Zapnutie a pomocou tabule kvality hovoru na Teams spoločnosti Microsoft a Skype for Business Online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zistite, ako konfigurovať organizáciu Office 365 tabuli kvalitu hovoru použiť na sledovanie kvality hovoru.

Zavolať kvality tabule (dashboard) (CQD) pre Microsoft Teams a Skype for Business Online umožňuje získať prehľad informácií o kvalite hovory pomocou služby Microsoft Teams a Skype for Business. Táto téma popisuje kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak chcete spustiť zhromažďovanie údajov.

Poznámka : Podrobné zostavy tabule kvality hovorov sú aktuálne dostupné ako Technická ukážka, no sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov.

Najnovšie zmeny a aktualizácie

Naposledy vykonaných zmien CQD sú nasledovné:

 • Obsahuje údaje Microsoft Teams okrem Skype for Business Online údajov.

 • Súhrnné správy obsahujú filter produktu vyberte možnosť všetky údaje, Microsoft Teams údajov alebo Skype for Business Online údajov.

V tomto článku nájdete zoznam rozsahov a opatrení, ktoré sú k dispozícii na tabuli kvality hovorov v Skype for Business Online.

Poznámka : Informácie o aktualizáciách a zmenách tabule získate po kliknutí na položku Dobrá správa! na tabuli. Môžete prejsť na tabuľu kvality hovorov.

Aktivácia Microsoft hovoru kvality súhrnnej zostavy tabule (CQD)

Skôr ako budete môcť začať používať CQD, budete musieť aktivovať pre vašu organizáciu Office 365.

 1. Prihláste sa do organizácie používajúcej Office 365 pomocou konta správcu, a potom vyberte dlaždicu správca otvorte centrum spravovania.

 2. Na ľavej table vyberte v časti Správca položku Skype for Business na otvorenie centra spravovania Skype for Business.

 3. V centre spravovania Skype for Business vyberte nástroje na ľavej table a potom vyberte položku Tabuľa kvality hovorov Skypu for Business Online.

  Nástroje Skypu for Business

 4. Na stránke, ktorá sa otvorí, vyberte položku Prihlásenie s kontom globálneho správcu a potom po zobrazení výzvy zadajte poverenia konta.

  Tabuľa kvality hovoru – prihlásenie

Po výbere možnosti na prihlásenie a aktivovaní tabule kvality hovorov sa začnú zhromažďovať a spracovávať údaje.

Poznámka : Môže trvať niekoľko hodín na spracovanie dostatok údajov na zobrazenie zmysluplné výsledky v zostavách.

Funkcie tabule kvality hovorov pre Skype for Business Online

Súhrnné zostavy tabule kvality hovorov poskytujú podmnožinu funkcií plánovaných pre podrobné zostavy. Rozdiely medzi dvomi vydaniami sú zhrnuté tu:

Funkcia

Súhrnné zostavy

Podrobné zostavy

Metrika zdieľania aplikácií

Nie

Áno

Opora informácií o budovách zákazníkov

Áno

Áno

Podpora podrobných analýz

Nie

Áno

Metrika spoľahlivosti médií

Nie

Áno

Predpripravené zostavy

Áno

Áno

Zostavy s prehľadmi

Áno

Áno

Množiny zostáv jednotlivých používateľov

Nie

Áno

Prispôsobenie množiny zostáv (pridanie, odstránenie, úprava zostáv)

Nie

Áno

Metrika zdieľania video obrazovky

Nie

Áno

Metrika videa

Nie

Áno

Množstvo dostupných údajov

Posledných 6 mesiacov

Posledných 6 mesiacov

Microsoft Teams údajov

Áno

Áno

Predpripravené zostavy

Obe vydania tabule kvality hovorov poskytujú predpripravené funkcie, s ktorými získate metriku kvality hovorov bez nutnosti vytvárania akýchkoľvek nových zostáv. Po spracovaní údajov na serveroch sa začnú zobrazovať údaje o kvalite hovorov v zostavách.

Zostavy s prehľadmi

Obe vydania Tabule kvality hovorov poskytujú vstupný bod na prechod na celkové informácie o kvalite hovorov, ale spôsob, akým sú informácie uvedené v súhrnných zostavách, je odlišný od spôsobu zobrazenia informácií v podrobných zostavách.

