Zmena a oprava hypertextových prepojení

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzhľad a smerovanie (jeho cieľ) hypertextového prepojenia môžete zmeniť. V prípade, že hypertextové prepojenie nefunguje, je však najprv potrebné problém identifikovať a potom opraviť cieľovú adresu prepojenia.

Poznámka : Ak chcete zmeniť text alebo poradie hypertextových prepojení na navigačnom paneli, kliknite na daný navigačný panel a potom v ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti navigačného panela.

Čo vás zaujíma?

Zmena vzhľadu hypertextového prepojenia

Zmena cieľovej adresy hypertextového prepojenia

Zmena hypertextového prepojenia na bežný text

Testovanie hypertextových prepojení pred publikovaním na webovej lokality

Oprava nefunkčných hypertextových prepojení

Zmena vzhľadu hypertextového prepojenia

Zmena zobrazeného textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text hypertextového prepojenia, ktorý chcete zmeniť.

 2. Zadajte nový text a potom stlačením klávesu DELETE alebo BACKSPACE odstráňte jednotlivé pôvodne zadané znaky.

Odstránenie podčiarknutia z textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text hypertextového prepojenia.

  Ak chcete vybrať len podčiarknuté znaky, kliknite za posledný podčiarknutý znak a presuňte kurzor k prvému znaku.

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Podčiarknuť Vzhľad tlačidla .

Zmena obrázka použitého v hypertextovom prepojení

 1. Vyberte prepojený obrázok.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ukážte na položku Zmeniť obrázok a potom kliknite na umiestnenie nového obrázka, ktorý chcete použiť. Napríklad kliknite na položku Zo súboru, ak chcete použiť obrázok uložený vo vašom počítači.

 3. Vyberte nový obrázok, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Zmena cieľovej adresy hypertextového prepojenia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť prepojenie.

  Poznámka : Ak sa v kontextovej ponuke zobrazia len príkazy týkajúce sa pravopisu, kliknite na položku Ignorovať všetko a potom opäť kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie.

 2. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia zadajte do poľa Adresa novú cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

Na začiatok stránky

Zmena hypertextového prepojenia na bežný text

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na hypertextové prepojenie a potom kliknite na príkaz Odstrániť prepojenie.

Na začiatok stránky

Testovanie hypertextových prepojení pred publikovaním na webovej lokality

Hypertextové prepojenie môžete pred publikovaním svojej webovej lokality otestovať a uistiť sa, že funguje správne. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete prejsť na hypertextové prepojenie vašej webovej publikácie ešte pred publikovaním na web, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na pripojený text alebo obrázok.

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Ukážka webovej stránky a potom v ukážke webovej lokality kliknite na ľubovoľné hypertextové prepojenie, na ktoré chcete prejsť.

  Poznámka : Z ukážky webovej lokality nie je možné testovať prepojenia na externé súbory.

 • Otestujte hypertextové prepojenia uverejnením svojej webovej lokality na lokálnom serveri.

  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

  2. Ak sa zobrazí informačné okno o webových hostiteľských službách, kliknite na položku OK.

  3. V dialógovom okne Publikovať na webe vyhľadajte lokálny server, kde chcete svoju webovú lokalitu otestovať, a potom kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Oprava nefunkčných hypertextových prepojení

Tu nájdete niekoľko bežných opráv hypertextových prepojení, ktoré nefungujú.

Oprava hypertextových prepojení, ktoré smerujú na iné stránky na webovej lokalite programu Publisher

 • Nefunkčnosť jedného prepojenia:    Po premiestnení stránky program Microsoft Office Publisher automaticky aktualizuje hypertextové prepojenia na správnu stránku. Ak však hypertextové prepojenie nefunguje, skontrolujte, či nesmeruje na záložku, ktorá bola premiestnená alebo odstránená. Opravu vykonáte nasledovne:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie a potom kliknite na položku Upraviť prepojenie.

  2. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia kliknite na položku Miesto v tomto dokumente a potom kliknite na stránku a záložku, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

   Ak bola záložka odstránená, kliknite na položku Zrušiť. Prejdite na stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie a pre ktorú chcete vložiť záložku, potom sa vráťte na hypertextové prepojenie určené na opravu a upravte ho.

