Zdieľanie pracovných hárkov programu Excel 2007 a indikátorov KPI pomocou tabúľ

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Stránku tabule môžete použiť na zobrazenie záznamov údajov z pracovného hárka programu Microsoft Office Excel 2007 zobrazením pracovného hárka vo webovej časti Microsoft Office Excel Web Access na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tabuľa môže zobraziť aj indikátory KPI (Key Performance Indicators) na odhad vývoja plnenia cieľov organizácie. Lokalita Centrum zostáv poskytuje nástroje, ktoré vám pomáhajú vytvárať, ukladať a spravovať zostavy a stránky tabúľ.

Čo chcete urobiť?

Oboznámte sa s tabuľami a centrum zostáv

Príprava na pridanie položiek do tabule (dashboard)

Vytvorenie novej stránky tabule (dashboard)

Zdieľanie pracovného hárka programu Office Excel 2007 na strane tabule (dashboard)

Pridanie kľúčového ukazovateľa VÝKONU na stránku tabule (dashboard)

Publikovanie stránky tabule (dashboard)

Oboznámenie sa s tabuľami a Centrom zostáv

Tabule sa používajú na zobrazenie stavu a na motiváciu prijatia opatrení. Tabuľa programu Office SharePoint Server 2007 je šablóna webovej stránky, ktorá umožňuje zhromažďovanie a zobrazenie informácií z rôznych zdrojov, napríklad zostáv, grafov a indikátorov KPI.

Použitím rôznych webových častí môžete vytvoriť svoju vlastnú stránku tabule. Najrýchlejším spôsobom vytvorenia tabule je však použitie šablóny stránky tabule, ktorá sa nachádza v Centre zostáv. Môžete potom pridať alebo odstrániť položku a zmeniť vzhľad tejto stránky po jej vytvorení.

Hoci stránky tabúľ je možné vytvoriť na ktorejkoľvek lokalite, Centrum zostáv je optimalizované na správu a zobrazenie zostáv a indikátorov KPI. Môže slúžiť ako centrálne umiestnenie pre tím, oddelenie alebo organizáciu na uloženie, obnovenie a úpravu zostáv.

S príslušným povolením môže každý používateľ vytvoriť lokalitu Centrum zostáv z lokality najvyššej úrovne organizácie. Okrem toho, ak máte pridelené povolenie pridať knižnicu na lokalitu, môžete vytvoriť knižnicu zostáv, v ktorej môžete jednoducho vytvárať, ukladať a zdieľať zostavy a tabule. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu zostáv z tímovej lokality.

Na základe predvoleného nastavenia môže mať domovská stránka Centra zostáv prepojenia na ukážkovú stránku tabule, ukážkové údaje a ukážkové indikátory KPI. Tieto informácie môžete revidovať pred vytvorením vlastnej tabule. Centrum zostáv je vopred nakonfigurované s týmito funkciami:

 • Hlavné a vedľajšie verzie sú sledované, takže môžete zobraziť zmeny alebo opäť zobraziť predchádzajúce verzie zostáv a stránok.

 • Zabezpečenie položky konceptu je zapnuté, takže zobraziť vedľajšie verzie môžu len používatelia s povolením na úpravu zostáv.

 • Základná konfigurácia indikátora KPI je urobená. Zjednodušuje zobrazenie indikátorov KPI na stránke tabule automatickým vytvorením zoznamu indikátorov KPI, pričom prepája tento zoznam so stránkou tabule a pridáva na túto stránku webové časti indikátorov KPI.

Ak chcete zobraziť Centrum zostáv z lokality najvyššej úrovne s predvolenou navigáciou, kliknite na kartu Zostavy. Ak chcete zobraziť všetky tabule v Centre zostáv, na paneli rýchleho spustenia kliknite na položku Tabule. Potom v ponuke Zobraziť vyberte položku Tabule.

Príkaz tabúľ (dashboard) v ponuke zobrazenie

Každý používateľ s povolením na zobrazenie stránky tabule ju môže zobraziť alebo prepojiť sa na ňu z inej lokality.

