Zmena cenových ponúk na platené faktúry pomocou šablóny webovej databázy služby Access Services

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Šablóna webovej databázy služby Access 2010 Services vytvára hotovú databázu, ktorá umožňuje sledovanie cenových ponúk, faktúr, zákazníkov a iných údajov súvisiacich s prevádzkovaním služieb.

Nasledujúce video zobrazuje krátky scenár použitia tejto šablóny môže byť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak ste to ešte neurobili, stiahnite šablónu služby.

Prečítajte si, ako používať šablónu na vytvorenie vlastnej databázy a začnite ju používať ako pomôcku pri svojom podnikaní.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na prístup k webovej aplikácie – novší typ databázy, návrh s Access 2013 (alebo novšia verzia) a publikovať na internete. Ďalšie informácie v téme Vytvorenie webovej aplikácie Accessu .

Obsah článku

Spustenie databázy po prvýkrát

Začíname: Pridanie existujúcich údajov do databázy služby Access Services

Karta Vitajte: Pomocník a ďalšie zdroje informácií

Karta informácie o spoločnosti: zadanie informácií o spoločnosti

Karta zamestnanci: zadanie informácií o zamestnancoch

Karta služby: zadanie informácií o službe

Pridanie údajov o službách, ktoré ste uložili v programe Excel

Transponovanie údajov programu Excel z riadkov do stĺpcov

Opätovné usporiadanie stĺpcov s údajmi programu Excel, ktoré sú v inom poradí v údajovom hárku služby

Prilepenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku služby

Pridanie jednej služby naraz

Karta produkty: zadajte informácie o produktoch

Pridanie údajov o výrobku uložených v programe Excel

Transponovanie údajov programu Excel z riadkov do stĺpcov

Zmeňte usporiadanie stĺpcov v programe Excel, ktoré sú v inom poradí údajovom hárku produkty

Prilepenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku produkty

Pridanie jednotlivých produktov naraz

Karta cenové ponuky a faktúry: zadávanie cenových ponúk a faktúr

Tabuľa: Sledovanie aktívnych cenových ponúk a faktúr

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuky alebo faktúry

Vytvorenie novej cenovej ponuky alebo faktúry

Cenové ponuky: Správa všetkých cenových ponúk

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke

Formulár podrobnosti cenovej ponuky

Vytvorenie novej cenovej ponuky

Odoslanie cenovej ponuky na schválenie

Schválenie alebo odmietnutie odoslanej ponuky

Zmena schválenej cenovej ponuky na faktúru

Tlač alebo e-mailové cenovej ponuke

Faktúry: Správa všetkých faktúr

Zobrazenie podrobností o faktúre

Formulár fakturačné údaje

Vytvorenie novej faktúry

Odoslanie faktúry na zaplatenie

Tlač alebo e-mailové faktúry

Označenie faktúry ako zaplatenej

Centrum zostáv: Zobrazenie a tlač zostáv

Rozšírené: Správa služieb, produktov, zamestnancov a zákazníkov

Ďalšie kroky

Spustenie databázy po prvýkrát

Zobrazí sa dialógové okno, ktoré umožňuje vybrať, či sa majú vzorové údaje zachovať alebo odstrániť, aby bolo možné začať so zadávaním vlastných údajov:

Pri spustení formulára šablóny webovej databázy služby

Kliknutím na tlačidlo vľavo otvorte databázu a pracujte so vzorovými údajmi. Program Access vyplní databázu služby Access Services údajmi o fiktívnej spoločnosti Northwind Traders.

Kliknutím na tlačidlo vpravo sa odstránia vzorové údaje, takže môžete začať zadávať vlastné údaje.

Poznámka:  Odstránením vzorových údajov súčasne zabránite ďalšiemu zobrazovaniu úvodného dialógového okna.

Ďalšie zobrazovanie tohto dialógového okna vypnete zrušením začiarknutia začiarkavacieho políčka.

