Zhrnutie metód sčítania a počítania údajov v programe Excel

Zhrnutie metód sčítania a počítania údajov v programe Excel

Dialógové okno Odoslať do Microsoft Wordu
Sčítavanie (pripočítavanie hodnôt) je neoddeliteľnou súčasťou analýzy údajov. Bez ohľadu na to, či vypočítavate medzisúčty predaja v severozápadnej oblasti alebo týždenné príjmy, Excel poskytuje viacero techník na sčítavanie údajov.

V tomto článku nájdete kompletné zhrnutie metód a praktických informácií, ktoré vám pomôžu rýchlo si vybrať najvhodnejšiu techniku, ako aj prepojenia na podrobné články.

Nezamieňajte si sčítavanie s počítaním. Ďalšie informácie o počítaní buniek, stĺpcov alebo riadkov údajov nájdete v článku Spočítanie buniek, riadkov alebo stĺpcov údajov.

Obsah tohto článku

Jednoduché sčítanie a odčítanie

Čísla môžete sčítať alebo odčítať pomocou jednoduchého vzorca, kliknutím na tlačidlo alebo pomocou funkcie hárka.

Sčítanie hodnôt v bunke pomocou jednoduchého vzorca

Ak potrebujete iba rýchly výsledok, môžete použiť Excel ako minikalkulačku. Použite na to aritmetický operátor + (znamienko plus). Ak do bunky zadáte napríklad vzorec =5+10, Excel zobrazí ako výsledok 15.

Ďalšie informácie o použití aritmetických operátorov vo vzorci nájdete v článku Používanie programu Excel ako kalkulačky.

Na začiatok stránky

Odčítanie hodnôt v bunke pomocou jednoduchého vzorca

Na tento výpočet použite aritmetický operátor - (znamienko mínus). Napríklad vzorec =12-9 zobrazí výsledok 3.

Ďalšie informácie o použití aritmetických operátorov vo vzorci nájdete v článku Používanie programu Excel ako kalkulačky.

Na začiatok stránky

Sčítanie hodnôt v stĺpci alebo riadku pomocou tlačidla

Na rýchle sčítanie rozsahu čísel v stĺpci alebo riadku môžete použiť funkciu Automatický súčet. Kliknite na prázdnu bunku pod stĺpcom čísel alebo napravo od riadka čísel a potom kliknite na položku Automatický súčet. Excel uskutoční výber, ktorý určí ako najpravdepodobnejší rozsah údajov. Ak chcete prijať rozsah vybratý Excelom, kliknite znova na položku Automatický súčet alebo vyberte vlastný rozsah a potom kliknite na položku Automatický súčet.

Zmena veľkosti tabuľky

Ďalšie informácie o použití funkcie Automatický súčet nájdete v článku Používanie programu Excel ako kalkulačky.

Na začiatok stránky

Sčítanie hodnôt v rozsahu pomocou funkcie

Funkcia SUM je užitočná, keď chcete sčítať alebo odčítať hodnoty z rôznych rozsahov alebo skombinovať číselné hodnoty s rozsahmi čísel. Pomocou funkcie SUM môžete pridať všetky argumenty, ktoré zadáte medzi ľavú a pravú zátvorku. Jednotlivé argumenty môžu byť rozsahom, odkazom na bunku či kladnou alebo zápornou číselnou hodnotou.

Ak chcete zadať jednoduchý vzorec, do bunky zadajte funkciu =SUM, za ktorou nasleduje ľavá zátvorka. Potom zadajte čísla, odkazy na bunku alebo rozsahy buniek oddelené čiarkami. Potom zadajte pravú zátvorku a stlačením klávesu ENTER zobrazte výsledok. Môžete tiež pomocou myši vybrať bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete sčítať.

1

2

3

A

Účasť

4823

12335

Použitím údajov v predchádzajúcej tabuľke napríklad všetky nasledujúce vzorce použijú funkciu SUM na vrátenie rovnakej hodnoty (17158):

 • =SUM(4823;12335)

 • =SUM(A2;A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2;12335)

Nasledujúci obrázok znázorňuje vzorec, ktorý s použitím funkcie SUM sčíta hodnotu bunky A2 a 12335. Pod vzorcom je obrazovkový komentár, ktorý poskytuje pokyny na použitie funkcie SUM.

