Zlepšenie čitateľnosti súhrnných údajov pomocou krížového dotazu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete zmeniť štruktúru súhrnných údajov na jednoduchšie čítanie a porozumenie, zvážte použitie krížového dotazu.

Vypočíta súčet, priemer alebo na iné aggregate function krížového dotazu a potom zoskupí výsledky pomocou dvoch skupín hodnôt – jeden pozdĺž bočnej strany v údajovom hárku a iné v hornej časti.

Poznámka : Krížový dotaz nie je možné použiť vo webovom prehliadači. Ak chcete spustiť krížového dotazu vo webovej databáze, musíte najprv otvoriť databázu pomocou programu Access.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie krížového dotazu

Použitie rozsahov alebo intervalov pre hlavičky

Zadanie parametra pre obmedzenie nadpisov riadkov

Nahradenie hodnôt null nulami

S krížovými dotazmi

Prehľad

Krížový dotaz je typ select query. Keď máte spustenú inštaláciu krížového dotazu, výsledky zobraziť v údajovom hárku, ktorý má inú od iných typov údajových hárkoch.

Štruktúra krížového dotazu môžete ľahšie čítať ako jednoduchý výber dotazu, ktorý zobrazuje rovnaké údaje, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Výberový dotaz a zobrazenie rovnaké údaje krížového dotazu

1. Tento výberový dotaz zoskupuje súhrnné údaje vo zvislom smere podľa zamestnancov a kategórie.

2. krížového dotazu môžete zobraziť rovnaké údaje, ale skupiny údajov ako vodorovne a zvisle tak, aby údajového hárka môže byť kompaktná a čitateľnosti.

Vytvorenie Krížové dotazy

Pri vytváraní krížového dotazu musíte zadať, ktoré polia obsahujú hlavičky riadkov, ktoré polia obsahujú hlavičky stĺpcov a ktoré polia obsahujú údaje na vytvorenie súhrnu. Pre hlavičky stĺpcov a hodnoty na súhrn môžete zadať len jedno pole. Pre hlavičky riadkov môžete zadať najviac tri polia.

Na zadanie hlavičiek riadkov, stĺpcov a hodnôt na súhrn môžete použiť aj výraz.

Diagram krížového dotazu

1. Jeden, dva alebo tri stĺpce na tejto strane obsahujú hlavičky riadkov. Názvy polí, ktoré použijete ako hlavičky riadkov, sa zobrazia vo vrchnom riadku týchto stĺpcov.

2. Tu sa zobrazujú hlavičky riadkov. Ak použijete viac ako jedno pole pre hlavičky riadkov, počet riadkov v údajovom hárku krížového dotazu môže rýchlo narastať, pretože údajový hárok zobrazuje všetky kombinácie hlavičiek riadkov.

3. Stĺpce na tejto strane obsahujú hlavičky stĺpcov a súhrnné hodnoty. Všimnite si, že názov poľa hlavičiek stĺpcov sa v údajovom hárku nezobrazuje.

4. Tu sa zobrazujú súhrnné informácie.

Spôsoby vytvárania krížového dotazu

Pomocou Sprievodcu krížovým dotazom    Sprievodca krížovým dotazom je zvyčajne najrýchlejší a najjednoduchší spôsob na vytvorenie krížového dotazu. To robí väčšinu práce za vás, ale existuje niekoľko možností, ktoré neponúka sprievodcu.

Sprievodca má tieto výhody:

 • Je jednoduché použitie.    Ak chcete použiť, spustite sprievodcu a potom odpovedať na niekoľko otázok so sprievodcom.

 • Ho možnosť automatického zoskupovania dátumov do intervalov.    Ak použijete pole, ktorá obsahuje dátum a čas údajov pre hlavičky stĺpcov, sprievodcu aj vám pomôže zoskupiť dátumy do intervalov, napríklad mesačných alebo štvrťročných.