Poznámka: Všetky polia a ovládacie prvky v šablóne služby Access Services, v ktorých sa zobrazujú údaje o mene, používajú ako symbol meny značku dolára ($). Ak sa v miestnom nastavení používa iný symbol meny, zvážte úpravu dotknutých polí a ovládacích prvkov skôr, ako odstránite vzorové údaje. Ďalšie informácie nájdete v  časti Pozrite tiež.

Začíname: Pridanie existujúcich údajov do databázy služby Access Services

Na karte Začíname sa nachádzajú tieto ďalšie karty, ktoré pomáhajú zachovať usporiadanie a okamžitú dostupnosť údajov:

Karty začíname

Funkcie

vitaj

Prepojenia k užitočným zdrojom informácií

Informácie o spoločnosti

Polia na uloženie informácií o spoločnosti, ktoré sa majú použiť vo faktúrach a iných správach

Zamestnancov

Údajové zobrazenie zamestnancov. Prihlásený zamestnanec sa zaznamená v nových objednávkach a faktúrach

Služby

Údajové zobrazenie služieb, ktoré možno pridať do cenových ponúk a faktúr

Produkty

Údajové zobrazenie materiálov, ktoré znovu predávate alebo používate. Tieto produkty môžete pridať do cenových ponúk a faktúr.

Cenové ponuky a faktúry

Dve údajové zobrazenia: cenové ponuky a faktúry

Po kliknutí na položku Začať zadávanie údajov v úvodnom dialógovom okne zobrazí program Access kartu ZačínameVitajte, kde môžete začať proces zadávania údajov do novej databázy služby Access Services.

Karta Začíname šablóny webovej databázy služby Access Services

Kartu Začíname nemusíte použiť na zadanie všetkých údajov. Karta je k dispozícii ako pomôcka pri zjednodušení úvodných krokov. Väčšinu informácií, ktoré môžete zadať na nasledujúcich kartách Začíname, možno zadať aj na hlavných kartách, napríklad na karte Cenové ponuky alebo Faktúry. Na karte Informácie o spoločnosti však môžete zadať iba informácie o spoločnosti (ktoré sa zobrazia v cenových ponukách a faktúrach).

Karta Vitajte: Pomocník a ďalšie zdroje informácií

Prepojenia na karte Vitajte poukazujú na najaktuálnejšie zdroje informácií, ktoré umožňujú maximálne využívať databázu služby Access Services. Prepojenia sa nemenia, ciele prepojení sa však po sprístupnení nových zdrojov aktualizujú.

 • Po ukončení prezerania informácií na karte Vitajte prejdite kliknutím na položku Ďalej na kartu Informácie o spoločnosti.

Karta informácie o spoločnosti: zadanie informácií o spoločnosti

Na karte Informácie o spoločnosti môžete zadať informácie o spoločnosti, napríklad názov, sídlo, telefón a e-mailovú adresu. Tieto informácie sa zobrazia na faktúrach a v iných zostavách vytvorených v databáze.

Karta informácie o spoločnosti šablóny databázy služby Access Services

 • Do týchto polí zadajte informácie o spoločnosti a potom kliknite na položku Ďalej.

Karta zamestnanci: zadanie informácií o zamestnancoch

Na karte Zamestnanci môžete začať zadávať zamestnancov do databázy. Pomôže vám to zachovať si prehľad o práci každého zamestnanca. Ak napríklad vytvoríte novú cenovú ponuku, prihlásený zamestnanec sa zaznamená ako súčasť novej cenovej ponuky.

 • Do údajového hárka zadajte informácie o každom zamestnancovi a potom kliknite na položku Ďalej.

  Program umožňuje aj zobrazenie, úpravu a pridanie zamestnancov na hlavnej karte Zamestnanci.

Karta služby: zadanie informácií o službe

Na karte Služby pridajte informácie o poskytovaných službách, napríklad o hodinovej sadzbe za každú službu. Služby môžete aj odstrániť, ak ich zmažete alebo označíte ako prerušené. Odstrániť môžete iba službu, ktorá nie je uvedená v žiadnych cenových ponukách ani faktúrach.

