Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Táto téma obsahuje podrobný návod, ako vytvoriť poznámkové bloky vo OneNote so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Onenotový poznámkový blok so stranou projektu Contoso, na ktorej sa zobrazuje zoznam úloh a stĺpcový graf s prehľadom mesačných výdavkov.

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim poznámkam jednoduchšie, ak svoje poznámkové bloky vo OneNote vytvoríte so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote 2016 so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje pochopiť ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, čo je dôležité na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch, ako sú napríklad obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt alebo tvary.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch.

Pridajte alternatívny text s popisom obrázka pre ľudí, ktorí ho nevidia. Text by mal byť stručný, no mal by obsahovať popis toho, čo je na obrázku dôležité.

Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v základnom texte.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Zadajte jedinečné názvy pre všetky sekcie poznámkového bloku a odstráňte prázdne sekcie.

Čítačky obrazovky čítajú karty sekcií, ktoré poskytujú informácie o obsahu poznámkového bloku, čím zjednodušujú pochopenie obsahu poznámkového bloku a navigáciu v ňom.

Premenovanie kariet sekcií

Odstránenie kariet sekcií

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tvar alebo označenie. Namiesto zeleného a červeného podfarbenia zvážte napríklad použitie zeleného znaku začiarknutia na označenie úspešnej akcie a červeného znaku X na označenie zlyhania.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú slabozrakým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), bezpätkové písma a dostatok voľného priestoru.

Ľudia s dyslexiou vnímajú text spôsobom, ktorý môže komplikovať rozlišovanie písmen a slov. Môžu napríklad vnímať riadok textu tak, že bude splývať s riadkom pod ním, alebo sa im môže zdať, že susediace písmená sa zlučujú.

Ak chcete obmedziť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • zahrnúť dostatočné medzery medzi riadkami a odsekmi;

 • odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania podľa okrajov – vyhnete sa vďaka tomu nerovnomerným medzerám medzi slovami, ktoré môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej daným odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Softvér čítačky obrazovky rozpozná vstavané štýly nadpisov ako nadpisy a môže poslucháčovi oznámiť, že ide o nadpisy. Softvér čítačky obrazovky tiež umožňuje ľuďom presúvať sa podľa nadpisu. Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Pre ľudí s poruchami čítania, ako je napríklad dyslexia, sú zároveň dôležité nadpisy. Pomôžu im štruktúrovať informácie a rozdeliť ich do menších blokov, ktoré sa dajú ľahšie spracovať.

Ľahšiu navigáciu môžete dosiahnuť tak, že usporiadate nadpisy v predpísanom logickom poradí. Namiesto poradia Použite poradie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2 použite radšej Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3.

Pomocou nadpisov usporiadajte informácie v poznámkach do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte hlavičky stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke počítaním buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je. Čítačky obrazovky tiež používajú informácie z hlavičky na identifikáciu riadkov a stĺpcov.

Používanie hlavičiek tabuľky

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafické prvky, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položku Alternatívny text....

 2. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Vyplňte polia pre Názov aj Popis, pretože rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text vo OneNote so vzorovým textom v poliach Názov a Popis.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Pridajte popisný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie na páse s nástrojmi.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Poznámka : Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Pridajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Poznámka : Adresu môžete skopírovať a prilepiť alebo môžete použiť tlačidlá Prehľadávať Web alebo Hľadať súbor vo OneNote na vyhľadanie cieľovej stránky alebo súboru.

  Snímka obrazovky dialógového okna prepojenia vo OneNote. Obsahuje dve polia na vyplnenie: Zobrazovaný text a Adresa.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie kariet sekcií

Popisné a presne pomenované karty sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou a vybratou možnosťou Premenovať.

Odstránenie kariet sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané karty sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou na odstránenie sekcie
 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. V ponuke Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a bezpätkový typ písma. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. V ponuke Domov kliknite na šípku nadol vedľa ikony Farba písma a kliknite na položku Automatická.