Použitie funkcie SUM na sčítanie bunky a hodnoty

Poznámky : 

 • Excel neobsahuje funkciu SUBSTRACT. Ak chcete na odčítanie hodnôt použiť funkciu, použite záporné hodnoty s funkciou SUM. Vzorec =SUM(30;A3;-15,-B6) napríklad sčíta 30 a hodnotu v bunke A3 a odčíta 15 aj hodnotu v bunke B6.

 • Do funkcie SUM môžete ako argumenty zahrnúť až 255 číselných hodnôt alebo odkazov na bunky či rozsahy v ľubovoľnej kombinácii.

Ďalšie informácie nájdete v článku SUM (funkcia).

Na začiatok stránky

Odčítanie hodnôt v rozsahu pomocou funkcie

Funkciu SUM môžete použiť na odčítanie čísel tak, že čísla, ktoré chcete odčítať, zadáte do vzorca ako záporné čísla.

1

2

3

A

Účasť

29072

12335

Použitím údajov v predchádzajúcej tabuľke napríklad všetky nasledujúce vzorce použijú funkciu SUM na vrátenie rovnakej hodnoty (16737):

 • =SUM(29072;-12335)

 • =SUM(A2;-A3)

 • =SUM(A2;-12335)

 • =SUM(A2;(-1*(A3)))

Na začiatok stránky

Sčítanie údajov zoskupením a kontingenciou

Pomocou prehľadu alebo zostavy kontingenčnej tabuľky môžete zoskupiť a zhrnúť údaje.

Sčítanie hodnôt v stĺpci pomocou prehľadu

Ak sú údaje usporiadané v zozname a možno ich logicky zoskupiť podľa hodnôt v stĺpci, údaje môžete zoskupiť a zhrnúť vytvorením prehľadu. Vytvorením prehľadu možno zhrnúť údaje vložením medzisúčtov a celkových súčtov. Predpokladajme, že tieto údaje o predaji máte usporiadané podľa oblasti a mesiaca.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Oblasť

Mesiac

Predaj

Východ

Január

18 000 EUR

Východ

Február

23 000 EUR

Východ

Marec

19 000 EUR

Západ

Január

17 000 EUR

Západ

Február

27 000 EUR

Západ

Marec

21 000 EUR

Nasledujúci obrázok znázorňuje prehľad s medzisúčtami, zoskupením podľa oblasti a celkovým súčtom.

Prehľad s medzisúčtami a celkovým súčtom

Pomocou príkazu Medzisúčet na karte Údaje v skupine Prehľad môžete vytvoriť prehľad, medzisúčty a celkový súčet.

Pôvodné údaje zahŕňali tri riadky údajov pre oblasť Východ a tri riadky údajov pre oblasť Západ (riadky 2 až 7). Všimnite si, že operácia medzisúčtu vložila Východ celkom do riadka 5 medzi posledný riadok údajov pre oblasť Východ a prvý riadok údajov pre oblasť Západ.

Ak kliknete na bunku A4 a potom na príkaz Medzisúčet, Excel vytvorí prehľad a vloží riadky Východ celkom, Západ celkom a Celkový súčet a vyplní týmito celkovými hodnotami bunky v stĺpci Predaj.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Vytvorenie zoznamu údajov v hárku

Vloženie medzisúčtov do zoznamu údajov v hárku.

Na začiatok stránky

Sčítanie buniek v zozname alebo v stĺpci excelovej tabuľky pomocou funkcie

Ako flexibilnejšiu alternatívu k príkazu Medzisúčet môžete na výpočet medzisúčtov a celkových súčtov v zoznamoch alebo excelových tabuľkách, ktoré zahŕňajú skryté riadky alebo stĺpce, použiť funkciu SUBTOTAL. Vo funkcii SUBTOTAL sa zadáva argument, ktorý buď zahŕňa, alebo nezahŕňa skryté hodnoty.

Poznámka : Pomocou funkcie SUBTOTAL možno určiť, či sa do výsledkov zahrnú skryté riadky, a funkcia vždy ignoruje filtrované riadky.