Poznámka:  Keď pridáte službu do cenovej ponuky alebo faktúry, do cenovej ponuky alebo faktúry sa pridá predvolená hodinová sadzba za danú službu. Hodinovú sadzbu pre každú službu však môžete upraviť, kým odošlete konkrétnu cenovú ponuku alebo faktúru. Úprava sadzby v cenovej ponuke alebo faktúre nebude mať vplyv na predvolenú hodinovú sadzbu danej služby.

Pridanie údajov o službách uložených v programe Excel

Údaje môžete kopírovať a prilepiť z programu Excel do tabuľky programu Access. Kopírovanie a prilepenie údajov vám môže ušetriť čas, najmä ak sú údaje v programe Excel už v riadkoch a stĺpcoch rovnakých alebo veľmi podobných riadkom a stĺpcom v tabuľke.

Ak sa chystáte kopírovať údaje z programu Excel a prilepiť ich do programu Access, musíte zohľadniť dva hlavné aspekty:

Dôležité:  V stĺpci Kód služby musí byť hodnota pre každú službu a táto hodnota musí byť jedinečná – t. j. nemôže existovať rovnaký názov pre viaceré služby.

Poznámka:  Pri krokoch v tejto časti sa predpokladá, že máte údaje vo všetkých štyroch stĺpcoch v údajovom hárku Služby. Ak nemáte údaje vo všetkých stĺpcoch, môžete skopírovať tie, ktoré máte. Jediný stĺpec, ktorý sa vyžaduje a musí mať jedinečné hodnoty, je stĺpec Kód služby.

Transponovanie údajov v programe Excel z riadkov do stĺpcov

Tip:  Ak údaje nie sú usporiadané rovnako ako stĺpce v údajovom hárku programu Access, zvážte vloženie hárka programu Excel a transponovanie údajov do nového hárka. Použitie nového hárka môže uľahčiť usporiadanie údajov v rovnakom poradí ako v stĺpcoch údajového hárka programu Access.

 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

Ak chcete vybrať niekoľko nesusediacich skupín buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CRTL.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, ktorá je mimo vybratých údajov (napríklad na bunku pod najnižším riadkom výberu) a v časti Možnosti prilepenia, kliknite na tlačidlo transponovať:
  Prilepenie transponovaných údajov

Zmeňte usporiadanie stĺpcov s údajmi v programe Excel, ktoré sú v inom poradí v porovnaní s údajovým hárkom Služby Access Services
 1. Otvorte zošit programu Excel, ktorý obsahuje údaje o poskytovaných službách.

 2. Vloženie nového hárka. Ak potrebujete pomoc s týmto krokom, nájdete v článku Excel Vložiť alebo odstrániť hárok.

 3. V novom hárku:

  1. Zadajte alebo prilepte Kód služby do bunky A1.

  2. Zadajte alebo prilepte Výraz Popis služby do bunky B1.

  3. Zadajte alebo prilepte Výraz predvolená hodinová sadzba v bunke C1.

  4. Zadajte alebo prilepte výraz poznámky do bunky D1 .

 4. Kopírovanie názvov alebo kódov služieb do stĺpca A:

  1. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené názvy alebo kódy.

  2. Vyberte zoznam názvov alebo kódov a potom stlačte klávesy CTRL+C

  3. Kliknite na kartu nového hárka.

  4. Vyberte bunku A2 a potom stlačte klávesy CTRL + V.

 5. Kopírovanie popisu služieb do stĺpca B:

  1. Kliknite na bunku B2 a potom zadajte znamienko rovnosti (=).

  2. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené popisy.

  3. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje prvý popis, a potom stlačte kláves ENTER.
   Program Excel prilepí odkaz na bunku do bunky B2 na novom hárku.

  4. V novom hárku znova kliknite na bunku B2 a potom dvakrát kliknite na položku rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi .
   Excel prilepí odkazy na bunky pre ostatné programy balíka zozname do stĺpca B.