  Snímka obrazovky s možnosťou farby písma v ponuke Domov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. V ponuke Domov vyberte štýl nadpisu, ako je napríklad Nadpis 2.

  Snímka obrazovky s výberom štýlu nadpisu v ponuke Domov.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Odrážky.

 3. Ak chcete zmeniť štýl odrážok, kliknite na šípku nadol vedľa ikony Odrážky.

  Snímka obrazovky s výberom položky zoznamu s odrážkami v ponuke Domov.
 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Poznámka : Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Číslovanie.

 3. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, kliknite na šípku nadol vedľa ikony Číslovanie.

  Snímka obrazovky s možnosťou číslovaného zoznamu v ponuke Domov.
 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Zarovnanie odseku.

 3. Kliknite na položku Možnosti rozstupov medzi odsekmi... a zadajte požadované rozstupy.

  Poznámka : Hodnoty rozstupov medzi odsekmi vo OneNote sa riadia inou logikou ako napríklad hodnoty pre Word. Vo OneNote musíte zadať celkový počet (bodov) aktuálnej veľkosti písma, ako aj požadovaného riadkovania. Ak chcete použiť napríklad dvojité riadkovanie písma Calibri s veľkosťou 11, do poľa Minimálne riadkovanie zadajte hodnotu 27.

 4. Snímka obrazovky s možnosťou Medzery medzi odsekmi v ponuke Domov.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridajte do tabuľky hlavičku a pomôžte čítačkám obrazovky udržať si prehľad o stĺpcoch a riadkoch tabuľky.

Všetky tabuľky vytvorené vo OneNote automaticky obsahujú riadok hlavičky. Vlastnosť hlavičky riadka je možné odstrániť alebo pridať pomocou aplikácie OneNote pre počítač s Windowsom. Ak používate poznámkový blok, ktorý má vypnutý riadok hlavičky, tento problém môžete vyriešiť pomocou aplikácie pre počítač s Windowsom.

 1. Umiestnite kurzor v tabuľke na nejaké miesto v prvom riadku.

 2. V ponuke Nástroje tabuliek kliknite na položku Vložiť nad.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený riadok v tabuľke a vyberte položku Tabuľka. Skontrolujte, či je vybratá položka Riadok hlavičky.

 4. Prejdite späť do tabuľky a zadajte záhlavia stĺpcov.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre Mac so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje pochopiť ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, čo je dôležité na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch, ako sú napríklad obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt alebo tvary.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v hlavnom texte. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Zadajte jedinečné názvy pre všetky sekcie poznámkového bloku a odstráňte prázdne sekcie.

Čítačky obrazovky čítajú karty sekcií, ktoré poskytujú informácie o obsahu poznámkového bloku, čím zjednodušujú pochopenie obsahu poznámkového bloku a navigáciu v ňom.

Premenovanie kariet sekcií

Odstránenie kariet sekcií

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tučné písmo alebo väčšie písmo. Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), bezpätkové písma a dostatok voľného priestoru.

Ľudia s dyslexiou môžu vnímať pocit pohybu slov na stránke alebo utekajúceho textu (riadok textu sa vtláča do riadku textu pod ním). Text sa môžete zlievať dovedna alebo inak skresliť.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Zahrnúť dostatočné medzery medzi riadkami a odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania. Vďaka tomu sa vyhnete veľkým medzerám medzi slovami. Veľké medzery môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v poznámkach usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte hlavičky stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafické prvky, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položku Alternatívny text....

 2. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Vyplňte polia pre Názov aj Popis, pretože rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Dialógové okno textového Atl pre Mac Sierra.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Pridajte popisný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie na páse s nástrojmi.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Poznámka : Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Pridajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa. Môžete skopírovať a prilepiť adresu z pôvodného umiestnenia.

  Dialógové okno hypertextového pripojenia v Macu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie kariet sekcií

Popisné a presne pomenované karty sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov.