Na začiatok stránky

Príprava na pridanie položiek do tabule

Ak chcete použiť Microsoft Office Excel Web Access, musíte používať verziu Excel 2007, ktorá je súčasťou balíka Microsoft Office Professional Plus 2007 alebo Microsoft Office Enterprise 2007. Okrem toho server so spustenými službami Office SharePoint Server 2007 musí mať povolené služby Excel Services.

Zobraziť zošit Office Excel 2007 na tabuľu, zošit musí byť uložený v knižnici dokumentov na lokalite SharePoint a knižnice, ktorá obsahuje zošit musí byť definovaný ako dôveryhodného umiestnenia pre služby Excel Services. Uloženie zošita v knižnici dokumentov, je potrebné povolenie na prispievanie na lokalitu, knižnicu je zapnutá.

Môžete zobraziť aj zošit, ktorý ste vy alebo iná osoba uložili v knižnici. Ak ho chcete zobraziť, potrebujete povolenie na zobrazovanie zošita.

Ak chcete do tabule zahrnúť indikátor KPI, musíte mať povolenie na vytvorenie nového zoznamu indikátorov KPI alebo na prístup k existujúcemu zoznamu. Na základe predvoleného nastavenia môžu členovia skupiny SharePoint upravovať stránky, ale nemôžu vytvárať zoznamy indikátorov KPI. Ak chcete vytvoriť zoznam indikátorov KPI, musíte mať povolenie na správu zoznamov. Na základe predvoleného nastavenia majú členovia skupiny vlastníkov lokalít SharePoint toto povolenie.

Povolenia a dôveryhodné lokality zvyčajne určuje správca lokality.

Keď vytvárate tabuľu, môžete si zvoliť, koľko zostáv a indikátorov KPI bude na tabuli a na ktorom mieste stránky sa zobrazia. Po vytvorení stránky ju môžete prispôsobiť pridaním alebo odstránením webových častí, zmenou rozloženia a pripojením a filtrovaním webových častí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej stránky tabule

Stránku tabule môžete vytvoriť z akéhokoľvek miesta na lokalite SharePoint použitím kombinácie webových častí. Šablóna stránky tabule v Centre zostáv vám pomáha vytvoriť stránku pridaním príslušných webových častí a prepojením zoznamov indikátorov KPI. Hoci stránky tabule môžete vytvoriť aj na iných lokalitách, ako je Centrum zostáv, nasledovný postup vysvetľuje, ako vytvoriť stránku z Centra zostáv.

 1. V Centre zostáv na paneli rýchleho spustenia kliknite na položku Tabule.

 2. V ponuke Nové kliknite na položku Stránka tabule.

  Vstupná správa tabule (dashboard)

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru tabule. Názov súboru sa stáva súčasťou adresy URL stránky a zobrazuje sa v nadpisoch a prepojeniach lokality.

 4. Do poľa Názov stránky zadajte názov stránky. Tento názov sa zobrazuje v nadpisoch a navigačných prepojeniach na celej lokalite.

 5. Do poľa Popis máte možnosť zadať popis stránky. Popis sa zobrazuje v stĺpci zoznamu knižnice.

 6. V poli Knižnica dokumentov vyberte knižnicu, do ktorej chcete uložiť stránku.

 7. V poli Priečinok vyberte priečinok knižnice, do ktorého chcete uložiť stránku.

 8. V sekcii Pridať prepojenie na aktuálny navigačný panel? použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak nechcete, aby sa prepojenie na stánku zobrazilo na paneli rýchleho spustenia, vyberte položku Nie. Na túto stránku môžete prejsť z knižnice dokumentov, v ktorej je prepojenie uložené alebo použitím adresy URL tejto stránky.

  • Ak chcete pridať prepojenie na panel rýchleho spustenia, vyberte položku Áno a potom vyberte možnosť zo zoznamu. Prepojenie sa zobrazí v danej sekcii na paneli rýchleho spustenia.

 9. V dialógovom okne rozloženie vyberte niektorú z možností pre počet Microsoft Office Excel Web Access webových častí a kľúčových ukazovateľov výkonu, ktoré chcete a ako chcete, aby boli usporiadané na stránke.