Súhrnné zostavy poskytujú zjednodušené zobrazenie zostáv so stránkami s kartami, ktoré umožňuje používateľom rýchlo prechádzať a zistiť celkový stav kvality hovorov a trendy.

Štyri karty zahŕňajú:

 • Celková kvalita hovorov – poskytuje informácie o všetkých streamoch, čiže agregované streamy Server-Klient a streamy Klient-Klient, ako aj samostatné streamy Server-Klient a streamy Klient-Klient, vo forme mesačných a denných trendov.

 • Server – klient – poskytuje ďalšie podrobnosti o streamoch medzi koncovými bodmi servera a klienta.

 • Klient – klient – poskytuje ďalšie podrobnosti o streamoch medzi dvomi koncovými bodmi klienta.

 • Hlasové kvality SLA – poskytuje informácie o hovory, ktoré sú súčasťou Skype for Business Online hlas kvalita SLA

Karta Celková kvalita hovorov

Údaje na tejto karte môžete použiť na vyhodnotenie stavu a trendov kvality hovorov skontrolovaním počtu streamov a percentuálneho podielu streamov s nízkou kvalitou. Legenda v pravom hornom rohu zobrazuje, ktorá farba a vizuálne prvky vyjadrujú tieto metriky.

Tabuľa kvality hovoru – údajový kľúč

Streamy sú rozdelené do troch skupín: Dobrá, Nízka a Nehodnotené. K dispozícii sú tiež vypočítané hodnoty % s nízkou kvalitou, ktoré uvádzajú pomer streamov hodnotených ako Nízka kvalita vo vzťahu k celkovému počtu hodnotených streamov. Keďže % s nízkou kvalitou = streamy nízkej kvality/(streamy nízkej kvality + streamy dobrej kvality) * 100, na hodnotu % s nízkou kvalitou nemá vplyv prítomnosť viacerých nehodnotených streamov. Kritériá hodnotenia kvality streamu ako nízkej alebo dobrej nájdete na adrese https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Mierku na ľavej strane použite na meranie hodnôt počtu hovorov.

Tabuľa kvality hovoru – počítadlo údajov

Mierku na pravej strane použite na meranie hodnôt hovorov, ktorých kvalita bola hodnotená ako Nízka %.

Tabuľa kvality hovoru – údaje v percentách

Podržaním ukazovateľa myši nad pruhom môžete tiež získať skutočné číselné hodnoty.

Poznámka : Nasledujúci príklad je z množiny údajov príliš malý vzorky a hodnoty nie sú reálne pre aktuálne nasadenie.

Tabuľa kvality hovoru – údaje v číslach

Celkový objem streamov je dôležitým faktorom pri určovaní relevantnosti vypočítaných percentuálnych podielov hovorov s nízkou kvalitou. Čím je celkový objem streamov nižší, tým je nižšia spoľahlivosť nahlásených hodnôt percentuálnych podielov hovorov s nízkou kvalitou.

Karta Server-Klient a karta Klient-Klient

Tieto dve karty poskytujú ďalšie podrobnosti o streamoch, ktoré sa uskutočnili vo svojich scenároch komunikácie medzi koncovými bodmi. Obe karty obsahujú štyri sekcie, ktoré je možné zbaliť a ktoré predstavujú štyri scenáre toku mediálnych streamov.

 • Káblové, interiér

 • Káblové, exteriér

 • Wi-Fi, interiér

 • Wi-Fi, exteriér

Test v interiéri

Pri spracovaní, CQD serverovú rozdeľuje prúd ako rámci organizácie alebo mimo pomocou preddefinovaných informácií, ak existuje. Koncové body každý prúd je priradená k adresu podsiete. Ak podsiete je v zozname podsietí v nahratých preddefinovaných informácií, považuje sa vo vnútri. Ak budovy informácie ešte neboli odovzdané, potom vnútri Test bude vždy klasifikovať toky ako mimo. Upozorňujeme, že vnútri Test pre klienta na Server scenár iba považuje koncový bod klienta. Pretože servery sú vždy mimo z pohľadu používateľa, nie je to predstavovali v teste.