  Kontextová ponuka sekcie so zvýraznenou časťou Premenovať sekciu.

Odstránenie kariet sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané karty sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť sekciu.

  Kontextová ponuka sekcie v Macu so zvýraznenou časťou Odstrániť sekciu.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. V ponuke Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a bezpätkový typ písma. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. V ponuke Domov kliknite na šípku nadol vedľa ikony Farba písma a kliknite na položku Automatická.

  Rozbaľovacia ponuka s farbou písma vo OneNote pre Mac.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. V ponuke Domov vyberte štýl nadpisu, ako je napríklad Nadpis 2.

  Ponuka štýlov nadpisu vo OneNote pre Mac,

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Odrážky.

 3. Ak chcete zmeniť štýl odrážok, kliknite na šípku nadol vedľa ikony Odrážky.

 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Rozbaľovacia ponuka so zoznamom s odrážkami v Macu.

  Poznámka : Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Číslovanie.

 3. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, kliknite na šípku nadol vedľa ikony Číslovanie.

  Rozbaľovacia ponuka s číslovaným zoznamom v Macu.
 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Zarovnanie odseku.

 3. Kliknite na požadované zarovnanie.

  Rozbaľovacia ponuka so zarovnaním odseku v Macu.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Poznámka : V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre iOS so zjednodušeným ovládaním pre všetkých ľudí.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje pochopiť ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, čo je dôležité na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch, ako sú napríklad obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt alebo tvary.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v hlavnom texte. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite pre hypertextové prepojenie zmysluplný text.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Zadajte jedinečné názvy pre všetky sekcie poznámkového bloku a odstráňte prázdne sekcie.

Čítačky obrazovky čítajú karty sekcií, ktoré poskytujú informácie o obsahu poznámkového bloku, čím zjednodušujú pochopenie obsahu poznámkového bloku a navigáciu v ňom.

Premenovanie kariet sekcií

Odstránenie kariet sekcií

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Používajte aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tučné písmo. Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Vyhnite sa nadmernému používaniu rôznych štýlov formátovania textu.

Ľudia s dyslexiou môžu vnímať pocit pohybu slov na stránke alebo súbežne splývajúceho textu (riadok textu sa vtláča do riadku textu pod ním). Text sa môžete zlievať dovedna alebo inak skresliť.

Únavu pri čítaní môžete napríklad znížiť nasledovne:

 • Nepoužívajte iba veľké písmená ani priveľa kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Odseky zarovnajte doľava namiesto ich zarovnania. Vďaka tomu sa vyhnete veľkým medzerám medzi slovami. Veľké medzery môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Použitie vstavaných nástrojov na formátovanie.

Použite vo OneNote pre iOS vstavané nástroje na formátovanie, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Informácie v poznámkach usporiadajte do malých logických blokov. Zoznamy s odrážkami môžete použiť pre položky, ktoré nie je potrebné mať v určenom poradí. Použitie zoradené zoznamy pre položky, ktoré majú nasledovať postupne.

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Ťuknite a podržte obrázok v poznámkovom bloku a v kontextovej ponuke potiahnite prstom doľava a následne ťuknite na Alternatívny text.

 2. Zadajte názov a popis v poliach. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou, s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď budete pripravení, ťuknite na položku Hotovo.

  Poznámka : Vyplňte polia pre NÁZOV aj POPIS, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Dialógové okno alternatívneho textu v iPhone.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote pre iOS vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Pridajte popisný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na paneli s ponukami potiahnite prstom doľava a ťuknite na tlačidlo vloženia prepojenia.

  Tlačidlo prepojenia na paneli s ponukami v iPhone.
 3. Vybratý text sa zobrazí v poli ZOBRAZOVANÝ TEXT. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť, ak je to potrebné.

  Poznámka : Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Zadajte hypertextové prepojenie URL do poľa ADRESA.

  Poznámka : Adresu môžete tiež skopírovať a prilepiť.

 5. Ťuknite na položku Hotovo.