  Tip : Ak chcete použiť hodnoty z poľa typu dátum/čas na záhlavia stĺpcov, ale chcete zoskupovania dátumov do intervalov, ktoré sprievodcu neposkytuje, napríklad fiškálny rok alebo dvojročné obdobie, nepoužívajte sprievodcu na vytvorenie dotazu. Namiesto toho vytvorenie krížového dotazu v návrhovom zobrazení a použitie výrazu na vytvorenie intervalov.

 • Ho možno použiť ako východiskový bod.    Môžete vytvoriť základný krížový dotaz, ktorý sa má použiť sprievodcu a potom doladiť návrh dotazu pomocou návrhového zobrazenia.

Pomocou sprievodcu však nemôžete:

 • Použiť viac ako jednu tabuľku alebo dotaz ako record source.

 • Pomocou expression môžete vytvoriť polia.

 • Pridajte výzvu na zadanie parametra.

 • Zadajte zoznam konštantných hodnôt, ktoré chcete použiť ako hlavičky stĺpcov.

  V poslednom kroku sprievodcu, môžete upraviť dotaz v návrhovom zobrazení. Umožňuje pridať prvky návrhu dotazu, ktorý Sprievodca nepodporuje, ako je napríklad ďalších zdrojov záznamov.

Práca v návrhovom zobrazení     Návrhové zobrazenie umožňuje lepšiu kontrolu nad vaše návrh dotazu. Podporuje funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v sprievodcovi.

Zvážte použitie návrhového zobrazenia na vytvorenie krížového dotazu, ak chcete:

 • Mať väčšiu kontrolu nad týmto procesom. Sprievodca umožňuje niektoré rozhodnutia za vás.

 • Použiť viaceré tabuľky alebo dotazu ako zdroja záznamov.

 • Výzvu na zadanie parametra môžete pridať do dotazu.

 • Používanie výrazov ako polia v dotaze.

 • Zadajte zoznam konštantných hodnôt, ktoré chcete použiť ako hlavičky stĺpcov.

 • Kliknite na položku Zoskupiť pomocou design grid.

Písanie v zobrazení SQL dotazu    Ak chcete, môžete napísať krížového dotazu v zobrazení SQL. Však nie je možné určiť typov údajov parametrov pomocou zobrazenie SQL. Ak chcete použiť parameter krížového dotazu, je nutné zadať typ údajov parametra zmenou dotazu v návrhovom zobrazení.

Tip : Nezabudnite, ktoré nie sú obmedzené na použiť iba jednu metódu pre vytvorenie krížového dotazu. Môžete použiť sprievodcu na vytvorenie dotazu, a potom použiť Návrhové zobrazenie upraviť návrh dotazu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie krížového dotazu

Vytvorenie krížového dotazu s použitím sprievodca krížovým dotazom

Vytvorenie krížového dotazu v návrhovom zobrazení

Vytvorenie krížového dotazu v zobrazení SQL

Vytvorenie krížového dotazu s použitím sprievodca krížovým dotazom

Sprievodca krížovým dotazom vyžaduje, aby používate z jednej tabuľky alebo dotazu ako zdroja záznamov pre krížový dotaz. Ak jedna tabuľka nemá všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do krížového dotazu, najskôr vytvoriť výberový dotaz, ktorý vráti údaje, ktoré chcete. Ďalšie informácie o vytváraní výberový dotaz, nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Sprievodca dotazom.

 2. V dialógovom okne Nový dotaz kliknite na položku Sprievodca krížovým dotazom a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca krížovým dotazom.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete použiť na vytvorenie krížového dotazu.

 4. Na nasledujúcej strane vyberte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete použiť ako hlavičky riadkov.

  Ako zdroj hlavičiek riadkov môžete vybrať najviac tri polia. Čím menší počet hlavičiek riadkov použijete, tým čitateľnejší bude údajový hárok krížového dotazu.

  Poznámka : Ak pre hlavičky riadkov vyberiete viac ako jedno pole, potom bude poradie polí vybraté v sprievodcovi určovať predvolené poradie, v ktorom budú zoradené výsledky dotazu.

