Zmena typu úlohy pre presnejšie plánovanie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekoľkým ľuďom ste priradili úlohu a jej trvanie napriek očakávaniam predĺžilo. Alebo sa stal pravý opak. V každom prípade to prináša ťažkosti. Niektoré úlohy, napríklad tvrdnutie betónu, trvajú istý čas bez ohľadu na to, ako sú pracovníci priradení k jeho vylievaniu. Pri iných úlohách, napríklad pri výstavbe ciest alebo práci na softvéri, sa trvanie skracuje alebo predlžuje v závislosti od ľudí a použitých zdrojov.

 • Ak chcete úlohu upraviť tak, aby lepšie odrážala tieto skutočnosti, dvakrát na danú úlohu kliknite, potom kliknite na položku Spresnenie a zmeňte typ úlohy.

Tip:  Prácu si urýchlite pridaním stĺpca Typ úlohy do zobrazenia hárka. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a potom kliknite na položku Vložiť stĺpec.

Podrobnejšie informácie o typoch úloh

Zmena typu úloh plánu

Reálny príklad riadenia časovania úloh

Zmena plánu na základe typu úloh

Program Project používa plánovací vzorec, ktorý spája tri hodnoty práca, trvanie a jednotky priradenia:

Práca = trvania × jednotky

Nastavenie typu úlohy umožňuje "Opravte" (alebo sa nemení) jednu z nasledovných hodnôt. Riešenie žiadnej hodnote umiestni prioritou na túto hodnotu hovoriť projekt zmeniť to pri zmene dve hodnoty. Tento postup sa vzťahuje na oboch automaticky a manuálne naplánované úlohy.

Vďaka tejto praktickej tabuľke nezabudnete na žiaden dynamický prvok plánovacieho vzorca.

V

Ak upravíte jednotky

Ak upravíte trvanie

Ak upravíte prácu

úlohe s pevnými jednotkami

Trvanie sa prepočítava.

Práca sa prepočítava.

Trvanie sa prepočítava.

Úloha s pevnou prácou   

Trvanie sa prepočítava.

Jednotky sa prepočítavajú.

Trvanie sa prepočítava.

úlohe s pevným trvaním

Práca sa prepočítava.

Práca sa prepočítava.

Jednotky sa prepočítavajú.

Pozrime sa na typy tri úloh bližšie. Riešenie jednu z nasledovných hodnôt vám výkonnú kontrolu nad plánu. Skôr ako si prečítať na, uistite sa, že rozumiete rozdielu medzi tri piliere plánovania projektu, ale: práca, trvanie a jednotky a ako sa vzťahujú k sebe. Rýchle najvhodnejšom čítať ako Project plánuje úlohy: čo je v zákulisí.

Ľudom plánovanie sústavne robí problém, preto sa nenechajte odradiť, ak nebudete úspešní hneď na začiatku. Keď raz pochopíte, ako riadiť obdobia trvania úloh pomocou typov úloh, a zvládnete plánovanie úloh, zvýšia sa vaše odborné znalosti projektového manažéra.

V tabuľke nižšie sú zhrnuté typy úloh a ich vplyv na plán.

Typ úlohy

Vplyv na plán

Pevné jednotky

Toto nastavenie vyberte, ak je počet osôb priradených k úlohe (jednotiek) známy a nechcete ho meniť, ani ak by sa zmenilo obdobie trvania. Keď sa zmení množstvo práce na úlohe, zmení sa obdobie trvania, ale nie počet osôb. Tento typ úloh odráža reálny stav úloh vo väčšine projektov.

Príklad: Priradili ste jednu osobu k úlohe napísania zostavy, ktorá by mala trvať iba dve hodiny. Ak sa rozhodnete, že v skutočnosti dvojhodinová práca na tejto zostave sa má rozložiť na dva dni v kalendári, obdobie trvania môžete zmeniť na dva dni bez zmeny počtu ľudí priradených k písaniu zostavy. Koniec koncov, aj tak pravdepodobne nechcete, aby zostavu písali viac než dvaja ľudia. Inak povedané, chcete zachovať rovnaký počet jednotiek (jedna osoba).