 • Nefunkčnosť viacerých hypertextových prepojení:    V prípade, že nefunguje viacero hypertextových prepojení, niektoré vaše súbory možno nebude možné publikovať. Pri publikovaní webovej lokality program Publisher predvolene nahrá do špecifikovaného umiestnenia súboru podpriečinok s názvom index_files. Tento priečinok obsahuje všetky súbory súvisiace s vašou webovou lokalitou okrem prvej strany publikácie (domovská stránka webovej lokality), ktorá odkazuje na podpriečinok súvisiacich stránok. Ak priečinok nie je k dispozícii, hypertextové prepojenia na iné strany v publikácii nebudú fungovať. Ak na nahratie webovej lokality použijete program poskytovaný treťou stranou, podpriečinok sa nemusí na webový server automaticky nahrať. V takom prípade nahrajte podpriečinok manuálne.

  Poznámka : Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, aby pri ďalšom publikovaní vašej webovej lokality program Publisher priečinok s názvom index_files nevytvoril a publikoval všetky súbory vašej webovej lokality do jedného priečinku. Vo webovej publikácii kliknite v ponuke Nástroje na položku Možnosti, kliknite na kartu Web a potom zrušte začiarknutie políčka Organizovať súbory podpory v priečinku.

Oprava hypertextových prepojení smerujúcich na iné webové lokality

Ak hypertextové prepojenie na inú webovú lokalitu nefunguje, prejdite na cieľovú adresu, na ktorú chcete prepojenie vytvoriť. Ak sa cieľový súbor nachádza na internete, vyhľadajte ho prostredníctvom webového prehliadača. Ak sa súbor nachádza na pevnom disku alebo v sieti, vyhľadajte ho prostredníctvom programu Windows Prieskumník. Potom vo webovej publikácii programu Publisher skontrolujte, či nedošlo k nasledovnému:

 • Cieľová adresa mohla byť premiestnená alebo už neexistuje:    Pravým tlačidlom myši kliknite na hypertextové prepojenie a kliknite na položku Upraviť prepojenie. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia skontrolujte správnosť cesty k cieľovej stránke.

 • Text, ktorý považujete za hypertextové prepojenie, v skutočnosti nie je hypertextovým prepojením:    Vyberte daný text, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Vložiť prepojenie Vzhľad tlačidla a skontrolujte, či je text hypertextovým prepojením.

  Tip : Pred kliknutím na položku Vložiť prepojenie sa uistite, že vybraté je len jedno hypertextové prepojenie. Keď vyberiete viacero hypertextových prepojení alebo hypertextové prepojenie nachádzajúce sa na navigačnom paneli, položka Vložiť prepojenie nemusí byť k dispozícii.

 • Pravdepodobne nemáte prístup k cieľovej adrese:    Ak sa cieľová adresa nachádza na internete, skontrolujte, či máte internetové pripojenie. Ak sa cieľová adresa nachádza v sieti, obráťte sa na správcu siete a overte, či máte prístup k cieľovému súboru.

Oprava hypertextových prepojení, pomocou ktorých sa otvárajú externé súbory

Keď vytvárate hypertextové prepojenie na webovej stránke, pomocou ktorého sa otvárajú externé súbory, napríklad dokumenty programu Microsoft Office Word, hárky programu Microsoft Office Excel alebo súbory PDF, majte na pamäti nasledovné:

Názvy súborov

V ideálnom prípade názvy externých súborov, na ktoré vytvárate prepojenie, neobsahujú medzery a nachádzajú sa v nich len malé písmená.

Ak vytvárate prepojenie na súbor, ktorý má v názve medzery a vy tento názov neviete opraviť, skontrolujte, či program Publisher nahradil tieto medzery v adrese hypertextového prepojenia výrazom %20. Ak je napríklad názov súboru my file.docx, adresa hypertextového prepojenia by mala byť my%20file.docx.

Testovanie

Prepojenie na externý súbor sa v ukážke webovej stránky testovať nedá. Hypertextové prepojenie však môžete otestovať z vašej publikácie tak, že podržíte stlačený kláves CTRL a kliknete na prepojený text alebo obrázok. Hypertextové prepojenia na externé súbory môžete otestovať aj uverejnením svojej webovej lokality na lokálnom serveri.

Dôležité : Ak testujete prepojenia na externé súbory na lokálnom serveri, je potrebné externé súbory skopírovať na tento lokálny server.