 6. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec C a skopírujte predvolené hodinové sadzby služieb.

 7. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec D a skopírujte poznámky o službách.

Prilepenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku Služby
 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

 1. V programe Access kliknite na kartu služby, kliknite pravým tlačidlom myši na hviezdičku na údajovom hárku a potom kliknite na položku Prilepiť.
  Kontextová ponuka v údajovom hárku Služby

Pridanie jednej služby

 • Kliknutím na položku Pridať novú službu otvorte formulár Podrobnosti o službách a zadajte informácie o službe
  alebo

 • zadajte údaje do údajového hárka na karte Služby.

Karta produkty: zadajte informácie o produktoch

Na karte Produkty pridajte informácie o predávaných produktoch alebo ich využívaní v rámci služby.

Poznámka: Po pridaní produktu do objednávky alebo faktúry sa jednotková cena zaznamená ako súčasť objednávky alebo faktúry. Jednotkovú cenu každého výrobku však môžete i naďalej upravovať, kým neodošlete konkrétnu cenovú ponuku alebo faktúru. Úprava ceny v cenovej ponuke alebo faktúre nebude mať vplyv na jednotkovú cenu produktu.

Pridanie údajov o výrobku uložených v programe Excel

Údaje môžete kopírovať a prilepiť z programu Excel do tabuľky programu Access. Kopírovanie a prilepenie údajov vám môže ušetriť čas, najmä ak sú údaje v programe Excel už v riadkoch a stĺpcoch rovnakých alebo veľmi podobných riadkom a stĺpcom v tabuľke.

Ak sa chystáte kopírovať údaje z programu Excel a prilepiť ich do programu Access, musíte zohľadniť dva hlavné aspekty:

Dôležité:  V stĺpci Kód produktu musí byť hodnota každej služby, ktorá musí byť jedinečná – t. j., nemôže existovať rovnaký názov pre viacero služieb.

Poznámka:  V krokoch v tejto časti sa predpokladá, že máte údaje vo všetkých štyroch stĺpcoch v údajovom hárku Produkty. Ak nemáte údaje vo všetkých stĺpcoch, môžete skopírovať tie, ktoré máte. Jediný stĺpec, ktorý sa vyžaduje a musia v ňom byť jedinečné hodnoty, je stĺpec Kód produktu.

Transponovanie údajov v programe Excel z riadkov do stĺpcov

Ak sú údaje usporiadané do riadkov (namiesto stĺpcov), pred prilepením do programu Access transponujte údaje v programe Excel .

Tip:  Ak údaje nie sú usporiadané rovnako ako stĺpce v údajovom hárku programu Access, zvážte vloženie hárka programu Excel a transponovanie údajov do nového hárka. Použitie nového hárka môže uľahčiť usporiadanie údajov v rovnakom poradí ako v stĺpcoch údajového hárka programu Access.

 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

Ak chcete vybrať niekoľko nesusediacich skupín buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CRTL.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, ktorá je mimo vybratých údajov (napríklad na bunku pod najnižším riadkom výberu) a v časti Možnosti prilepenia, kliknite na tlačidlo transponovať:
  Prilepenie transponovaných údajov

Opätovné usporiadanie stĺpcov v programe Excel, ktoré sú v údajovom hárku Produkty v inom poradí
 1. Otvorte zošit programu Excel, ktorý obsahuje údaje o produktoch.

 2. Vloženie nového hárka. Ak potrebujete pomoc s týmto krokom, nájdete v článku Excel Vložiť alebo odstrániť hárok.

 3. V novom hárku:

  1. Zadajte alebo prilepte Kód produktu v bunke A1.

  2. Zadajte alebo prilepte Výraz Popis produktu v bunke B1.

  3. Zadajte alebo prilepte Výraz jednotková cena do bunky C1.

  4. Do bunky D1 zadajte alebo prilepte výraz Množstvo na jednotku.

  5. Zadajte alebo prilepte výraz poznámky do bunky E1 .

 4. Kopírovanie názvov alebo kódov produktov do stĺpca A:

  1. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené názvy alebo kódy.