Káblové a Wi-Fi pripojenia

Ako názvy uvádzajú, ide o kritériá klasifikácie založené na type pripojení klientov. Znovu platí, že server nie je káblový a nie je zahrnutý vo výpočte.

Poznámka : Ak je v prípade streamu jeden z dvoch koncových bodov pripojený k sieti Wi-Fi, potom bude na tabuli kvality hovorov hodnotený ako Wi-Fi.

Výber údajov o výrobku zobrazíte v zostavách

Súhrn a umiestnenie rozšíreného zostáv, môžete použiť Filtra produktov rozbaľovacom zozname vyberte, ak chcete zobraziť všetky údaje, len Microsoft Teams údajov alebo len Skype for Business Online údajov.

Snímka obrazovky zobrazuje ovládací prvok filtra produktov s možnosti pre všetky a Teams spoločnosti Microsoft Skype for Business.

V podrobných zostáv, môžete použiť na filtrovanie údajov na Microsoft Teams alebo Skype for Business Online údaje v rámci definovania zostavy dimenziu tímov.

Nahratie informácií o budovách

Tabuľa súhrnných zostáv tabule kvality hovorov obsahuje stránku Nahratie údajov nájomníka   , na ktorú je možné prejsť po výbere prepojenia Nahratie údajov nájomníka v pravom hornom rohu. Táto stránka umožňuje správcom nahrať ich vlastné informácie, ako napríklad mapovanie IP adries a geografické informácie, mapovanie jednotlivých bezdrôtových prístupových bodov a ich adresy MAC atď.

Tabuľa kvality hovoru
 1. Na stránke Nahratie údajov nájomníka použite rozbaľovaciu ponuku na výber typu údajového súboru, ktorý chcete nahrať. Typ údajov v súbore určuje obsah súboru (napr. typ Budova odkazuje na mapovanie IP adresy a budovy, ako aj ďalšie geografické informácie). V súčasnosti podporujeme len typ údajov Budova. V ďalších vydaniach pridáme niekoľko ďalších typov údajov.

 2. Po výbere typu údajov v súbore výberom položky Prehliadať vyberte údajový súbor.

  • Údajový súbor musí byť vo formáte tsv (s hodnotami oddelenými tabulátorom) alebo formáte csv (s hodnotami oddelenými čiarkou). Ak používate formát súboru csv, každé pole obsahujúce čiarku musí obsahovať úvodzovky alebo je potrebné z neho čiarku odstrániť. Napríklad, ak je názov vašej budovy NY,NY, v súbore csv je potrebné ho zadať ako „NY,NY“.

  • Údajový súbor nesmie byť väčší ako 50 MB.

  • V každom údajovom súbore sa každý stĺpec musí zhodovať s preddefinovaných typov údajov tak, ako je uvedené ďalej v tejto téme.

 3. Po výbere údajového súboru zadajte počiatočný dátum a voliteľne koncový dátum.

 4. Po výbere počiatočného dátumu nahrajte súbor na server tabule kvality hovorov výberom položky Nahrať.

  Pred nahratím sa súbor najskôr overí. Po overení sa uloží v objekte BLOB platformy Azure. Ak je overenie neúspešné alebo sa nepodarí súbor uložiť v objekte BLOB platformy Azure, zobrazí sa chybové hlásenie so žiadosťou o vykonanie opravy súboru. Na nasledujúcom obrázku je znázornená chyba, ktorá sa vyskytuje, keď je počet stĺpcov v údajovom súbore nesprávny.

  Tabuľa kvality hovoru – príklad chyby overenia nahrávania
 5. Ak sa počas overenia nevyskytnú žiadne chyby, nahratie súboru bolo úspešné. Nahratý údajový súbor sa potom zobrazí v tabuľke Moje nahraté položky, ktorá v dolnej časti tejto stránky zobrazuje úplný zoznam všetkých nahratých súborov aktuálneho nájomníka.

  Každý záznam zobrazuje jeden nahratý údajový súbor nájomníka, typ súboru, čas poslednej aktualizácie, časové obdobie, popis a ikony na odstránenie a stiahnutie. Ak chcete súbor odstrániť, vyberte v tabuľke ikonu koša. Ak chcete súbor stiahnuť, vyberte v tabuľke ikonu stiahnutia v stĺpci Stiahnuť.