Nahrávanie

Pri publikovaní webovej lokality musíte externý súbor nahrať manuálne. Program Publisher ho za vás nenahrá. Umiestnenie externého súboru na webovom serveri určuje cesta. Napríklad:

 • Ak z domovskej stránky vytvárate prepojenie na súbor, ktorý sa na webovom serveri nachádza v tom istom adresári, cestu môže tvoriť len názov súboru (napríklad myfile.docx).

 • Ak sa súbor nachádza v inom priečinku než na domovskej stránke, musí cesta obsahovať názov priečinka (napríklad index_files/myfile.docx).

Túto cestu musíte určiť a zadať v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia ešte pred publikovaním na web. Vyberte text alebo obrázok, na ktorý majú návštevníci vašej stránky kliknúť, aby mohli otvoriť externý súbor. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia zadajte do poľa Adresa cestu k externému súboru.

Poznámka : Ak vkladáte cestu hypertextového prepojenia do poľa Adresa prostredníctvom vyhľadávania, zmeňte cestu len zadaním názvu súboru alebo priečinka a názvu súboru, ako je to uvedené vyššie.

Oprava cesty prepojenia na súbor, ktorý sa nachádza na disku

Súbory vašej webovej lokality môžete umiestniť na disk, akým je disk CD alebo DVD. Takto môžete webovú lokalitu pred publikovaním na web zobraziť aj v inom počítači. Ak skopírujete súbory webovej publikácie na disk, prepojenia nebudú fungovať. Radšej publikujte webovú lokalitu priamo na disk. Postupujte nasledovne:

V systéme Windows Vista

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. Na paneli s adresou kliknite na jednotku pre disk, na ktorý chcete svoju webovú lokalitu publikovať, napríklad D:\mywebsite.

  Ak chcete svoju webovú lokalitu pridať do nového priečinka, kliknite na paneli s nástrojmi na položku Nový priečinok, vytvorte nový priečinok, zadajte jeho názov a potom stlačte kláves ENTER.

 3. V poli Názov súboru vyberte ako predvolený názov domovskej stránky index a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Index.htm je predvolená možnosť. Výberom výrazu index ako názvu vašej domovskej stránky zjednodušíte prístup a zabránite používateľom prezerať si zoznam súborov, ktoré tvoria vašu webovú lokalitu.

V systéme Windows XP

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V zozname Uložiť kliknite na jednotku pre disk, na ktorý chcete svoju webovú lokalitu publikovať, napríklad D:\mywebsite.

  Ak chcete svoju webovú lokalitu pridať do nového priečinka, pravým tlačidlom myši kliknite na miesto, kam chcete nový priečinok umiestniť, vyberte položku Nový, kliknite na položku Priečinok, čím vytvoríte nový priečinok, do poľa Názov zadajte jeho názov a potom kliknite na položku Otvoriť.

 3. V poli Názov súboru vyberte ako predvolený názov domovskej stránky index a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Index.htm je predvolená možnosť. Výberom výrazu index ako názvu vašej domovskej stránky zjednodušíte prístup a zabránite používateľom prezerať si zoznam súborov, ktoré tvoria vašu webovú lokalitu.

Oprava hypertextového prepojenia, ktoré sa nezobrazuje

Možné príčiny sú nasledovné:

 • Hypertextové prepojenie sa nachádza v otočenom textovom poli alebo v automatickom tvare:    Hypertextové prepojenia nebudú fungovať správne, ak sa nachádzajú v otočených textových poliach alebo v automatických tvaroch, budú však fungovať vo webovej publikácii, keď stlačíte kláves CTRL a kliknete na prepojenie. Prepojenia budú v ukážke webovej stránky vyzerať v poriadku, nebudú však fungovať, a to ani keď publikáciu uverejníte na webe. Hypertextové prepojenia vo vašej webovej publikácii môžete obnoviť vrátením otočených textových polí alebo automatických tvarov, ktoré obsahujú prepojenia, do pôvodnej pozície.

 • Hypertextové prepojenie sa nachádza v textovom poli alebo automatickom tvare s orámovaním BorderArt:    Hypertextové prepojenia nebudú vo webovej publikácii fungovať správne, ak sú umiestnené v textovom poli alebo automatickom tvare s orámovaním BorderArt. Hypertextové prepojenia vo vašej webovej publikácii môžete obnoviť odstránením orámovania BorderArt z otočených textových polí alebo automatických tvarov, ktoré obsahujú hypertextové prepojenia.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×