  2. Vyberte zoznam názvov alebo kódov a potom stlačte klávesy CTRL+C

  3. Kliknite na kartu nového hárka.

  4. Vyberte bunku A2 a potom stlačte klávesy CTRL + V.

 5. Kopírovanie popisov produktov do stĺpca B:

  1. Kliknite na bunku B2 a potom zadajte znamienko rovnosti (=).

  2. Kliknite na kartu hárka v časti, kde sú uvedené popisy.

  3. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje prvý popis, a potom stlačte kláves ENTER.
   Program Excel prilepí odkaz na bunku do bunky B2 na novom hárku.

  4. V novom hárku znova kliknite na bunku B2 a potom dvakrát kliknite na položku rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi .
   Excel prilepí odkazy na bunky pre ostatné programy balíka zozname do stĺpca B.

 6. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec C a skopírujte jednotkovú cenu produktov.

 7. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec D a skopírujte množstvo produktov na jednotku.

 8. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec E a skopírujte poznámky o produktoch.

Prilenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí, ako stĺpce v údajovom hárku Produky
 1. V programe Excel vyberte údaje a potom stlačte klávesy CTRL + C.

  Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, pri výbere stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

 2. V programe Access, na karte produkty kliknite pravým tlačidlom myši na hviezdičku na údajovom hárku a potom kliknite na položku Prilepiť.
  Kontextová ponuka v údajovom hárku Služby

Pridanie jednotlivých produktov:

 • Kliknutím na položku Pridať nový produktotvorte formulár Podrobnosti o produkte a zadajte informácie o produkte.
  alebo

 • Zadajte údaje do údajového hárka na karte Produkty.

Karta cenové ponuky a faktúry: zadávanie cenových ponúk a faktúr

Ak už máte k vytvorené nejaké cenové ponuky a faktúry, môžete ich zadať do údajového hárka na karte Cenové ponuky a faktúry.

 1. Ak chcete zadať cenovú ponuku, kliknite na položku Pridať novú cenovú ponuku. Ak chcete zadať faktúru, kliknite na položku Pridať novú faktúru.

 2. Otvorí sa formulár s podrobnosťami, do ktorého zadajte existujúce informácie, napríklad stav, zamestnancov, ktorí vytvorili cenovú ponuku alebo faktúru a zákazníka.

 3. Ak zadáte zákazníka, ktorý nie je v databáze, zobrazí sa v programe Access výzva na zadanie nového zákazníka. Kliknite na položku Áno a potom vyplňte informácie, ktoré máte o novom zákazníkovi. Po zatvorení údajového hárka bude zákazník k dispozícii v rozbaľovacej ponuke Zákazník.

 4. Po dokončení každej cenovej ponuky alebo faktúry kliknite na položku Uložiť a zavrieť. Uložia sa údaje a formulár sa zatvorí.

 5. Po dokončení pridávania existujúcich cenových ponúk a faktúr kliknite na položku Ďalej.

Tabuľa: Sledovanie aktívnych cenových ponúk a faktúr

Karta Tabuľa umožňuje jednoduché sledovanie otvorených cenových ponúk a nezaplatených faktúr a pridanie novej cenovej ponuky alebo faktúry.

Karta tabuľa šablóny databázy služby Access Services

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke alebo faktúre

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú ponuku.

  Môžete upraviť podrobnosti o cenovej ponuke ešte pred jeho žiadosti – znamená, ak stav nie je nové.

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Fakturačné údaje pre danú faktúru.

Vytvorenie novej cenovej ponuky alebo faktúry

 • Kliknite na položku Nová cenová ponuka alebo Nová faktúra a potom vyplňte zobrazený formulár.

  Ak nie ste prihlásený do databázy, pridajte svoje meno do cenovej ponuky alebo faktúry výberom z rozbaľovacieho zoznamu Predajca.

