Zapnutie a konfigurácia e-mailovej podpory zoznamu alebo knižnice

Predtým, než bude môcť zoznam alebo knižnica prijímať elektronickú poštu, majiteľ lokality musí zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov pre zoznam alebo knižnicu.

Čo chcete urobiť?

Prehľad

Zapnutie a konfigurovanie nastavení e-mailov pre knižnicu

Zapnutie a konfigurácia nastavenia e-mailu pre zoznam oznamov

Zapnutie a konfigurovanie nastavenia e-mailov pre zoznam kalendára

Zapnutie a konfigurovanie nastavenia e-mailov pre knižnicu

Prehľad

V aplikácii Windows SharePoint Services 3.0 môže majiteľ lokality zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov pre nasledovné typy zoznamov a knižníc:

 • knižnicu dokumentov, obrázkov alebo formulárov,

 • zoznam oznamov,

 • zoznam kalendára,

 • diskusný panel,

 • blog.

Keď vytvoríte zoznam alebo knižnicu, môžete zapnúť podporu prichádzajúcich e-mailov pre ktorékoľvek z týchto typov zoznamov alebo knižníc, ak je podpora prichádzajúcich e-mailov zapnutá v centrálnej správe. Táto procedúra zahŕňa určenie e-mailovej adresy zoznamu alebo knižnice. Keď však vytvoríte zoznam alebo knižnicu, všetky ostatné možnosti konfigurácie sú nastavené na predvolené hodnoty.

Poznámky: 

 • Nie je možné pridať obsah do zoznamov alebo knižníc v lokalite Centrum schôdzí zaslaním e-mailu.

 • Ak chcete zapnúť alebo konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov zoznamu alebo knižnice, musíte mať povolenie spravovať zoznamy pre zoznam alebo knižnicu. Povolenie spravovať zoznamy je predvolene udelené vlastníkom lokality Názov lokality skupiny SharePoint.

Kroky pre zmenu nastavení e-mailov pre zoznam alebo knižnicu sa líšia podľa typu zoznamu alebo knižnice. Nasledujúce sekcie poskytujú kroky na zapnutie a konfigurovanie podpory prichádzajúcich e-mailov pre typy zoznamov a knižníc, ktoré sú vymenované vyššie.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurovanie nastavení e-mailov pre knižnicu

Ak chcete zapnúť a konfigurovať e-mailové nastavenia pre knižnicu dokumentov, obrázkov alebo formulárov, použite nasledovný postup.

 1. Otvorte knižnicu, pre ktorú chcete zapnúť a konfigurovať nastavenia e-mailu.

 2. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov, Nastavenie knižnice obrázkov alebo Nastavenie knižnice formulárov, v závislosti na type knižnice, ktorú chcete zapnúť a konfigurovať.

 3. V časti Komunikácia kliknite na položku Nastavenie prichádzajúcich e-mailov.

  Poznámka: Prepojenie Nastavenie prichádzajúcich e-mailov nie je dostupné, ak v centrálnej správe nie je povolená podpora prichádzajúcich e-mailov.

 4. V sekcii E-mail kliknite na možnosť Áno, ak chcete pre túto knižnicu zapnúť prijímanie e-mailov.

 5. Zadajte do poľa E-mailová adresa jedinečný názov, ktorý sa použije ako časť e-mailovej adresy tejto knižnice.

 6. V sekcii Prílohy e-mailových správ zvoľte, kde uložiť a ako v tejto knižnici zoskupiť prílohy e-mailových správ a potom zvoľte, či sa majú prepísať súbory s rovnakým názvom.

  Ak zvolíte možnosť neprepísať súbory s rovnakým názvom a neskôr sa pokúsite uložiť súbor s rovnakým názvom, ako má súbor, ktorý už v knižnici existuje, k názvu súboru sa pripoja štyri náhodné čísla pre novú prílohu. Ak táto akcia zlyhá, k názvu súboru sa pripojí globálny jedinečný identifikátor (GUID). Ak žiadna z týchto akcií nemôže vytvoriť jedinečný názov súboru, príloha sa zahodí.

 7. V sekcii E-mailová správa zvoľte, či sa pôvodná e-mailová správa má uložiť do tejto knižnice.

  Ak zvolíte Áno, pôvodná správa sa uloží ako samostatná položka v knižnici.

 8. V sekcii Pozvania na schôdzu doručené prostredníctvom e-mailu zvoľte, či chcete uložiť prílohy k vašim pozvaniam na schôdzu do tejto knižnice.

 9. V sekcii Zabezpečenie e-mailu zvoľte, či archivovať e-maily iba od členov lokality, ktorí môžu do knižnice zapisovať, alebo archivovať nezávisle od toho, kto e-mail pošle.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 10. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Poznámka: Ak pre túto možnosť zvolíte Áno, súbory pripojené k vašim pozvaniam na schôdzu sa archivujú v knižnici dokumentov. Všimnite si, že obsluha e-mailov si nie je vedomá, na ktoré ďalšie zoznamy posielate konkrétny e-mail. Ak odošlete pozvanie na schôdzu do kalendára a tiež do knižnice dokumentov, pozvanie na schôdzu je archivované v zozname kalendára a všetky prílohy pridružené k žiadosti o schôdzu sú archivované v knižnici dokumentov.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurácia nastavenia e-mailu pre zoznam oznamov

 1. Otvorte zoznam oznamov, pre ktorý chcete zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov.

 2. Kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti Komunikácia kliknite na položku Nastavenie prichádzajúcich e-mailov.

