Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Digitálny podpis zohráva v zabezpečení softvéru hlavnú úlohu. V tomto článku je vysvetlené, čo je digitálny podpis a ako môžete overiť jeho dôveryhodnosť.

Blog o balíku Office

Obsah tohto článku

Digitálny podpis

Zobrazenie digitálneho podpisu v podpísanom dokumente

Zobrazenie digitálneho podpisu v podpísanej e-mailovej správe

Zobrazenie digitálneho podpisu pre podpísané makro

Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu

Digitálny podpis

Digitálny podpis sa používa na overiť digitálnych informácií, ako sú napríklad dokumenty, e-mailové správy a makrá, pomocou počítačového šifrovania. Digitálne podpisy pomáhajú zaručiť nasledovné vlastnosti dokumentu:

 • Pravosť     Digitálny podpis pomáha potvrdiť, že podpisovateľ je osobou, za ktorú sa vydáva.

 • Integrita     Digitálny podpis pomáha potvrdiť, že obsah nebol po digitálnom podpísaní zmenený alebo sfalšovaný.

 • Neodmietnuteľnosť     Digitálny podpis pomáha všetkým stranám potvrdiť pôvod podpísaného obsahu. Neodmietnuteľnosťou sa označuje skutočnosť, že podpisovateľ nemôže odmietnuť súvislosť medzi podpísaným obsahom a svojou osobou.

Na potvrdenie týchto záruk je nutné, aby obsah bol digitálne podpísaný svojím tvorcom a s použitím podpisu, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

 • digitálny podpis musí byť platný,

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • podpisujúca sa osoba alebo organizácia, ktorá sa označuje ako vydavateľ, je dôveryhodná,

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný podpisujúcemu vydavateľovi renomovanou certifikačnou autoritou (CA).

Programy systému produktov systém Microsoft Office 2007 overujú plnenie týchto kritérií automaticky a v prípade výskytu problémov s digitálnym podpisom zobrazia výstrahu. Podrobnosti nájdete v poslednej časti tohto článku, ktorá má názov Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie digitálneho podpisu v podpísanom dokumente

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Excel

Pri revízii každého podpísaného obsahu by ste si mali všímať aj zahrnuté podrobnosti o podpise a certifikáte použitom na vytvorenie tohto podpisu, aby ste včas odhalili potenciálne problémy.

 1. Majte otvorený dokument a kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Pripraviť.

 2. Kliknite na položku Zobraziť podpisy.

  Tip : Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Podpisy v spodnej časti obrazovky.

  Tlačidlo Podpisy.

 3. Na table Podpisy kliknite na podpis, ktorý chcete zobraziť, kliknite na šípku vedľa názvu podpisu a potom kliknite na položku Podrobnosti podpisu.

  Podrobnosti o podpise

 4. V dialógovom okne Podrobnosti podpisu kliknite na položku Zobraziť.

Vyhodnotenie digitálneho podpisu je opísané v poslednej časti tohto článku, ktorá má názov Určenie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Pri revidovaní podpísaného obsahu by ste si mali pozrieť podrobnosti pripojeného podpisu a certifikátu použitého na vytvorenie podpisu a skontrolovať, či sa nevyskytujú nejaké potenciálne problémy.

 1. Majte otvorený dokument a kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Pripraviť.

 2. Kliknite na položku Zobraziť podpisy.

  Tip : Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Podpisy v spodnej časti obrazovky.

  Tlačidlo Podpisy.

 3. Na table Podpisy kliknite na podpis, ktorý chcete zobraziť, kliknite na šípku vedľa názvu podpisu a potom kliknite na položku Podrobnosti podpisu.

  Podrobnosti o podpise

 4. V dialógovom okne Podrobnosti podpisu kliknite na položku Zobraziť.

Vyhodnotenie digitálneho podpisu je opísané v poslednej časti tohto článku, ktorá má názov Určenie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Na začiatok stránky

Word

Pri revidovaní podpísaného obsahu by ste si mali pozrieť podrobnosti pripojeného podpisu a certifikátu použitého na vytvorenie podpisu a skontrolovať, či sa nevyskytujú nejaké potenciálne problémy.

 1. Majte otvorený dokument a kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Pripraviť.

 2. Kliknite na položku Zobraziť podpisy.

  Tip : Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Podpisy v spodnej časti obrazovky.

  Tlačidlo Podpisy.

 3. Na table Podpisy kliknite na podpis, ktorý chcete zobraziť, kliknite na šípku vedľa názvu podpisu a potom kliknite na položku Podrobnosti podpisu.

  Podrobnosti o podpise

 4. V dialógovom okne Podrobnosti podpisu kliknite na položku Zobraziť.

Vyhodnotenie digitálneho podpisu je opísané v poslednej časti tohto článku, ktorá má názov Určenie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie digitálneho podpisu v podpísanej e-mailovej správe

 1. Otvorte správu, ktorá je digitálne podpísaná.

 2. Pozrite si stavový riadok Podpísal a skontrolujte e-mailovú adresu osoby, ktorá správu podpísala.

  Stavový riadok

  Dôležité : Nestačí skontrolovať e-mailovú adresu v riadku Od, pretože je potrebné zistiť, kto v skutočnosti správu podpísal, a nie len to, kto správu odoslal. Ak sa e-mailová adresa v riadku Od nezhoduje s e-mailovou adresou v stavovom riadku Podpísal, pre určenie osoby, ktorá v skutočnosti správu odoslala, je rozhodujúci stavový riadok Podpísal.

