Zmena súhrnnej funkcie alebo vlastného výpočtu pre pole v zostave kontingenčnej tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Údaje v oblasti hodnoty súhrn zdrojových údajov (bez hodnôt, ktoré je zobrazené) v zostave kontingenčného grafu nasledujúcim spôsobom: číselné hodnoty pomocou funkcie SUM a textové hodnoty, použite funkciu COUNT. Však môžete zmeniť súhrnná funkcia. Voliteľne môžete tiež vytvoriť vlastný výpočet.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pre ktoré chcete zmeniť súhrnnú funkciu zoznamu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte analyzovať v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole a potom kliknite na položku Nastavenie poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty.

  Názov zdroja je názov poľa v zdroji údajov.

  Pole Vlastný názov zobrazuje aktuálny názov v zozname kontingenčnej tabuľky. Ak nie je zadaný žiaden vlastný názov, obsahuje názov zdroja. Ak chcete zmeniť položku Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

 3. Kliknite na kartu Zhrnúť hodnoty podľa.

 4. V zozname Súhrn podľa kliknite na súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť.

  Súhrnné funkcie, ktoré môžete použiť

  Funkcia

  Vytvára súhrn

  Súčet

  Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

  Count

  Počet hodnôt. Súhrnnú funkciu Count funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA . Počet je predvolenou funkciou pre hodnoty iné ako čísla.

  Priemer

  Priemer hodnôt.

  Max

  Najväčšia hodnota

  Min

  Najmenšia hodnota

  Produkt

  Súčin hodnôt

  Počet čísel

  Počet hodnôt, ktoré sú čísla. Funkcia súhrnu počet čísel funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT .

  StDev

  Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  StDevp

  Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Var

  Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  Varp

  Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Poznámka : Pre niektoré typy zdrojové údaje, ako napríklad údaje OLAP a vypočítavané polia a polia s vypočítavané položky nie je možné zmeniť súhrnnú funkciu.

 5. V prípade potreby môžete použiť vlastný výpočet. Urobte nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na kartu Zobraziť hodnoty ako.

  2. Kliknite na výpočet, ktorý chcete zadať do poľa Zobraziť hodnoty ako.

   Pomocou tohto výpočtu

   Činnosť

   Žiadny výpočet

   Vypnúť vlastné výpočty.

   % z celkového súčtu

   Zobraziť hodnoty ako percento z celkového súčtu všetkých údajov alebo údajových bodov v zostave.

   % zo súčtu stĺpca

   Zobraziť všetky hodnoty každého stĺpca alebo série ako percento z celkovej hodnoty stĺpcov alebo sérií.

   % zo súčtu riadka

   Zobrazenie hodnoty každého riadka alebo kategórie ako percento z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

   % z

   Zobraziť hodnoty ako percento hodnoty ako základ položky v základnom poli.

   % súčtu nadradeného riadka

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota nadradenej položky na riadkoch).

   % súčtu nadradeného stĺpca

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota nadradenej položky na stĺpcoch).

   % súčtu nadradenej položky

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota nadradenej položky vybratého základného poľa).

   Rozdiel medzi

   Zobrazenie hodnoty ako rozdiel oproti hodnote ako základ položky v základnom poli.

   % rozdielu medzi

   Zobraziť hodnoty ako percentuálny rozdiel oproti hodnote základný položky v základnom poli.

   Medzisúčet v

   Zobrazenie hodnoty po sebe nasledujúcich položiek v Základné pole Medzisúčet za sebou.

   % medzisúčtu

   Zobraziť hodnoty ako percento idúcich položiek vo Základné pole Medzisúčet za sebou.

   Zobraziť od najmenšej hodnoty po najväčšiu

   Zobrazenie poradie vybraných hodnôt v konkrétnom poli, pričom v zozname najmenšia položka ako pole 1, hodnotou a nasledovať budú väčšie s hodnoty.

   Poradie od najväčšieho po najmenšie

   Zobrazenie poradie vybraných hodnôt v konkrétnom poli, pričom v zozname najväčšia položka ako pole 1, hodnotou a nasledovať budú menšie s hodnoty.

   Index

   Výpočet hodnoty takto:

   ((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

  3. Ak sú tieto hodnoty dostupné pre výpočet, ktorý ste vybrali, vyberte základné pole a základnú hodnotu.

   Poznámka : Základné pole sa isté pole, ktoré ste vybrali v kroku 1.