 10. V sekcii Kľúčové indikátory výkonu vyberte jednu z nasledovných možností.

Možnosť

Popis

Vytvoriť zoznam indikátorov KPI automaticky

Vytvára a prepája zoznam indikátorov KPI s webovou časťou indikátorov KPI. Toto je najlepšia možnosť výberu, ak zoznam KPI ešte nie je vytvorený.

Vybrať existujúci indikátor KPI neskôr

Pridáva webovú časť indikátorov KPI na stránku, ale nepriraďuje webovej časti zoznam indikátorov KPI. Túto možnosť použite v prípade, keď už máte zoznam indikátorov KPI na použitie vo webovej časti.

Nepridať zoznam indikátorov KPI do tejto tabule

Vytvára tabuľu bez webovej časti zoznamu indikátorov KPI. Túto možnosť vyberte v prípade, ak viete, že nechcete zobraziť indikátor KPI. Ak zmeníte rozhodnutie, môžete ho pridať neskôr pri úprave stránky pridaním webovej časti indikátorov KPI.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pracovného hárka programu Office Excel 2007 na stránke tabule

Zdieľať Office Excel 2007 hárka na stranu tabule (dashboard), musí byť zošit prvýkrát uložené v knižnici lokality SharePoint a potom sa pripočíta ku Microsoft Office Excel Web Access webovej časti.

Poznámka: Ak chcete použiť Microsoft Office Excel Web Access, musíte používať verziu Excel 2007, ktorá je súčasťou balíka Microsoft Office Professional Plus 2007 alebo Office Enterprise 2007. Okrem toho server so spustenými službami Office SharePoint Server 2007 musí mať povolené služby Excel Services.

Uloženie zošita na lokalitu SharePoint

Ak zošit, ktorý chcete použiť ešte nie je v knižnici lokality SharePoint, musíte ho publikovať pomocou služieb Excel Services. Publikovanie pracovného zošita pomocou služieb Excel Services je lepšia voľba ako nahrávania pomocou ponuky nahrať na lokalite SharePoint. Pri použití služby Excel Services na publikovanie zošita, môžete určiť jeho časti zošita (napríklad jednotlivé hárky, pomenované rozsahy alebo grafy), ktorá sa má zobraziť v Microsoft Office Excel Web Access služieb Excel Services. Zobrazuje len konkrétne časti zošita a pomocou Office SharePoint Server 2007 povolenia na ochranu zošita pred neoprávneným prístupom, môžete údaje v zošite dôverné zároveň umožniť oprávneným používateľom obnovenie, prepočítanie a prácu so zobrazenými údajmi.

Taktiež môžete definovať parametre. Parameter je jedným bunka s názvom pred publikovaním hárka. Bunky môžete vystaviť pomocou Microsoft Office Excel Web Access webovej časti. Používateľov môžete potom zadajte hodnoty v bunke a prepočítať zošit na analýzu údajov.

Poznámka: Služby programu Excel nepodporujú všetky funkcie programu Microsoft Office Excel. Informácie o nepodporovaných funkciách získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

V príklade použitom v nasledovnej procedúre sa zošit publikuje do knižnice Zostavy lokality Centrum zostáv. Ak však máte priradené povolenia na úrovni prispievania, môžete publikovať na ľubovoľnej lokalite SharePoint.

 1. Otvorte zošit, ktorý chcete publikovať pomocou služieb programu Excel. Ak zamýšľate definovať parametre, pomenujte každú bunku, ktorú majú používatelia použiť ako vstup.

 2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Publikovať a potom kliknite na položku Služby Excel Services v časti rozoslať dokument iným osobám.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte cestu k serveru a názvu súboru. Ak chcete napríklad uložiť súbor Test.xlsx do knižnice zostáv na lokalite Centrum zostáv, v lokalite najvyššej úrovne Contoso zadajte adresu http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Dôležité: Ak skopírujete a prilepíte adresu URL pre cieľovú knižnicu služby SharePoint priamo z prehľadávača do poľa názvu súboru, musíte odstrániť špeciálne znaky, ktoré vám zabraňujú kopírovať súbor do cieľovej knižnice. V tomto príklade sú špeciálne znaky v adrese URL Forms/current.aspx.

