Začíname s množinou funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016

Začíname s množinou funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016

Množina funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016 umožňuje vyhľadávanie zdrojov údajov, vytváranie pripojení a následné tvarovanie týchto údajov (napríklad odstránenie stĺpca, zmenu typu údajov alebo zlúčenie tabuliek) podľa vlastných požiadaviek. Po tvarovaní údajov môžete svoje zistenia zdieľať alebo svoje dotazy použiť na vytváranie zostáv.

Bežné kroky v doplnku Power Query

Poradie týchto krokov je zvyčajne nasledovné:

  • pripojenie – pripojenie k údajom v cloude, v službe alebo uloženým lokálne,

  • transformovanie – tvarovanie údajov podľa vlastných požiadaviek, pričom pôvodný zdroj zostane nezmenený,

  • kombinovanie – vytvorenie dátového modelu z viacerých zdrojov údajov a získanie jedinečného náhľadu na údaje,

  • zdieľanie – po dokončení dotazu možno údaje uložiť, zdieľať alebo používať na zostavy.

Vždy, keď sa pripojíte k údajom, transformujete ich a kombinujete ich s inými zdrojmi údajov, funkcia z množiny Získať a transformovať s názvom editor dotazov zaznamená každý krok a umožňuje vám upraviť každý krok ľubovoľným potrebným spôsobom. Editor dotazov vám umožní aj vrátenie, zopakovanie, zmenu poradia alebo úpravu ľubovoľných krokov – jednoducho všetko, čo vám dovolí tvarovať požadovaný náhľad na pripojené údaje.

S množinou funkcií Získať a transformovať si môžete vytvoriť natoľko jednoduché alebo zložité dotazy, ako potrebujete. Keď pridávate kroky do dotazu, editor dotazov pracuje na pozadí a vytvára množinu diskrétnych pokynov, ktoré vykonávajú vaše príkazy. Tieto pokyny sa vytvárajú v jazyku M. Používatelia, ktorí majú radi výkon a flexibilitu skriptovania údajov, si môžu v jazyku M manuálne vytvoriť (alebo vylepšiť) dotazy pomocou rozšíreného editora. Všetok tento výkon a flexibilita, či už pri vytváraní krokov automaticky alebo manuálne, je súčasťou kolekcie funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016. Editor dotazovrozšírený editor sú podrobnejšie opísané v ďalšej časti tohto článku.

Nový dotaz môžete začať výberom tlačidla Nový dotaz z pása s nástrojmi v časti Získať a transformovať v Exceli 2016.

Položka Nový dotaz v Exceli 2016

Poznámka : Táto technológia je tiež dostupná pre predchádzajúce verzie programu Excel s doplnkom Power Query, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, ako aj v službe Power BI. Ak chcete vedieť, ako pracuje doplnok Power Query v predchádzajúcich verziách Excelu, pozrite si tému Začíname s doplnkom Power Query.

Pripojenie

Dotaz môžete použiť na pripojenie k jednému zdroju údajov, akým je databáza Access, alebo k viacerým súborom, databázam, informačným kanálom OData alebo webovým lokalitám na internete. V množine funkcií Získať a transformovať potom všetky tieto zdroje spojíte pomocou vlastných jedinečných kombinácií, ktoré vám poskytnú prehľad, aký by ste inak nezískali.

Po výbere položky Nový dotaz z pása s nástrojmi v časti Získať a transformovať na karte Údaje sa dostupné zdroje údajov sa zobrazia v ponuke. Existuje množstvo zdrojov údajov na výber, vrátane súborov, napríklad excelové zošity súbory CSV, databáz, ako je napríklad Access, SQL Server, OracleMySQL, služieb Azure, napríklad HDInsight alebo ukladací priestor objektu BLOB a všetky druhy iných zdrojov, ako napríklad web, zoznamy SharePointu, súbory Hadoop, Facebook, Salesforce a mnoho ďalších.

Poznámka : Niektoré zdroje údajov sú dostupné iba pre licencie Professional a Professional Plus.

Zdroje údajov dotazu

Keď sa pripájate k zdroju údajov, časť Získať a transformovať zobrazí okno Navigátora, ktoré umožňuje úpravu údajov zo zdroja. Keď v okne Navigátora vyberiete položku Upraviť, časť Získať a transformovať spustí editor dotazov – samostatné okno zobrazujúce údajové pripojenia a vykonané transformácie. Ďalšie informácie o editore dotazov sú uvedené v nasledujúcej časti s názvom Transformovanie.

Transformovanie

Množina funkcií Získať a transformovať umožňuje transformovanie údajov zo zdrojov údajov tak, aby ste ich mohli lepšie analyzovať. Transformovanie údajov je úpravou podľa vlastných požiadaviek – napríklad odstránenie stĺpca, zmena typu údajov alebo zlúčenie tabuliek. Každý z týchto postupov predstavuje transformáciu údajov, pričom transformovaním získavajú údaje podobu, ktorú potrebujete docieliť na ich ďalšie analyzovanie. Proces transformovania jednej alebo viacerých množín údajov sa často nazýva aj tvarovanie údajov.