Cenové ponuky: Správa všetkých cenových ponúk

Na karte Cenové ponuky sú zobrazenia, ktoré slúžia ako pomôcka pri správe cenových ponúk na základe ich stavu.

Karta Cenové ponuky šablóny databázy služby Access Services

Cenové ponuky sú uvedené na týchto kartách:

 • Aktívne    Zoznam cenových ponúk, ktoré ešte neboli fakturované, odmietnuté ani neskončila ich platnosť.

 • Schválené    Zoznam cenových ponúk, ktoré boli schválené alebo fakturované.

 • Fakturované    Zoznam cenových ponúk, ktoré boli fakturované. Môžete zobraziť faktúru uvedených cenovej ponuky.

 • Po uplynutí platnosti    Zoznam cenových ponúk, ktorého platnosť uplynula bez toho, aby sa fakturované.

 • Odmietnuté    Zoznam cenových ponúk, ktoré boli odmietnuté. Môžu schvaľovať odmietnuté cenovej ponuky na jej sprístupnenie pre fakturáciu.

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú ponuku.

  Môžete upraviť podrobnosti o cenovej ponuke ešte pred jeho žiadosti – znamená, ak stav nie je nové.

Formulár Podrobnosti cenovej ponuky

V ľavom hornom rohu formulára Podrobnosti cenovej ponuky sa zobrazia číslo a stav cenovej ponuky.

Pomocou tlačidiel v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky odošlite, schváľte, odmietnite alebo fakturujte cenovú ponuku, vytvorte jej duplikát a zobrazte cenovú ponuku na prípravu na tlač.

V poliach priamo pod tlačidlami v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky sú uvedené všeobecné informácie o cenovej ponuke.

Na kartách v strede formulára Podrobnosti cenovej ponuky sú uvedené podrobnosti o cenovej ponuke: položky v riadkoch (služby a produkty), umiestnenie služby, dane a termíny a poznámky. Na každej cenovej ponuky môžete upraviť sadzby a jednotkové ceny pre položky v riadku bez toho, aby bola ovplyvnená predvolená hodnota pre súvisiacu službu alebo produkt.

V dolnom pravom rohu formulára Podrobnosti cenovej ponuky sú zobrazené celkové objemy služieb, produktov a daň. Pri aktualizácii podrobností na kartách Položky v riadku alebo Dane a termíny kliknutím na položku Obnovenie súčtov aktualizujte množstvá zobrazené v tejto časti.

Vytvorenie novej cenovej ponuky

 • Na karte Cenové ponuky kliknite na položku Nová cenová ponukaa potom vyplňte formulár Podrobnosti cenovej ponuky.

  Ak nie ste prihlásený do databázy, pridajte svoje meno do cenovej ponuky jeho výberom z rozbaľovacieho zoznamu Predajca.

Odoslanie cenovej ponuky na schválenie

Cenových ponúk, ktoré ešte neboli predložené nemajú číslo ponuky; hodnota [...] sa zobrazí pod číslom cenovej ponuky.

 1. Na karte Cenové ponuky kliknite na položku […] v riadku s cenovou ponukou, ktorú chcete odoslať.
  V programe Access sa otvorí formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazí sa cenová ponuka.

 2. Skontrolujte všeobecné informácie a podrobnosti cenovej ponuky a urobte všetky potrebné zmeny, napríklad pridajte alebo odoberte položky v riadkoch, upravte sadzbu alebo jednotkovú cenu položky v riadku alebo pridajte poznámky.

 3. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku Odoslať.

Schválenie alebo odmietnutie odoslanej ponuky

 1. Na karte Cenové ponuky kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvorte formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazte cenovú ponuku.

 2. Skontrolujte informácie v cenovej ponuke a urobte jeden z týchto krokov:

  • Ak je cenová ponuka prijateľná, kliknite na položku Schváliť v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky.