Poznámka:  Toto je zvyčajné nastavenie úloh v Projecte. Predvolené nastavenie môžete zmeniť kliknutím na položky Súbor > Možnosti > Plán a následným vybratím iného typu úlohy v zozname Predvolený typ úlohy.

Pevná práca

Po výbere tohto nastavenia množstvo práce zostane nezmenené, aj keď sa zmení obdobie trvania alebo pridajú osoby. Toto nastavenie použite, ak chcete riadiť obdobie trvania úloh pridaním alebo odstránením osôb.

Príklad: Trvá 300 hodín navrhnúť veľkú záhradu ako súčasť obytného projektu. Chcete záhradu dokončiť čo najskôr, k práci (úlohe) teda začnete priraďovať viac záhradníkov. Obdobie trvania tejto úlohy sa po pridaní ďalších osôb skráti.

Poznámka: Nie je možné zmeniť nastavenia úsilím pevnou prácou úlohy. Projekt nepovažuje pevné pracovné úlohy, aby boli hodnoty flexibilné práce a sú preto vždy riadené úsilím. Môžete zmeniť v závislosti od zdrojov pre typy úloh.

Pevné trvanie

Po výbere tohto nastavenia obdobie trvania zostane nezmenené, aj keď sa k úlohe priradia ďalší ľudia. Toto nastavenie použite, ak poznáte obdobie trvania úlohy skôr ako ostatné informácie o úlohe.

Príklad   : Týždenný schôdzu o stave môže trvať približne hodinu. Nastavenie tejto úlohy na pevné trvanie, inak ako priradenie osôb k úlohe, trvanie schôdze zníži. A všetci viete, budeme pridávať ľudí k schôdzi nie je pravdepodobne zníži ich dĺžka (dokonca mohli ich viac!)

Na začiatok stránky

Reálny príklad riadenia časovania úloh

Tieto tri scenáre uvádzajú efekt príčiny a následku (teda aj riadenia), ktorý majú typy úloh na časovanie úloh v pláne.

Scenár 1: Zmena typu úlohy na pevné jednotky

Povedzme, že máte úlohu s pevnými jednotkami, pričom máte k dispozícii 1 osobu na plný úväzok 8 hodín denne. Ďalej nastavíte úlohu s obdobím trvania 10 dní a 80 hodinami práca.

Vami vykonané zmeny

Čo urobí Project

Pridanie zdroja na plný úväzok

Project prepočíta trvanie úlohy. K úlohe sú teraz priradené 2 jednotky s trvaním 5 dní a 80 hodín práce.

Predĺžiť trvanie

Ak máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, Project prepočíta prácu v rámci úlohy. Trvanie úlohy je teraz 8 dní, ktoré zahŕňajú 64 hodín práce a 1 jednotku zdroja.

Zmena práce

Ak úloha vyžaduje 20 hodín ďalšej práce, Project prepočíta obdobie trvania úlohy. Trvanie úlohy je teraz 100 dní, ktoré zahŕňajú trvanie 12,5 dňa a 1 jednotku zdroja.

Scenár 2: Zmena typu úlohy na pevnú prácu

Rovnakú úlohu zmeníte na úlohu s pevnou prácou. Znamená to, že úloha môže vyžadovať len objem práce, ktorý zadáte: ani viac, ani menej. Nezabúdajte, že úloha má k dispozícii 1 zdroj na plný úväzok počas 8 hodín denne, pričom jej obdobie trvania je 10 dní a predstavuje 80 hodín práce.

Vami vykonané zmeny

Čo urobí Project

Pridanie zdroja na plný úväzok

Project prepočíta trvanie úlohy. K úlohe sú teraz priradené 2 jednotky s trvaním 5 dní a 80 hodín práce.

Predĺžiť trvanie

Ak máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, Project prepočíta jednotky zdroja v rámci úlohy. Na dokončenie úlohy za 80 hodín v priebehu 8 dní je potrebné priradiť 1,25 jednotky zdroja. Jednotka zdroja, ktorá je aktuálne priradená k tejto úlohe, je vyhradená na 125 %. Na zabezpečenie dodatočného vyhradenia na úrovni 25 % je potrebné priradiť ďalšiu osobu.