  Tabuľa kvality hovoru – tabuľka nahraných údajov

Formát údajového súboru nájomníka a štruktúra údajového súboru budovy

Formát údajového súboru, ktorý nahráte, musí spĺňať nasledujúce podmienky, inak neprejde overovaním pred nahratím.

 • Súbor musí mať formát TSV, čiže v každom riadku sú stĺpce oddelené tabulátorom, alebo CSV, v ktorom je každý stĺpec oddelený čiarkou.

 • Údajový súbor neobsahuje hlavičky tabuľky. To znamená, že prvý riadok údajového súboru by mal obsahovať skutočné údaje, a nie hlavičky, ako je napríklad „Sieť“ atď.

 • Pre každý stĺpec môže byť typ údajov iba Reťazec, Číslo alebo Logická hodnota. Ak ide o typ údajov Číslo, hodnota musí byť číselná. Ak ide o typ údajov Logická hodnota, hodnota musí byť 0 alebo 1.

 • Ak je v stĺpci typ údajov reťazec, údaje môžu byť prázdne (stále však musia byť riadne oddelené, t. j. tabulátorom alebo čiarkou). Dané pole tak má priradenú hodnotu prázdneho reťazca.

 • Pre každý riadok musí existovať 14 stĺpcov a každý stĺpec musí obsahovať nasledujúci typ údajov, pričom stĺpce musia byť v poradí uvedenom v nasledujúcej tabuľke:

Názov stĺpca

Typ údajov

Príklad

Sieť

Reťazec

192.168.1.0

Názov siete

Reťazec

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Rozsah siete

Číslo

26

Názov budovy

Reťazec

SEATTLE-SEA-1

Typ vlastníctva

Reťazec

Contoso

Typ budovy

Reťazec

Ukončenie IT

Typ kancelárie v budove

Reťazec

Technické oddelenie

Mesto

Reťazec

Seattle

PSČ

Reťazec

98001

Krajina

Reťazec

US

Štát

Reťazec

WA

Oblasť

Reťazec

MSUS

Interná organizácia

Logická hodnota

1

ExpressRoute

Logická hodnota

0

Dôležité : 

 • Rozsah siete možno použiť na predstavovanie hlavnej siete (kombinácie viacerých podsietí pomocou jedinej predpony smerovania). Všetky nové nahratia budovy sa skontrolujú, či neobsahujú prekrývajúce sa rozsahy. Ak ste predtým nahrali súbor budovy, mali by ste stiahnuť aktuálny súbor a znova ho nahrať, aby ste identifikovali prípadné prekrytia a opravili problém pred opätovným nahratím. Prípadné prekrytia v súboroch nahratých v minulosti môže spôsobiť nesprávne priradenia podsietí budovám v zostavách.

 • Niektoré implementácie siete VPN nenahlasujú presne informácie o podsieti. Pri pridávaní podsiete VPN k súboru budovy sa odporúča namiesto jednej položky podsiete pridať osobitnú položku pre každú adresu v podsieti VPN ako osobitnú 32-bitovú sieť. Každý riadok môže obsahovať rovnaké metaúdaje budovy. Príklad: Namiesto jedného riadka podsiete 172.16.18.0/24 by ste mali použiť 256 riadkov, pričom každý riadok by zodpovedal jednej adrese od 172.16.18.0/32 do 172.16.18.255/32 vrátane.

Výber typu médií v podrobných zostavách

Podrobné správy podpory pri pohľade kvality a mediálne súbory spoľahlivosť zvuku, videa a zdieľania aplikácií a videa na obrazovke zdieľanie typy médií. Rozmery, miery a filtre, ktoré sú špecifické pre typ jedného média majú "Audio", "Video", "AppSharing" alebo "VBSS" ako predponu.

Rozmery tabule kvality hovorov

Ak chcete zobraziť dimenzií a mier určitého typu jeden mediálneho obsahu, môžu sa vyžadovať nový typ média rozmer a filter. Ak chcete správu, ktorá zobrazuje celkový reláciu spočíta cez rôzne typy médií, napríklad dimenziu typ média.

Celkový počet streamov tabule kvality hovorov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×