  Poznámka: Prepojenie Nastavenie prichádzajúcich e-mailov nie je dostupné, ak v centrálnej správe nie je povolená podpora prichádzajúcich e-mailov.

 4. V sekcii E-mail vyberte položku Áno, aby ste zapli tento zoznam pre prijímanie e-mailov a potom napíšte alias, ktorý chcete použiť pre odosielanie e-mailov do tohto zoznamu.

 5. V sekcii Prílohy e-mailových správ zvoľte, či chcete archivovať prílohy e-mailových správ v tomto zozname.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Nie, e-mailové prílohy sa zahodia.

 6. V sekcii E-mailová správa zvoľte, či sa pôvodná e-mailová správa má uložiť do tohto zoznamu.

  Ak zvolíte Áno, pôvodný e-mail sa uloží ako príloha.

 7. V sekcii Pozvania na schôdzu doručené prostredníctvom e-mailu zvoľte, či v tomto zozname archivovať pozvania na schôdzu, ktoré boli v tomto zozname poslané ako e-mail.

  Ak pre túto možnosť zvolíte Áno, poskytnete spôsob pre archiváciu vašich pozvaní na schôdzu do zoznamu Oznamy. Všimnite si, že obsluha e-mailov si nie je vedomá, na ktoré iné zoznamy posielate e-mail, a preto je možné poslať pozvanie na schôdzu tak na e-mailovú adresu kalendára, ako aj na e-mailovú adresu zoznamu Oznamy (výberom možnosti Áno pre toto nastavenie). Týmto spôsobom sa žiadosť o schôdzu objaví v kalendári, ako aj v zozname Oznamy.

 8. V sekcii Zabezpečenie e-mailu zvoľte, či prijímať e-maily iba od členov lokality, ktorí môžu do zoznamu zapisovať, alebo akceptovať e-mail nezávisle od toho, kto e-mail pošle.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurovanie nastavenia e-mailov pre zoznam kalendára

 1. Otvorte zoznam Kalendár, pre ktorý chcete zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov.

 2. Kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti Komunikácia kliknite na položku Nastavenie prichádzajúcich e-mailov.

  Poznámka: Prepojenie Nastavenie prichádzajúcich e-mailov nie je dostupné, ak v centrálnej správe nie je povolená podpora prichádzajúcich e-mailov.

 4. V sekcii E-mail vyberte položku Áno, aby ste zapli tento zoznam pre prijímanie e-mailov a potom napíšte alias, ktorý chcete použiť pre odosielanie e-mailov do tohto zoznamu.

 5. V sekcii Prílohy e-mailových správ zvoľte, či chcete, aby sa v tomto zozname archivovali prílohy e-mailových správ.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Nie, e-mailové prílohy sa zahodia.

 6. V sekcii Zabezpečenie e-mailu zvoľte, či archivovať e-maily iba od členov lokality, ktorí môžu do zoznamu zapisovať, alebo akceptovať e-mail nezávisle od toho, kto e-mail pošle.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurovanie nastavenia e-mailov pre knižnicu

 1. Otvorte diskusný panel, pre ktorý chcete zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov.

 2. Kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti Komunikácia kliknite na položku Nastavenie prichádzajúcich e-mailov.

  Poznámka: Prepojenie Nastavenie prichádzajúcich e-mailov nie je dostupné, ak v centrálnej správe nie je povolená podpora prichádzajúcich e-mailov.

 4. V sekcii E-mail vyberte položku Áno, aby ste zapli tento zoznam pre prijímanie e-mailov a potom napíšte alias, ktorý chcete použiť pre odosielanie e-mailov do tejto lokality.

 5. V sekcii Prílohy e-mailových správ zvoľte, či chcete, aby sa v tomto zozname archivovali prílohy e-mailových správ.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Nie, e-mailové prílohy sa zahodia.

 6. V sekcii E-mailová správa zvoľte, či sa pôvodná e-mailová správa má uložiť do tohto zoznamu.

  Ak zvolíte Áno, pôvodná e-mailová správa je uložená ako príloha.

 7. V sekcii Pozvania na schôdzu doručené prostredníctvom e-mailu zvoľte, či v tomto zozname uložiť pozvania na schôdzu, ktoré boli v tomto zozname poslané ako e-mail.

  Ak pre túto možnosť zvolíte Áno, poskytnete spôsob pre archiváciu vašich pozvaní na schôdzu do diskusného panelu. Všimnite si, že obsluha e-mailov si nie je vedomá, na ktoré iné zoznamy posielate e-mail, a preto je možné poslať pozvanie na schôdzu tak na e-mailovú adresu kalendára, ako aj na e-mailovú adresu diskusného panelu (výberom možnosti Áno pre toto nastavenie). Týmto spôsobom sa žiadosť o schôdzu objaví aj v kalendári aj v diskusnom paneli.

 8. V sekcii Zabezpečenie e-mailu zvoľte, či archivovať e-maily iba od členov lokality, ktorí môžu do zoznamu zapisovať, alebo akceptovať e-mail nezávisle od toho, kto e-mail pošle.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×