 5. Na nasledujúcej strane vyberte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete použiť ako hlavičky stĺpcov.

  Vo všeobecnosti by ste mali použiť pole s menším počtom údajov, aby ste zachovali čitateľnosť výsledkov. Mali by ste napríklad uprednostniť pole, ktoré môže obsahovať len niekoľko hodnôt (napríklad pohlavie), pred poľom obsahujúcim veľa rôznych údajov (napríklad vek).

  Ak pole vybraté pre hlavičky stĺpcov obsahuje údaje typu dátum/čas, sprievodca pridá krok, v ktorom vám umožní zadať spôsob zoskupenia dátumov do intervalov (napríklad mesačných alebo štvrťročných).

 6. Ak pre hlavičky stĺpcov vyberiete pole s dátumom a časom, v ďalšom kroku sprievodcu sa zobrazí výzva na zadanie intervalu, ktorý sa má použiť pri zoskupení dátumov. Môžete vybrať možnosť Rok, Štvrťrok, Mesiac, Dátum alebo Dátum a čas. Ak pre hlavičky stĺpcov nevyberiete pole s dátumom a časom, sprievodca tento krok preskočí.

 7. Na ďalšej stránke vyberte pole a funkciu použiť na výpočet súhrnných hodnôt. Typ údajov poľa, ktoré ste vybrali určuje, ktoré funkcie sú k dispozícii.

 8. Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť súčty riadkov, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Áno, zahrnúť súčty riadkov na tejto strane.

  Ak zahrniete súčty riadkov, krížový dotaz bude obsahovať ďalšiu hlavičku riadka, ktorý používa rovnaké pole a funkciu ako pole s hodnotami. Po zahrnutí súčtov riadkov sa pridá ďalší stĺpec, ktorý bude obsahovať súhrn zostávajúcich stĺpcov. Ak napríklad krížový dotaz vypočítava priemerný vek podľa miesta a pohlavia (s údajmi o pohlaví v hlavičkách stĺpcov), toto ďalšie pole bude obsahovať výpočet priemerného veku podľa miesta bez ohľadu na pohlavie.

  Poznámka : Funkciu použitú na výpočet súčtov riadkov môžete zmeniť úpravou krížového dotazu v návrhovom zobrazení.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov dotazu a vyberte, či chcete zobraziť výsledky alebo upraviť návrh dotazu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie krížového dotazu v návrhovom zobrazení

Pomocou návrhového zobrazenia na vytvorenie krížového dotazu môžete použiť čo najviac zdrojov záznamov (tabuliek a dotazov) ako chcete. Však si môžete ponechať navrhovať jednoduché najskôr vytvoriť výberový dotaz, ktorý vráti všetky údaje, ktoré chcete a následným vybratím tento dotaz ako zdroj len záznamov pre krížový dotaz. Ďalšie informácie o vytváraní výberový dotaz, nájdete v časti Pozrite tiež.

Keď vytvárate krížový dotaz v návrhovom zobrazení, používate pri tom riadky Celkom a Krížová tabuľka v mriežke návrhu. Pomocou týchto riadkov určíte, hodnoty ktorých polí sa použijú ako hlavičky stĺpcov, hlavičky riadkov a pre ktoré hodnoty polí sa vypočíta súčet, počet alebo iná funkcia.

Časti krížového dotazu zobrazeného v návrhovom zobrazení

1. Nastavenia v týchto riadkoch určujú, či sa stĺpec použije pre hlavičky riadkov, hlavičky stĺpcov alebo pre súhrnné hodnoty.

2. Toto nastavenie zobrazuje hodnoty poľa ako hlavičky riadkov.

3. Toto nastavenie zobrazuje hodnoty poľa ako hlavičky stĺpcov.

4. Tieto nastavenia vracajú súhrnné hodnoty.

Vytvorenie dotazu

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite dvakrát na všetky tabuľky a dotazy, ktoré chcete použiť ako zdroj záznamov.