Excel používa samostatné okno nazývané editor dotazov, ktoré zobrazuje a zjednodušuje transformáciu údajov. Po výbere položky Nový dotaz z pása s nástrojmi časti Získať a transformovať na karte Údaje, vyberte zdroj údajov (napríklad zošit alebo databázu). Zobrazí sa okno Navigátora, takže si môžete vybrať, ktorú tabuľku (alebo tabuľky) chcete použiť vo svojom dotaze. Po výbere tabuľky sa zobrazí ukážka jej údajov na pravej table okna Navigátora.

Navigátor dotazov

Ak vyberiete položku Načítať, zdroj údajov sa prenesie do Excelu priamo. V tomto prípade vyberieme položku Upraviť a spustíme editor dotazov.

Editor dotazov

Editor dotazov sleduje všetko, čo s údajmi vykonáte. Každú transformáciu alebo krok, ktoré v rámci údajov urobíte, editor dotazov zaznamená a označí. Či už transformáciu predstavuje údajové pripojenie (zdroj údajov), odstránenie stĺpca, zlučovanie alebo zmena typu údajov, editor dotazov zaznamená každú takúto operáciu v časti POUŽITÉ KROKY uvedenej na table Nastavenia dotazu.

Transformácie, ktoré vykonáte v rámci údajových pripojení, spolu vytvárajú dotaz.

Dôležité (a užitočné) je uvedomiť si, že akcie, ktoré definujete v editore dotazov, nemenia údaje pôvodného zdroja. Namiesto toho Excel zaznamená každý krok, ktorý vykonáte pri pripájaní alebo transformovaní údajov, a po dokončení tvarovania údajov vytvorí snímku upravenej množiny údajov, ktorú prenesie do zošita.

K dispozícii je množstvo transformácií údajov, ktoré môžete vykonať. Prostredníctvom rozšíreného editora nachádzajúceho sa v editore dotazov tiež máte možnosť napísať vlastné transformácie v jazyku M (pomocou ktorého editor dotazov zaznamenáva kroky na pozadí). Rozšírený editor otvoríte z pása s nástrojmi Zobraziť editora dotazov a môžete pomocou neho upraviť kroky v jazyku M priradené k existujúcemu dotazu. Pomocou rozšíreného editora môžete tiež vytvoriť úplne nový dotaz.

Rozšírený editor dotazu

Po dokončení vytvárania dotazu môžete vybrať položku Zavrieť a načítať z karty na páse s nástrojmi Domov. Výsledky dotazu sa načítajú do Excelu a sú k dispozícii na karte nového zošita.

Ďalšie informácie o transformovaní:

Zdieľanie

Keď uložíte excelový zošit obsahujúci dotaz, automaticky sa uloží aj dotaz. Ak chcete zobraziť dotazy nachádzajúce sa v excelovom zošite, vyberte položku Zobraziť dotazy nachádzajúcu sa v časti Get & Transform na páse s nástrojmi karty Údaje.

Zobrazenie dotazov

Na table Dotazy zošita sa zobrazia všetky dotazy zošita.

Položka Dotazy v zošite v Exceli 2016

Prečo však neurobiť viac? S doplnkom Power BI Data Catalog môžete dotazy zdieľať s kýmkoľvek z vašej organizácie. Takisto môžete vytvoriť dotaz, ktorý budete často používať, použiť ho vo viacerých zošitoch a ušetriť si prácu. Namiesto ukladania a odosielania excelových zošitov e-mailom (a orientovania sa v tom, ktorá verzia je pôvodná, čo sa zmenilo alebo či sú údaje zastarané) môžete dotaz uložiť do katalógu údajov a zbaviť sa starostí s množstvom nesledovaných verzií zošita v doručenej pošte. Na table Dotazy zošita kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a v ponuke sa zobrazia rôzne možnosti vrátane príkazu Odoslať do katalógu údajov.

Odoslanie do katalógu údajov

Všimnite si aj ostatné možnosti ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši. Dotaz možno duplikovať, čo vám umožní zmeniť určité (alebo všetky) prvky dotazu bez toho, aby ste zmenili pôvodný dotaz. Je to ako vytváranie šablóny dotazu, ktorú následne možno upraviť a vytvoriť z nej prispôsobené množiny údajov – napríklad jednu množinu údajov pre maloobchod, druhú pre veľkoobchod a ďalšiu pre inventár, pričom všetky sú založené na rovnakom údajovom pripojení.

Dotazy tiež možno zlúčiť alebo pripojiť, čím z nich môžete urobiť opätovne použiteľné preddefinované bloky.

Môžete tiež publikovať svoj zošit v službe Power BI a vytvárať online zostavy, ktoré môžete zdieľať so skupinou, automaticky obnovovať a spresňovať. Ak chcete excelový zošit publikovať v službe Power BI, vyberte položky Súbor > Publikovať> Publikovať v službe Power BI. Publikovanie v službe Power BI

Poznámka : Ak chcete zošit publikovať v službe Power BI, musí byť uložený v službe OneDrive for Business

Dokončený dotaz môžete použiť na vytváranie zostáv v Exceli alebo v službe Power BI. Pozrite si nasledujúcu sekciu a získajte ďalšie informácie o prostriedkoch na vytváranie zostáv umožňujúcich využiť všetku predchádzajúcu prácu vykonanú pomocou funkcií Získať a transformovať, ktorou ste údaje požadovaným spôsobom tvarovali.

Ďalšie informácie o zdieľaní:

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×