  Dialógové okno hypertextového pripojenia v iPhone.

Premenovanie kariet sekcií

Popisné a presne pomenované karty sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku ťuknite a podržte kartu sekcie, ktorú chcete premenovať, a na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Premenovať.

  Tlačidlo premenovania sekcie na paneli s ponukami v iPhone.

 2. Zadajte nový názov a ťuknite na položku Hotovo.

Odstránenie kariet sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané karty sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku ťuknite a podržte kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tlačidlo odstránenia sekcie na paneli s ponukami v iPhone.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Odstrániť.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

Použitie formátovania textu

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Na paneli s ponukami môžete vybrať napríklad tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie na zvýraznenie. Ťuknite na možnosť, ktorú by ste chceli vybrať.

  Tlačidlo tučného písma na paneli s ponukami v iPhone.

Zmena písma a jeho veľkosti

 1. V zobrazení Poznámkové bloky, ťuknite na ikonu nastavenia.

  Tlačidlo nastavenia v poznámkových blokoch v iPhone.
 2. V sekcii Nastavenia ťuknite na položku Úprava a zobrazenie.

 3. Vyberte väčšie a bezpätkové písmo.

  Možnosti zmeny typu a veľkosti písma v nastaveniach v iPhone.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte súvislý text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Zoznam s odrážkami.

  Tlačidlo zoznamu s odrážkami na paneli s ponukami v iPhone.

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Poznámka : Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Na vyjadrenie postupnosti používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo Číslovanie.

  Tlačidlo usporiadaného zoznamu na paneli s ponukami v iPhone.

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Zarovnajte odseky doľava, aby ste sa vyhli veľkým medzerám medzi slovami.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. Na paneli s ponukami ťuknite na tlačidlo zarovnania doľava.

  Tlačidlo zarovnania doľava na paneli s ponukami v iPhone.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 10 so zjednodušeným ovládaním pre všetkých ľudí.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje pochopiť ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, čo je dôležité na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch, ako sú napríklad obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt alebo tvary.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v hlavnom texte. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite pre hypertextové prepojenie zmysluplný text.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie popisného textu k hypertextovému prepojeniu

Zadajte jedinečné názvy pre všetky sekcie poznámkového bloku a odstráňte prázdne sekcie.

Čítačky obrazovky čítajú karty sekcií, ktoré poskytujú informácie o obsahu poznámkového bloku, čím zjednodušujú pochopenie obsahu poznámkového bloku a navigáciu v ňom.

Premenovanie kariet sekcií

Odstránenie kariet sekcií

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Používajte aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tučné písmo. Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Vyhnite sa nadmernému používaniu rôznych štýlov formátovania textu.

Ľudia s dyslexiou môžu vnímať pocit pohybu slov na stránke alebo súbežne splývajúceho textu (riadok textu sa vtláča do riadku textu pod ním). Text sa môžete zlievať dovedna alebo inak skresliť.

Únavu pri čítaní môžete napríklad znížiť nasledovne:

 • Nepoužívajte iba veľké písmená ani priveľa kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Odseky zarovnajte doľava namiesto ich zarovnania. Vďaka tomu sa vyhnete veľkým medzerám medzi slovami. Veľké medzery môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použitie vstavaných nástrojov na formátovanie.

Použite vo OneNote vstavané nástroje na formátovanie, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Informácie v poznámkach usporiadajte do malých logických blokov. Zoznamy s odrážkami môžete použiť pre položky, ktoré nie je potrebné mať v určenom poradí. Použitie zoradené zoznamy pre položky, ktoré majú nasledovať postupne.

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a kliknite na položku Obrázok > Alternatívny text.

 2. Zadajte do polí názov a popis. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou a snažte sa pokryť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, kliknite na položku Hotovo.

  Poznámka : Vyplňte polia Názov aj Popis, nakoľko rôzne čítačky obrazovky môžu tieto informácie čítať odlišným spôsobom.