  Ak používate viac než jeden zdroj údajov, uistite sa, že tabuľky alebo dotazy sú spojené polia, ktoré majú spoločné. Ďalšie informácie o pripojení k tabuliek a dotazov, nájdete v časti Pozrite tiež.

 3. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Na karte Návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Krížový.

 5. V okne návrhu dotazu kliknite dvakrát na každé pole, ktoré chcete použiť ako zdroj pre hlavičky riadkov. Môžete vybrať najviac tri polia.

 6. V mriežke návrhu dotazu vyberte v riadku Krížová tabuľka položku Záhlavie riadka pre každé pole, ktoré ste pridali ako hlavičku riadkov.

  Do riadka Kritériá môžete zadať výraz na obmedzenie výsledkov pre toto pole. Môžete použiť aj riadok Zoradiť a zadať spôsob zoradenia pre dané pole.

 7. V okne návrhu dotazu kliknite dvakrát na pole, ktoré chcete použiť ako zdroj pre hlavičky stĺpcov. Môžete vybrať len jedno pole.

 8. V mriežke návrhu dotazu vyberte pre toto pole v riadku Krížová tabuľka položku Záhlavie stĺpca.

  Do riadka Kritériá môžete zadať výraz na obmedzenie výsledkov pre pole hlavičiek stĺpcov. Zadanie výrazu pre kritériá však v prípade poľa hlavičiek stĺpcov neobmedzí počet stĺpcov, ktoré vráti krížový dotaz. Namiesto toho určí, ktoré stĺpce budú obsahovať údaje. Predpokladajme napríklad, že máte pole hlavičiek stĺpcov, ktoré môže obsahovať tri hodnoty: červená, zelená a modrá. Ak pre pole hlavičiek stĺpcov použijete kritérium ='modrá', krížový dotaz bude aj naďalej zobrazovať stĺpce pre červenú a zelenú, ale len stĺpec pre hodnotu „modrá“ bude obsahovať údaje.

  Poznámka : Ak chcete obmedziť hodnoty, ktoré zobrazujú ako hlavičky stĺpcov, môžete zadať zoznam konštantných hodnôt pomocougs vlastnosti dotazu , Že stĺpec. Ďalšie informácie nájdete v téme zadať pevné hodnoty pre hlavičky stĺpcov.

 9. V okne návrhu dotazu dvakrát kliknite na pole, ktoré chcete použiť na výpočet súhrnných hodnôt. Na výpočet súhrnných hodnôt môžete použiť len jedno pole.

 10. V mriežke návrhu dotazu vyberte v riadku Celkom poľa pre súhrnné hodnoty agregačnú funkciu, ktorá sa má použiť na výpočet hodnôt.

 11. V riadku Krížová tabuľka poľa pre súhrnné hodnoty vyberte položku Hodnota.

  Do poľa súhrnných hodnôt môžete zadať kritériá určujúce spôsob zoradenia.

 12. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Zadanie pevných hodnôt pre hlavičky stĺpcov

Ak chcete zadať pevné hodnoty, ktoré sa budú používať ako hlavičky stĺpcov, môžete na to použiť vlastnosť dotazu Záhlavia stĺpcov.

 1. Otvorte krížový dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. Ak sa nezobrazuje hárok vlastností, stlačte kláves F4.

 3. V hárku vlastností (hneď nad kartou Všeobecné) skontrolujte, či je Typ výberu nastavený na hodnotu Dotaz – vlastnosti. Ak nie, kliknite na prázdne miesto nad mriežkou návrhu dotazu.

 4. V hárku vlastností na karte Všeobecné zadajte do vlastnosti Záhlavia stĺpcov zoznam hodnôt, ktoré chcete použiť ako hlavičky stĺpcov. Hodnoty oddeľte čiarkami.