  • Ak by cenová ponuka bola prijateľná s menšími zmenami, kliknite na položku Duplikovať v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky. V programe Access sa vytvorí nová cenová ponuka na základe pôvodnej ponuky. Potom môžete revidovať a odoslať novú cenovú ponuku a následne ju schváliť.

  • Ak je cenová ponuka neprijateľná, kliknite na položku Odmietnuť v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky.

Zmena schválenej cenovej ponuky na faktúru

 1. Na karte Cenové ponuky kliknite na kartu Schválené.
  V programe Access sa zobrazia schválené cenové ponuky vrátane cenových ponúk, ktoré už boli fakturované.

 2. Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú ponuku.

 3. Skontrolujte informácie v cenovej ponuke.

  Poznámka: Nie je možné meniť podrobnosti schválenej cenovej ponuky. Môžete však kliknutím na položku Duplikovať vytvoriť jej duplikát, skontrolovať ho a odoslať duplikát cenovej ponuky a potom schváliť danú cenovú ponuku a použiť ju na vytvorenie faktúry.

 4. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na tlačidlo Faktúra.

Tlač alebo odoslanie cenovej ponuky e-mailom

 1. Na karte Cenové ponuky kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvorte formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazte cenovú ponuku.

 2. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku Zobraziť cenovú ponuku.
  V programe Access sa otvorí cenová ponuka vo formáte, v ktorom sa vytlačí.

  Na výslednej verzii sa nezobrazia tlačidlá v hornej časti cenovej ponuky.

 3. Kliknite na príslušné tlačidlo v hornej časti cenovej ponuky.

Faktúry: Správa všetkých faktúr

Na karte Faktúry môžete vytvoriť nové faktúry a kontrolovať stav faktúr.

Karta Faktúry šablóny databázy služby Access Services

Faktúry sú uvedené na týchto kartách:

 • Nezaplatené    Zoznam faktúr, ktoré neboli zaplatené, ale ešte neuplynul dátum ich splatnosti.

 • Po termíne splatnosti   Zoznam faktúr, ktoré neboli zaplatené a sú po termíne splatnosti.

 • Platené   Zoznam faktúr, ktoré boli zaplatené.

Zobrazenie podrobností o faktúre

 • Kliknutím na hodnotu pod číslom cenovej ponuky otvorte formulár Fakturačné údaje pre danú faktúru.

  Môžete upraviť podrobnosti faktúry ešte pred jeho žiadosti – napríklad ak stav nie je nové.

Formulár Fakturačné údaje

Formulár Fakturačné údaje

V ľavom hornom rohu formulára Fakturačné údaje sú zobrazené číslo a stav faktúry.

Pomocou tlačidiel v hornej časti formulára Fakturačné údaje odošlite faktúru alebo ju označte ako zaplatenú, vytvorte duplikát faktúry, zobrazte faktúru pred tlačou a uložte zmeny vo faktúre a zatvorte formulár Fakturačné údaje.

V poliach priamo pod tlačidlami v hornej časti formulára Fakturačné údaje sú uvedené všeobecné informácie o faktúre. Ak bola faktúra vytvorená z cenovej objednávky, tieto informácie zdedila z danej cenovej ponuky, faktúru však môžete zmeniť bez vplyvu na pôvodnú cenovú ponuku.

Karty v strede formulára Fakturačné údaje obsahujú podrobnosti o faktúre: položky v riadkoch (služby a produkty), umiestnenie služby, dane a termíny a poznámky. Ak bola faktúra vytvorená z cenovej objednávky, zdedila tieto podrobnosti z danej cenovej objednávky, fakturačné údaje však môžete zmeniť bez vplyvu na pôvodnú cenovú objednávku. Na každej faktúre môžete upraviť aj sadzby a jednotkové ceny položiek v riadku bez vplyvu na predvolenú hodnotu súvisiacej služby alebo produktu.

V pravom dolnom rohu formulára Fakturačné údaje sa zobrazia celkové hodnoty za služby, produkty a daň. Ak aktualizujete podrobnosti na karte Položky v riadku alebo na karte Dane a termíny, aktualizujte sumy hodnoty uvedené v tejto oblasti kliknutím na položku Obnoviť súčty.