Predpokladajme napríklad, že chcete vypočítať medzisúčty a celkový súčet údajov v bunkách C2 až C7, no chcete ignorovať skryté údaje v riadku 3 a riadku 6. Funkcia, ktorú použijete, vyzerá takto:

= SUBTOTAL( 109;C2:C7)

Prvý argument (109) určuje, že chcete sčítať hodnoty v rozsahu a ignorovať skryté hodnoty. Ak chcete zahrnúť skryté hodnoty, namiesto toho použijete ako prvý argument 9.

Podrobné informácie nájdete v článkoch SUBTOTAL (funkcia) a Súčet údajov v tabuľke programu Excel.

Na začiatok stránky

Sčítanie údajov a ich zobrazenie z rôznych perspektív

Keď hárok obsahuje stovky alebo dokonca tisíce riadkov podobných údajov, môže byť ťažké vyvodiť z daných čísel nejaký zmysel. V Exceli môžete z týchto údajov vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá zobrazuje medzisúčty a celkové súčty a môže vytvoriť súhrn údajov podľa kategórií, ktoré určíte.

Kontingenčnú tabuľku môžete rýchlo vytvoriť tak, že označíte bunku v rozsahu údajov alebo excelovej tabuľke a na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknete na položku Kontingenčná tabuľka.

V nasledujúcom príklade si môžete všimnúť jednu z výhod kontingenčnej tabuľky: údaje o predaji obsahujú množstvo riadkov (je tam 40 riadkov údajov, ale na obrázku sa zobrazuje iba ich časť). Okrem toho nie je vytvorený súhrn údajov a chýbajú medzisúčty a celkový súčet.

Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality.

Zostava kontingenčnej tabuľky s rovnakými údajmi zobrazuje medzisúčty a celkové súčty a poskytuje stručný a prehľadný súhrn.

Matematický symbol

Vytváranie a práca s kontingenčnými tabuľkami môže vyžadovať určitú mieru predbežnej prípravy údajov a znalosť niektorých konceptov.

Podrobné informácie o práci s kontingenčnou tabuľkou nájdete v nasledujúcich článkoch:

Výpočet hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

Polia medzisúčtov a súčtov v zostave kontingenčnej tabuľky

Na začiatok stránky

Sčítanie údajov na základe podmienok

Pomocou funkcií hárka môžete použiť podmienky (známe aj ako kritériá) tak, aby sa sčítali iba údaje, ktoré spĺňajú zadané podmienky.

Sčítanie hodnôt v rozsahu na základe jednej podmienky pomocou jednej funkcie alebo kombinácie funkcií

Použite funkciu SUMIF alebo vnorte funkciu SUM do funkcie IF.

Sčítať čísla na základe jedného kritéria môžete pomocou funkcie SUMIF alebo s použitím kombinácie funkcií SUM a IF.

Vzorec =SUMIF(A2:A6;">20") napríklad sčíta len čísla v rozsahu A2 až A6, ktoré sú väčšie ako 20.

Poznámka : Nasledujúce informácie sú trocha technické, ale rozhodne stojí za to sa s nimi oboznámiť.

Ak by funkcia SUMIF neexistovala, stále by ste mohli dosiahnuť rovnaký výsledok skombinovaním funkcií IF a SUM. Kombinovanie funkcií týmto spôsobom sa označuje aj ako vnorenie, pretože jedna funkcia sa použije v inej funkcii.

Ak chcete vytvoriť vzorec, ktorý napodobňuje funkciu SUMIF, zadajte vzorec, ktorý považuje rozsah A2 až A6 za pole, čo znamená, že tento rozsah sa považuje za jeden celok obsahujúci päť buniek.

Vzorec vyzerá takto: {=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))}. Zložené zátvorky uzatvárajúce vzorec znamenajú, že ide o vzorec poľa. Pri vytváraní vzorca poľa treba postupovať špeciálnym spôsobom: Namiesto manuálneho zadania zložených zátvoriek je nutné stlačiť kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER a Excel potom vzorec =SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6)) uzavrie do zložených zátvoriek. Ak zadáte zložené zátvorky manuálne, nevytvorí sa vzorec poľa.