 4. Kliknite na tlačidlo Služby programu Excel – možnosti a potom v službách programu Excel vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na zobrazenie zošita alebo časti zošita.

 5. Ak chcete skontrolovať, či sa zobraziteľné oblasti zošita v prehľadávači správne zobrazujú, začiarknite políčko Otvoriť v službách programu Excel.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Uložiť.

 7. V dialógovom okne Vybrať typ dokumentu zo zoznamu Typ dokumentu vyberte položku Zostava.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Obnovte lokalitu SharePoint na zobrazenie novo odovzdaného dokumentu.

Zobrazenie pracovného hárka na tabuli

 1. Na stránke tabule (dashboard) miesto, kam chcete pridať pracovný hárok, kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. V Microsoft Office Excel Web Access webovej časti, kde chcete pridať pracovný hárok, kliknite na tlačidlo ponuky upraviť webovú časť Ponuka webovej časti a potom vyberte položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 3. V Microsoft Office Excel Web Access na table s nástrojmi v časti zošita, kliknite na položku Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a potom použite dialógové okno Vyberte prepojenie a vyhľadajte zošit.

 4. Ak chcete zobraziť len časť pracovného hárka, použite niektorý z nasledovných postupov:

Možnosť

Popis

Pomenovaná položka

Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača a v dialógovom okne Textovej položky zadajte názov rozsahu buniek, ktorý ste definovali v hárku. Webová časť zobrazí iba tento rozsah.

Riadky

Zadajte počet riadkov pracovného hárka alebo pomenovaného rozsahu, ktorý chcete zobraziť. Ak zadáte napríklad číslo 5, potom sa zobrazí prvých 5 riadkov pracovného hárka alebo pomenovaného rozsahu.

Stĺpce

Zadajte počet stĺpcov pracovného hárka alebo pomenovaného rozsahu, ktorý chcete zobraziť. Ak zadáte napríklad číslo 5, zobrazí sa prvých päť stĺpcov pracovného hárka alebo pomenovaného rozsahu.

Prepojenia na ďalšie informácie o používaní Microsoft Office Excel Web Access webovej časti v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Pridanie indikátora KPI na stránku tabule

Indikátor KPI je vizuálna pomôcka, ktorá zobrazuje stav vývoja dosahovania cieľa.

Spôsob pridania indikátora KPI na stránku tabule závisí od toho, či chcete, aby šablóna tabule automaticky vytvorila zoznam indikátorov KPI, alebo či chcete vybrať existujúci zoznam indikátorov KPI.

Podľa možnosti, ktorú ste vybrali v šablóne tabule, si zvoľte jeden z nasledovných postupov.

Pridanie nového indikátora KPI použitím automaticky vytvoreného zoznamu KPI

Keď v šablóne tabule vyberiete možnosť automatického vytvorenia zoznamu KPI, ušetríte niekoľko krokov, ktoré by ste museli urobiť, keby ste mali pridať webovú časť indikátora KPI na prázdnu stránku webovej časti. Pomocou šablóny tabule sa zoznam indikátorov KPI automaticky vytvorí a pripojí na stránku. Okrem toho sa webová časť pridá na túto stránku automaticky.

Ďalší krok je výber typu požadovaného indikátora KPI a jeho pridanie do zoznamu indikátorov KPI. Tento krok urobíte z webovej časti indikátorov KPI na stránke tabule.

 1. Na paneli s nástrojmi webovej časti indikátorov KPI kliknite na šípku vedľa položky Nový.

 2. Vyberte jeden z nasledovných typov indikátorov KPI podľa toho, kde sa nachádzajú údaje pre indikátor KPI.

Vybratá možnosť

Zdrojové údaje

Indikátor používajúci údaje zoznamu služby SharePoint

Zoznam služby SharePoint, ktorý obsahuje položky, z ktorých chcete vytvoriť agregovanú hodnotu, napríklad súčet, minimálnu alebo maximálnu hodnotu. Pred nastavením indikátora KPI sa presvedčite, či zoznam služby SharePoint je už v zobrazení, ktoré chcete použiť. Najskôr musíte zobraziť príslušné stĺpce, aby indikátor KPI fungoval.