Zmena práce

Ak úloha vyžaduje 20 hodín ďalšej práce, Project prepočíta obdobie trvania úlohy. Trvanie úlohy je teraz 100 dní, ktoré zahŕňajú trvanie 12,5 dňa a 1 jednotku zdroja.

Scenár 3: Zmena typu úlohy na pevné trvanie

Nakoniec povedzme, že rovnakú úlohu zmeníte na úlohu s pevným obdobím trvania. Znamená to, že úloha musí byť dokončená počas zadaného trvania. Aj v tomto prípade má úloha k dispozícii 1 osobu na plný úväzok počas 8 hodín denne, pričom jej obdobie trvania je 10 dní a predstavuje 80 hodín práce.

Vami vykonané zmeny

Čo urobí Project

Pridanie zdroja na plný úväzok

Project prepočíta prácu priradenú k jednotlivým zdrojom. Ak bola k úlohe priradená len 1 osoba, daný zdroj musí vykonať 80 hodín práce. Ak k úlohe priradíte ďalší zdroj, každý zdroj bude musieť vykonať 40 hodín práce počas rovnakého 10-dňového obdobia trvania, s celkovým počtom 80 hodín. Pridaním ďalšej jednotky zdroja sa zmení aj vyhradenie oboch jednotiek na 50 %, čím bude 50 % z nich k dispozícii na prácu na iných úlohách.

Predĺžiť trvanie

Ak máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, Project prepočíta prácu v rámci úlohy. Trvanie úlohy je teraz 8 dní, ktoré zahŕňajú 64 hodín práce a 1 jednotku zdroja.

Zmena práce

Ak úloha bude vyžadovať 20 hodín dodatočnej práce, Project prepočíta jednotky zdrojov úloh tak, aby bolo možné dodatočnú prácu dokončiť v rámci 10-dňového obdobia trvania. Úloha teraz predstavuje 100 hodín práce, pričom má trvanie 10 dní a 1,25 jednotky zdroja. Jednotka zdroja, ktorá je aktuálne priradená k tejto úlohe, je vyhradená na 125 %. Na zabezpečenie dodatočného vyhradenia na úrovni 25 % je potrebné priradiť ďalšiu osobu.

Poznámka: Keďže priradenia nákladové zdroje nemajú hodnoty pre prácu ani jednotky, tieto hodnoty sa pri zmene počiatočného alebo koncového dátumu úlohy neprepočítajú. Pri priradení nákladových zdrojov sa nikdy neprepočítajú ani dátumy, pretože nie je možné zmeniť prácu ani jednotky.

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Podrobnejšie informácie o typoch úloh

Prehľad typov úloh

Odstránenie riadené úsilím od úloh

Zmena typu úlohy

Prehľad typov úloh

Typy tri úloh v projekte sú pevné jednotky, pevná práca a pevné trvanie. Project predvolene používa pevné jednotky.

Jednotlivé typy úloh ovplyvňujú plánovanie pri úprave jedného z týchto troch prvkov nasledovne.

V

Ak upravíte jednotky

Ak upravíte trvanie

Ak upravíte prácu

úlohe s pevnými jednotkami

Trvanie sa prepočítava.

Práca sa prepočítava.

Trvanie sa prepočítava.

úlohe s pevnou prácou

Trvanie sa prepočítava.

Jednotky sa prepočítavajú.

Trvanie sa prepočítava.

úlohe s pevným trvaním

Práca sa prepočítava.

Práca sa prepočítava.

Jednotky sa prepočítavajú.

Príklady číselných hodnôt Zmena typu úloh

Povedzme, že máte úlohu s pevnými jednotkami, pričom máte k dispozícii 1 jednotku zdroja na plný úväzok 8 hodín denne. Nastavíte úlohu s trvaním 10 dní a 80 hodinami, počas ktorých sa bude vykonávať práca.

 • Ak zistíte, že vám s touto úlohou môže pomôcť ďalší zdroj na plný úväzok, program Project prepočíta trvanie úlohy. K úlohe sú teraz priradené dve jednotky, pri trvaní 5 dní a 80 hodinách práce.