  Digitálny podpis

 3. Zistite, či je podpis platný alebo neplatný.

  • Ak je tlačidlo v stavovom riadku Podpísal podobné ako nasledovné tlačidlo podpisu Obrázok tlačidla , podpis je platný. Ďalšie informácie o stave podpisu získate, keď na tlačidlo kliknete.

  • Ak sa pod stavovým riadkom Podpísal zobrazí červené podčiarknutie a tlačidlo sa zobrazí ako výkričník, podpis je neplatný. Ďalšie informácie o stave podpisu získate, keď na tlačidlo kliknete.

   Podpísané

 4. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o príčine problému s digitálnym podpisom, ktorý mohol spôsobiť napríklad certifikát, kliknite na položku Podrobnosti.

  Digitálny podpis je neplatný

 5. V nasledujúcom zobrazenom dialógovom okne zabezpečenia kliknutím na položku Zobraziť podrobnosti zobrazte informácie o certifikáte použitom v digitálnom podpise.

Na začiatok stránky

Zobrazenie digitálneho podpisu pre podpísané makro

Keď otvoríte dokument, ktorý obsahuje podpísaný projekt makra a vyskytnú sa problémy s podpisom, makro sa na základe predvoleného nastavenia zakáže a zobrazí sa panel hlásení s upozornením na potenciálne nebezpečné makro. Toto sa však nestane, keď otvoríte dokument pochádzajúci z dôveryhodného umiestnenia.

Panel hlásení

Ak boli makrá podpísané, môžete zobraziť certifikáty pre súbory použitím nasledovného postupu:

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

 2. Ak sú makrá podpísané, v dialógovom okne zabezpečenia sa zobrazí oblasť Podpis, ktorá vyzerá podobne ako na nasledujúcej ilustrácii.

  Podpis

 3. Kliknite na položku Zobraziť podrobnosti o podpise.

Na začiatok stránky

Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu

Táto časť popisuje, čo by ste si mali všímať pri hodnotení dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Digitálny podpis je v poriadku

Platný digitálny podpis je identifikovaný hlásením v hornej časti dialógového okna Podrobnosti o digitálnom podpise, ktoré potvrdzuje, že dialógový podpis je v poriadku. Mali by ste si všímať aj podrobnosti časovej pečiatky v časti Registračné podpisy. Podrobnosti časovej pečiatky naznačujú, že certifikačná autorita (v tomto príklade spoločnosť VeriSign) overila a schválila digitálny podpis.

Dialógové okno digitálny podpis Podrobnosti

Dátum časovej pečiatky (v tomto prípade 7.august 2003) by mal spadať do rozsahu dátumov v časti Platné od v certifikáte. Ak chcete zobraziť rozsah dátumov v digitálnom podpise, kliknite na položku Zobraziť certifikát.

Dialógové okno Certifikát

Vydavateľ (v tomto prípade spoločnosť Microsoft) by mal byť na základe predvoleného nastavenia dôveryhodným vydavateľom vo všetkých počítačoch s operačným systémom Microsoft Windows. Certifikáty pre spoločnosť Microsoft sú umiestnené v ukladacom priestore dôveryhodných koreňových certifikačných autorít. Ak vydavateľ nie je dôveryhodný na základe predvoleného nastavenia, musíte mu explicitne dôverovať. V opačnom prípade obsah podpísaný týmto vydavateľom neprejde kontrolou softvéru zabezpečenia.

Kontrola výskytu červeného písmena X

Pri digitálnom podpise, s ktorým sa vyskytli problémy, sa zobrazuje obrázok s červeným písmenom X.

Dialógové okno digitálny podpis Podrobnosti

Červené písmeno X sa môže zobraziť z nasledovných dôvodov:

 • digitálny podpis je z určitého dôvodu neplatný (napríklad v dôsledku zmeny obsahu po podpísaní),

 • platnosť digitálneho podpisu už uplynula,

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu nevydala certifikačná autorita (CA). To byť napríklad certifikát s vlastným podpisom vytvorený pomocou Selfcert.exe.

 • vydavateľ nie je dôveryhodný.

Postup v prípade problémov s podpisom

Pri problémoch s digitálnym podpisom môžete v závislosti od konkrétnej situácie vykonať niektoré z nasledovných akcií:

 • môžete sa obrátiť na zdroj podpísaného obsahu a informovať ho o výskyte problémov s podpisom,

 • môžete sa obrátiť na správcu IT zodpovedného za infraštruktúru zabezpečenia v organizácii,

 • ak sa domnievate, že makro alebo iný aktívny obsah priradený k dokumentu je dôveryhodný, môžete dokument uložiť do dôveryhodného umiestnenia (dokumenty v dôveryhodných umiestneniach sa môžu spúšťať bez kontroly systémom zabezpečenia Centra dôveryhodnosti a používanie dôveryhodných umiestnení je vhodnejšie než zníženie úrovne zabezpečenia pre všetky makrá),

 • môžete explicitne dôverovať vydavateľovi.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×