Indikátor používajúci údaje zošita programu Excel

Zošit programu Excel, v ktorom sa vypočítava indikátor KPI.

Indikátor používajúci údaje služby SQL Server 2005 Analysis Services

Kocka údajov služby SQL Server 2005 Analysis Services.

Indikátor používajúci manuálne zadané údaje

Údaje, ktoré sa nenachádzajú v systéme a preto sa zadávajú manuálne.

 1. Na stránke Nový indikátor použite jeden z nasledovných postupov podľa typu indikátora KPI, ktorý ste vybrali v kroku 2.

Pre tento indikátor KPI

Vykonajte nasledovné

Indikátor používajúci údaje v zozname služby SharePoint

 1. Do polí Názov a Popis zadajte názov a voliteľný popis indikátora.

 2. Do poľa Poznámky zadajte text, ktorý má pomôcť používateľom zobrazujúcim indikátor KPI pochopiť jeho význam.

 3. V časti Zobrazenie a zoznam služby SharePoint do poľa Adresa URL zoznamu zadajte adresu URL zo zoznamu alebo knižnice.

  Poznámka: 

  • Ak nepoznáte adresu URL pre súbor pripojenia údajov (.odc) balíka Microsoft Office, kliknite na položku Prehľadávať na otvorenie dialógového okna Vyberte prepojenie a následnú navigáciu do súboru .odc.

  • Zoznam služby SharePoint alebo knižnica musia byť v rovnakej kolekcia lokalít.

 4. V ponuke Zobraziť vyberte zobrazenie obsahujúce položky, ktoré chcete použiť v indikátore KPI.

 5. V časti Výpočet hodnoty vyberte jeden z nasledovných spôsobov výpočtu cieľa indikátora KPI:

  • Počet položiek zoznamu      Celkový počet položiek v zozname.

  • Percento položiek zoznamu, kde      Výpočet, ktorý porovnáva hodnotu typu obsahu v stĺpci alebo až do piatich stĺpcov v zozname.

  • Výpočet používajúci všetky položky zoznamu v zobrazení      Výpočet Súčtu, Priemeru, Maximálnej hodnoty alebo Minimálnej hodnoty číselného stĺpca zoznamu.

   Poznámka: Možnosť Výpočet používajúci všetky položku zoznamu v zobrazení je k dispozícii iba v prípade, ak zoznam obsahuje číselné pole.

Indikátor používajúci údaje v zošite programu Excel

 1. Do polí Názov a Popis zadajte názov a voliteľný popis indikátora.

 2. Do poľa Poznámky zadajte text, ktorý má pomôcť používateľom zobrazujúcim indikátor KPI pochopiť jeho význam.

 3. Do poľa Adresa URL zošita zadajte umiestnenie zošita.

  Poznámky: 

  • Ak nepoznáte URL zošita, kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla otvorte dialógové okno Vyberte prepojenie a potom prejdite na súbor.

  • Adresa URL musí byť relatívna voči aktuálnej lokalite.

 4. V časti Adresa bunky pre hodnotu indikátora zadajte číslo zošita, výkričník a potom adresu umiestnenia v hárku indikátora KPI. Ak sa zobrazuje indikátor v bunke D15 na hárku 1, zadajte napríklad Hárok1! D15. V opačnom prípade použite pomenovaný rozsah.

Indikátor používajúci údaje služby SQL Server 2005 Analysis Services

 1. Do poľa Pripojenie údajov zadajte adresu URL, kde je umiestnený súbor .odc.

  Poznámka: Ak nepoznáte adresu URL pre súbor .odc, kliknite na položku Prehľadávať na otvorenie dialógového okna Vyberte prepojenie a následnú navigáciu do súboru .odc.

 2. V poli Zobraziť iba indikátory KPI z priečinka zobrazenia vyberte priečinok zobrazenia v databáze Analysis Services, ktorý obsahuje tento indikátor KPI.

 3. V poli Zoznam indikátorov KPI vyberte požadovaný indikátor KPI, napríklad Celkové výnosy alebo Priemerný hrubý zisk.

 4. Začiarknite políčko Zahrnúť podriadené indikátory na zobrazenie všetkých podriadených indikátorov pre vybraný indikátor KPI.