 • Ak zistíte, že máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, program Project prepočíta prácu v rámci úlohy. Trvanie úlohy je teraz 8 dní, ktoré zahŕňajú 64 hodín práce a 1 jednotku zdroja.

 • Ak zistíte, že úloha vyžaduje 20 hodín ďalšej práce, program Project prepočíta trvanie úlohy. Trvanie úlohy je teraz 100 dní, ktoré zahŕňajú trvanie 12,5 dňa a 1 jednotku zdroja.

A teraz povedzme, že túto úlohu zmeníte na úlohu s pevnou prácou. Znamená to, že úloha môže vyžadovať len objem práce, ktorý zadáte: ani viac, ani menej. V tomto prípade má úloha k dispozícii 1 zdroj na plný úväzok počas 8 hodín denne, pričom jej trvanie je 10 dní a predstavuje 80 hodín práce.

 • Ak zistíte, že vám s touto úlohou môže pomôcť ďalší zdroj na plný úväzok, program Project prepočíta trvanie úlohy. K úlohe sú teraz priradené 2 jednotky, pri trvaní 5 dní a 80 hodinách práce.

 • Ak zistíte, že máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, program Project prepočíta jednotky zdroja v rámci úlohy. Na dokončenie úlohy za 80 hodín v priebehu 8 dní je potrebné nasadiť 1,25 jednotiek zdroja. Jednotka zdroja, ktorá je aktuálne nasadená v tejto úlohe, je vyhradená na 125 %. Na zabezpečenie dodatočného vyhradenia na úrovni 25 % je potrebné nasadiť ďalší zdroj.

 • Ak zistíte, že úloha vyžaduje 20 hodín ďalšej práce, program Project prepočíta trvanie úlohy. Trvanie úlohy je teraz 100 dní, ktoré zahŕňajú trvanie 12,5 dňa a 1 jednotku zdroja.

A nakoniec povedzme, že túto úlohu zmeníte na úlohu s pevným trvaním. Znamená to, že úloha musí byť dokončená v zadanej dobe trvania. Aj v tomto prípade má úloha k dispozícii 1 zdroj na plný úväzok počas 8 hodín denne, pričom jej trvanie je 10 dní a predstavuje 80 hodín práce.

 • Ak zistíte, že vám s touto úlohou môže pomôcť ďalší zdroj, program Project prepočíta prácu priradenú jednotlivým zdrojom. Ak bol na úlohu nasadený len 1 zdroj, daný zdroj musí vykonať 80 hodín práce. Ak na úlohu nasadíte ďalší zdroj, každý zdroj bude musieť vykonať 40 práce počas rovnakej 10-dňovej doby trvania, s celkovým počtom 80 hodín. Pridaním ďalšej jednotky zdroja sa zmení aj vyhradenie oboch jednotiek na 50 %, čím bude 50 % z nich k dispozícii na prácu na iných úlohách.

 • Ak zistíte, že máte na dokončenie úlohy 8 dní namiesto 10, program Project prepočíta prácu v rámci úlohy. Trvanie úlohy je teraz 8 dní, ktoré zahŕňajú 64 hodín práce a 1 jednotku zdroja.

 • Ak zistíte, že úloha bude vyžadovať 20 hodín dodatočnej práce, program Project prepočíta jednotky zdrojov úloh, aby dodatočnú prácu bolo možné dokončiť v rámci 10-dňovej doby trvania. Úloha teraz predstavuje 100 hodín práce, pričom má trvanie 10 dní a 1,25 jednotky zdroja. Jednotka zdroja, ktorá je aktuálne nasadená v tejto úlohe, je vyhradená na 125 %. Na zabezpečenie dodatočného vyhradenia na úrovni 25 % je potrebné nasadiť ďalší zdroj.

Poznámka: Keďže priradenia nákladové zdroje nemajú hodnoty pre prácu alebo jednotky, tieto hodnoty sa pri zmene počiatočného alebo koncového dátumu úlohy neprepočítajú. Pri priradení nákladových zdrojov sa nikdy neprepočítajú ani dátumy, pretože nie je možné upraviť prácu alebo jednotky.