Vytvorenie novej faktúry

 • Kliknite na položku Nová faktúra a potom vyplňte formulár Fakturačné údaje.

  Ak nie ste prihlásený do databázy, pridajte svoje meno do cenovej ponuky jeho výberom z rozbaľovacieho zoznamu Predajca.

Odoslanie faktúry na zaplatenie

Faktúr, ktoré ešte neboli predložené nemajú číslo faktúry; hodnota [] sa zobrazí pod číslom faktúry.

 1. Na karte Faktúry kliknite na položku […] v riadku s faktúrou, ktorú chcete odoslať na zaplatenie.
  V programe Access sa otvorí formulár Fakturačné údaje a zobrazí sa faktúra.

 2. Skontrolujte všeobecné informácie a podrobnosti na faktúre a urobte potrebné zmeny, napríklad upravte alebo odstráňte položky v riadkoch, upravte sadzbu alebo jednotkovú cenu pre položku v riadku alebo pridajte poznámky.

 3. V hornej časti formulára Fakturačné údaje kliknite na tlačidlo Odoslať.

Tlač alebo odoslanie faktúry e-mailom

 1. Na karte Faktúry kliknutím na hodnotu pod číslom faktúry otvorte formulár Fakturačné údaje a zobrazte faktúru.

 2. V hornej časti formulára Fakturačné údaje kliknite na položku Zobraziť faktúru.
  V programe sa otvorí faktúra vo formáte, v ktorom sa vytlačí.

  Na výslednej verzii sa nezobrazia tlačidlá v hornej časti faktúry.

 3. Kliknite na príslušné tlačidlo v hornej časti faktúry.

Označenie faktúry ako zaplatenej

 1. Na karte Faktúry kliknite na karte Nezaplatené na hodnotu pod číslom faktúry. Otvorí sa formulár Fakturačné údaje a zobrazí sa faktúra.

 2. V hornej časti formulára Fakturačné údaje kliknite na tlačidlo Označiť ako zaplatené.

Centrum zostáv: Zobrazenie a tlač zostáv

Šablóna databázy služby Access Services obsahuje štyri zostavy: zoznam zákazníkov a tri zostavy predaja (mesačného, štvrťročného a ročného).

Karta Centrum zostáv šablóny databázy služby Access Services

Zobrazenie ukážky zostavy:

 • Kliknite na kartu Centrum zostáv a v časti Vyberte zostavu kliknite na zostavu, ktorú chcete zobraziť.
  V programe Access sa zobrazí zostava na table s ukážkou.

Zobrazenie ukážky si môžete prispôsobiť pomocou možností uvedených v hornej časti tably s ukážkou. Zobrazenie možností závisí od toho, ktorá správa je zobrazená ako ukážka.

Postup pri tlači zostavy:

 1. Zobrazte ukážku zostavy, ktorú chcete vytlačiť.

 2. Na karte Centrum zostáv kliknite na položku Otvoriť na novej karte a potom stlačte klávesy CTRL + P.

Rozšírené: Správa služieb, produktov, zamestnancov a zákazníkov

Karta Rozšírené umožňuje jednoduchú správu týchto zoznamov:

 • Zákazníci,

 • Zamestnanci,

 • Produkty,

 • Služby.

Každý zoznam sa zobrazí ako údajový hárok, ktorý umožňuje ľahšie vyhľadanie nekonzistentných údajov a ich hromadné zmeny.

Karta Rozšírené šablóny databázy služby Access Services

Dalšie kroky

Keď začnete používať databázu služby Access Services na správu podnikania, pravdepodobne budete hľadať nové spôsoby zadávania alebo filtrovania údajov. Možno zistíte, že chcete databázu aj upraviť, aby lepšie zodpovedala vašim potrebám. Viac informácií o typických úlohách a úpravách, ktoré môžete urobiť, získate pomocou prepojení v tejto časti.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×