Vyskúšajte tento postup:    

Skopírujte údaje z nasledujúcej tabuľky do hárka na bunku A1. Po prilepení údajov si všimnete, že bunka A10 obsahuje chybu #HODNOTA!. Znamená to, že bunku A10 je potrebné konvertovať na vzorec poľa. Urobíte to stlačením klávesu F2 a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel zobrazí výsledok (65) v bunkách A8 a A10.

Ako kopírovať údaje z ukážkového hárka

 • Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 • Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka
  Výber príkladu z Pomocníka
 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 • V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 • Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Hmotnosť

18

29

36

11

16

Použitie funkcie SUMIF

=SUMIF(A2:A6;">20")

Použitie funkcií SUM a IF

=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))

Ďalšie rady na použitie funkcie SUMIF nájdete aj v článku databázy Knowledge Base XL: Kedy použiť funkciu SUM(IF()) namiesto funkcie CountBlank().

Na začiatok stránky

Sčítanie hodnôt v stĺpci na základe podmienok pomocou funkcie

Pomocou funkcie DSUM môžete sčítať čísla v poli (stĺpci) záznamov v zozname alebo databáze, ktoré spĺňajú zadané podmienky (označované aj ako kritériá).

Funkciu DCOUNT môžete použiť aj vtedy, keď máte zoznam stĺpcov a je pre vás jednoduchšie namiesto použitia vnorenej funkcie určiť podmienky v samostatnom rozsahu buniek.

Ďalšie informácie nájdete v článku DSUM (funkcia).

Na začiatok stránky

Sčítanie hodnôt v rozsahu na základe viacerých podmienok pomocou Sprievodcu (iba pre Excel 2007)

Pomocou Sprievodcu podmieneným súčtom (Vzorce > Riešenia > Podmienený súčet) môžete sčítať hodnoty založené na viacerých podmienkach.

Dôležité : Sprievodca podmieneným súčtom je k dispozícii len v programe Excel 2007 a v predchádzajúcich verziách. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo sa stalo s doplnkom Sprievodca podmieneným súčtom?.

Ak tento príkaz nie je k dispozícii (je možné, že nie je viditeľná ani skupina Riešenia), nainštalujte a načítajte doplnok Analytické nástroje.

Ako načítať doplnok Analytické nástroje

Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na tlačidlo Excel – možnosti a nakoniec na kategóriu Doplnky.

 1. V zozname Správa vyberte položku Doplnky programu Excel a potom kliknite na tlačidlo Prejsť.

 2. V zozname Dostupné doplnky začiarknite políčko vedľa položky Analytické nástroje a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak sa sprievodca zobrazí v zozname Neaktívne aplikačné doplnky vyberte Sprievodcu a potom ho aktivujte kliknutím na tlačidlo Spustiť.

 4. V prípade potreby postupujte podľa pokynov inštalačného programu.

Ak chcete použiť Sprievodcu podmieneným súčtom, vyberte rozsah údajov a kliknite na príkaz Podmienený súčet (skupina Riešenia na karte Vzorce). Postupujte podľa krokov 1 až 4 a dokončite sprievodcu. Nasledujúci obrázok znázorňuje krok 2 sprievodcu, v ktorom je jedna podmienka: Hodnoty, ktoré sa majú sčítať, musia byť väčšie než 100.

Dialógové okno Publikovať hlavnú verziu

Na začiatok stránky

Sčítanie hodnôt v rozsahu na základe viacerých podmienok pomocou jednej funkcie alebo kombinácie funkcií

Použite funkciu SUMIFS. Uveďte rozsah, ktorý chcete sčítať, rozsah obsahujúci podmienky a podmienky, ktoré sa použijú pre rozsah podmienok. Prípadne môžete vnoriť funkcie SUM a IF.

Ďalšie informácie nájdete v článku SUMIFS (funkcia).

Ďalšie informácie nájdete aj v týchto článkoch databázy Knowledge Base:

Na začiatok stránky

Sčítanie druhých mocnín a hodnôt polí

Na sčítanie hodnôt v dvoch alebo viacerých navzájom zodpovedajúcich stĺpcoch môžete použiť funkcie hárka. Tento typ operácie môže byť rovnako jednoduchý ako určenie váženého priemeru (pozri nasledujúci príklad, ktorý vypočítava priemer bodového hodnotenia), no môže to byť aj zložitý štatistický alebo inžiniersky výpočet.