  Poznámka : Záhlavia stĺpcov nepodporujú niektoré znaky (napríklad väčšinu interpunkčných znamienok). Ak v zozname hodnôt použijete tieto znaky, Access ich nahradí znakom podčiarknutia (_).

Na začiatok stránky

Vytvorenie krížového dotazu v zobrazení SQL

Syntax SQL pre krížového dotazu

Krížový dotaz je vyjadrenú v SQL príkaze TRANSFORM. Príkaze TRANSFORM á takúto syntax:

TRANSFORMÁCIOU aggfunction
vybertevyhlásenie
PIVOT Pole kontingenčnej tabuľky [cm (hodnota1[, hodnota2[,...]])]

TRANSFORMÁCIOU príkaz má tieto časti:

Časť

Popis

aggfunction

SQL agregačnú funkciu, ktorá pracuje na vybraté údaje.

vybertevyhlásenie

Príkaz SELECT.

Pole kontingenčnej tabuľky

Nastavte pole alebo expression, ktorý chcete použiť na vytvorenie hlavičky stĺpcov vo výsledku dotazu.

hodnota1; hodnota2

Pevné hodnoty použité na vytvorenie záhlavia stĺpcov.

Zobrazenie SQL neobmedzuje počet tabuľky alebo dotazy, ktoré môžete použiť ako zdroje záznamov pre krížový dotaz. Však môže pomôcť, ponechať navrhovať jednoduché vytvorením výberový dotaz, ktorý vráti všetky údaje, ktoré chcete použiť v krížového dotazu a následným vybratím, výberový dotaz ako zdroj záznamov. Ďalšie informácie o vytváraní výberový dotaz, nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Makrá a kód na tlačidlo Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine výsledky kliknite na položku SQL.

 4. Na karte SQL objektu zadajte alebo prilepte nasledujúci SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. V prvom riadku po transformácia, zadajte výraz použiť na výpočet súhrnných hodnôt. napríklad Sum([Amount]).

  Poznámka : Ak používate viaceré tabuľky alebo dotazu ako zdroja záznamov, zadajte názov tabuľky alebo dotazu ako súčasť každé pole Názov; napríklad Sum ([náklady]. [ Amount]).

 6. V druhom riadku po Vyberte, zadajte zoznam polí alebo pole výrazy, ktoré chcete použiť pre riadok hlavičky. Oddelenie položiek zoznamu pomocou čiarky; napríklad [rozpočet]. [ Dept_ID], [náklady]. [Typ].

 7. V treťom riadku po z, zadajte zoznam tabuľky alebo dotazy, ktoré používate ako zdrojov záznamov; napríklad, rozpočet, výdavky.

 8. V riadku štvrtého po GROUP BY, zadajte rovnaký zoznam polí, ktoré ste použili v klauzule SELECT v kroku 6.

 9. V riadku piaty po PIVOT zadajte názov poľa alebo výraz, ktorý chcete použiť pre hlavičky stĺpcov, napríklad PIVOT [rozpočet]. [ Rok].

Pridanie spôsobu zoradenia poľa hlavičiek riadkov

Ak chcete pridať spôsob zoradenia krížového dotazu v zobrazení SQL, použite Klauzula ORDER BY.

 1. Vloženie čiary medzi klauzula GROUP BY a klauzuly PIVOT.

 2. Na novom riadku zadajte ORDER BY za ním medzeru.

 3. Zadajte názov poľa alebo výraz, ktorý chcete zoradiť. napríklad ORDER BY [náklady]. [ Expense_Class]

  Na základe predvoleného nastavenia Klauzula ORDER BY zoradí hodnoty vo vzostupnom poradí. Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom poradí, zadajte Popis za názov poľa alebo výraz.

 4. Ak chcete vykonať zoradenie na ďalšie pole alebo výraz, zadajte čiarku a potom zadajte ďalšie pole meno alebo výraz. Zoradenie sa vyskytuje v poradie polí alebo výrazov v klauzule ORDER BY.