  Dialógové okno Alternatívny text na pridanie alternatívneho textu vo OneNote pre Windows 10.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Pridajte popisný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie na páse s nástrojmi.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť v prípade potreby.

  Poznámka : Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Zadajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Poznámka : Adresu môžete tiež skopírovať a prilepiť.

 5. Kliknite na príkaz Vložiť.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom na pridanie hypertextového prepojenia vo OneNote pre Windows 10.

Premenovanie kariet sekcií

Popisné a presne pomenované karty sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať sekciu.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou na premenovanie karty sekcie vo OneNote pre Windows 10.

 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

Odstránenie kariet sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané karty sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť sekciu.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou slúžiacou na odstránenie karty sekcie vo OneNote pre Windows 10.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Odstrániť sekciu.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. V ponuke Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a typ písma sans serif. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

  Tlačidlá formátovania textu na páse s nástrojmi ponuky Domov vo OneNote pre Windows 10.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte súvislý text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Zoznam s odrážkami.

  Tlačidlo zoznamu s odrážkami vybraté na páse s nástrojmi ponuky Domov vo OneNote pre Windows 10.

 3. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Poznámka : Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Na vyjadrenie postupnosti používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Číslovanie a vyberte štýl.

  Tlačidlá číslovaného zoznamu na páse s nástrojmi ponuky Domov vo OneNote pre Windows 10.

 3. V prípade potreby napíšte celý zoznam položiek.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné postupy pri vytváraní poznámkových blokov vo OneNote Online so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje pochopiť ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, čo je dôležité na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch, ako sú napríklad obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt alebo tvary.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v hlavnom texte. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Zadajte jedinečné názvy pre všetky sekcie poznámkového bloku a odstráňte prázdne sekcie.

Čítačky obrazovky čítajú karty sekcií, ktoré poskytujú informácie o obsahu poznámkového bloku, čím zjednodušujú pochopenie obsahu poznámkového bloku a navigáciu v ňom.

Premenovanie kariet sekcií

Odstránenie kariet sekcií

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Slabozrakí, nevidiaci alebo farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Uistite sa, že pri vyjadrení významu nepoužívate iba farby. Vytvorte text, ktorý bude vyjadrovať význam konkrétnej farby alebo iných senzorických vlastností.

Vyhnúť sa tomu môžete tak, že použijete aj iný spôsob sprostredkovania informácií, ako je napríklad tučné písmo alebo väčšie písmo. Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v poznámkových blokoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), bezpätkové písma a dostatok voľného priestoru.

Ľudia s dyslexiou môžu vnímať pocit pohybu slov na stránke alebo utekajúceho textu (riadok textu sa vtláča do riadku textu pod ním). Text sa môžete zlievať dovedna alebo inak skresliť.

Ak chcete znížiť zaťaženie pri čítaní, môžete napríklad:

 • Používať známe bezpätkové písma, akými sú napríklad Arial alebo Calibri.

 • Nepoužívať iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia.

 • Zahrnúť dostatočné medzery medzi riadkami a odsekmi.

 • Odseky zarovnať doľava namiesto zarovnania. Vďaka tomu sa vyhnete veľkým medzerám medzi slovami. Veľké medzery môžu vytvoriť vizuálny efekt rieky bielych medzier pretekajúcej odsekom.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Používanie vhodného riadkovania textu

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie vo OneNote Online, aby ste uľahčili čítačke obrazovky čítanie poznámok.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v poznámkach usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Ak chcete vyhľadať nadpisy, ktoré nie sú v logickom poradí, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania.

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte hlavičky stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, ako sú fotografie, grafika, obrázky ClipArt a snímky obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v poznámkovom bloku a vyberte položku Upraviť alternatívny text....

 2. Zadajte do poľa popis. Veľmi sa nerozpisujte a začnite s najdôležitejšou informáciou s cieľom poskytnúť obsah a funkcie obrázka. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno alternatívneho textu pre OneNote Online.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúce postupy popisujú, ako v poznámkových blokoch vo OneNote Online vytvoriť hypertextové prepojenia a texty so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie popisného textu hypertextového prepojenia

Pridajte popisný text k hypertextovému prepojeniu, aby používatelia vedeli, čo sa skrýva za prepojením.