Výpočet násobku zodpovedajúcich hodnôt vo viacerých poliach

Použite funkciu SUMPRODUCT. Môžete napríklad vypočítať priemer bodového hodnotenia študenta pomocou funkcie SUMPRODUCT a tento výsledok vydeliť počtom kreditov tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Dva rozdielne motívy prezentácie

Vzorec =SUMPRODUCT(A2:A6;B2:B6)/SUM(B2:B6) vynásobí dosiahnuté hodnotenie za každý učebný predmet jeho počtom kreditov, sčíta tieto násobky (61,3), tento súčet vydelí celkovým počtom kreditov (18) a určí priemer bodového hodnotenia (3,41). Tento typ výpočtu sa označuje aj ako vážený priemer.

Funkciu SUMPRODUCT môžete použiť aj v pokročilejších matematických operáciách násobením viacerých polí.

Funkcia SUMPRODUCT sa jednoducho používa s poľami, ktoré majú rovnaké dimenzie. Ak však potrebujete väčšiu flexibilitu, môžete použiť aj funkciu SUM vo vzorci poľa.

Podrobnejšie informácie nájdete v článku SUMPRODUCT (funkcia).

Nasledujúce štyri funkcie sa zvyčajne používajú iba v pokročilých štatistických alebo zložitých matematických aplikáciách, a preto sa tu uvádza len stručný popis. Ak chcete ďalšie informácie, kliknutím na názov funkcie prejdete priamo na jej zodpovedajúcu tému.

 • SUMSQ (funkcia)  Vráti súčet druhých mocnín zoznamu čísel alebo hodnôt v rozsahu. Vzorec SUMSQ(2;3) napríklad vráti hodnotu 13.

 • SUMX2PY2 (funkcia)  Sčíta súčty druhých mocnín zodpovedajúcich hodnôt v dvoch poliach.

 • SUMX2MY2 (funkcia)  Vráti súčet rozdielu druhých mocnín zodpovedajúcich hodnôt v dvoch poliach.

 • SUMXMY2 (funkcia)  Vráti súčet druhých mocnín rozdielov zodpovedajúcich hodnôt v dvoch poliach.

Na začiatok stránky

Špeciálne prípady (medzisúčet, jedinečné hodnoty)

Pomocou funkcií hárka môžete vytvoriť súčty, ktoré sa automaticky aktualizujú pri pridaní ďalších údajov do rozsahu alebo tabuľky, alebo sčítať len jedinečné hodnoty, ktoré sa nachádzajú v rozsahu alebo tabuľke.

Vytvorenie medzisúčtu pomocou funkcie

Použite funkciu SUM. Môžete napríklad vytvoriť hárok s názvami stĺpcov Vklady, Výbery a Zostatok.

 1. Do prvej bunky pod stĺpcom Zostatok zadajte počiatočný zostatok.

 2. Do bunky priamo pod zostatkom (v tomto prípade do bunky C3) zadajte vzorec, ktorý pripočíta hodnotu zo stĺpca Vklady v rovnakom riadku a odčíta hodnotu zo stĺpca Výbery (=SUM(C2;A3;-B3).

 3. Presuňte tento vzorec nadol do všetkých nových riadkov, ktoré pridáte. V nasledujúcom príklade je vzorec presunutý do riadka 4.

  Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

  Postup pri kopírovaní príkladu

  • Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

  • Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka

   Výber príkladu z Pomocníka

  • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  • V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  • Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

A

B

C

Vklady

Výbery

Zostatok

500

1000

625

=SUM(C2;A3;-B3)

1000

740

=SUM(C3;A4;-B4)

Pomocou medzizostatku môžete rovnako ako pri použití šekového registra sledovať zvyšovanie alebo znižovanie hodnôt položiek v bunkách pri postupnom zadávaní nových položiek a hodnôt.

Ďalšie informácie nájdete v článku Výpočet medzizostatku.