 6. Ak chcete zmeniť formát čísel, kliknite na položku Formát čísla a na karte Číslo dialógového ona Formát buniek vyberte formát čísla a kliknite na položku OK.

 7. Ak zostava obsahuje viacero hodnotových polí, opakujte predchádzajúce kroky pre každé pole, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka : Ak chcete použiť viac ako jednu súhrnnú funkciu pre jedno pole, pridajte pole znovu zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a zopakujte kroky výberom inej požadovanej funkcie.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pre ktoré chcete zmeniť súhrnnú funkciu zoznamu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole, a potom na položku Nastavenia poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty.

  Názov zdroja je názov poľa v zdroji údajov.

  Pole Vlastný názov zobrazuje aktuálny názov v zozname kontingenčnej tabuľky. Ak nie je zadaný žiaden vlastný názov, obsahuje názov zdroja. Ak chcete zmeniť položku Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

 3. Kliknite na kartu Zhrnúť hodnoty podľa.

 4. V zozname Súhrn podľa kliknite na súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť.

  Funkcia

  Vytvára súhrn

  Súčet

  Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

  Count

  Počet hodnôt. Súhrnnú funkciu Count funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA . Počet je predvolenou funkciou pre hodnoty iné ako čísla.

  Priemer

  Priemer hodnôt.

  Max

  Najväčšia hodnota

  Min

  Najmenšia hodnota

  Produkt

  Súčin hodnôt

  Počet čísel

  Počet hodnôt, ktoré sú čísla. Funkcia súhrnu počet čísel funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT .

  StDev

  Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  StDevp

  Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Var

  Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  Varp

  Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Poznámka : Pre niektoré typy zdrojové údaje, ako napríklad údaje OLAP a vypočítavané polia a polia s vypočítavané položky nie je možné zmeniť súhrnnú funkciu.

 5. V prípade potreby môžete použiť vlastný výpočet. Urobte nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na kartu Zobraziť hodnoty ako.

  2. Kliknite na výpočet, ktorý chcete zadať do poľa Zobraziť hodnoty ako.

   Pomocou tohto výpočtu

   Činnosť

   Žiadny výpočet

   Vypnúť vlastné výpočty.

   % z celkového súčtu

   Zobraziť hodnoty ako percento z celkového súčtu všetkých údajov alebo údajových bodov v zostave.

   % zo súčtu stĺpca

   Zobraziť všetky hodnoty každého stĺpca alebo série ako percento z celkovej hodnoty stĺpcov alebo sérií.

   % zo súčtu riadka

   Zobrazenie hodnoty každého riadka alebo kategórie ako percento z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

   % z

   Zobraziť hodnoty ako percento hodnoty ako základ položky v základnom poli.

   % súčtu nadradeného riadka

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota nadradenej položky na riadkoch).

   % súčtu nadradeného stĺpca

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota nadradenej položky na stĺpcoch).

   % súčtu nadradenej položky

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota nadradenej položky vybratého základného poľa).

   Rozdiel medzi

   Zobrazenie hodnoty ako rozdiel oproti hodnote ako základ položky v základnom poli.

   % rozdielu medzi

   Zobraziť hodnoty ako percentuálny rozdiel oproti hodnote ako základ položky v základnom poli.

   Medzisúčet v

   Zobrazenie hodnoty po sebe nasledujúcich položiek v Základné pole Medzisúčet za sebou.

   % medzisúčtu

   Zobraziť hodnoty ako percento idúcich položiek vo Základné pole Medzisúčet za sebou.

   Zobraziť od najmenšej hodnoty po najväčšiu

   Zobrazenie poradie vybraných hodnôt v konkrétnom poli, pričom v zozname najmenšia položka ako pole 1, hodnotou a nasledovať budú väčšie s hodnoty.

   Poradie od najväčšieho po najmenšie

   Zobrazenie poradie vybraných hodnôt v konkrétnom poli, pričom v zozname najväčšia položka ako pole 1, hodnotou a nasledovať budú menšie s hodnoty.

   Index

   Výpočet hodnoty takto:

   ((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

  3. Ak sú tieto hodnoty dostupné pre výpočet, ktorý ste vybrali, vyberte základné pole a základnú hodnotu.

   Poznámka : Základné pole sa isté pole, ktoré ste vybrali v kroku 1.