 1. Vyberte časť textu, ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie na páse s nástrojmi.

 3. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia. Môžete ho zmeniť, ak je to potrebné.

  Poznámka : Nepoužívajte text „kliknite sem“ ani podobné nepopisné výrazy. Text prepojenia by mal popisovať cieľovú stránku presne, ale stručne.

 4. Pridajte hypertextové prepojenie URL do poľa Adresa.

  Dialógové okno hypertextového prepojenia pre OneNote Online.

 5. Kliknite na príkaz Vložiť.

Premenovanie kariet sekcií

Popisné a presne pomenované karty sekcií pomáhajú používateľom vyhľadať správnu sekciu.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Premenovať....

 2. Zadajte nový názov.

  Možnosť premenovania sekcie vo OneNote Online.

Odstránenie kariet sekcií

Čítačkám obrazoviek a používateľom môžete pomôcť rýchlo vyhľadať relevantné informácie tým, že odstránite všetky nepoužívané karty sekcií, ktoré neobsahujú žiadne informácie.

 1. V poznámkovom bloku kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť....

  Možnosť ponuky odstránenia sekcie vo OneNote Online.

 2. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

Používanie formátu textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť formátovanie textu, vyberte obyčajné bezpätkové písmo, použite väčšiu veľkosť písma, zarovnajte text zľava a vyhnite sa nadmernému využívaniu veľkých tlačených písmen alebo kurzívy.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. V ponuke Domov môžete vybrať napríklad väčšiu veľkosť písma a bezpätkový typ písma. Môžete použiť aj iné možnosti formátovania, napríklad tučné písmo na zvýraznenie.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne v režime vysokého kontrastu, použite Automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. V ponuke Domov kliknite na šípku nadol vedľa ikony Farba písma a kliknite na položku Automatická.

  Možnosti ponuky s farbou písma vo OneNote Online.

Používanie vstavaných štýlov nadpisov

Pomocou vstavaných štýlov nadpisov vytvorte prehľad stránok poznámkového bloku pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky neinterpretujú časť textu s veľkým a tučným písmom ako nadpis, ak nie sú použité vstavané štýly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. V ponuke Domov vyberte štýl nadpisu, ako je napríklad Nadpis 2.

  Možnosti štýlov nadpisu vo OneNote Online.

Používanie zoznamov s odrážkami

Ak je to možné, rozdeľte text do odrážok na zlepšenie čitateľnosti a navigácie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Odrážky.

 3. Ak chcete zmeniť štýl odrážok, kliknite na šípku nadol vedľa ikony Odrážky.

  Ponuka zoznamu s odrážkami vo OneNote Online.

 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

  Poznámka : Na konci každej položky zoznamu používajte bodku alebo čiarku, pri ktorých urobí čítačka obrazovky prestávku.

Používanie zoradených zoznamov

Ak je to možné, používajte číslované zoznamy, nakoľko sa ľahšie sledujú v porovnaní so súvislým blokom textu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v poznámkovom bloku, kam chcete pridať zoznam, alebo vyberte časť textu, ktorá má byť zahrnutá v zozname.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Číslovanie.

 3. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, kliknite na šípku nadol vedľa ikony Číslovanie.

  Možnosti ponuky číslovaného zoznamu vo OneNote Online.

 4. V prípade potreby zadajte zoznam položiek.

Používanie vhodného riadkovania textu

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor na zlepšenie čitateľnosti.

 1. Vyberte časť textu, ktorá sa má upraviť.

 2. V ponuke Domov kliknite na ikonu Zarovnanie odseku.

 3. Vyberte požadovanú možnosť.

  Ponuka s možnosťami zarovnania odseku vo OneNote Online.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×