Obmedzenie hodnoty používané pre hlavičky riadkov alebo stĺpcov

Môžete použiť nasledujúce postupy na určenie zoznamu hodnôt môžete použiť ako hlavičky stĺpcov a do polí nadpis riadka pridajte kritériá. Tieto postupy Predpokladajme, že krížový dotaz otvorte v zobrazení SQL.

Zadanie pevných hodnôt, ktoré chcete použiť ako hlavičky stĺpcov

 • Na konci klauzuly PIVOT zadajte IN, za ktorou nasleduje oddelené čiarkou zoznam hodnôt (uzavretá zátvorkami) Ak chcete použiť ako hlavičky stĺpcov. Napríklad cm (2007, 2008, 2009, 2010) vytvára štyri záhlavia stĺpcov: 2007, 2008, 2009, 2010.

Poznámka : Ak zadáte pevné hodnota, ktorá nezodpovedá hodnota poľa z poľa kontingenčnej tabuľky, stanovenú hodnota bude prázdny stĺpec na nadpis stĺpca.

Pridanie kritérií dotazu pre obmedzenie nadpisov riadkov

 1. Vloženie nového riadka po Klauzula FROM.

 2. Typ ktorej nasleduje kritérium poľa.

  Ak chcete použiť ďalšie kritériá, môžete použiť funkcie AND a alebo operátory rozšíriť klauzule WHERE. Môžete použiť aj zátvoriek skupiny kritérií do logických skupín.

Na začiatok stránky

Použitie rozsahov alebo intervalov pre hlavičky

Niekedy sa namiesto všetky hodnoty poľa pre hlavičky riadkov alebo stĺpcov chcete zoskupiť hodnoty poľa do rozsahy a potom pomocou týchto rozsahov pre hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Predpokladajme, že použijete "Vek" pole pre hlavičky stĺpcov. Namiesto stĺpca pre každý vek, ak chcete použiť stĺpce, ktoré predstavujú vek rozsahy.

Na vytvorenie rozsahov pre hlavičky riadkov alebo stĺpcov môžete použiť výraz s funkciou IIf.

Tip : Ak chcete vytvoriť intervaly pre pole s dátumom a časom, zvážte použitie Sprievodcu krížovým dotazom. Sprievodca ponúka možnosť zoskupiť dátumy do intervalov Rok, Štvrťrok, Mesiac, Dátum alebo Dátum a čas. Ak vám nevyhovuje ani jeden z týchto intervalov, mali by ste krížový dotaz vytvoriť v návrhovom zobrazení a pomocou metódy popísanej v tejto časti vytvoriť požadované intervaly.

Ako funguje funkcia IIf

Funkcia IIf funguje tak, že vyhodnotenia výrazu a potom vráti jednu hodnotu, ak je splnená, alebo alternatívna hodnota Ak výraz nemá hodnotu NEPRAVDA. Môžete vnárať funkcie IIf výpisy na vytvorenie logickej postupnosti s porovnaním. Preto môžete použiť funkcie IIf oddeliť číselné pole hodnoty do rozsahy.

Syntax funkcie IIf

IIf( expr, truepart, falsepart )

Syntax funkcie IIf má tieto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinné. Výraz, ktorý sa má vyhodnotiť.

truepart

Povinné. Hodnota alebo výraz vrátiť Ak výraz vyhodnotí ako True.

falsepart

Povinné. Hodnota alebo výraz vrátiť, ak výraz vyhodnotí ako False.

Vytvorenie rozsahov pomocou výrazu

 1. Otvorte krížový dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. V mriežke návrhu dotazu kliknite v riadku Pole pravým tlačidlom myši na prázdny stĺpec a potom kliknite v kontextovej ponuke na príkaz Lupa.

 3. V dialógovom okne priblíženie zadajte alias poľa, za ním dvojbodku (:).

 4. Typ IIf().

 5. Do zátvoriek funkcie IIf zadajte porovnávací výraz, ktorý určuje prvý rozsah pre hodnoty v poli.

  Predpokladajme napríklad, že vytvárate rozsahy pre pole Vek a chcete vytvoriť vekové kategórie s intervalom 20 rokov. Porovnávací výraz pre prvý rozsah je [Vek]<21.