 6. Ak chcete zmeniť formát čísel, kliknite na položku Formát čísla a na karte Číslo dialógového ona Formát buniek vyberte formát čísla a kliknite na položku OK.

 7. Ak zostava obsahuje viacero hodnotových polí, opakujte predchádzajúce kroky pre každé pole, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka : Ak chcete použiť viac ako jednu súhrnnú funkciu pre jedno pole, pridajte pole znovu zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a zopakujte kroky výberom inej požadovanej funkcie.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pre ktoré chcete zmeniť súhrnnú funkciu zoznamu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Aktívne pole kliknite na položku Aktívne pole, a potom na položku Nastavenia poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty.

  Názov zdroja je názov poľa v zdroji údajov.

  Pole Vlastný názov zobrazuje aktuálny názov v zozname kontingenčnej tabuľky. Ak nie je zadaný žiaden vlastný názov, obsahuje názov zdroja. Ak chcete zmeniť položku Vlastný názov, kliknite na text v poli a upravte ho.

 3. Kliknite na kartu Súhrn podľa.

 4. V zozname Súhrn podľa kliknite na súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť.

  Súhrnné funkcie, ktoré môžete použiť

  Funkcia

  Vytvára súhrn

  Súčet

  Súčet hodnôt. Táto funkcia je predvolene nastavená pre číselné hodnoty.

  Count

  Počet hodnôt. Súhrnnú funkciu Count funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA . Počet je predvolenou funkciou pre hodnoty iné ako čísla.

  Priemer

  Priemer hodnôt.

  Max

  Najväčšia hodnota

  Min

  Najmenšia hodnota

  Produkt

  Súčin hodnôt

  Count Nums

  Počet hodnôt, ktoré sú čísla. Funkcia súhrnu počet čísel funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT .

  StDev

  Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  StDevp

  Smerodajná odchýlka základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Var

  Odhad rozptylu základného súboru, kde vzorka je podmnožinou celého súboru.

  Varp

  Rozptyl základného súboru, pričom základný súbor predstavuje všetky hodnoty, ktoré sa majú sumarizovať.

  Poznámka : Pre niektoré typy zdrojové údaje, ako napríklad údaje OLAP a vypočítavané polia a polia s vypočítavané položky nie je možné zmeniť súhrnnú funkciu.

 5. V prípade potreby môžete použiť vlastný výpočet. Urobte nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na kartu Zobraziť hodnoty ako.

  2. Kliknite na výpočet, ktorý chcete zadať do poľa Zobraziť hodnoty ako.

   Táto funkcia sa používa

   Akcia

   Normálny

   Vypnúť vlastné výpočty.

   Rozdiel medzi

   Zobrazenie hodnoty ako rozdiel oproti hodnote ako základ položky v základnom poli.

   % z

   Zobraziť hodnoty ako percento hodnoty ako základ položky v základnom poli.

   % rozdielu medzi

   Zobraziť hodnoty ako percentuálny rozdiel oproti hodnote ako základ položky v základnom poli.

   Medzisúčet v

   Zobrazenie hodnoty po sebe nasledujúcich položiek v Základné pole Medzisúčet za sebou.

   % riadka

   Zobrazenie hodnoty každého riadka alebo kategórie ako percento z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

   % stĺpca

   Zobraziť všetky hodnoty každého stĺpca alebo série ako percento z celkovej hodnoty stĺpcov alebo sérií.

   % celkového súčtu

   Zobraziť hodnoty ako percento z celkového súčtu všetkých údajov alebo údajových bodov v zostave.

   Index

   Výpočet hodnoty takto:

   ((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

  3. Ak sú tieto hodnoty dostupné pre výpočet, ktorý ste vybrali, vyberte základné pole a základnú hodnotu.

   Poznámka : Základné pole sa isté pole, ktoré ste vybrali v kroku 1.

 6. Ak chcete zmeniť formát čísel, kliknite na položku Formát čísla a na karte Číslo dialógového ona Formát buniek vyberte formát čísla a kliknite na položku OK.

 7. Ak zostava obsahuje viacero hodnotových polí, opakujte predchádzajúce kroky pre každé pole, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka : Ak chcete použiť viac ako jednu súhrnnú funkciu pre jedno pole, pridajte pole znovu zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a zopakujte kroky výberom inej požadovanej funkcie.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Súhrnné funkcie dostupné v zostavách kontingenčných tabuliek

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×