 5. Do polí Názov a Popis zadajte názov o voliteľný popis pre daný indikátor.

 6. Do poľa Poznámky zadajte text, ktorý má pomôcť používateľom zobrazujúcim indikátor KPI pochopiť jeho význam.

Indikátor používajúci manuálne zadané údaje

 1. Do polí Názov a Popis zadajte názov o voliteľný popis pre daný indikátor.

 2. Do poľa Poznámky zadajte text, ktorý má pomôcť používateľom zobrazujúcim indikátor KPI pochopiť jeho význam.

 3. Zadajte číselnú hodnotu doterajšieho vývoja.

 1. V sekcii Pravidlá pre ikony stavu v zozname Lepšie hodnoty sú vyberte položku vyššia alebo nižšia na označenie, ktorý rozsah čísel bude zelený.

 2. Do polí zadajte hodnoty pre indikátory stavu. Ak chcete sledovať napríklad minimálne percento dokončenia pre skupinu úloh, zelený indikátor môžete nastaviť na cieľovú hodnotu a hodnotu upozornenia, ktorá bude nižšia ako cieľová hodnota. Ak chcete v takom prípade zobraziť, kedy má minimálne percento dokončenia nižšiu hodnotu ako 25 percent, nastavíte zelený indikátor na hodnotu 25 a žltý indikátor na hodnotu 24.

  Poznámka: Pravidlá pre ikony stavu pre indikátor KPI, Indikátor používajúci údaje služby Analysis Services stanovuje analytik databázy.

Pridanie existujúceho indikátora KPI na stránku tabule

Keď vytvárate tabuľu pomocou šablóny, existujúci indikátor KPI môžete vybrať neskôr. Táto možnosť umiestňuje webovú časť indikátora KPI na stránku tabule a umožňuje použiť tabuľu s nástrojmi webovej časti na výber zoznamu indikátorov KPI, ktorý chcete zobraziť. Ak chcete použiť zoznam indikátorov KPI vo webovej časti, musíte mať povolenie pre prístup k zoznamu indikátorov KPI.

 1. Ak chcete pridať zoznam indikátorov KPI do webovej časti, vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

 2. V dialógovom okne Zoznam indikátorov kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla vyhľadajte zoznam kľúčových ukazovateľov VÝKONU, ktoré chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Vyberte prepojenie dvakrát kliknite na názov zoznamu indikátorov KPI, ktorý chcete použiť.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite tablu s nástrojmi.

V sekcii Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie o práci s indikátormi KPI.

Na začiatok stránky

Publikovanie stránky tabule

Rovnako ako väčšina webových stránok v programe Office SharePoint Server 2007, aj stránky tabúľ používajú systém vzatia k sebe a vrátenia do projektu na zabezpečenie toho, že iba jedna osoba upravuje túto stránku v určitom čase a funkciu vytvárania verzií, ktorá pomáha sledovať zmeny urobené na stránke. Ak chcete umožniť ostatným zobrazenie tabule, musíte ju publikovať. V niektorých prípadoch musí byť stránka pred publikovaním schválená ďalšou osobou organizácie.

Nasledovný postup predpokladá, že máte pridelené povolenie publikovať stránku tabule a že táto stránka nevyžaduje schválenie recenzentov. Ďalšie informácie o publikovaní stránok získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Uložiť stránku, ale nepovoliť ostaným jej úpravu. Toto umožňuje vrátiť sa späť na stránku a upraviť ju neskôr bez zdieľania konceptu s ďalšími používateľmi.

Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na položku Stránka a vyberte položku Uložiť a zastaviť úpravy.

Uložiť stránku a povoliť ostatným používateľom jej úpravu. Táto možnosť je užitočná, keď máte členov tímu, s ktorými spolupracujete a chcete im umožniť zobrazenie a úpravu konceptu stránky.

Na paneli s nástrojmi Úprava stánky kliknite na položku Vrátiť do projektu a zdieľať koncept.

Publikovať stránku a umožniť všetkým používateľom jej zobrazenie.

Na paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Publikovať.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×