred vrátením na webovú stránku.

 • Nemodálny Otvorí osobitnom okne prehliadača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemá zatvorte okno pred vrátením na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka sa otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka ikony nadpisu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×