Na začiatok stránky

Odstránenie riadené úsilím od úloh

Pri všetkých úlohách po priradení zdroja je úloha naplánovaná podľa vzorca Trvanie = práca alebo jednotky. Pre každú úlohu môžete vybrať určité rovnice, program Project vypočíta tak, že nastavíte typ úlohy. Keď priradiť alebo odstrániť ľudí z úlohy, projektu predlžuje alebo sa skráti trvanie úlohy podľa počtu zdrojov, ktoré sú priradené k nemu, ale projektu sa nezmení celková práca pre danú úlohu. Toto sa nazýva plánovanie riadené úsilím a je predvolenou hodnotou, ktoré Project používa pri priradení zdrojov k úlohám.

Hoci plánovanie riadené úsilím možno použiť vo väčšine scenárov, môžete chcieť zmeniť toto správanie, aby presnejšie zohľadňovalo to, čo sa v konkrétnej úlohe deje pri pridaní alebo odstránení zdrojov. Môžete chcieť napríklad vidieť nárast celkového objemu práce pri pridaní ďalších ľudí k určitej úlohe.

Poznámka: Pri úlohách s pevnou prácou nemožno odstrániť plánovanie riadené úsilím. Úlohy s pevnou prácou nemajú flexibilné hodnoty práca, a preto sú vždy riadené úsilím.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Kliknite na riadok pre úlohu, ktorý chcete použiť, plánovanie riadené úsilím.

  Ak chcete zmeniť až do 10 úloh naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na položku riadok pre každú úlohu. Ak úlohy, ktoré sa zobrazujú vedľa seba v mriežke, kliknite na položku prvá úloha a podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú úlohu, ak chcete vybrať celý blok úlohy.

 3. Kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom kliknite na kartu Rozšírené.

 4. Zrušte začiarknutie políčka riadený úsilím.

Keď pracujete s plánovaním riadeným úsilím, zapamätajte si nasledujúce skutočnosti:

 • Výpočty riadené úsilím sa použijú až po tom, ako boli k úlohe pôvodne priradené prvé zdroje. Po priradení prvých zdrojov sa hodnota práce nezmení pri priradení alebo odstránení nových zdrojov z tej istej úlohy.

 • Ak je priradený typ úlohy Pevné jednotky, priradením dodatočných zdrojov sa skráti trvanie úlohy.

 • Ak je priradený typ úlohy Pevné trvanie, priradením dodatočných zdrojov sa znížia hodnoty jednotlivých jednotiek zdrojov.

 • Ak je priradený typ úlohy Pevná práca, priradením dodatočných zdrojov sa skráti trvanie úlohy.

 • Súhrnné úlohy a vložené projekty nemožno nastaviť na možnosť Riadený úsilím.

Zmena typu úlohy

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Kliknite na úlohu, ktoré chcete zmeniť.

 3. Kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom kliknite na kartu Rozšírené.

 4. V zozname Typ úlohy, kliknite na položku typ úlohy, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka: 

 • Ak kliknete na možnosť Pevná práca v zozname Typ úlohy, nie je možné zmeniť nastavenia úsilím pre danú úlohu. Pevné pracovné úlohy nemajú hodnoty flexibilné práce, a preto sú vždy riadené úsilím.

 • Typ úlohy môžete zobraziť a zmeniť pre každú úlohu priamo vo vašom zobrazení vložením poľa Typ. Kliknite na stĺpec napravo do miesta, kam chcete vložiť nový stĺpec, kliknite na ponuku Vložiť a potom kliknite na položku Stĺpec. V zozname Názov poľa kliknite na položku Typ.

 • Ak chcete zmeniť hierarchickú štruktúru úloh alebo čiastkovej úlohy v rámci štruktúry prehľadu projektu, musíte zníženie alebo zvýšenie úrovne úloh namiesto zmenu typu úlohy.

 • Ak chcete nastaviť obmedzenia spôsobu, akým program Project vypočítava počiatočné a koncové dátumy úloh, musíte nastaviť obmedzenie úlohy, a nie typ úlohy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×