 6. Za porovnávacím výrazom napíšte čiarku a potom zadajte názov (uzavretý v úvodzovkách) pre tento rozsah. Zadaný názov sa bude zobrazovať v hlavičke krížového dotazu pre hodnoty, ktoré spadajú do zadaného rozsahu.

  Príklad: za [vek] < 21, zadajte čiarku a potom zadajte "0-20 rokov".

 7. Napíšte čiarku za názov rozsahu (za úvodzovkami) a potom použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť ďalší rozsah, zadajte IIf() a potom zopakujte kroky 5, 6 a 7.

  • V prípade posledného rozsahu zadajte len názov rozsahu.

   Dokončený vnorený výraz IIf, ktorý rozdeľuje pole Vek na 20-ročné intervaly, môže vyzerať napríklad takto (zlomy riadkov sú pridané kvôli väčšej prehľadnosti):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Poznámka : Pri vyhodnocovaní tohto výrazu sa Access zastaví vtedy, keď sa príkaz IIf vyhodnotí ako true. Nemusíte zadávať spodnú hranicu každého rozsahu, pretože všetky hodnoty z nižšieho rozsahu by sa už skôr vyhodnotili ako true.

 8. V mriežke návrhu dotazu vyberte v riadku Celkom hodnotu Zoskupiť podľa.

 9. V riadku Krížová tabuľka zadajte, či sa majú tieto rozsahy použiť ako hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Zapamätajte si, že môžete zadať až tri hlavičky riadkov, ale iba jednu hlavičku stĺpcov.

Na začiatok stránky

Zobrazenie výzvy na zadanie parametra pre obmedzenie nadpisov riadkov

V prípade potreby môžete navrhnúť krížový dotaz tak, aby zobrazoval pri spustení výzvu na zadanie vstupných hodnôt. Predpokladajme napríklad, že používate viac hlavičiek riadkov, pričom jedna hlavička je Krajina alebo oblasť. Namiesto zobrazenia údajov pre všetky krajiny alebo oblasti chcete, aby sa najprv dotaz spýtal na názov krajiny a potom zobrazil výsledky podľa hodnoty, ktorú zadal používateľ.

Výzvu na zadanie parametra môžete pridať do ľubovoľného poľa hlavičiek riadkov.

Poznámka : Výzvu na zadanie parametra môžete pridať aj do poľa nadpis stĺpca, ale nie to obmedzí stĺpce, ktoré sa zobrazujú. Ďalšie informácie o obmedzení stĺpce, ktoré sa zobrazujú, nájdete v časti Zadajte pevné hodnôt pre hlavičky stĺpcov.

 1. Otvorte krížový dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. Do riadka Kritériá poľa hlavičiek riadkov, pre ktoré chcete zobrazovať výzvu na zadanie vstupnej hodnoty zo strany používateľa, zadajte text otázky uzatvorený v hranatých zátvorkách. Text otázky sa zobrazí ako výzva pri spustení dotazu.

  Ak zadáte napríklad otázku [Ktorá krajina alebo oblasť?] do riadka Kritériá, pri spustení dotazu sa zobrazí dialógové okno, ktoré bude obsahovať otázku „Ktorá krajina alebo oblasť?“, textové pole na zadanie vstupnej hodnoty a tlačidlo OK.

  Tip : Ak chcete parameter flexibilné, zreťazenie výraz pomocou zástupných znakov, pomocou operátor Like . Napríklad, namiesto použitia [ktorej krajinevyskúšanie alebo region?] ako kritérium, môžete použiť Like [ktorá krajina alebo region?] & "*" Ak chcete, aby zodpovedali väčšiemu počtu vstup parametra. Pomocou, ako zmeniť vzhľad výzvu parametra.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Parametre.