Na začiatok stránky

Sčítanie jedinečných hodnôt v rozsahu pomocou zloženého vzorca

Do stĺpca zadajte zoznam hodnôt obsahujúci duplicitné hodnoty a potom s použitím kombinácie funkcií SUM, IF a FREQUENCY sčítajte len jedinečné čísla, ktoré sa nachádzajú v danom rozsahu.

Na začiatok stránky

Zahrnutie hodnôt z iných hárkov alebo zošitov do vzorca

Vo vzorci môžete pripočítať alebo odčítať bunky alebo rozsahy údajov z iných hárkov alebo zošitov tak, že na ne uvediete odkaz. Ak chcete odkazovať na bunku alebo rozsah v inom hárku alebo zošite, použite pokyny v nasledujúcej tabuľke.

Na čo sa vytvára odkaz:

Čo treba zadať

Príklady

Bunka alebo rozsah v inom hárku rovnakého zošita

Názov hárka, za ním výkričník a za ním odkaz na bunku alebo názov rozsahu.

Hárok2!B2:B4
Hárok3!ÚdajeOPredaji

Bunka alebo rozsah v inom zošite, ktorý je aktuálne otvorený

Názov súboru zošita v hranatých zátvorkách ([]) a názov hárka, za ním výkričník a za ním odkaz na bunku alebo názov rozsahu.

[MôjZošit.xlsx]Hárok1!A7

Bunka alebo rozsah v inom zošite, ktorý nie je otvorený

Úplná cesta a názov súboru zošita v hranatých zátvorkách ([]) a názov hárka, za ním výkričník a za ním odkaz na bunku alebo názov rozsahu. Ak úplná cesta obsahuje nejaké znaky medzery, uzavrite celý reťazec od začiatku cesty po koniec názvu hárka do jednoduchých úvodzoviek (pozri príklad).

['C:\Moje Dokumenty\[MôjZošit.xlsx]Hárok1'!A2:A5

Na začiatok stránky

Sčítanie a odčítanie hodnôt dátumu a času

Pomocou funkcií dátumu a času a dokonca aj jednoduchého sčítania alebo odčítania môžete vypočítať uplynutý čas, odhadnúť dátumy dokončenia projektov a určiť ďalšie hodnoty. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré vzorce, ktoré vypočítajú uplynutý čas a dni. Pri odčítaní dátumu alebo času, ktorého výsledkom je záporná hodnota, Excel zobrazí v bunke obsahujúcej vzorec znaky ###.

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 • Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 • Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 • V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 • Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

5

A

B

C

Čas začatia

Čas ukončenia

Vzorec pre uplynutý čas

Popis (výsledok)

11:55:24

14:48:13

=B2-A2

Zobrazí uplynutý čas v hodinách, minútach a sekundách. V tomto prípade Excel zobrazí výsledok (2:52:49 AM) vo formáte AM, pretože rozdiel je menej ako 12 hodín. Ak by bol rozdiel 12 hodín alebo viac, Excel by zobrazil formát PM.

Počiatočný dátum

Dátum ukončenia

Vzorec pre uplynuté dni

Popis (výsledok)

28.5.2008

3.6.2008

=B5-A5

Zobrazí uplynuté dni ako číslo (6).

Pri práci s hodnotami dátumu a času môžu vzniknúť neočakávané výsledky, preto postupujte opatrne.

Na začiatok stránky

Zobrazenie výpočtov v stavovom riadku Excelu

Ak chcete rýchlo zistiť súčty buniek vybratých v hárku, pozrite sa na stavový riadok Excelu (stavový riadok je v dolnej časti okna dokumentu).

Keď označíte jednu alebo viaceré bunky, v stavovom riadku Excelu sa zobrazia informácie o údajoch v daných bunkách. Ak napríklad v hárku vyberiete štyri bunky, ktoré obsahujú hodnoty 2, 3, textový reťazec (napríklad „cloud“) a 4, v stavovom riadku sa môžu súčasne zobraziť všetky tieto hodnoty: Priemer, Počet, Číselný počet, Min, Max a Súčet. Kliknutím na stavový riadok pravým tlačidlom myši môžete zobraziť alebo skryť niektoré alebo všetky tieto hodnoty. Hodnoty sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Stavový riadok, ktorý zobrazuje výpočty a počty vybratých buniek

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×