 4. V dialógovom okne Parametre dotazu zadajte do stĺpca Parameter rovnakú výzvu na zadanie parametra, akú ste použili v riadku Kritériá. Použite hranaté zátvorky, ale nepoužívajte žiadne zreťazené zástupné znaky ani operátor Like.

 5. V stĺpci Typ údajov vyberte typ údajov parametra. Typ údajov by sa mal zhodovať s typom údajov poľa, ktoré ste použili pre hlavičky riadkov.

Na začiatok stránky

Nahradenie hodnôt null nulami

Ak pole, ktoré používate v krížovom dotaze na výpočet súhrnných hodnôt, obsahuje hodnoty null, tieto hodnoty sa budú ignorovať pri všetkých agregačných funkciách. V prípade niektorých agregačných funkcií tak môže dôjsť k ovplyvneniu výsledkov. Napríklad pri výpočte priemernej hodnoty sa najprv spočítajú všetky hodnoty a potom sa výsledok vydelí počtom hodnôt. Ak však pole obsahuje hodnoty null, tieto hodnoty sa nezapočítajú do počtu hodnôt.

V niektorých prípadoch je lepšie nahradiť hodnoty null nulami, aby sa tieto hodnoty zahrnuli do agregačných výpočtov. Na nahradenie hodnôt null nulami môžete použiť funkciu Nz.

Syntax funkcie NZ

Nz ( variant [valueifnull ] )

Syntax funkcie Nz má tieto argumenty:

Argument

Popis

variant

Povinné. Premenná data typeVariant.

valueifnull

Voliteľné (ak sa nepoužíva v dotaze). Typ údajov Variant poskytujúci hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak má argument variant hodnotu null. Tento argument umožňuje vrátiť hodnotu inú ako nula alebo reťazec s nulovou dĺžkou.

Poznámka : Ak použijete funkciu Nz vo výraze v dotaze bez použitia argumentu valueifnull, výsledkom bude reťazec s nulovou dĺžkou v poliach, ktoré obsahujú hodnoty null.

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení. V mriežke návrhu dotazu kliknite pravým tlačidlom myši na pole Hodnota.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na príkaz Lupa.

 3. V dialógovom okne priblíženie zátvoriek názov poľa alebo výraz a potom pred zátvorky napíšte Nz .

 4. Zadajte 0 hneď pred pravú zátvorku.

  Ak napríklad chcete použiť funkciu Nz na nahradenie hodnôt null za nuly v poli s názvom Nevyužité hodiny, dokončený výraz by mal vyzerať takto:

Nz([Hours Lost], 0)

Na začiatok stránky

Tipy pre prácu s krížovými dotazmi

 • Dotazy by mali byť jednoduché    S narastajúcim počtom kombinácií riadkov sa stávajú krížové dotazy zle čitateľné. Nepoužívajte viac hlavičiek riadkov, ako je nevyhnutné.

 • Vytvárajte svoje krížové dotazy postupne    Neobmedzujte sa len na používanie tabuliek. Často je výhodné začať vytvorením totals query a tento dotaz potom použiť ako zdroj záznamov pre krížový dotaz.

 • Pozorne si vyberte pole pre hlavičky stĺpcov    Údajové hárky krížových dotazov sú čitateľnejšie, keď použijete relatívne malý počet hlavičiek stĺpcov. Keď ste už identifikovali polia, ktoré chcete použiť ako hlavičky, pre hlavičky stĺpcov je najvhodnejšie vybrať pole, ktoré obsahuje najmenej rôznych hodnôt. Ak napríklad dotaz vypočítava hodnoty podľa veku a pohlavia, pre hlavičky stĺpcov zvážte použitie stĺpca s informáciami o pohlaví, lebo zvyčajne obsahuje menší počet hodnôt ako vek.

 • Pomocou poddotazu v klauzule WHERE    Poddotaz môžete použiť ako súčasť klauzulu WHERE v krížového dotazu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×